Resolución do 8 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Principado de Asturias para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.

" /> Resolución do 8 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Principado de Asturias para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica." /> PAe - SEAP - Principado de Asturias: Convenio de colaboración para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica
accesskey_mod_content

SEAP - Principado de Asturias: Convenio de colaboración para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

02 outubro 2014

Publicouse no BOE a Resolución do 8 de setembro de 2014(Abre en nova xanela) , da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Principado de Asturias para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas é responsable da incorporación das tecnoloxías da información e das comunicacións á prestación dos servizos públicos e o desenvolvemento da administración electrónica e a cooperación con outras Administracións Públicas nesta materia, correspondendo a xestión, dirección e impulso á Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

A Secretaría de Estado de Administracións Públicas ofrece a súa colaboración ás restantes Administracións públicas para a implantación dos servizos electrónicos previstos na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos e que están descritos nos artigos 15 (utilización de sistemas de firma electrónica avanzada), 27.7 (utilización de medios electrónicos de forma preferente nas comunicacións con outras Administracións Públicas), 28 (práctica da notificación por medios electrónicos) e 43 (rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas).

O obxectivo perseguido con este convenio é o aproveitamento mutuo de solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica por parte da Administración Xeral do Estado e do Principado de Asturias e os seus Entes Locais.

A subscrición do presente Convenio permitirá á Administración Xeral do Estado e ao Principado de Asturias asumir unha serie de obrigas respecto ao aproveitamento común das solucións básicas obxecto do mesmo.

Así mesmo, para mellorar o servizo ao cidadán e aproveitar ao máximo ditas solucións, ábrese ás Entidades locais a posibilidade de acceder ás mesmas, mediante o correspondente acordo de adhesión, conforme ao previsto no artigo 57 da vixente Lei de Bases de Réxime Local.

Máis convenios de colaboración con CCAA

  • Cooperación interadministrativa
  • Infraestruturas e servizos comúns