accesskey_mod_content

Nova versión da Ficha de Aliñamento en Interoperabilidade de España en NIFO

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 marzo 2017

Logo Comisión Europea

A Comisión Europea ha actualizado a ficha de España no observatorio europeo NIFO sobre aliñamento con o Marco Europeo de Interoperabilidade.

No plano teórico apúntase que o aliñamento é completo en relación coa ‘gobernación’, os ‘principios’ e os ‘acordos de interoperabilidade’; e case completo co ‘modelo conceptual’ e os ‘niveis de interoperabilidade’. Mentres que no plano de implementación e monitorización recoñécense múltiples exemplos de aplicación práctica de ambos os aspectos.

O Observatorio dos Marcos Nacionais de Interoperabilidade, NIFO , desenvolveu un modelo analítico orientado a mostrar o estado de situación en materia de interoperabilidade de 32 países europeos; o modelo inclúe unha nova ferramenta que permite a análise comparativa da situación de varios países.

Os traballos relativos ao estudo do estado de situación da interoperabilidade en Europa deron lugar entre outros resultados a unha nova versión da ficha que analiza o aliñamento de España en relación co Marco Europeo de Interoperabilidade , desde as perspectivas teórica e de implementación e monitorización.

En primeiro lugar, canto á perspectiva teórica, España mostra, segundo a ficha , un aliñamento completo co Marco Europeo de Interoperabilidade  en termos da ‘gobernación’, os ‘principios’, e os ‘acordos de interoperabilidade’; e case completo en termos do ‘modelo conceptual’ e dos ‘niveis de interoperabilidade’.


En segundo lugar, canto á perspectiva de implementación a fichar sinala que o aliñamento é completo e recoñece múltiples exemplos de aplicación práctica en todas as dimensións.

En terceiro lugar, a análise desde a perspectiva de monitorización a ficha mostra que se monitoran todas as dimensións e destaca nos exemplos o Observatorio de Administración electrónica OBSAE

A ficha revisa de forma pormenorizada a relación entre o Esquema Nacional de Interoperabilidade co Marco Europeo de Interoperabilidade con referencias ás normas técnicas de interoperabilidade e ás infraestruturas e servizos comúns , tales como Rede SARA e a súa ligazón coa rede europea TESTA  , o DNI electrónico  , a Plataforma de Intermediación , SIA , a Plataforma de validación de firma electrónica @Firma , o Sistema de Interconexión de Rexistros SIR , o Portelo Único EUGO , a Pasarela de pagos , o Centro de Transferencia de Tecnoloxía CTT , o Observatorio de Administración Electrónica e o portal de reutilización da información do sector público datos.gob.es

O noso país sitúase de maneira destacada, como pode verificarse a través da citada ferramenta analítica de NIFO, grazas ás actuacións anteriores elaboradas á luz da estado da arte e dos principais referentes en materia de interoperabilidade provenientes da Unión Europea, da normalización nacional e internacional, así como de actuacións similares noutros países, tendo presente, ademais, que as nosas infraestruturas e servizos comúns contemplan de maneira sistemática a ligazón con instrumentos equivalentes do ámbito europeo.

O Observatorio dos Marcos Nacionais de Interoperabilidade ( NIFO – National Interoperability Framework Observatory ) é unha acción do Programa ISA2(Abre en nova xanela) que realiza o seguimento por parte dos países europeos das seguintes cuestións:

  1. As principais actividades en materia de interoperabilidade.
  2. O marco de interoperabilidade nacional.
  3. O aliñamento co Marco Europeo de Interoperabilidade  .
  4. Outras iniciativas en materia de interoperabilidade.

Para cada país elabórase unha ficha a partir da análise do marco de interoperabilidade correspondente e das actividades relacionadas a través dun modelo analítico que persegue mostrar a estado da arte.

  • Cooperación interadministrativa
  • Interoperabilidade