accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

A accesibilidade é unha problemática tratada e considerada amplamente tanto en ámbitos nacionais como internacionais. Por iso creáronse unha serie de recursos que permiten especificar as características que han de cumprir os contidos dispoñibles mediante tecnoloxías Web en Internet, Intranets e outro tipo de redes informáticas, para que poidan ser utilizados pola maior parte das persoas, incluíndo persoas con discapacidade e persoas de idade avanzada, de forma autónoma ou mediante as axudas técnicas pertinentes.Entre estes recursos destacan:

Norma EN 301 549:2018, versión 2.1.2, "Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC"

A norma EN 301 549:2018 versión 2.1.2(Abre en nova xanela) especifica os requisitos funcionais de accesibilidade aplicables aos produtos e servizos que inclúan TIC (sitios web, software, apps nativas, documentos, hardware, etc.). Ademais de describir os procedementos de proba e a metodoloxía de avaliación a seguir para cada requisito de accesibilidade.

Ademais, esta nova versión da EN 301-549 foi declarada pola Comisión Europea como estándar harmonizado para a aplicación da Directiva de Accesibilidade Web na Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, do 20 de decembro de 2018 . Por tanto, desde o 21 de decembro de 2018, é o estándar que aplica nas Administracións Públicas españolas.

Actualmente esta nova versión pódese consultar en inglés na web de ETSI ETSI(Abre en nova xanela) . No entanto, esta versión materialízase na norma española UNE-EN 301549:2019 , que en virtude do acordo subscrito pola Secretaría de Estado de Función Pública e AENOR(Abre en nova xanela) pódese consultar a través do PAe.

Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG) 2.1

A Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 son a última versión das pautas de accesibilidade do contido na Web do W3C (World Wide Web Consortium).

A nova versión 2.1.2 da EN 301-549:2018(Abre en nova xanela) está aliñada co WCAG 2.1 e por tanto introduce todos os cambios incorporados a esta última: novos criterios de conformidade, nova pauta "2.5 Modalidades de entrada", etc.

Cabe mencionar tamén que nesta nova versión non se modificaron os criterios de conformidade preexistentes no WCAG 2.0, nin sequera a súa numeración.

Norma UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidade para contidos na web.

É unha norma española que establece os requisitos de accesibilidade para a contidos web. En canto aos seus requisitos referencia completamente ás Pautas de Accesibilidade para a contido web WCAG2.0(Abre en nova xanela) da Iniciativa para a Accesibilidade Web(Abre en nova xanela) (WAI) do Consorcio da Web(Abre en nova xanela) (W3C) por tanto hai unha equivalencia directa entre elas. Esta norma actualiza ÚNEA 139803:2004.

A Secretaría de Estado de Administracións Públicas ten subscrito un acordo con AENOR AENOR(Abre en nova xanela) para a distribución gratuíta desta norma a través do Portal de Administración Electrónica. Está prohibida a distribución deste documento por outros medios que non sexan os autorizados por AENOR.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

WCAG 2.0(Abre en nova xanela)  son unha evolución do WCAG 1.0. Trátase dunha recomendación internacional sobre como facer accesibles os contidos da Web ás persoas con discapacidade e foron aprobadas en decembro de 2008. Teñen en conta os novos factores tecnolóxicos e a experiencia derivada do uso do WCAG 1.0.

Estándar ISO/IEC 40500:2012

estándar ISO/IEC 40500:2012(Abre en nova xanela) , aprobado en outubro de 2012, é o estándar internacional que recolle as pautas de accesibilidade web WCAG 2.0. Deste xeito, as diferentes lexislacións nacionais poden recoller referencias a este estándar favorecendo a armonización internacional.

UNE-EN 301 549, “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC aplicables á contratación pública en Europa” – “Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe”

Esta norma, a EN 301 549(Abre en nova xanela) , establece os requisitos funcionais que garantirán que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; por exemplo, desde un teléfono móbil, ata computadores, pasando por páxinas web; así, os requisitos para a web baséanse nas directrices de accesibilidade de contidos web WCAG 2.0, desenvolvidas por W3C, estando en liña cos indicados na norma española UNE 139803, ‘Requisitos de accesibilidade para contidos na Web’. Ademais, a norma europea, publicada en ETSI ETSI(Abre en nova xanela) , describe os procedementos de ensaio e a metodoloxía de avaliación de cada un deles. A norma foi adoptada ao catálogo español como UNE-EN 301 549 por parte de AENOR, a entidade legalmente responsable do desenvolvemento das normas técnicas en España.

A Secretaría de Estado de Administracións Públicas subscribiu un acordo con AENOR AENOR(Abre en nova xanela) para a difusión desta norma a través do Portal de Administración Electrónica. Está prohibida a distribución deste documento por outros medios que non sexan os autorizados por AENOR.

WAI-ARIA Accessible Rich Internet Applications

WAI-ARIA(Abre en nova xanela)   , aprobada en marzo do 2014, é unha recomendación internacional que define como facer o contido e as aplicacións webs máis accesibles para persoas con discapacidade. É de especial axuda para a xeración de contido dinámico e para interfaces de usuario avanzadas desenvolvidas con AJAX, HTML e Javascript. Englóbase na Iniciativa para a Accesibilidade Web (WAI)(Abre en nova xanela)  do Consorcio da Web (W3C)(Abre en nova xanela) .

Norma UNE 139803:2004. Requisitos de Accesibilidade para contidos na web.

A norma UNE 139803:2004 é unha norma española, que tomou como punto de partida para a súa realización as Directrices para a Accesibilidade dos contidos na Web 1.0 (WCAG 1.0) da Iniciativa para a Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio da Web (W3C). Na maioría dos requisitos de accesibilidade ambas as normas son equivalentes pero a norma UNE é lixeiramente máis esixente e incrementou a prioridade dalgún destes requisitos. Por tanto, un portal que cumpra a norma UNE será tamén conforme ao WCAG 1.0. Con todo, un portal conforme ao WCAG 1.0 é posible que teña que realizar algunha modificación para alcanzar un determinado nivel de accesibilidade segundo a norma UNE.

A lexislación española, mediante o REAL DECRETO 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade á sociedade da información obriga ás webs das Administracións Públicas a cumprir os requisitos de prioridade 1 e 2 especificados na norma UNE.

Metodoloxía Unificada de Avaliación Web UWEM 1.0

A UWEM 1.0(Abre en nova xanela)  describe unha metodoloxía para a avaliación do cumprimento da recomendación WCAG 1.0. O fin desta metodoloxía consiste en asegurar que as ferramentas e técnicas de avaliación desenvolvidas para a vixilancia a gran escala ou para a avaliación en local, sexan compatibles e coherentes entre si e coa iniciativa WAI.

Norma CWA 1554:2006. Especificacións para o esquema da avaliación da conformidade e marca de calidade sobre accesibilidade web.

Norma CWA 1554:2006(Abre en nova xanela)  é unha norma europea avalada por o  Comité Europeo de Normalización (CEN)(Abre en nova xanela)  . Esta norma constitúe a base da certificación europea en Accesibilidade Web.

3 Comentarios

  • memunnoz 13/11/2012 ás 14:52

    Aínda existen opinións diverxentes sobre como e cando vai aplicar a nova norma UNE aos portais das Administracións Públicas españolas. Os únicos avances ata o momento son que o Ministerio de Industria xa publicou resolución na que confirma que a norma do 2012 substitúe á do 2004 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2012-12326 Informaremos convenientemente cando teñamos máis información respecto diso. Moitas grazas

  • aberral 24/08/2012 ás 14:14

    Ola, A miña consulta é sobre o estado normativo ou operativo de aplicación da nova versión WCAG 2.0 que substitúan ás 1.0. Hai previsión de datas? Hai algunha práctica na AGE que nos habilite a aplicar WCAG 2 en lugar da 1, aínda que se deixaría de cumprir coa norma UNE 139803:2004? Grazas.

  • fcdesign 05/08/2012 ás 14:49

    Dado que a lexislación variou en xuño ou xullo deste ano, non deberían ter actualizada esta información, coas referencias oportunas á norma UNE 139803:2012 e o WCAG 2.0? Grazas, pero se a administración esíxenos a adecuación nun prazo breve de tempo, sería aconsellable que a documentación adecuada estivese canto antes publicada en sitios como este.