accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Unidades Responsables de Accesibilidade

As Unidades Responsables de Accesibilidade (URA) son as encargadas de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dentro do seu ámbito competencial, considerando todos os posibles organismos públicos e entidades de dereito público dependentes.

O alcance de designación das este unidades segundo o seu ámbito de actuación é:

 • Unha unidade por cada Ministerio no ámbito das Subsecretarías.
 • Unha unidade por cada Goberno Rexional.
 • Nas entidades locais e demais organismos obrigados (como universidades, tribunais, Congreso, Senado, etc.) designarase, conforme ás súas características organizativas propias, a Unidade responsable de accesibilidade do seu ámbito. Cada entidad local deberá designar a súa unidade responsable de accesibilidade salvo aqueles casos, que considerando o tamaño da entidad local e o labor realizado desde a deputación provincial ou equivalente, estímese oportuno designar un responsable de accesibilidade único para múltiples entidades locais.

FUNCIÓNS

As funcións destas unidades son:

 • Coordinar e velar polo funcionamento efectivo dos mecanismos de comunicación establecidos, que garanta que as consultas, suxestións,  comunicacións, queixas e solicitudes recibidas trátanse de forma efectiva.
 • Atender e dar resposta ás reclamacións que lle sexan redirixidas.
 • Revisar as avaliacións realizadas para acollerse á excepción do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor estes unha carga desproporcionada.
 • Coordinar as revisións periódicas de accesibilidade, coa colaboración, no seu caso, das Unidades tecnoloxías da información e comunicacións.
 • Coordinar e fomentar as actividades de promoción, concienciación e formación.
 • Realizar os informes anuais establecidos.
 • Actuar como punto de contacto co organismo encargado de realizar o seguimento e presentación de informes e colaborar coas tarefas que ten asignadas.
 • Calquera outras, que en garantía da accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles póidanlles ser atribuídas.

INFORMES ANUAIS

Cada Unidade responsable de accesibilidade debe preparar cada ano tres informes o seu ámbito de actuación concreto, cuxos formatos se mostran a seguir:

Este informes teñen que estar dispoñibles antes do 1 de outubro de cada ano (a partir do ano 2020). A partir desta data, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, a través do Observatorio de Accesibilidade Web, porase en contacto coas Unidades Responsables de Accesibilidade para indicarlles a maneira de facer chegar estes informes.

DESIGNACIÓNS

O procedemento establecido para notificar a designación ou a modificación dunha Unidade Responsable de Accesibilidade é mediante o envío á conta de correo do Observatorio de Accesibilidade Web ( observ.accesibilidad@correo.gob.es ) dun documento asinado electronicamente no que figure a seguinte información:

 • Datos de contacto da unidade designada: nome ou denominación, código DIR3, dirección, teléfono e correo electrónico.
 • Titular da unidade designada:
  • Nome e apelidos
  • Correo electrónico

Administración Xeral do Estado

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Sub. Gral. Tecnoloxías da Información e das Comunicacións

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Subdirección Xeral de Inspección de Servizos

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

Dirección Xeral de Comunicación e Información Diplomática

Ministerio de Ciencia e Innovación

División de Tecnoloxías da Información

Ministerio de Consumo

División de Tecnoloxías e Servizos da Información

Ministerio de Cultura e Deporte

División de Tecnoloxías da Información

Ministerio de Defensa

Subdirección Xeral de Publicacións e Patrimonio Cultural

Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030

División de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

Ministerio de Facenda e Función Pública

Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos

Comunidades Autónomas

Andalucía

Servizo de Aplicación TIC á Transparencia, Goberno Aberto e Portal

Aragón

Subcomisión de Accesibilidade e Publicación da Información

Asturias

Dirección Xeral de Seguridade e Estratexia Dixital

Baleares

Dirección Xeral de Modernización e Administración Dixital

Canarias

Unidade Web Goberno de Canarias

Cantabria

Centro de Tecnoloxías INET

Castela-A Mancha

Servizo de Gobernación. Dirección Xeral de Administración Dixital

Castela e León

Dirección Xeral de Telecomunicacións e Transformación Dixital

Cataluña

Dirección Xeral de Atención Cidadá

Estremadura

Servizo da Calidade de Servizos

Entidades locais

Universidades

Outras Institucións

Axencia Española de Protección de Datos

Secretaría Xeral

Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal

Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal

Banco de España

División de Gobernación e Transparencia. (D.X. adxunta de Vicesecretaría Xeral)

Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC)

Subdirección Xeral de Sistemas de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV)

Departamento de Estratexia e Innovación

Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica

Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica

Defensor do Pobo

Unidade de Accesibilidade e Transformación Dixitais

FROB Autoridade de Resolución Executiva

Derpartamento de Comunicación

Tribunal Constitucional

Secretaría Xeral