accesskey_mod_content

Suite de produtos relacionados coa Xestión de Recursos Humanos na Administración Xeral do Estado

A través do conxunto de aplicacións de xestión de Recursos Humanos proporciónanse uns servizos horizontais que facilitan as operativas relacionadas coa xestión de recursos humanos nas Administracións Públicas. Estes servizos e aplicacións ponse a disposición da Administración Xeral do Estado.

Servizos directos aos usuarios finais

  • Rexistro Central de Persoal (RCP): a súa función é realizar a inscrición e anotación de todos os actos de relevancia da vida administrativa dos empregados públicos do seu ámbito de actividade, desde que ingresan ao servizo da AGE ata que finalizan a súa relación coa mesma. Para o empelado público é un modelo único de transparencia de todos os actos que afectan á súa vida administrativa, dado que pode consultalos todos, ademais dos seus documentos rexistrais, a través de Funciona Funciona . Para o xestor de RR.HH é unha ferramenta única na xestión de persoal porque en todo momento coñece o estado do persoal baixo o seu ámbito competencial e do que se quere incorporar. Para os responsables das políticas públicas é unha importante fonte de información para o coñecemento exacto da situación actual e previsión da futura e para a toma de decisións.
  • Portal do empregado público - FUNCIONA(Abre en nova xanela) : é un portal da Intranet (só accesible través da rede SARA ) elemento de comunicación entre todos os empregados públicos da AGE. Consta dunha zona de actualidade onde se integran aqueles aspectos novos de interese (formación, convocatorias, información,…) e as publicacións dos concursos de traslados e taboleiros de anuncios de mobilidade laboral. Ademais, na área persoal é posible consultar, tras a correspondente autenticación, a nómina das unidades que empregan Nedaes, os certificados de IRPF, o expediente persoal con todas as situacións administrativas e os seus documentos rexistrais asociados, os datos económicos do plan de pensións, o directorio do persoal ao servizo da AGE e o acceso ao portal de imaxe institucional. Existen ademais os denominados Espazos Funciona que ofrecen a posibilidade de crear zonas de acceso restrinxido nas cales se poden publicar contidos propios daquelas unidades que desexen dispor dun espazo de información común.
  • Portal CECIR(Abre en nova xanela) : Espazo de traballo completamente electrónico para os xestores de Recursos Humanos dos Departamentos Ministeriais con competencias de presentación de expedientes de modificacións de postos de traballo e o CECIR. Este portal ofrece os seus servizos só a través da rede SARA . Mantén total integración co RCP de tal modo que as modificacións aprobadas incorpóranse de forma inmediata ás relacións de postos do RCP.

Solucións cloud

Trátase de solucións completas postas a disposición das Administracións Públicas para dar resposta a necesidades comúns usándoas desde un único punto que presta o servizo.

  • Rexistro Central de Persoal (RCP): O RCP ten previsto no seu Regulamento a formalización de Convenios con outras Administracións Públicas para exercer como instrumento das súas funcións rexistrais. Máis de 30 Universidades Públicas españolas teñen subscrita esta funcionalidade para o seu persoal, o que redunda nuns elevados aforros derivados das economías de escalas.
  • Sistema Integrado de Xestión de Persoal SIGP : permite a xestión completamente electrónica dun amplo conxunto de de procedementos en materia de xestión de RR.HH. mediante o uso de firma electrónica en todas as súas fases, incluída a participación do empregado público, co intercambio de información entre as Unidades implicadas de forma completamente telemática e con total integración co Rexistro Central de Persoal.
  • Badaral : é unha importante ferramenta de apoio aos xestores de RR.HH. integrado co Sistema de Información do Rexistro Central de Persoal e o portal CECIR. Contén dous conxuntos de datos diferenciados como son os datos procedentes do RCP e os datos de propia xestión interna de cada organismo de cada unha das funcionalidades achegadas polo sistema.
  • Funciona: O Portal Funciona, mediante os Espazos Funciona, permite a creación de espazos de intranet propios ben de acceso aberto ou restrinxido, para inclusión de información de interese daquelas Unidades que necesiten zonas Web para difundir contidos, o que permite aforros de creación e mantemento de portais mediante economías de escala.
  • Tramitación de permisos e incidencias TRAMA: Trátase do sistema utilizado pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas para a tramitación tanto de permisos (vacacións, moscosos, etc.) como de incidencias (esquecemento de cartón, baixas médicas, etc.) para o persoal do organismo. Así mesmo, tamén implementa o control de efectivos que consiste no control horario dos empregados públicos mediante a integración con sistemas de control de presenza existentes. A prestación do citado servizo permite a incorporación de novos organismos na este infraestrutura contando con todos os permisos administrativos para controlar o seu persoal adscrito.

Produtos dispoñibles

Trátase de solucións completas que poden ser cedidas a outras Administracións Públicas para ser instaladas e xestionadas desde as súas organizacións.

  • Nómina Estándar - NEDAES: permite realizar a xestión de nómina do persoal incluído no ámbito da Lei 30/1984, nos termos establecidos pola Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público, de acordo á normativa vixente en materia de elaboración de nóminas. Os colectivos que permite xestionar son Altos cargos, persoal funcionario, persoal funcionario destinado no exterior, persoal laboral, persoal laboral ao servizo da Administración do Estado no exterior.

0 Comentarios

Non hai comentarios

 

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas

Destacados