accesskey_mod_content
Logotip projecte STORK

Projectes STORK i STORK 2.0

Projectes europeus per al reconeixement transfronterer d'identitats electròniques, destinats a facilitar la mobilitat i la vida digital sense fronteres en la UE.

 

Projecte STORK

Una de les peces fonamentals per a la confiança en el món digital és la identitat electrònica (ID electrònica). La Unió Europea, conscient de la importància de la ID electrònica per al desplegament dels servicis d'Administració Electrònica i per a reforçar el Mercat Únic Digital, ha vingut impulsant el desenvolupament d'una infraestructura paneuropea per a la identificació electrònica de ciutadans i empreses, mitjançant referències en algunes de les seues iniciatives més rellevants (l'Agenda Digital i el seu Pla d'Acció d'Administració Electrònica 2011-2015, el Programa de Treball ISA, la Directiva europea de Servicis del Mercat Interior), el futur reglament sobre identitat electrònica i servicis de confiança i la inclusió de projectes d'ID electròniques en el Programa Marque per a la Competitivitat i la Innovació (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP).

Dins d'este Programa Marque es va dur a terme, des de 2008 a 2011, el projecte STORK(Obri en nova finestra) (Secure idenTity acrOss boRders linKed - Identitats segures enllaçades a través de fronteres). Aquest projecte va ser executat per un consorci format per 35 membres, en el qual van participar diverses administracions públiques, universitats, organitzacions privades i associacions sense ànim de lucre, pertanyents a 17 països europeus, i entre les quals es trobava el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, liderant el paquet de treball relatiu a la definició de les especificacions i els blocs de construcció comunes.

Després de la seua finalització, STORK va aconseguir desplegar en un nombre important de països europeus una plataforma d'interoperabilitat d'identitats electròniques europees que permet als ciutadans establir noves relacions electròniques transfrontereres, simplement presentant la seua ID electrònica nacional, així com un marc de referència sostenible a nivell paneuropeu.

L'experiència obtinguda en STORK està ja tenint impacte sobre la implementació efectiva de la identitat electrònica transfronterera, ja que bona part del coneixement tècnic acumulat i les barreres d'interoperabilitat legals identificades han servit de font de coneixement per a la proposta de reglament d'identitat electrònica i servicis de confiança presentada en 2012 per la Comissió Europea.

Projecte STORK 2.0

D'altra banda, els resultats obtinguts en STORK estan tenint la seua continuïtat en el projecte STORK 2.0(Obri en nova finestra) , també executat dins del Programa Marque per a la Competitivitat i la Innovació. STORK 2.0 pretén adoptar noves mesures per a impulsar de manera decisiva una major acceptació de la identitat electrònica a Europa, avançant cap a la creació i adopció d'un àrea única per a Europa, interoperable i sostenible, d'identificació i autenticació electròniques, tant per a persones físiques com a jurídiques.

Com a novetat respecte a STORK, STORK 2.0 preveu abordar la representació, tant de persones físiques com a jurídiques, en un entorn electrònic, incloent facilitats per a gestionar mandats i poders que puguen ser àmpliament usades en tota la UE, i que proporcionen una elevada protecció de les dades manejades i formes segures de transferència d'atributs, tot baix el control de l'usuari. L'assoliment dels objectius marcats en STORK 2.0 s'aconseguirà a través de les quatre aplicacions pilot del projecte (e-learning i qualificacions acadèmiques, banca electrònica, servicis públics per a empreses i i-Health) que oferiran servicis interoperables en situacions de la vida real. Estos pilots validaran les especificacions, estàndards i blocs de construcció, abordant de manera convincent difícils qüestions jurídiques i de governança (transversals a diferents països, dominis d'aplicació i sectors).