accesskey _ mod _ content

 

The translation of the portal which you are viewing has been made by automatic translation without editing of translations and by human translators.
 
Such a system called SILVER use automatic translation engines opensource based on rules and statistics. Systems have been trained with specific corpus for the topics of portals, usually raw. Moreover it went through a revision of key concepts that should not be translated as names, addresses, names, etc. Although make every effort to improve the dictionaries, being a automatic translation without editing direct manual will not ensure the correct translation of all términos.la quality of translations vary according to the language and are marked and defined by the thresholds of quality that current technology in the field of machine translation provides.
 
If you find some concept incorrectly translated or that it should not be translated into the portal were going to get in touch with the support of this portal for correcting the error.

-------------------------------

A tradución do portal que vostede está a visualizar foi realizada por un sistema automático de tradución sen revisión das traducións por parte e tradutores humanos.
 
Devandito sistema denominado PRATA utiliza motores de tradución automáticos opensource baseados en regras e en estatísticas. Os sistemas foron adestrados con corpus específicos para as materias dos portais, xeralmente materias administrativas. Ademais procedeuse a unha revisión de conceptos crave que non deben ser traducidos como nomes, direccións, apelidos, etc. Aínda que se trata de facer o maior esforzo por mellorar os dicionarios, ao ser unha tradución automática sen revisión manual directa non se pode asegurar a correcta tradución de todos os termos.A calidade das traducións varían segundo o idioma e están marcadas e definidas polos limiares de calidade que a tecnoloxía actual en materia de tradución automática proporciona.
 
Se atopa algún concepto incorrectamente traducido ou que non deba traducirse no portal no que estaba a navegar póngase en contacto co soporte do devandito portal para emendar o erro.