accesskey_mod_content

Nous tipus de format de signatura en la nova versió d'@signatura

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

19 maig 2017

logo suite @signa

La nova versió d'@signatura inclou, entre altres novetats, l'adequació del tipus de format de signatura detectat a la normativa europea.

Recentment ha estat actualitzada la versió d'@signatura en SERVEIS ESTABLES, que inclou com a novetat entre unes altres, l'adequació del tipus de format de signatura detectat a la normativa de desenvolupament del Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS).

Aquesta adequació ha consistit a indicar en les respostes de generació, actualització i validació de signatures, el format 'Baseline' com a informació del format de signatura detectat, si la signatura s'ajusta al mateix. Això ha suposat un petit canvi en les respostes d'@signatura, ja que a partir d'ara la informació retornada en els camps [SignatureType] i [SignatureForm] s'amplia, podent venir indicats els nous tipus Baseline. Aquests tipus són equivalents als formats tradicionals sempre que les signatures incloguin una sèrie de requisits determinats.

Aquest canvi s'ha aplicat en aquest entorn per permetre a les aplicacions usuàries fer proves, però no s'aplicarà en Producció a curt termini, segurament sigui a final d'any, i d'aquesta manera permetre que totes les aplicacions usuàries puguin reconèixer els formats europeus 'Baseline'. El nou format representa un perfil més genèric i s'utilitza per garantir la interoperabilitat transfronterera de les signatures electròniques en el context de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell del 12 de desembre de 2006 relatiu als serveis al mercat interior. El canvi normatiu ve confirmat en el Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior, i més concretament en la Decisió d'Execució (UE) 2015/1506 de la Comissió de 8 de setembre de 2015 per la qual s'estableixen les especificacions relatives als formats de les signatures electròniques avançades i els segells avançats que han de reconèixer els organismes del sector públic de conformitat amb els articles 27, apartat 5, i 37, apartat 5, del Reglament eIDAS(Obre en nova finestra) . En aquesta Decisió d'Execució s'indica en els articles 1 i 3 respectivament:

(1) Els Estats membres que requereixin una signatura electrònica avançada o una signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat com es preveu en l'article 27, apartats 1 i 2, del Reglament (UE) no 910/2014, reconeixeran la signatura electrònica avançada XML, CMS o PDF en el nivell de conformitat B, T o LT o amb un contenidor amb signatura associada on les signatures compleixin les especificacions tècniques que figuren en l'annex.

(3) Els Estats membres que requereixin un segell electrònic avançat o un segell electrònic avançat basat en un certificat qualificat com es preveu en l'article 37, apartats 1 i 2, del Reglament (UE) no 910/2014 reconeixeran el segell electrònic avançat XML, CMS o PDF en el nivell de conformitat B, T o LT o amb un contenidor amb segell associat que compleixi les especificacions tècniques que figuren en l'annex.

I en l'annex del qual s'inclou la llista d'especificacions tècniques per a les signatures electròniques avançades XML, CMS o PDF i el contenidor amb signatura/segello associada/o:

  • Perfil de base XAdES (ETSI TS 103171 v2.1.1)
  • Perfil de base CAdES (ETSI TS 103173 v2.2.1)
  • Perfil de base PAdES (ETSI TS 103172 v2.2.2)
  • Perfil de base del contenidor (ETSI TS 103174 v2.2.1)

Cal tenir en compte que no totes les signatures electròniques a validar seran detectades amb format del nou perfil basi ja que per a això han de complir amb una sèrie de requisits específics que s'ajustin a aquest perfil, per la qual cosa algunes d'elles seguiran sent detectades amb el format tradicional. A manera informativa, s'estableixen les següents equivalències entre els formats tradicionals i els nous formats 'Baseline':

CAdES-BES/-EPES CAdES B-Level
CAdES-T CAdES T-Level
XAdES-BES/-EPES XAdES B-Level
XAdES-T XAdES T-Level
XAdES-X-L XAdES LT-Level
XAdES-A XAdES LTA-Level
PAdES-BES/-EPES PAdES B-Level
PAdES-LTV PAdES T-Level/LT-Level/LTA-Level

Els perfils Baseline són en molts casos un subconjunt dels formats tradicionals.

En cas que les seves aplicacions comprovin el tipus de signatura retornat per la plataforma, recomanem realitzar les adaptacions necessàries per reconèixer les noves etiquetes retornades.

Més informació sobre la solució @signa en CTT.

  • Identitat i Signatura electrònica