accesskey_mod_content

Publicado o Informe CAE 2018

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 decembro 2018

O informe CAE 2018 presenta a análise dos indicadores máis significativos da transformación dixital do ano 2017 nas comunidades autónomas.

Xa se atopa dispoñible para a súa consulta o informe CAE 2018 coa análise dos indicadores máis representativos da transformación dixital en as  comunidades e cidades autónomas españolas. A información actualizouse ao 1 de xaneiro de 2018, sendo o período de enquisa o correspondente ao ano 2017.

A Comisión Sectorial de Administración Electrónica é o órgano técnico, dentro da Conferencia Sectorial de Administración Pública, para a cooperación da Administración Xeral do Estado, das administracións das Comunidades Autónomas, e das entidades que integran a Administración Local en materia de administración electrónica. Nela, entre outros, participan os titulares das Direccións Xerais das Comunidades e Cidades Autónomas con competencias en materia de Administración Electrónica. Dentro da Comisión Sectorial establécense grupos de traballo  técnicos para compartir experiencias e boas prácticas ou para a realización de proxectos en colaboración.

Co fin de “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital” créase o grupo de traballo de “Observatorio, indicadores e medidas” onde participan todas as comunidades e cidades autónomas e o Ministerio de Política Territorial e Función Pública, cos seguintes obxectivos. Neste contexto, realízase a recollida de “información dos recursos tecnolóxicos, humanos, económicos e de contratación relacionados coas tecnoloxías da información” e publícase no Portal de Administración Electrónica (PAe) informes periódicos presentando os resultados destes estudos. O informe CAE enmárcase neste ámbito, e vén publicando desde o ano 2004.

Debido a que os indicadores de Administración Electrónica (CAE) que se utilizaban para a recollida de datos nas distintas comunidades e cidades autónomas deixaban fóra do estudo parte dos esforzos realizados nos últimos anos en materia de Transformación Dixital a nivel autonómico, leváronse a cabo unha serie de traballos para acordar un novo grupo de indicadores. Froito destes traballos é esta nova edición do estudo CAE que ten como obxectivo pór en valor o avance en Transformación Dixital que a Administración autonómica vén desenvolvendo desde hai anos e servir de referencia para a mellora continua da Administración Electrónica de face aos cidadáns nas autonomías. No novo cuestionario  tivéronse en conta os obxectivos xerais do Plan de Acción sobre Administración Electrónica da UE 2016-2020.

A presente edición mostra os resultados da toma de datos levada a cabo en 2018, con data de referencia 31 de decembro de 2017. O estudo divídese en seis apartados:

  1. As estratexias para pór en marcha a Administración dixital. Desde o punto de vista estratéxico, dez comunidades autónomas xa elaboraron plans de transformación dixital e crearon estruturas organizativas para impulsar ou seguir estes plans.
  2. Os servizos que se ofrecen ao cidadán. Foron  avaliados unha selección de servizos habitualmente ofrecidos polas comunidades autónomas e o uso por parte do cidadán dos mesmos. Os servizos dos ámbitos de transporte (59,2%), cultura (52,2%), empresas (46,3%) e educación (42,1%)  son os máis utilizados polos cidadáns a través da canle electrónica.
  3. O impulso na transformación interna. Avalíase o impulso cara á automatización das actuacións administrativas dos procesos internos e a capacitación do empregado público nas novas tecnoloxías. Cinco comunidades e as dúas cidades autónomas teñen un nivel alto-moi alto tanto na xestión de documentos electrónicos como na xestión de expedientes electrónicos.
  4. Iniciativas en goberno aberto. Este apartado avalía as actividades das administracións autonómicas para reforzar a transparencia, a participación, a reutilización de datos así como os seus esforzos no terreo da fenda dixital. O 100% das comunidades e cidades autónomas que participaron neste estudo contan cun único sitio web en materia de transparencia.
  5. Tecnoloxía. Aquí analízanse algúns dos elementos fundamentais cos que contan as unidades TIC para afrontar a transformación dixital. As CCAA xa utilizan tecnoloxías innovadoras tales como bigdata, blockchain, realidade aumentada,…
  6. Gastos TIC e de persoal. A execución do gasto en Tecnoloxías da Información foi de 670.120 miles € (a ter en conta que hai comunidades que non proporcionaron este dato).

As cifras recollidas no informe CAE publícanse tamén nos formatos procesables XLSX e ODS que forman parte da política RISP. O informe completo pode descargarse en o  Observatorio de Administración Electrónica

  • Cooperación interadministrativa
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Observatorio de Administración Electrónica