accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Unitats Responsables d'Accessibilitat

Les Unitats Responsables d'Accessibilitat (URA) són les encarregades de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial, considerant tots els possibles organismes públics i entitats de dret públic dependents.

L'abast de designació d'aquestes unitats segons el seu àmbit d'actuació és:

 • Una unitat per cada Ministeri en l'àmbit de les Sotssecretaries.
 • Una unitat per cada Govern Regional.
 • En les entitats locals i altres organismes obligats (com a universitats, tribunals, Congrés, Senat, etc.) es designarà, conforme a les seues característiques organitzatives pròpies, la Unitat responsable d'accessibilitat del seu àmbit. Cada entitat local haurà de designar la seua unitat responsable d'accessibilitat excepte aquells casos, que considerant la grandària de l'entitat local i la labor realitzada des de la diputació provincial o equivalent, s'estime oportú designar un responsable d'accessibilitat únic per a múltiples entitats locals.

FUNCIONS

Les funcions d'estes unitats són:

 • Coordinar i vetlar pel funcionament efectiu dels mecanismes de comunicació establits, que garantisca que les consultes, suggeriments,  comunicacions, queixes i sol·licituds rebudes es tracten de forma efectiva.
 • Atendre i donar resposta a les reclamacions que li siguen redirigides.
 • Revisar les avaluacions realitzades per a acollir-se a l'excepció del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar estos una càrrega desproporcionada.
 • Coordinar les revisions periòdiques d'accessibilitat, amb la col·laboració, si escau, de les Unitats tecnologies de la informació i comunicacions.
 • Coordinar i fomentar les activitats de promoció, conscienciació i formació.
 • Realitzar els informes anuals establits.
 • Actuar com a punt de contacte amb l'organisme encarregat de realitzar el seguiment i presentació d'informes i col·laborar amb les tasques que té assignades.
 • Qualssevol unes altres, que en garantia de l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils els puguen ser atribuïdes.

INFORMES ANUALS

Cada Unitat responsable d'accessibilitat ha de preparar cada any tres informes sobre el seu àmbit d'actuació concret, els formats de la qual es mostren a continuació:

Aquests informes han d'estar disponibles abans de l'1 d'octubre de cada any (a partir de l'any 2020). A partir d'esta data, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de l'Observatori d'Accessibilitat Web, es posarà en contacte amb les Unitats Responsables d'Accessibilitat per a indicar-los la manera de fer arribar estos informes.

DESIGNACIONS

El procediment establit per a notificar la designació o la modificació d'una Unitat Responsable d'Accessibilitat és mitjançant l'enviament al compte de correu de l'Observatori d'Accessibilitat Web ( observ.accesibilidad@correo.gob.es ) d'un document firmat electrònicament en el qual figure la següent informació:

 • Dades de contacte de la unitat designada: nom o denominació, codi DIR3, direcció, telèfon i correu electrònic.
 • Titular de la unitat designada:
  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic

Administració General de l'Estat

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Sub. Gral. Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital

Subdirecció General d'Inspecció de Servicis

Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació

Direcció general de Comunicació i Informació Diplomàtica

Ministeri de Ciència i Innovació

Divisió de Tecnologies de la Informació

Ministeri de Consum

Divisió de Tecnologies i Servicis de la Informació

Ministeri de Cultura i Esport

Divisió de Tecnologies de la Informació

Ministeri de Defensa

Subdirecció General de Publicacions i Patrimoni Cultural

Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

Divisió de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Ministeri d'Educació i Formació Professional

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Subdirecció General de Servicis Web, Transparència i Protecció de Dades

Comunitats Autònomes

Andalusia

Servici d'Aplicació TIC a la Transparència, Govern Obert i Portal

Aragó

Subcomissió d'Accessibilitat i Publicació de la Informació

Astúries

Direcció general de Seguretat i Estratègia Digital

Balears

Direcció general de Modernització i Administració Digital

Canàries

Unitat Web Govern de Canàries

Cantàbria

Centre de Tecnologies INET

Castella-la Manxa

Servici de Governança. Direcció general d'Administració Digital

Castella i Lleó

Direcció general de Telecomunicacions i Transformació Digital

Catalunya

Direcció general d'Atenció Ciutadana

Extremadura

Servici de la Qualitat de Servicis

Entitats Locals

Universitats

Altres Institucions

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Secretaria General

Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Banc d'Espanya

Divisió de Governança i Transparència. (D.G. adjunta de Sotssecretaria General)

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

Subdirecció General de Sistemes de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)

Departament d'Estratègia i Innovació

Comité Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica

Comité Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica

Defensor del Poble

Unitat d'Accessibilitat i Transformació Digitals

FROB Autoritat de Resolució Executiva

Derpartamento de Comunicació

Tribunal Constitucional

Secretaria General