accesskey_mod_content

Plataformes integrades per a Entitats Locals i Comunitats Autònomes

Una de les problemàtiques més complexes amb vista a oferir nous servicis a altres administracions públiques és la gestió dels seus usuaris i perfils d'accés. A més, des del punt de vista d'usuari final que necessita fer ús d'estos servicis, la possibilitat d'accedir a molts d'ells des d'un únic punt d'accés simplifica enormement la seua gestió i els anima a fer un major ús d'estos servicis.

La Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica oferix a les diferents administracions públiques la possibilitat d'integrar en un únic punt servicis oferits a les Entitats Locals o a les Comunitats Autònomes. El servici final seguiria sent en qualsevol cas oferit per la unitat responsable d'este però els destinataris (EELL o/i CCAA) accedirien a ell des del mateix punt.

A més, estes plataforma oferixen una ferramenta de gestió d'identitats dels empleats públics de les entitats locals o/i comunitats autònomes, incloent el seu càrrec i rols associats, que pot ser consultada via web services. Finalment, també s'oferix un portal d'autenticació únic que proporciona single sign-on entre tots els servicis oferits.

Les administracions públiques prestadores d'un servici a entitats locals o comunitats autònomes poden decidir quins serien els servicis dels quins farien ús en les plataformes integrades.

En funció dels destinataris dels servicis integrats s'oferixen 2 punts d'accés perfectament diferenciats:

0 Comentaris

No hi ha comentaris