accesskey_mod_content

El Govern de Cantàbria aprova el decret per a la implantació definitiva de l'administració electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 desembre 2014

El Govern regional ha aprovat el decret que regula el règim jurídic de l'administració electrònica de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, que suposa la seua implantació definitiva en el si de l'Administració Autonòmica i els seus organismes públics, la qual cosa permetrà agilitzar els tràmits, deixar arrere el paper i implantar la facturació electrònica entre les empreses i proveïdors.

El Govern ha aprovat una normativa que suposa l'impuls definitiu al desenvolupament i a la generalització de l'administració electrònica a Cantàbria, que agilitzarà els tràmits administratius, deixarà arrere el paper en el funcionament intern i en les relacions amb el ciutadà, i implantarà la facturació electrònica entre les empreses i proveïdors del Govern regional.

El reglament unifica a més en un únic text tot el règim jurídic relacionat amb l'administració electrònica, arreplegant els aspectes regulats pel decret 37/2012, com són el registre, les comunicacions electròniques i la seu electrònica de l'Administració Autonòmica i els seus organismes públics.

Com a novetat, es procedix a regular els sistemes de firma i certificats electrònics admesos per a ciutadans i funcionaris públics, el tauler d'anuncis electrònic, el document i la tramitació electrònica.

L'Executiu fomenta així la utilització de mitjans electrònics en la gestió de la seua activitat administrativa, en les comunicacions, relacions, tràmits i prestacions de servicis amb els ciutadans i en les seues comunicacions internes.

Amb este nou reglament es reduïx novament la documentació requerida a ciutadans i empreses, mitjançant la seua substitució per l'accés electrònic a la informació, transmissions de dades o emissió de certificacions electròniques.

De la mateixa manera, el Govern posa en marxa un nou instrument de participació, transparència i informació al ciutadà, que a més possibilitarà la reducció de terminis i temps de resposta, donada la racionalització que produirà la nova distribució de les càrregues de treball i de les comunicacions internes.

En esta línia, es fomentarà la participació ciutadana per mitjans electrònics i, en particular, en els tràmits d'informació pública i audiència durant el procediment d'elaboració de les disposicions generals, que podran realitzar-se de forma complementària mitjançant l'ocupació de sistemes electrònics accessibles a través de la seu electrònica.

A més de poder iniciar un procediment de forma electrònica, els ciutadans podran consultar l'estat de tramitació del mateix, prèvia identificació, amb indicació del contingut dels actes de tràmit i la data en la van ser dictats pels òrgans de l'administració. El decret regula la instrucció i terminació dels procediments, així com el desistiment i renúncia.

En l'àmbit de la utilització de mitjans electrònics, el decret disposa que serà obligatori tramitar un determinat procediment administratiu per mitjans electrònics o comunicar-se amb l'administració utilitzant este sistema en aquells supòsits on els interessats es corresponguen amb persones o entitats que per raó de la seua capacitat econòmica i tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguen garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos. L'abast d'este principi deurà regular-se i justificar-se mitjançant orde del conseller competent en raó del procediment o matèria.

Addicionalment, s'arreplega que el Govern col·laborarà amb les entitats locals per al desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics i la coordinació de les mesures que fomenten la seua utilització en este àmbit.

Es fa una especial referència a la posada en marxa de la plataforma de facturació electrònica, el règim jurídic de la qual es desenvoluparà posteriorment per a determinar les condicions tècniques d'expedició i remissió de factures electròniques, un sistema amb el qual es pretén un estalvi per a les empreses i el sector públic i agilitzar el pagament als proveïdors.

L'ús dels mitjans electrònics en l'activitat administrativa s'ajustarà a l'establit en els Esquemes Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat i al que es disposa en la Llei bàsica 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics.

Amb l'aprovació d'este decret, el Govern posa en marxa una nova mesura per a reduir càrregues administratives a ciutadans i empreses, i eliminar els obstacles que impedisquen el desenvolupament de la iniciativa empresarial, dinamitzar l'activitat comercial i impulsar el creixement econòmic i l'ocupació.

Esta nova iniciativa se sumisca a altres projectes regionals impulsats pel Govern de Cantàbria, com l'ampliació de les activitats acollides a les llicències exprés per a l'obertura d'establiments comercials; l'arrancada de la seu i el registre electrònic en 2012; la normativa que va simplificar les exigències de documentació al ciutadà, que daten també d'eixe any; i la revisió anual dels procediments més habituals per a reduir i agilitzar els actes administratius.

Tot açò forma part de l'Estratègia de Millora dels Servicis Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria (2013-2015).

Quan finalitze en 2015 el desplegament d'eixa estratègia de simplificació administrativa, eliminació de càrregues i dinamització de l'economia, s'haurà estalviat anualment a les empreses i ciutadans més de 27 milions d'euros.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Servicis electrònics