accesskey_mod_content
Logotips intermediació de dades

Intermediació de dades

L'article 28.2 de la  Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú(Obri en nova finestra) arreplega, com a dret de tot ciutadà, el que este no haja d'aportar cap dada o document que obre en poder de l'Administració Pública.

L'intercanvi de dades entre AAPP és per tant una tasca fonamental a l'hora de prestar servicis avançats d'administració electrònica als ciutadans, millorant l'eficiència i eficàcia de les organitzacions.

La Norma Tècnica d'Interoperabilitat de protocols d'intermediació de dades del 28 de juny de 2012 recomana l'ús del protocol de ”Substitució de Certificats en Suport Paper versió 3 – SCSPv3”

Suite de productes relacionats amb l'intercanvi de dades entre AAPP per a facilitar la interoperabilitat en les Administracions Públiques

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, usant el protocol SCSPv3 posa a la disposició de totes les AAPP la plataforma d'intermediació de dades on qualsevol administració pot consultar qualsevol dels més de 130 certificats oferits per més de 45 cedents de dades, tant de l'AGE (Administració General de l'Estat) com de CCAA (Comunitats Autònomes), EELL (Entitats Locals) Universitats i altres Entitats Públiques com el Col·legi de Registradors Mercantils i de la propietat, entre els quals destaquen les dades d'identitat i de residència d'un ciutadà, dades relatives a la desocupació, titulacions oficials, dades cadastrals, estar al corrent amb l'AEAT i TGSS, Vida Laboral, dades de pensions, naixement, defunció i matrimoni dels Registres Civils i un llarg etcètera posat que es troba en constant expansió.

La plataforma ha demostrat ser efectiva i ha tingut un gran acolliment entre els organismes, tramitant-se des de la seua posada en producció fins a 2020 més de 531 milions de consultes de dades, generant un estalvi benvolgut fins hui en més de 2.700 Milions d'Euros des de 2007.

Tipus de servicis mitjançats

Com puc consumir els servicis de la Plataforma d'Intermediació de dades?

Per a consumir els servicis SCSPv3 de la plataforma d'intermediació o d'altres cedents d'una manera fàcil i senzilla s'han desenvolupat diverses aplicacions que formen part del portfolio de solucions SCSPv3 :

 • Llibreries SCSPv3: (Java i .NET.). Són les llibreries que implementen el protocol SCSP tant per a requirentes com a emissors, amb les següents funcionalitats:
  firmat de peticions, xifrat i desxifrat, validació d'esquemes, registre de peticions i sol·licituds, registre de respostes, auditoria, generació de justificants PDF, etc.
 • Client Lleuger Web. És una aplicació Web JAVA completa i funcional que gestiona directament el control d'accés i les autoritzacions d'Usuaris sobre la base de procediments. Cada Organisme ha d'instal·lar-se la seua pròpia aplicació. Incorpora les llibreries SCSPv3 i permet fer consultes de dades oferides a través de la Plataforma d'Intermediació (Servicis de verificació i consulta de dades).
 • SCSP-W: (Recobriment SCSP Java i .NET). És una aplicació, que s'instal·la en cada organisme i que oferix un únic webservice (síncron, asíncron i sol·licitud de resposta) simplificat dels servicis de la plataforma (internament invoca a les llibreries que s'encarreguen de les tasques comunes).
 • Client Cloud SCSP. Les Administracions Públiques de menys de 50000 habitants poden consultar les dades de la plataforma d'intermediació de dades fent ús d'este servici gratuït i sense necessitat d'instal·lar cap programari.

A més s'oferix una ferramenta d'Administració i configuració Web de les llibreries (Java i .NET) que instal·lades en cada organisme facilita la configuració de les llibreries i el seu desplegament en entorns Java i .NET.

Servicis directes al ciutadà

 • Portal de Comunicació de Canvi de Domicili(Obri en nova finestra) . L'objectiu d'este portal és permetre que el ciutadà, una vegada realitzat l'empadronament, puga comunicar a diferents organismes de l'Administració, com a Direcció general de trànsit, Agència Tributària i Seguretat Social entre uns altres, el seu canvi de domicili sense haver d'anar presencialment a cadascun d'ells.

Resultats obtinguts

 • S'han millorat els servicis prestats per les AAPP als ciutadans, estalviant-los tràmits i temps en reduir el nombre de documents que han d'aportar com es pot constatar en el següent apartat.
 • S'ha augmentat la qualitat de les dades en evitar falsificacions, roïnes lectures o errors ja que estos són verificats directament per l'organisme competent contra les fonts de dades, millorant l'eficiència i eficàcia de l'Administració.
 • S'ha millorat l'eficiència interna de les Organitzacions públiques, millorant la tramitació dels seus expedients.
 • S'ha incrementat la interoperabilitat organitzativa entre els diferents departaments i organismes de les Administracions Públiques.
 • S'han simplificat els procediments administratius.