accesskey_mod_content

A Fábrica de Moeda e Timbre asumirá os servizos de notificacións electrónicas e de Enderezo electrónico Habilitado

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 xuño 2015

Realizará as notificacións electrónicas do Ministerio de Facenda e os demais Organismos da Administración Xeral do Estado que o soliciten

O Consello de Ministros autorizou ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a subscribir unha encomenda marco de xestión coa Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda, para a prestación dos servizos de notificacións electrónicas e de enderezo electrónico habilitado que garante o mantemento do servizo que xa viña prestando, e a mellora da súa calidade e facilidade de uso.

A nova encomenda determina as obrigas polas que ha de rexerse a práctica das notificacións e comunicacións de actos e resolucións administrativas por medios electrónicos por parte da Administración.

Proponse, co obxectivo de reducir custos e axilizar a tramitación, estender gradualmente e de forma voluntaria a notificación electrónica en todos os centros da Administración Xeral do Estado, utilizando para ese efecto o enderezo electrónico habilitado, proxecto que coordina e impulsa a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, titular do servizo.

Descrición do sistema

O sistema de notificacións electrónicas, a través do enderezo electrónico habilitado, permite substituír as comunicacións e notificacións postais que emiten as Administracións Públicas cara aos cidadáns, polo seu equivalente electrónico.

Dáse, así, cumprimento ao dereito do cidadán a elixir o medio de relacionarse coas Administracións Públicas. A emisión dunha notificación electrónica vén acompañada dun aviso ao cidadán (por correo electrónico e por mensaxe SMS) de que a ten ao seu dispor. O cidadán, previa identificación electrónica, poderá entón acceder ao seu contido no Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado, queda entón rexistrado electronicamente o xustificante de recepción da notificación.

Comisión de seguimento

Para o cumprimento de Encoméndaa constitúese unha Comisión de Seguimento que estará composta por tres membros designados pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas por proposta da citada Dirección Xeral e por outro tres membros designados pola Fábrica Nacional da Moeda.

Encoméndaa terá unha duración de dous anos, contados a partir da data da súa firma, prorrogándose sucesivamente por períodos bianuais, se o desenvolvemento das actividades encomendadas requíreo.

A Fábrica Nacional da Moeda e Timbre facturará mensualmente a cada un dos Ministerios e Organismos Públicos que houberen asinado o documento de adhesión, a cantidade correspondente ás notificacións e comunicacións efectuadas nese período.

  • Cidadán
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Servizos electrónicos
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía