accesskey_mod_content

Rexistros da administración

A partir da publicación da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, os Rexistros das Administracións Públicas quedan regulados polo seu Artigo 16. Disponse a obriga de todas as Administracións Públicas de contar cun rexistro electrónico xeneral interoperable, ou, no seu caso, adherirse ao da Administración Xeral do Estado. Cando non exista un procedemento específico na sede electrónica do organismo de destino, estes rexistros permitirán aos interesados presentar as súas solicitudes en papel, as cales se converterán a formato electrónico e como copia autenticada serán cursadas telematicamente ás unidades administrativas de destino.

Suite de produtos relacionados cos rexistros electrónicos.

A Secretaría Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Política Territorial e Función Pública puxo en marcha un conxunto de iniciativas que permiten avanzar na implantación dos rexistros electrónicos en todos os ámbitos administrativos e favorecer o intercambio de asentos rexistrais.

Existen diversas modalidades nas que se prestan os servizos:

Elementos Comúns

Son aqueles compoñentes horizontais que poden ser integrados en distintas aplicacións para construír ou sustentar un servizo de administración electrónica

Solucións en cloud

Trátase de solucións completas postas a disposición das Administracións Públicas para dar resposta a necesidades comúns usándoas desde un único punto que presta o servizo.

  • Rexistro Electrónico Xeneral da AGE . Ofrece ao resto de administracións públicas a habilitación do seu uso para recibir as solicitudes, escritos e comunicacións dirixidas aos seus organismos e que non se axustan ao procedemento administrativos xa contemplados no seu rexistro electrónico propio. É obrigatorio que todas as Administracións Públicas provean este servizo, ben por medios propios ou usando ao Rexistro Electrónico Xeneral da AGE.
  • ORVE – Oficina de Rexistro Virtual. A Oficina de Rexistro Virtual (ORVE) é un servizo na nube ofrecido a todas as oficinas de rexistro coas que exista convenio de colaboración asinado. Permite escanear a documentación que presenta o cidadán nas oficinas de rexistro, aplicando a dixitalización nos postos de portelo con plena validez xurídica, e enviando electronicamente dita documentación ao destino a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).
  • GEISER . Solución integral de rexistro para organismos públicos, que cobre a xestión tanto das súas oficinas de rexistro como das unidades tramitadoras destinatarias da documentación. Esta última particularidade de xestión das unidades tramitadoras diferenza a GEISER da Oficina de Rexistro Virtual ORVE, onde a xestión queda a nivel das oficinas de rexistro. Permite a dixitalización da documentación presentada polo cidadán nas oficinas e o intercambio de rexistros en formato electrónico con outros organismos conectados á plataforma SIR. Está preparada para funcionar en modo nube para prestar o servizo a calquera organismo público que o solicite.

Servizos directos ao cidadán

  • Rexistro Electrónico Xeneral da AGE(Abre en nova xanela)  . Posibilita a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións dirixidas á AGE e os seus Organismos Públicos que non se axusten a procedementos administrativos xa contemplados nos rexistros electrónicos das distintas Administracións.

Especificacións técnicas

  • Norma SICRES 3.0 . Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre Entidades Rexistrais.
  • Sicres-tester . Servizo ofrecido ás administracións públicas para testear o cumprimento das especificacións de SICRES 3.0.