accesskey_mod_content

Disponibles per a la seua consulta l'Estratègia TIC i servicis compartits

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 octubre 2015

Es fan públics per a la seua difusió i consulta el Pla de Transformació Digital de l'AGE i els documents relacionats amb la prestació de servicis compartits.

El Consell de Ministres del passat 2 d'Octubre ha aprovat el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat (AGE) i els seus organismes públics (Estratègia TIC 2015-2020).

El Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat  i els seus Organismes Públics(Obri en nova finestra) , l'Estratègia TIC, constituïx el marc estratègic global per a avançar en la transformació de l'Administració, establint els seus principis rectors, els objectius i les accions per a aconseguir-los, així com les fites per al desenvolupament gradual de l'Administració Digital amb un horitzó temporal fins a 2020.

L'estratègia TIC incorpora les recomanacions de l'OCDE per a l'elaboració d'estratègies d'Administració digital i s'alimenta de l'estreta relació amb els actes, polítiques i servicis de la Unió Europea alineant-se amb agenda digital per a Espanya  (Obri en nova finestra) i la nova estratègia de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital(Obri en nova finestra) . Així mateix, és un clar instrument per a l'aplicació de les noves lleis  39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obri en nova finestra)   i 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obri en nova finestra) .

L'Estratègia TIC configura a més el marc estratègic global dins del com hauran d'incardinar-se els plans d'acció sectorials que els Ministeris hauran d'elaborar per a promoure la transformació digital en el seu àmbit de competència, juntament amb la Direcció TIC.

La construcció de l'Estratègia TIC ha sigut impulsada des de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions - DTIC  des de finals de l'any 2014 després de l'aprovació del Reial decret 806/2014 sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.. La seua gestació ha sigut un procés col·laboratiu en el qual han participat des dels diferents departaments de l'AGE a través dels òrgans de governança   que es creen pel Reial decret citat.

L'estratègia TIC va ser presentada en Comissió d'Estratègia TIC – CETIC  el 15 de Setembre de 2015. En esta reunió, en la qual van participar representants de tots els ministeris al més alt nivell de responsabilitat, es va aprovar l'elevació a Consell de Ministres de l'aprovació de l'Estratègia TIC de manera que ha sigut finalment aprovada en el Consell de Ministres del 2 d'octubre de 2015.

Un dels pilars de l'Estratègia TIC ho constituïx l'aposta per un nou model de prestació de servicis més racional, articulat entorn de/entorn de la idea de servicis compartits, de caràcter obligatori i substitutiu dels anteriorment existents, excepte singulars excepcions, i a la idea d'infraestructures comunes en l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Esta figura, els servicis compartits, creada pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, és un dels instruments operatius fonamentals de la nova governança TIC i s'enquadra dins de l'objectiu estratègic 3 de l'Estratègia “Major eficiència en la prestació dels servicis TIC”, concretament la línia d'acció 6 “Proveir de manera compartida servicis comuns”

Per estes raons, en la seua reunió del 15 de Setembre la CETIC va aprovar dos documents clau per a iniciar la prestació dels servicis compartits. Es tracta del Marque regulador per a la declaració de servicis compartits(Obri en nova finestra)  i la primera declaració de 14 servicis compartits(Obri en nova finestra) .

 • Servici unificat de telecomunicacions
 • Servici de seguretat gestionada
 • Servici d'allotjament d'infraestructures TIC
 • Servici de núvol híbrid (Núvol SARA)
 • Servici de correu electrònic unificat
 • Servici multicanal d'atenció al ciutadà
 • Servici de gestió del registre
 • Servici de gestió de notificacions
 • Servici de gestió de nòmina
 • Servici integrat de gestió de personal
 • Servici comú de gestió econòmic-pressupostària
 • Servici comú de generació i validació de firmes electròniques
 • Servici de gestió d'expedient i document electrònic
 • Servici de gestió d'arxiu electrònic

En definitiva, l'Estratègia TIC aprovada, juntament amb el nou model de servicis compartits és un punt d'inflexió en la gestió de les TIC en l'Administració General de l'estat consolidant els avanços realitzats i asseient les bases per al progrés futur de l'Administració, una transformació que genere millores d'eficàcia, eficiència, estalvis i transparència quantitativa i qualitativament significatives.

 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa