accesskey_mod_content

Tres reptes de la reutilizaci?n de la informaci?n en el sector p?blico i c?mo superar-los

07 mar? 2019

Logo dades.gob

Millorar l'experi?ncia dels ciutadans, fomentar la intel?lig?ncia col?lectiva i la participaci?n social o realitzar un an?lisis predictiu de tend?ncies i necessitats socials, s?n alguns dels beneficis de la reutilizaci?n de la informaci?n del sector p?blica per part de la pr?pia administraci?n,?per? hi ha?molts m?s.

Malgrat aquests beneficis, i que els organismes p?blicos europeus cada vegada ofereixen m?s informaci?n en obert, todav?a no s'ha aconseguit tot el potencial en el seu reutilizaci?n per part del propi sector p?blico. Amb l'objectiu d'identificar cu?els s?n les barreres detr?s d'aquest fet, el? European Data Portal(Obre en nova finestra) ?acaba de realitzar un nou estudi basat en una s?rie d'entrevistes i workshops amb experts en aquest camp. Les conclusions est?n recollides en l'informe? Analytical report 11: Re-usi of PSI in the public sector(Obre en nova finestra) .

Obst?culs a la reutilizaci?n de PSI en el sector p?blico

L'informe agrupa les barreres per la reutilizaci?n de PSI en el sector p?blico en 3 grups:

  • Bretxa entre l'oferta i la demanda en la publicaci?n de PSI:?un dels principals reptes a l'hora de reutilitzar la informaci?n del sector p?blico ?s la disponibilitat de dades, no per la seva quantitat, sin? per la seva falta d'alineaci?n amb els interessos dels reutilitzadors, a causa d'una falta de comunicaci?n entre prove?dors i usuaris. Adem?s, les dades publicades no sempre compten amb la qualitat necess?ria, entre altres motius, per la falta d'actualizaci?n i d'homogene?tat entre els diferents pa?ses, la qual cosa fa que el seu reutilizaci?n sigui ineficient i costosa. Tot aix? genera una falta de confian?a en els reutilitzadors pel que fa a les dades p?blicos oberts.

  • Desconeixement sobre la disponibilitat i els beneficis de PSI:?existeix una falta de coneixement generalitzada sobre la reutilizaci?n de la informaci?n p?blica i els seus beneficis en l'administraci?n. La publicaci?n de dades en obert es considera m?s un haver de que una oportunitat, i el seu possible reutilizaci?n est? m?s enfocada a empreses privades que a la pr?pia administraci?n. Beneficis com la millora de la transpar?ncia, la reputaci?n, la fiabilitat i la confian?a s?n considerats efectes secundaris de la publicaci?n, m?s que possibles beneficis de la reutilizaci?n.

  • Gesti?n insuficient de les capacitats:?M?s que capacitats avan?ades d'IT -que s? poden ser necess?ries per a alguns llocs i projectes, per? no per tots- una de les principals barreres ?s la falta d'actitud i coneixement general sobre la reutilizaci?n d'informaci?n p?blica. Per exemple, con?ixer els t?rminos i condicions de les diferents llic?ncies, saber configurar un equip hum? que integri les diferents capacitats necess?ries o cercar fons, s?n algunes de les capacitats necess?ries que no sempre est?n presentin quan s'inicia un projecte de reutilizaci?n. Adem?s, existeix una falta de lideratge i coordinaci?n, amb una gran quantitat de professionals treballant en sitges, la qual cosa dificulta el compartir bones pr?cticas.

Tres solucions per superar aquests obst?culs

Per superar aquestes barreres, l'European Data Portal proposa tres solucions diferents:

  • Crear una cultura d'intercanvi de dades:?el m?s important, es?alan, ser?a habilitar i fomentar la comunicaci?n per evitar la bretxa que existeix entre el subministrament per part dels prove?dors i les exig?ncies dels usuaris quant a disponibilitat, qualitat, documentaci?n i publicaci?n. La creaci?n d'una? comunitat(Obre en nova finestra) ?on es comparteixin coneixements i recursos o la creaci?n d'acords bilaterals entre reutilitzadors i prove?dors, s?n alguns ?dels mecanismes que poden ajudar a fomentar la cultura d'intercanvi de dades. Adem?s, ?s important que les administracions p?blicas adoptin la directiva PSI, on s'inclouen l?neas d'actuaci?n que poden ajudar a fomentar la reutilizaci?n, com per exemple, l'?s d'est?ndares comuns entre els pa?ses de la Uni?n Europea.

  • Habilitar als reutilitzadors de PSI en el sector p?blico:?Per augmentar el coneixement sobre els avantatges de la reutilizaci?n de la informaci?n p?blica dins de les administracions ?s necessari generar una estrat?gia s?lida de comunicaci?n. Aquesta ha de girar entorn de/entorn de les necessitats espec?ficas del sector p?blico i en c?mo la reutilizaci?n d'informaci?n p?blica pot ajudar a superar reptes concrets. Tambi?n ?s important engegar programes de formaci?n o certificaci?n que ajudin a adquirir els coneixements generals necessaris per comen?ar un projecte de reutilizaci?n d'informaci?n p?blica.

  • Establir una organizaci?n efica? per la reutilizaci?n de PSI:?per aprofitar tots els beneficis d'aquest proc?s, l'ideal ?s establir un ecosistema que incubi i recolzi el desenvolupament de compet?ncies. Aix? inclou l'adquisici?n de talent amb capacitats espec?ficas per als diferents rols, engegar una infraestructura t?cnica i implementar les eines necess?ries.

cal destacar, per ?ltimo, que l'EDP estableix una s?rie de?recomanacions?en el seu informe per convertir-se en un?reeixit reutilitzador de PSI?com s?n l'aprofitament dels recursos d'aprenentatge, la difusi?n d'idees dins de l'organizaci?n o impulsar les dades obertes com un element integral dels casos de negoci, entre altres accions.

Font original de la not?cia(Obre en nova finestra)

  • Govern obert
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General