content _ mod _ accesskey

A continuación se encuentran listadas por orden de publicación, de la más reciente a la más antigua, los instrumentos legales españoles relacionados con la accesibilidad.

REAL DECRETO 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público

Atal honen helburua da herritarrek aukera izatea lortu zuten eta sektore publiko zabalagoa zerbitzuetarako sarbidean berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatzeko, erabiltzaileek, bereziki, pertsona ezinduen eta adinduen. Horretarako, arlo publikoko betebeharrak ezartzen dira eskuragarritasunari dagokionez (web guneen eta haien aplikazioak mugikorrak eta osagarriak direla bermatzeko lan ildoak finkatzea Ere eraginkorragoa da zehaztutako baldintzak aplikatuz direktiba (EB) hartu eta aplikazio mugikorrak (2102 webguneen irisgarritasuna eta sektore publikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) bertan, espainiako legedira ekartzen du errege dekretu honen bidez.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 19 Zenbakidun eao 227. 2018ko// 09 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

18/Legea, 2011ko uztailaren 5ekoa, (informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arautzen duen justizia administrazioan

Regula la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de Administraciones y organismos públicos.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 160 Zk. BOE) eta 6/7

40 Eta 2015 legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoak (Erregimen Juridikoa

236. zk., 10 02// 2015

Herri-administrazioen araubide juridikoaren oinarriak ezartzen eta arautzen zuten, urteko printzipioak eta herri administrazioen zehatzeko erantzukizun sistema zein Estatuko administrazio orokorraren antolaketa eta funtzionamenduari eta bere sektore publikoko erakundeek urteko jarduerak garatzeko.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2/10/2015 Zenbakiko eao, 236

19/Legea, 2013ko abenduaren 9koa, gardentasuna eta gobernu ona lortzeko eta informazio publikoa

Jarduera publikoa indartzeko eta zabaltzeko helburua gardentasuna eta informazioa eskuratzeko eskubidea arautu eta hari dagokion jarduera dela eta bete beharreko eginkizunak zehaztu eta arduradun publikoen gobernu onaren darizkion ondorioak ez betetzea.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2013Ko/10/12 zenbakiko eao, 295

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko kontratuei buruzko 0000ko

Lege honen bidez, espainiako antolamendu juridikoari transponen (europako parlamentua eta Kontseilua (zuzentarauen irudian, 2014ko/eb/eb// 23 eta 24 2004ko otsailaren 26ko 2014rako. sektore publikoko kontratazioari Buruzkoa (, hura bat datorrela bermatzeko irizpideak sartzea eskaintzak askatasuna, prozedurak publizitate eta gardentasunaren, diskriminaziorik ez eta tratu berdinaren lizitatzaileen artean.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: // 9 11 Zk.ko BOE 2007ko 272

RESOLUCIÓN, 2012ko irailaren 3koa, Industria zuzendaritza nagusiarekin eta enpresa txiki eta ertainaren, argitara emango duena onartu den uztailean aenorrek UNE arauen zerrenda.

El Ministerio de Industria, Turismo y Energía aprobó el pasado 2 de septiembre una resolución en la que se especifica que la norma 139803:2012 sustituye a la norma 139803:2004.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 237 Zenbakiko eao, 2/10/2012 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Hitzarmen honen helburua, bost urtez negoziatu da sustatzea, babestea eta ziurtatzea, berdintasunean disfrutatzeko erabat eta giza eskubide eta oinarrizko askatasun guztiak duten pertsonek eta horien duintasuna errespeta dadila sustatzea. Hitzarmena indarrean dagoela, espainian, 2008ko maiatzaren 3an.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 04// 21Eko BOE, 96. zk.) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

56/2007 LEGEA, abenduaren 28koa, informazioaren gizartea sustatzeko neurriak

Idazkera berria eman zaio hirugarren xedapen gehigarriaren lehen apartatuko bigarren parrafoan irudian, ondorengo testuarekin: 2008ko abenduaren 31 arte Aurrera, administrazio publikoen interneteko orrialdeak dute, gutxienez, maila orokorrean aitortutako batez besteko edukia irisgarritasun-irizpideak irudian. Salbuespen gisa, betebehar hori ez da aplikatuko, baldin eta ez badu edo zerbitzu baten funtzionalitatea erabiltzeko moduko irtenbide teknologikoa.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE 312. zk .// 12 29 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

49/2007 LEGEA, abenduaren 26koa, arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzen duen arloan aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala ezgaituak

Lege honen arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzea du xede duten oinarrizko baldintzak arloan aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala direla ezgaituak.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE, 310 zenbakia, 2007ko/12/27 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

1494/2007 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 12koa, oinarrizko baldintzei buruzko erregelamendua onartzekoak, desgaitasuna duten pertsonen sarbidea informazioaren gizartera

Atal honen helburua da oinarrizko irizpideak eta baldintzak ezarriko direla ziurtatzeko pertsona desgaituek eskura izan ditzatela, teknologiak, produktuak eta zerbitzuak, informazioaren gizartea eta edozein gizarte-komunikabide printzipioen arabera, aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2007// 21Eko 11 zenbakiko eao, 279 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

27/2007 LEGEA, urriaren 23koa. horren bidez, arautzen dira espainiako zeinu hizkuntzak aitortu eta gorren ahozko komunikazioari laguntzeko baliabideak, eta entzumen urritasuna duten sordociegas

La presente Ley tiene por objeto reconocer y regular la lengua de signos española como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, así como la regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE 255 zk ./10/24 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

366/2007 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 16koa, pertsona ezinduen irisgarritasuna eta diskriminaziorik eza, administrazio orokorreko harremanetan Dauden bitartean

Errege dekretu honek arautzen dituzten irisgarritasun-baldintzak eta diskriminaziorik ezari dagokionez, pertsona desgaituek, Herritarrei arreta bulegoetan aurkeztu behar al du Estatuko administrazio orokorraren inprimakiak eta beste edozein baliabide ere (batez ere lan eta herritarrekiko harremanak bere eskumenen esparruan.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 2007/03/24, 72 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Esta ley tiene un doble objetivo. Primero: garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y segundo:establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: 12 03// nº289, 2013 (Leiho berri batean Irekitzen Du)

34/2002 LEGEA, uztailaren 11koa, informazioaren gizartearen zerbitzuen eta merkataritza Elektronikoaren (LSSICE)

Lege honen xedea da arautzea (erregimen juridikoa eta informazio gizartearen zerbitzuak bide elektronikoa erabilita egindako kontratazioa, zerbitzu-emaileek betebeharrei dagokienez, baita edukien transmisioan, bitartekari gisa diharduten telekomunikazio sareak, merkataritzako jakinarazpenak bide elektronikoz, informazioa kontratu elektronikoak egin aurretik eta ondoren, bere balio eta eraginkortasun dagozkion baldintzak eta zigor araubidea aplikagarri zaien informazioaren gizartearen zerbitzuak emateko.

Aipatutako Egoera (Aldizkari Ofiziala: BOE, 166/07/21) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia