accesskey_mod_content

Publicada la Guia CCN-STIC 802 d'auditoria de l'Esquema Nacional de Seguretat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

30 maig 2017

Logo ENS

La Guia CCN-STIC recull tots els aspectes a tenir en compte a l'hora de desenvolupar i executar una auditoria de l'ENS, inclosa la definició de l'abast, objecte, requisits per a l'equip auditor i el model d'acord de confidencialitat.

El CCN-CERT ha publicat a  el seu portal web(Obre en nova finestra)  la  Guia CCN-STIC 802 d'Auditoria de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS)(Obre en nova finestra)  que el seu objectiu és canalitzar d'una forma homogènia la realització de les auditories, ordinàries o extraordinàries, establint unes premisses mínimes en la seva execució, tal com marca l'article 34 de el  Reial decret 3/2010 de 8 de gener(Obre en nova finestra) , pel qual es regula l'ENS.

El CCN recorda que el citat article 34 assenyala que els sistemes d'informació als quals es refereix el reial decret seran objecte d'una auditoria regular ordinària, almenys cada dos anys, que verifiqui el compliment dels requeriments del present Esquema Nacional de Seguretat.

Els sistemes d'informació de categoria Alta o Mitjana, inclosos aquells d'empreses del sector privat que prestin serveis a les entitats públiques, estan obligats a la realització d'una auditoria regular, almenys cada dos anys i una de caràcter extraordinari sempre que es produeixin modificacions substancials en el sistema d'informació.

Amb caràcter extraordinari, haurà de realitzar-se aquesta auditoria sempre que es produeixin modificacions substancials en el sistema d'informació, que puguin repercutir en les mesures de seguretat requerides.

Guia d'auditoria

La Guia CCN-STIC 802 recull entre altres apartats, un dedicat al marc de referència i a fi de l'auditoria que, tal com assenyala el document, ha de ser “l'emetre una opinió independent i objectiva, basada en els principis d'integritat, presentació imparcial, hagut de cuidat professional, confidencialitat, independència i enfocament basat en l'evidència, sobre aquest compliment de tal forma que permeti als responsables corresponents, prendre les mesures oportunes per esmenar les deficiències identificades, si les hi hagués”.

 La definició de l'abast, de l'equipo auditor, la planificació de l'auditoria i les seves evidències, l'elaboració i presentació de les troballes, així com la presentació de l'informe i el dictamen final són uns altres dels punts del document. Al costat d'ells, sis annexos amb els requisits per a l'auditor, la incorporació d'experts tècnics, el model d'acord de confidencialitat, un glossari i bibliografia de referència. 

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Seguretat
  • Interoperabilitat