accesskey_mod_content

Les noves lleis administratives suposen una Administració totalment electrònica, interconnectada i transparent

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

18 novembre 2015

El Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques ha fet aquestes declaracions en la clausura de les I Jornades sobre les noves Lleis Administratives, organitzades per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP).

El Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro ha clausurat les I Jornades sobre les noves Lleis Administratives, organitzades per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP).

Durant la seva intervenció, el Ministre ha destacat el treball professional dels empleats públics i l'extraordinària labor dels serveis públics que té Espanya que, “amb la seva dedicació i esforç, han fet que l'Administració Pública sigui una aliada per a la sortida de la crisi”.

En aquest sentit, Montoro ha assegurat que gràcies a la funció pública, el Govern ha pogut emprendre la modernització de l'Administració, “imprescindible per a la recuperació econòmica i perquè el país segueixi progressant”.

Aquesta nova normativa per a la reforma del funcionament de les Administracions Públiques implanta una Administració totalment electrònica, interconnectada, transparent i amb una estructura clara i simple. En concret, es recull en sengles Lleis: la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

Aquesta reforma es basa en dos eixos complementaris: el referit a les relacions externes de l'Administració amb ciutadans i empreses, de la qual s'ocupa la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i a l'organització i relacions internes dins de cada Administració i entre les diferents Administracions, en la qual se centra la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

Principals novetats per als ciutadans.

 • Es faciliten les relacions electròniques dels ciutadans amb l'Administració. Amb aquest objectiu s'habilita la presentació d'escrits a qualsevol moment en el registre electrònic de qualsevol Administració, amb independència de qui es dirigeixin.
 • Se simplifiquen els mitjans d'identificació i de signatura electrònica que es poden utilitzar per als tràmits administratius. Per a això es potencia, per exemple, l'ús de claus electròniques concertades que es faciliten al ciutadà al moment per realitzar el seu tràmit, s'estableix l'assistència personal per part de l'Administració en l'ús de mitjans electrònics a aquells ciutadans que ho necessitin i es preveu que les Administracions puguin avisar al ciutadà, si així ho ha autoritzat, mitjançant missatge al telèfon mòbil que té una notificació que podrà consultar de manera electrònica.
 • Es redueixen les càrregues administratives i s'estableix com a regla general la no sol·licitud de documents originals (per exemple, la declaració de la renda o els certificats d'empadronament, etcètera). No caldrà que els ciutadans presentin fotocòpies de documents, sinó que, registrats aquests electrònicament, l'Administració elaborarà les còpies que necessiti.
 • Hi haurà un únic procediment comú, més fàcil de conèixer, prescindint de l'abundant nombre actual de procediments especials, i es preveu un procediment administratiu "exprés" per a supòsits de menor complexitat, amb el que es guanya en agilitat en reduir terminis.
 • Es generalitza per a tots els procediments administratius la possibilitat de reduir l'import de les sancions per ràpid pagament o per reconeixement de la responsabilitat.
 • D'altra banda, els ciutadans podran conèixer les principals reformes que es té previst aprovar cada any a través del denominat Pla anual normatiu.

Principals novetats per a les empreses.

 • Les empreses es relacionaran obligatòriament de forma electrònica amb totes les Administracions, com venen fent ja amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social, i podran atorgar poders electrònicament perquè els seus representants realitzin tràmits administratius. Per facilitar-los aquesta tasca comptaran amb un registre administratiu de poders a la seva disposició.
 • Es redueixen càrregues administratives al no exigir com a regla general documents que hagin estat presentats amb anterioritat, o elaborats per la pròpia Administració (per exemple: llicències o autoritzacions ja expedides).
 • En l'àmbit estatal, es fixa amb caràcter general una data comuna (gener i juny) d'entrada en vigor de les normes que imposin obligacions a professionals i empreses per al desenvolupament de la seva activitat econòmica o professional, la qual cosa permetrà a les empreses poder planificar la seva activitat amb major certitud i adaptar-se millor als canvis normatius.

Major transparència i funcionament més àgil de les Administracions Públiques

Els guanys d'agilitat seran tant per a la gestió de procediments administratius, en preveure que totes les comunicacions entre Administracions seran íntegrament electròniques en tots els seus procediments, la qual cosa permetrà reduir temps de tramitació, com en els processos d'elaboració de normes, en preveure, en l'àmbit estatal, un procediment abreujat, la qual cosa facilitarà donar respostes regulatòries més ràpides a determinats problemes.

A això s'uneixen diferents mesures que aprofundeixen en la senda de transparència iniciada en l'últim any. Entre elles destaca la creació d'un inventari únic i públic de tots els organismes i entitats vinculats o dependents de totes les Administracions. Qualsevol ciutadà i empresa podrà conèixer què organismes i entitats públiques existeixen a cada moment en qualsevol Administració, al que s'uneix que tots els organismes i entitats estatals, amb independència de la seva denominació, hauran d'afegir les sigles que identifiquen la seva naturalesa jurídica. Això contribuirà a millorar la seva senyalització al mercat de forma clara i fàcil per a la seva identificació jurídica per qualsevol operador.

Per aprofundir en la millora de la transparència també es crea un nou registre estatal en el qual constarà tot el llistat d'òrgans de cooperació en els quals participa l'Administració General de l'Estat, així com dels convenis que l'Estat té subscrits amb altres Administracions.

D'altra banda, també es guanya en transparència en els procediments d'elaboració de normes en preveure la realització d'una consulta pública a través de la web amb caràcter previ a l'elaboració de les propostes normatives. També hi haurà una avaluació de les iniciatives normatives aprovades l'any anterior com a mecanisme de control expost, amb l'objectiu d'analitzar els efectes de la seva aplicació, el grau de compliment dels seus objectius i fer, si fos necessari, propostes de modificació o derogació.

A més, les Conferències Sectorials (principal òrgan de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes) seran informades sobre els projectes normatius, quan afectin a l'àmbit competencial d'altres Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar l'intercanvi d'informació entre les diferents Administracions i evitar l'aparició de duplicitats.

Millor cooperació i coordinació entre les diferents Administracions Públiques

Per primera vegada, es regulen en una llei els elements bàsics de composició i funcionament de la Conferència de Presidents, formada pel President del Govern i els Presidents autonòmics.

Es regulen de forma més precisa les Conferències sectorials com a òrgans de cooperació essencials entre l'Estat i les Comunitats Autònomes, on es reuneixen periòdicament els ministres i consellers competents per raó de la matèria. Per primera vegada els seus Acords seran, amb caràcter general, de compliment obligat.

Finalment, també s'inclouen mesures específiques per millorar el funcionament de l'Administració General de l'Estat, entre les quals es troba l'exigència per als membres del Govern, Secretaris d'Estat, Sotssecretaris, Secretaris Generals, Delegats del Govern i Directors Generals dels requisits d'idoneïtat prevists en la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat o la previsió de la tramitació electrònica de les propostes i acords del Consell de Ministres.

 • Govern obert
 • Empresa
 • Ciutadà
 • Cooperació interadministrativa