accesskey_mod_content

As guías do Observatorio de Accesibilidade Web actualízanse a WCAG 2.1

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 febreiro 2019

Logo do Observatorio de Accesibilidade Web

Revisáronse as guías existentes e actualizáronse aquelas a as que afecta o novo estándar WCAG 2.1. Ademais, tamén se actualizou a guía de validación da accesibilidade para adaptala a requirimentos europeos.

O 20 de setembro de 2018 entrou en vigor o Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) , que traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/21022(Abre en nova xanela) .

No Real Decreto establécense como requisitos de accesibilidade a cumprir os indicados na norma harmonizada que a Comisión Europea ha publicado o 21 de decembro de 2018 mediante a Decisión de Execución (UE) 2018/2048. Este estándar harmonizado está baseado na última versión da norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Abre en nova xanela) “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” que á súa vez, a un nivel técnico, converxe en última instancia co novas WCAG 2.1(Abre en nova xanela) do W3C (Pautas de Accesibilidade para a Contido Web).

Baixo este novo marco, o Ministerio de Política Territorial e Función Pública, a través do Observatorio de Accesibilidade Web, adaptou as guías previamente existentes que ven afectadas polos novos requisitos do estándar harmonizado e, por conseguinte, polo WCAG 2.1. Estas novas versións das guías poderaas atopar na sección " Guías Prácticas " dentro dos "Materiais de axuda" no portal de Administración electrónica - PAe.

A seguir preséntanse as novas guías:

  • Guía de Accesibilidade en Sedes Electrónicas: O obxectivo desta guía é o de axudar aos técnicos responsables do desenvolvemento de Sedes electrónicas na tarefa de incluír mecanismos de tramitación electrónica, de tal forma que estes sexan accesibles segundo os requisitos que ditan as normativas vixentes, permitindo así o acceso a eles a todos os usuarios, independentemente das súas propias limitacións ou as derivadas da súa contorna.
  • Guía de cuestións básicas de Accesibilidade para os Editores Finais de Contidos: O obxecto desta guía é o de ofrecer unha visión xeral da xestión da accesibilidade usando xestores de contido, destacando especialmente o papel crítico que xogan os editores finais de contido. Pretende ser unha axuda para estes editores finais de contido na cal se recollan as cuestións de accesibilidade que deben ter en conta na edición diaria dos contidos e así conseguir sitios accesibles.
  • Guía de Accesibilidade en Xestores de Contido: O obxecto desta guía é o de ofrecer unha visión xeral da xestión da accesibilidade propia dos xestores de contido. Pretende ser unha axuda para técnicos administradores de sitios web, na cal se recollan as cuestións de accesibilidade que deben ter en conta e implementar nun xestor de contidos para conseguir sitios accesibles.

Ademais, tamén se preparou unha nova versión da Guía de Validación de Accesibilidade Web. O obxectivo da guía é servir de referencia para levar a cabo procesos de avaliación ou revisión de accesibilidade dos contidos dun sitio web, apoiándose para iso en diversas ferramentas automáticas e manuais, durante os diferentes ciclos de vida. Esta guía pretende ser de utilidade tanto a desenvolvedores, editores de contido ou outro persoal, en xeral, que estea relacionado coa validación dos obxectivos de accesibilidade dun sitio web desde o momento inicial do seu deseño ata a xestión de contidos e monitorización durante a fase de produción do mesmo.  Neste caso, ademais de realizar o aliñamento co novas WCAG 2.1 e actualizar a relación de ferramentas dispoñibles, introducíronse os requisitos para revisións de accesibilidade segundo o RD 1112/2018 e ademais os condicionantes impostos por Decisión Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) con respecto ás revisións de accesibilidade en profundidade. Estes requisitos terán que ser aplicados por todos os sitios web das Administracións Públicas.

No entanto, continua pendente de definición e consenso o formato que terán os "Informes de revisión da accesibilidade" especificados no RD 1112/20018. Mentres este formato, as revisións que leven a cabo reflectiranse nun formato libre.

Estas guías únense ás tamén recentemente publicadas Guía de adaptación a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0, cuxo obxectivo é axudar aos responsables de sitios web e aplicacións aliñados ao WCAG 2.0 a adaptalos ao novas WCAG 2.1; e a Guía para a inserción de subtítulos en Youtube, cuxo obxectivo é axudar aos editores de contido na inserción, edición e exportación de subtítulos.

  • Accesibilidade