accesskey_mod_content
Logotipo proxecto STORK

Proxectos STORK e STORK 2.0

Proxectos europeos para o recoñecemento transfronteirizo de identidades electrónicas, destinados a facilitar a mobilidade e a vida dixital sen fronteiras na UE.

 

Proxecto STORK

Unha das pezas fundamentais para a confianza no mundo dixital é a identidade electrónica (eID). A Unión Europea, consciente da importancia da eID para o despregamento dos servizos de Administración Electrónica e para reforzar o Mercado Único Dixital, veu impulsando o desenvolvemento dunha infraestrutura paneuropea para a identificación electrónica de cidadáns e empresas, mediante referencias nalgunhas das súas iniciativas máis relevantes (a Axenda Dixital e o seu Plan de Acción de Administración Electrónica 2011-2015, o Programa de Traballo ISA, a Directiva europea de Servizos do Mercado Interior), o futuro regulamento sobre identidade electrónica e servizos de confianza e a inclusión de proxectos de eID no Programa Marco para a Competitividade e a Innovación (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP).

Dentro deste Programa Marco levou a cabo, desde 2008 a 2011, o proxecto STORK(Abre en nova xanela) (Secure idenTity acrOss boRders linKed - Identidades seguras enlazadas a través de fronteiras). Este proxecto foi executado por un consorcio formado por 35 membros, no que participaron diversas administracións públicas, universidades, organizacións privadas e asociacións sen ánimo de lucro, pertencentes a 17 países europeos, e entre as que se atopaba o Ministerio de Facenda e Función Pública, liderando o paquete de traballo relativo á definición das especificacións e os bloques de construción comúns.

Tras a súa finalización, STORK conseguiu despregar nun número importante de países europeos unha plataforma de interoperabilidade de identidades electrónicas europeas que permite aos cidadáns establecer novas relacións electrónicas transfronteirizas, simplemente presentando a súa eID nacional, así como un marco de referencia sustentable a nivel paneuropeo.

A experiencia obtida en STORK está xa tendo impacto sobre a implementación efectiva da identidade electrónica transfronteiriza, xa que boa parte do coñecemento técnico acumulado e as barreiras de interoperabilidade legais identificadas serviron de fonte de coñecemento para a proposta de regulamento de identidade electrónica e servizos de confianza presentada en 2012 pola Comisión Europea.

Proxecto STORK 2.0

Por outra banda, os resultados obtidos en STORK están a ter a súa continuidade no proxecto STORK 2.0(Abre en nova xanela) , tamén executado dentro do Programa Marco para a Competitividade e a Innovación. STORK 2.0 pretende adoptar novas medidas para impulsar de maneira decisiva unha maior aceptación da identidade electrónica en Europa, avanzando cara á creación e adopción dunha área única para Europa, interoperable e sustentable, de identificación e autenticación electrónicas, tanto para persoas físicas como xurídicas.

Como novidade respecto de STORK, STORK 2.0 prevé abordar a representación, tanto de persoas físicas como xurídicas, nunha contorna electrónica, incluíndo facilidades para xestionar mandatos e poderes que poidan ser amplamente usadas en toda a UE, e que proporcionen unha elevada protección dos datos manexados e formas seguras de transferencia de atributos, todo baixo o control do usuario. O logro dos obxectivos marcados en STORK 2.0 alcanzarase a través do catro aplicacións piloto do proxecto (e-learning e cualificacións académicas, banca electrónica, servizos públicos para empresas e e-Health) que ofrecerán servizos interoperables en situacións da vida real. Estes pilotos validarán as especificacións, estándares e bloques de construción, abordando de maneira convincente difíciles cuestións xurídicas e de gobernación (transversais a distintos países, dominios de aplicación e sectores).