accesskey_mod_content

Publicada en BOE a modificación do Real Decreto 1671/2009 de desenvolvemento da Lei 11/2007

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 xullo 2015

O Real Decreto 668/2015, amplía o ámbito do Rexistro electrónico de apoderamentos e habilita os certificados electrónicos de empregado público con pseudónimo.

O Real Decreto 668/2015(Abre en nova xanela) , do 17 de xullo, modifica o Real Decreto 1671/2009(Abre en nova xanela) polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007(Abre en nova xanela) de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos para introducir dúas modificacións. A primeira amplía o ámbito do rexistro electrónico de apoderamentos e, a segunda, introduce os certificados electrónicos de empregado público con pseudónimo para actuacións relativas á información clasificada, a seguridade pública ou a defensa nacional.

En relación co rexistro electrónico de apoderamentos, amplíase o seu ámbito a calquera actuación administrativa, independentemente da canle polo que esta leve a cabo, de forma que o cidadán poida utilizalo en calquera actuación ante a Administración do Estado, non só electrónica senón tamén presencial.

Por outra banda, habilítase o uso do certificado electrónico de empregado público mediante un pseudónimo para actuacións que, realizadas por medios electrónicos, afecten á información clasificada, á seguridade pública ou á defensa nacional ou a outras actuacións, nas que estea legalmente xustificado o anonimato para a súa realización, por parte dos membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, o persoal das Forzas Armadas ou o persoal estatutario do Centro Nacional de Intelixencia. A reforma compatibiliza esta facultade de expedir certificado de empregado público mediante un pseudónimo coas obrigas de revelar a verdadeira identidade dos funcionarios e empregados públicos afectados o caso de ser requirida polos órganos xudiciais no exercicio das súas funcións ou a teor do previsto no artigo 11.2 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro.

Finalmente, establécese un prazo de doce meses desde a entrada en vigor para a adaptación dos sistemas tecnolóxicos existentes.

  • Identidade e Firma electrónica