accesskey_mod_content

La Fàbrica de Moneda i Timbre assumirà els serveis de notificacions electròniques i d'Adreça Electrònica Habilitada

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

29 juny 2015

Realitzarà les notificacions electròniques del Ministeri d'Hisenda i els altres Organismes de l'Administració General de l'Estat que ho sol·licitin

El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a subscriure una encomana marc de gestió amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda, per a la prestació dels serveis de notificacions electròniques i d'adreça electrònica habilitada que garanteix el manteniment del servei que ja es venia prestant, i la millora de la seva qualitat i facilitat d'ús.

La nova encomana determina les obligacions per les quals ha de regir-se la pràctica de les notificacions i comunicacions d'actes i resolucions administratives per mitjans electrònics per part de l'Administració.

Es proposa, amb l'objectiu de reduir costos i agilitar la tramitació, estendre gradualment i de forma voluntària la notificació electrònica en tots els centres de l'Administració General de l'Estat, utilitzant a aquest efecte l'adreça electrònica habilitada, projecte que coordina i impulsa l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, titular del servei.

Descripció del sistema

El sistema de notificacions electròniques, a través de l'adreça electrònica habilitada, permet substituir les comunicacions i notificacions postals que emeten les Administracions Públiques cap als ciutadans, pel seu equivalent electrònic.

Es dona, així, compliment al dret del ciutadà a triar el mitjà de relacionar-se amb les Administracions Públiques. L'emissió d'una notificació electrònica ve acompanyada d'un avís al ciutadà (per correu electrònic i per missatge SMS) que la té a la seva disposició. El ciutadà, prèvia identificació electrònica, podrà llavors accedir al seu contingut en el Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat, queda llavors registrat electrònicament el justificant de recepció de la notificació.

Comissió de seguiment

Per al compliment de l'Encomana es constitueix una Comissió de Seguiment que estarà composta per tres membres designats per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques a proposta de la citada Direcció general i per altres tres membres designats per la Fàbrica Nacional de la Moneda.

L'Encomana tindrà una durada de dos anys, explicats a partir de la data de la seva signatura, prorrogant-se successivament per períodes bianuals, si el desenvolupament de les activitats encomanades ho requereix.

La Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre facturarà mensualment a cadascun dels Ministeris i Organismes Públics que haguessin signat el document d'adhesió, la quantitat corresponent a les notificacions i comunicacions efectuades en aquest període.

  • Ciutadà
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Serveis electrònics
  • Centre de Transferència de Tecnologia