Directiva d'Accessibilitat de Llocs web i Aplicacions Mòbils del Sector Públic.


" /> Directiva d'Accessibilitat de Llocs web i Aplicacions Mòbils del Sector Públic. " /> PAe - Alliberat el Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web amb llicència EUPL v1.2
accesskey_mod_content

Alliberat el Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web amb llicència EUPL v1.2

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

28 novembre 2017

logo OAW

Esta ferramenta pot ser reutilitzada per altres estats o institucions per a dur a terme revisions periòdiques d'accessibilitat de gran nombre de portals, en línia amb les exigències de la Directiva d'Accessibilitat de Llocs web i Aplicacions Mòbils del Sector Públic .

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra) establix els condicionants, respecte de la seua accessibilitat, que hauran de complir tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic: estatal, regional, local, universitari, etc.  A més establix que els estats membres hauran de realitzar revisions periòdiques de l'accessibilitat i reportar sobre este tema davant les institucions europees.

L'estat espanyol porta utilitzant, des de l'any 2010, la ferramenta del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web, per als objectius de monitoratge, reporte i seguiment en l'estat espanyol. És per açò, que en el nou context europeu, en el qual tots els estats membres hauran de treballar per a vigilar l'accessibilitat dels seus llocs web públics, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha decidit alliberar la seua ferramenta d'ús intern com a programari lliure. D'esta manera, podria ser aprofitada per altres estats o institucions per a realitzar revisions periòdiques d'accessibilitat.

El Sector Públic espanyol té ja a la seua disposició des de fa anys l'ús gratuït del Servici de Diagnòstic en línia de la Comunitat Accessibilitat sent necessari únicament registrar-se en ella.

El Rastrejador OAW és la ferramenta que permet dur a terme les diferents iteracions de l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web (OAW) i la utilització del servici de diagnòstic en línia disponible a través de la Comunitat d'Accessibilitat . El Rastrejador OAW permet verificar l'accessibilitat d'un lloc web i generar informes automàtics a partir de les quasi 100 comprovacions implementades en la plataforma, a més d'aportar recomanacions sobre com solucionar els problemes detectats.

La revisió d'accessibilitat dels estudis de l'OAW es realitza mitjançant una metodologia automàtica basada en l'estàndard UNIX 139803:2012  Metodologia de l'Observatori d'Accessibilitat WEB(Obri en nova finestra)  (WCAG 2.0) , desenvolupada expressament per a l'Observatori d'Accessibilitat Web. Esta metodologia té en compte únicament 20 verificacions d'accessibilitat. I cada verificació està composta al seu torn per diverses comprovacions que es realitzen automàticament. També ha sigut possible incloure algunes comprovacions de revisió habitualment manual mitjançant mètriques especialitzades.

El rastrejador OAW permet la configuració de tots els paràmetres necessaris per a realitzar una iteració de l'observatori (portals, pàgines per portal, metodologia, periodicitat, etc.) i per descomptat dur a terme i controlar tot el procés d'execució i de verificació. Així mateix, permet generar els informes de conclusions i resultats necessaris tant per a obtindre la panoràmica general de situació de l'accessibilitat en un àmbit concret com obtindre els informes detallats per a cadascun dels portals que faciliten la resolució dels problemes existents.

A més el rastrejador OAW és usat pel servici de diagnòstic en línia disponible en la Comunitat Accessibilitat per a obtindre una estimació, baix demanda, de quins serien els resultats aconseguits en una iteració oficial. Facilitant la futura correcció i acare dels possibles errors existents en el portal.

El rastrejador de l'OAW analitza dos vegades a l'any més de 700 portals el que suposa l'anàlisi oficial d'aproximadament 25.000 pàgines. Així mateix, a través del servici de diagnòstic en línia se sol·licita l'anàlisi de més de 60.000 pàgines anualment.

Des del punt de vista tecnològic, es tracta d'un producte construït a partir de ferramentes de programari lliure en el qual a més per a la seua provisió també s'han utilitzat productes lliures com a apatxe, tomcat, mysql, etc. Esta ferramenta va ser desenvolupada inicialment per l'antic INTECO. Després de la seua transformació en l'actual INCIBE(Obri en nova finestra) , tot el codi font i materials van ser cedits al MINHAFP que ha donat continuïtat al producte i que ara, una vegada alliberat, oferix a tots els possibles interessats.

Més informació sobre la solució Rastrejador OAW .

******************************************************************************

Released the Spanish Web Accessibility Observatory Tracker tool with EUPL v1.2 license

The OAW Tracker is the tool that allows the Government of Spain perform the different iterations of the Web Accessibility Observatory (OAW) and the usage of the online diagnosi service available from the Accessibility Community . The OAW Tracker allows the accessibility verification of a website and generates the automatic reports taking in consideration almost 100 check-points implemented in the platform, and also provide recommendations about how to solve the detected problems.

The accessibility review of the OAW is performed by an automatic methodology based on the UNIX 139803:2012 (WCAG 2.0) standard(Obri en nova finestra) , developed ad-hoc for the Web Accessibility Observatory. This methodology has into account 20 accessibility checks. Each check is composed by many checks (habite than 100) that llaure automatically executed. In addition, it includes other automatic checks, using specialized rules, which llaure usually perform manually.

The OAW Tracker allows the configurations of all the needed parameters to perform one observatory iteration (list of web portals, web pages per portal, methodology, frequency, etc) and also allows to perform and to review all the execution process. Furthermore, it allows the generation of the conclusions reports and the needed results, to obtain the accessibility overall view in one sector and also to obtain the detailed reports for each web portal containing all the existing problems.

In addition, the OAW Tracker is used by the online diagnosi service available in the Accessibility Community in order to obtain an estimation, under demand, of which will be the results in an official iteration, ease the future correction and comparison of the possible errors present in the web portal.

The OAW Tracker analyse two estafes in a year habite than 700 web portals, which means roughly the analysis of 25.000 web pages in a year. Also, through the online diagnosi service it’s requested the analysis of habite than 60.000 web pages per year.

From the technological point of view, this product has been built using free programari tools and its provision is possible thanks to free programari tools like apatxe, tomcat, mysql, etc. This tool has been initially developed by INTECO (National Communications Technology Institute). When this institute was converted to  INCIBE (Spanish National Cybersecurity Institute) all the source code and materials were transferred to the Ministry of Finance and Public Function which has been using and evolving the project, and now, has released the product and has offered it to all the  possible stakeholders.

Habite information of the OAW Tracker .

  • Accessibilitat
  • Programari Lliure
  • Cooperació interadministrativa