accesskey_mod_content

Transparència i Bon Govern

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

La Llei s'aplica a totes les Administracions públiques i a tot el sector públic estatal, així com a altres institucions, com són la Casa de La seva Majestat el Rei, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Banc d'Espanya, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Consell Econòmic i Social i les institucions autonòmiques anàlogues, en relació amb les activitats subjectes a Dret Administratiu.

 • Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

  logo boe

  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Publicitat Activa

  logo portal de transparència

  Tots els organismes afectats per la Llei de Transparència publicaran de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant per garantir la transparència de la seva activitat.

 • Dret d'accés a la informació pública

  logo dret a la informació pública

  És el dret d'accés a accedir a informació pública en els termes previstos en la Constitució article 105.b), entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu suport o format, que obrin en poder de l'administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

 • Consell de la Transparència i Bon Govern

  logo consell de transparència i bon governo

  Organisme públic independent amb personalitat jurídica pròpia que té per finalitat promoure la transparència de l'activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l'exercici de dret d'accés a la informació pública i garantir l'observança de les disposicions de bon govern.

 • logo boe
  Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • logo portal de transparència
  Publicitat Activa

  Tots els organismes afectats per la Llei de Transparència publicaran de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant per garantir la transparència de la seva activitat.

 • logo dret a la informació pública
  Dret d'accés a la informació pública

  És el dret d'accés a accedir a informació pública en els termes previstos en la Constitució article 105.b), entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu suport o format, que obrin en poder de l'administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

 • logo consell de transparència i bon governo
  Consell de la Transparència i Bon Govern

  Organisme públic independent amb personalitat jurídica pròpia que té per finalitat promoure la transparència de l'activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l'exercici de dret d'accés a la informació pública i garantir l'observança de les disposicions de bon govern.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE