accesskey_mod_content

Obtenció de certificats electrònics qualificats sense necessitat de personificació física en una oficina de registre

14 maig 2021

S'ha publicat en el BOE del 14 de maig, l'Ordre ETD/465/2021, de 6 de maig, per la qual es regulen els mètodes d'identificació remota per vídeo per a l'expedició de certificats electrònics qualificats.

Aquesta Ordre, en aplicació de l'article 7.2 de la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança(Obre en nova finestra) , determina les condicions i requisits tècnics de verificació de la identitat a distància i, si escau, d'altres atributs específics de la persona sol·licitant d'un certificat qualificat, mitjançant altres mètodes d'identificació com a videoconferència o vídeo-identificació que aportin una seguretat equivalent en termes de fiabilitat a la presència física.

Es dota així a l'ordenament jurídic espanyol, d'una norma específica que permetrà als prestadors de serveis electrònics de confiança utilitzar aquest avantatge competitiu en la provisió dels seus serveis, i que els habilitarà a identificar de forma remota per vídeo als sol·licitants de certificats qualificats, de manera que puguin seguir expandint la seva activitat i competir amb els prestadors establerts en altres països que ja disposen d'una normativa nacional a aquest efecte.

El sistema d'identificació remota per vídeo emprat en el procés haurà d'incorporar els mitjans tècnics i organitzatius necessaris per verificar l'autenticitat, vigència i integritat dels documents d'identificació utilitzats, verificar la correspondència del titular del document amb el sol·licitant que realitza el procés, mitjançant tecnologies com el reconeixement facial, i verificar que aquest és una persona viva que no està sent suplantada; havent de quedar tots aquests requisits acreditats, en els termes que estableix l'annex F11 de la Guia de Seguretat de les TIC CCN-STIC-140(Obre en nova finestra) , del Centre Criptològic Nacional mitjançant la certificació del producte.

Ordre ETD/465/2021, de 6 de maig, per la qual es regulen els mètodes d'identificació remota per vídeo per a l'expedició de certificats electrònics qualificats.(Obre en nova finestra)

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Infraestructures i serveis comuns