accesskey_mod_content

Tecnimap 2010 - Programa

 • Programa TECNIMAP 2010

  Programa principal de les Jornades Tecnimap 2010, celebrades a Saragossa els dies 6 a 9 d'abril de 2010.

 • Experiències i ensenyaments pràctics de l'aplicació de la Llei 11/2007 i la seva normativa de desenvolupament

  Els ponents des de l'administració a la qual pertanyen passaran a revista al treball fet i a les tasques pendents per hecer efectives les previsions de la Llei i el Reglament.

 • Serveis electrònics avançats centrats en els ciutadans

  Els ponents en aquesta sessió debatran sobre les noves tendències en la prestació de serveis centrats i orientats al ciutadà.

 • El paper de les TIC en la Defensa i Seguretat Ciutadana

  En aquesta taula es passarà revista a com les tecnologies de la informació i les telecomunicacions compleixen un paper essencial en el marc de la Defensa Nacional

 • Iniciatives i resultats sectorials: Eficàcia i sostenibilitat

  Els ponents de diferents Comunitats i Ministeris relataran les seves experiències pràctiques i reals en la seva organització. Espanya té un projecte de Llei d'Economia sostenible que serà l'embrió i referent per a les actuacions que es desenvolupin

 • Interoperability solutions for European Public Administration (ISA)

  Els ponents donaran una perspectiva àmplia de l'abast i profunditat del programa ISA, tant des dels serveis de la Comissió Europea com des dels Estats Membres participants, i en particular Espanya.

 • La reducció de càrregues administratives

  La reducció de les càrregues administratives en els procediments i serveis administratius contribueix a una major eficiència en el funcionament de l'Administració i és un dels aspectes claus per a la reducció de costos i la usabilitat dels serveis electrònics

 • El desafiament 2020 de la Societat de la Informació

  Els ponents donaran la seva particular visió sobre el desafiament 2020 de la Societat de la Informació, destacant el paper innovador i dinamitzador del sector.

 • La transformació de les Administracions mitjançant les tecnologies de la informació

  Els ponents debatran com es pot transformar l'Administració mitjançant la cooperació interadministrativa, la transparència i l'accés a la informació pública, així com amb la reusabilitat d'aplicacions i sistemes, utilitzant per a això les tecnologies com a eina estratègica

 • Les tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades als processos electorals

  La introducció de les TIC en els processos electorals dota a aquests d'agilitat i eficiència. No obstant això, donada la importància democràtica de les cites electorals, és necessari que aquesta introducció es realitzi amb les pertinents salvaguardes de seguretat, confiança i transparència

 • Les Xarxes socials i l'Administració electrònica

  En aquesta sessió es desenvolupa el concepte d'Open Government i es posa l'accent en les actuals eines en xarxa que faciliten les relacions electròniques, sempre des del diàleg constant, el debat i la millora constant

 • Qualitat dels Serveis Electrònics i Satisfacció dels Usuaris

  De forma global, el Govern ha assumit el compromís de millorar i modernitzar l'Administració, amb la finalitat de posar-la a l'altura de les necessitats dels ciutadans. En línia amb aquest compromís, les diferents Administracions públiques han abordat la implantació de mesures per incrementar la qualitat dels serveis públics

 • El repte de l'expedient electrònic: un canvi d'escala i una escala de canvis

  La Llei 11/2007 i el Reial decret 1671/2009 de desenvolupament parcial d'aquesta Llei estableixen les característiques i condicions del document i expedient electrònic. El desenvolupament específic de tots dos conceptes i la seva normalització en el marc de l'Administracions Públiques contribuirà la creació d'una administració electrònica plena i sense fronteres

 • Els nous drets electrònics i les garanties sobre el seu exercici

  El reconeixement de drets dels ciutadans en les seves relacions electròniques amb les Administracions Públiques per part de la Llei 11/2007, té com a contrapartida per a aquestes l'obligació d'habilitar els mecanismes, de diversa índole, que garanteixin l'exercici efectiu i segur de tals drets, i generin confiança en les persones físiques i jurídiques que es relacionen amb les diferents Administracions

 • The Malmö Declaration: Collaboration as an implementation driver

  La sessió té com a objectiu posar en relleu la necessitat i el valor de la col·laboració de l'Administració Electrònica a Europa. La crisi econòmica com a context, la demanda de transparència i participació, les respostes donades per la Declaració de Malmö a aquests reptes i algunes de les millors pràctiques en les AAPP europees seran el punt d'arrencada per a un debat entre els ponents

 • Accés electrònic: i-inclusió i usabilitat

  La Conferència Ministerial de Riga de juny de 2006 i la Iniciativa Europea i2010 per a la inclusió digital són les polítiques europees més importants a les àrees d'i-inclusió i accessibilitat