accesskey_mod_content

Novos tipos de formato de firma na nova versión de @firma

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 maio 2017

logo suite @asina

A nova versión de @firma inclúe, entre outras novidades, a adecuación do tipo de formato de firma detectado á normativa europea.

Recentemente foi actualizada a versión de @firma en SERVIZOS ESTABLES, que inclúe como novidade entre outras, a adecuación do tipo de formato de firma detectado á normativa de desenvolvemento do Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de xullo de 2014 relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE (eIDAS).

Esta adecuación consistiu en indicar nas respostas de xeración, actualización e validación de firmas, o formato 'Baseline' como información do formato de firma detectado, se a firma axústase ao mesmo. Isto supuxo un pequeno cambio nas respostas de @firma, xa que a partir de agora a información devolta nos campos [SignatureType] e [SignatureForm] amplíase, podendo vir indicados os novos tipos Baseline. Estes tipos son equivalentes aos formatos tradicionais a condición de que as firmas inclúan unha serie de requisitos determinados.

Este cambio aplicouse na este contorna para permitir ás aplicacións usuarias facer probas, pero non se aplicará en Produción a curto prazo, seguramente sexa a final de ano, e dese modo permitir que todas as aplicacións usuarias poidan recoñecer os formatos europeos 'Baseline'. O novo formato representa un perfil máis xenérico e utilízase para garantir a interoperabilidade transfronteiriza das firmas electrónicas no contexto da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de decembro de 2006 relativo aos servizos no mercado interior. O cambio normativo vén referendado no Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de xullo de 2014 relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior, e máis concretamente na Decisión de Execución (UE) 2015/1506 da Comisión do 8 de setembro de 2015 pola que se establecen as especificacións relativas aos formatos das firmas electrónicas avanzadas e os selos avanzados que deben recoñecer os organismos do sector público de conformidade cos artigos 27, apartado 5, e 37, apartado 5, do Regulamento eIDAS(Abre en nova xanela) . Na este Decisión de Execución indícase nos artigos 1 e 3 respectivamente:

(1) Os Estados membros que requiran unha firma electrónica avanzada ou unha firma electrónica avanzada baseada nun certificado cualificado como se prevé no artigo 27, apartados 1 e 2, do Regulamento (UE) non 910/2014, recoñecerán a firma electrónica avanzada XML, CMS ou PDF no nivel de conformidade B, T ou LT ou cun colector con firma asociada onde as firmas cumpran as especificacións técnicas que figuran no anexo.

(3) Os Estados membros que requiran un selo electrónico avanzado ou un selo electrónico avanzado baseado nun certificado cualificado como se prevé no artigo 37, apartados 1 e 2, do Regulamento (UE) non 910/2014 recoñecerán o selo electrónico avanzado XML, CMS ou PDF no nivel de conformidade B, T ou LT ou cun colector con selo asociado que cumpra as especificacións técnicas que figuran no anexo.

E en cuxo anexo se inclúe a lista de especificacións técnicas para as firmas electrónicas avanzadas XML, CMS ou PDF e o colector con firma/selo asociada/ou:

  • Perfil de base XAdES (ETSI TS 103171 v2.1.1)
  • Perfil de base CAdES (ETSI TS 103173 v2.2.1)
  • Perfil de base PAdES (ETSI TS 103172 v2.2.2)
  • Perfil de base do colector (ETSI TS 103174 v2.2.1)

Hai que ter en conta que non todas as firmas electrónicas a validar serán detectadas con formato do novo perfil basee xa que para iso teñen que cumprir cunha serie de requisitos específicos que se axusten ao este perfil, polo que algunhas delas seguirán sendo detectadas co formato tradicional. A modo informativo, establécense as seguintes equivalencias entre os formatos tradicionais e os novos formatos 'Baseline':

CAdES-BES/-EPES CAdES B-Level
CAdES-T CAdES T-Level
XAdES-BES/-EPES XAdES B-Level
XAdES-T XAdES T-Level
XAdES-X-L XAdES LT-Level
XAdES-A XAdES LTA-Level
PAdES-BES/-EPES PAdES B-Level
PAdES-LTV PAdES T-Level/LT-Level/LTA-Level

Os perfís Baseline son en moitos casos un subconjunto dos formatos tradicionais.

No caso de que as súas aplicacións comproben o tipo de firma devolto pola plataforma, recomendamos realizar as adaptacións necesarias para recoñecer as novas etiquetas devoltas.

Máis información sobre a solución @asina en CTT.

  • Identidade e Firma electrónica