accesskey_mod_content

Informe sobre el desenvolupament de l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

19 maig 2014

El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques sobre l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat, que reflectix el seu desenvolupament significatiu en els últims anys.
 

16 de maig de 2014.- El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques ha presentat un informe al Consell de Ministres sobre l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat, que reflectix el seu desenvolupament significatiu en els últims anys, a través d'aspectes normatius, i la creació, actualització i ús de servicis públics accessibles telemàticament per ciutadans i empreses, com demostra la privilegiada situació que Espanya té a Europa i els diferents premis i condecoracions nacionals i internacionals obtinguts.

Els estalvis aconseguits per ciutadans i empreses durant els anys 2012 i 2013 per l'ús de l'administració electrònica ascendixen a un total de 3.149.593.438 euros, que es detallen en la següent taula:

L'informe destaca també els avantatges de l'administració electrònica:

 • Administració oberta: disponible vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana, 365 dies a l'any.
 • Administració accessible: de portes obertes, permet el seu ús des de qualsevol lloc; domicili, oficina, hotel, lloc de vacacions, etcètera.
 • Administració eficaç: Aconseguix als 8.117 municipis, trenca la bretxa digital que separa centre i perifèria, i obri les portes a la Unió Europea.
 • Administració ràpida: les gestions electròniques que tardaven quinze dies a arribar a la seua destinació, ara es fan en amb prou faenes uns segons.
 • Administració eficient: Una notificació postal costa 2,55 euros i una notificació electrònica, 0,03 euros. L'estalvi és 2,52 euros en cadascuna.
 • Administració neta i ecològica: al no emprar papers ni emmagatzemar-los.
 • Administració segura: complix amb l'esquema Nacional de Seguretat, certificat pel Centre Criptològic Nacional (CCN)

Més de 2.500 tràmits i servicis telemàtics estan hui a la disposició de ciutadans i empreses, més del 95 per 100 del total. Així mateix, més de quaranta milions de ciutadans disposen de certificat electrònic, en la seua majoria emesos per prestadors de servicis de certificació públics: DNI-i i Fàbrica nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda.

Qualsevol ciutadà pot realitzar hui tràmits o gestions administratives per Internet, de forma segura, ràpida i sense necessitat de desplaçaments, generant importants estalvis:

 • Una gestió electrònica costa cinc euros, mentre un tràmit ordinari, incloent desplaçaments, temps, gestions, etcètera costa huitanta euros. L'estalvi en cada tràmit telemàtic és de 75 euros.
 • L'any 2013 els tràmits iniciats telemàticament per ciutadans i empreses amb l'Administració General de l'Estat van ser 370.415.613, més d'un 70 per 100 del total de les tramitacions.

S'estima que l'estalvi mínim en 2013, pel fet d'utilitzar els servicis d'administració electrònica, supera els setze mil milions d'euros.

ACTUACIONS DESTACADES

Secretària d'Estat d'Administracions Públiques

 • Reducció de càrregues administratives: En 2013 es van revisar 132 normatives i en este capítol els estalvis per a ciutadans i empreses van ser d'1.854 milions i 2.246 milions en 2013.
 • Plataforma d'intermediació de dades, que tracta d'evitar la sol·licitud als ciutadans de la documentació que ja té l'Administració en el seu poder, així com la reiteració de sol·licituds de documentació: els estalvis pel seu ús per ciutadans i empreses es van estimar en 125 milions en 2012 i en 152 milions en 2013.
 • Plataforma de firma electrònica @firma, per a validar automàticament firmes i dates electròniques: s'han registrat entre 2012 i 2013 més de 212 milions de validacions. Ja estan adscrits sis-cents organismes de totes les Administracions.
 • Notificacions administratives electròniques, canviant les clàssiques notificacions postals: han arribat a 850.000 per mes.
 • Interconnexió de registres de totes les Administracions Públiques.
 •  Punt general d'entrada de factures electròniques (FACe).
 •  Punt d'accés general de l'Administració General de l'Estat; unificació de telèfons d'atenció al públic.
 • Emprèn en 3, per a crear una empresa en tres dies.
 • Sistema d'informació de la Llei de Transparència.
 • Sistema electrònic per a la unitat de mercat, amb intercanvi d'informació entre Administracions Públiques.
 • Sistema de gestió centralitzat de recursos humans.
 • Sara, xarxa telemàtica i segura compartida i única per a totes les Administracions Públiques.

Altres organismes del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

 • Certificats electrònics de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, dins de les actuacions CORA, per a la prestació de servicis de certificació en tota l'AGE; certificats cadastrals electrònics; comunicacions de notaris i registradors que suplixen l'obligació de declarar del ciutadà, i realització gratuïta d'informació del cadastre

Agència Estatal d'Administració Tributària

 • En IRPF s'ha passat de vint-i-un mil contribuents que van declarar per internet en 1998 a més de dotze milions en 2012; el PIN24H, un sistema d'identificació i autenticació de la firma electrònica, que podrà ser usat per les persones físiques per a relacionar-se electrònicament i ja hi ha quatre-cents mil contribuents registrats; també, la presentació electrònica obligatòria per a empreses i professionals, sistemes telemàtics implantats, com la notificació electrònica obligatòria, la col·laboració social o el registre d'apoderaments.

Millores de la gestió de les TIC en l'Administració General de l'Estat

 • Ministeri de Presidència. La racionalització de la gestió de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) per a impulsar una millora de la productivitat i eficiència en els servicis públics és un dels objectius estratègics de CORA: Estalvis per centralitzar contractes, 3,5 milions d'euros per la planificació i centralització de la compra de PCs en tota l'Administració, la qual cosa representa un 28 per 100 de descompte sobre la gestió autònoma dels expedients; 13,5 milions d'euros per l'allargament de la vida útil dels PCs, i 3,4 milions d'euros d'estalvi per la compra centralitzada en l'actuació del principal sistema operatiu de l'Administració General de l'Estat.
 • Xarxa única de comunicacions. Quant a la centralització de la contractació de les telecomunicacions de l'Administració General de l'Estat, en una primera fase s'unificaran més de dos-cents contractes de dotze ministeris i cinquanta-un organismes, unificació que entrarà en vigor l'1 de gener de 2015, amb un pressupost de licitació de 280 milions d'euros, calculat amb metodologia de base zero.
 • Sistema únic d'identitat electrònica, per a unificar sistemes d'identificació i firma mitjançant claus concertades en una única plataforma

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 • La gestió de les beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport és un procediment totalment electrònic (zero paper). En 2013 es van atendre 1,1 milions de sol·licituds, més de set milions d'intercanvis de dades entre administracions públiques i huit-centes mil resolucions comunicades en seu electrònica, la qual cosa ha suposat un estalvi directe de 2,4 milions d'euros.

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

 • Tota la tramitació del Ministeri, fonamentalment la relativa a ajudes subvenciones i procediments relacionats són la gestió energètica i de telecomunicacions, es realitza de forma exclusivament electrònica, amb una gestió anual d'unes dues-centes mil notificacions i comunicacions.

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

 • S'han emès més de quinze milions d'informes de vida laboral i tretze milions de tramitacions en la cita prèvia dels servicis centrals.
 • Portal Únic d'Ocupació: En avançada elaboració, permetrà polítiques actives d'ocupació i una major unificant les accions d'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. Portal de Mobilitat Exterior: facilita suport i orientació a la cerca d'ocupació i a l'emprenedoria en altres països.
 • Nou marc per a la relació del ciutadà amb la Seguretat Social, que portarà a minimitzar la necessitat que el ciutadà acudisca a les oficines de la Seguretat Social.
 • Cret@: projecte de la Tresoreria de Seguretat Social, que permetrà un seguiment de la gestió de cotitzacions i prestacions.
 • Garantia Juvenil: es posarà en marxa d'un sistema de gestió de l'aplicació a Espanya de l'estratègia europea per a jóvens sense ocupació.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra) :

Referència del Consell de Ministres(Obri en nova finestra)

Descàrrega de l'Informe complet sobre el desenvolupament de l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat(Obri en nova finestra)

Descàrrega de l'Annex I a l'informe sobre el desenvolupament de l'administració electrònica en l'Administració General de l'Estat  (Obri en nova finestra)

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General