accesskey_mod_content

Pla de Transformació Digital de l'AGE i les seues OOPP

El Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat  i els seus Organismes Públics(Obri en nova finestra) , l'Estratègia TIC, constituïx el marc estratègic global per a avançar en la transformació de l'Administració, establint els seus principis rectors, els objectius i les accions per a aconseguir-los, així com les fites per al desenvolupament gradual de l'Administració Digital amb un horitzó temporal fins a 2020.

L'estratègia TIC incorpora les recomanacions de l'OCDE per a l'elaboració d'estratègies d'Administració digital i s'alimenta de l'estreta relació amb els actes, polítiques i servicis de la Unió Europea alineant-se amb agenda digital per a Espanya (Obri en nova finestra) i la nova estratègia de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital (Obri en nova finestra) . Així mateix, és un clar instrument per a l'aplicació de les noves lleis  39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Obri en nova finestra) 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obri en nova finestra) .

La construcció de l'Estratègia TIC ha sigut impulsada des de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions - DTIC  des de finals de l'any 2014. La seua gestació ha sigut un procés col·laboratiu en el qual han participat des dels diferents departaments de l'AGE a través dels òrgans de governança  aconseguint aconseguir un consens generalitzat.

L'estratègia TIC va ser presentada en Comissió d'Estratègia TIC – CETIC  el 15 de Setembre de 2015. En esta reunió, en la qual van participar representants de tots els ministeris al més alt nivell de responsabilitat, es va aprovar l'elevació a Consell de Ministres de l'aprovació de l'Estratègia TIC i l'estratègia ha sigut finalment aprovada en el Consell de Ministres del 2 d'octubre de 2015.

La CETIC també va aprovar dos documents clau per a iniciar la prestació de servicis compartits: el Marque regulador per a la declaració de servicis compartits(Obri en nova finestra)  i la primera declaració de 14 servicis compartits. (Obri en nova finestra) Esta figura, els servicis compartits , creada pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, és un dels instruments operatius fonamentals de la nova governança TIC i s'enquadra dins de l'objectiu estratègic 3 de l'Estratègia “Major eficiència en la prestació dels servicis TIC”, concretament la línia d'acció 6 “Proveir de manera compartida servicis comuns”.

Per a posar en marxa i implantar l'Estratègia TIC és imprescindible que totes les Comissions Ministerials d'Administració Digital –  CMAD elaboren un pla d'acció departamental per a la transformació digital que, seguint les línies establides en l'estratègia general, definisca les pautes per a la digitalització dels seus servicis i el redissenye integral dels seus processos. Amb el propòsit que estos plans seguisquen una mateixa estructura i no es desvien dels objectius establits per l'estratègia general s'ha elaborat un documente amb directrius per a la definició d'aquests plans .

Relació de documents