accesskey_mod_content

La Fàbrica de Moneda i Timbre assumirà els servicis de notificacions electròniques i de Direcció Electrònica Habilitada

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

29 juny 2015

Realitzarà les notificacions electròniques del Ministeri d'Hisenda i els altres Organismes de l'Administració General de l'Estat que ho sol·liciten

El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a subscriure una encomana marc de gestió amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda, per a la prestació dels servicis de notificacions electròniques i de direcció electrònica habilitada que garantix el manteniment del servici que ja es venia prestant, i la millora de la seua qualitat i facilitat d'ús.

La nova encomana determina les obligacions per les quals ha de regir-se la pràctica de les notificacions i comunicacions d'actes i resolucions administratives per mitjans electrònics per part de l'Administració.

Es proposa, amb l'objectiu de reduir costos i agilitzar la tramitació, estendre gradualment i de forma voluntària la notificació electrònica en tots els centres de l'Administració General de l'Estat, utilitzant a este efecte la direcció electrònica habilitada, projecte que coordina i impulsa la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, titular del servici.

Descripció del sistema

El sistema de notificacions electròniques, a través de la direcció electrònica habilitada, permet substituir les comunicacions i notificacions postals que emeten les Administracions Públiques cap als ciutadans, pel seu equivalent electrònic.

Es dona, així, compliment al dret del ciutadà a triar el mitjà de relacionar-se amb les Administracions Públiques. L'emissió d'una notificació electrònica vé acompanyada d'un avís al ciutadà (per correu electrònic i per missatge SMS) que la té a la seua disposició. El ciutadà, prèvia identificació electrònica, podrà aleshores accedir al seu contingut en el Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat, queda aleshores registrat electrònicament el justificant de recepció de la notificació.

Comissió de seguiment

Per al compliment de l'Encomana es constituïx una Comissió de Seguiment que estarà composta per tres membres designats per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques a proposta de la citada Direcció general i per altres tres membres designats per la Fàbrica Nacional de la Moneda.

L'Encomana tindrà una durada de dos anys, explicats a partir de la data de la seua firma, prorrogant-se successivament per períodes bianuals, si el desenvolupament de les activitats encomanades ho requerix.

La Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre facturarà mensualment a cadascun dels Ministeris i Organismes Públics que haguessin firmat el document d'adhesió, la quantitat corresponent a les notificacions i comunicacions efectuades en eixe període.

  • Ciutadà
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Servicis electrònics
  • Centre de Transferència de Tecnologia