accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: "Plataforma de Intermediación e Portfolio SCSPv3, unha estratexia Win-Win"

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 xuño 2017

logo OBSAE

O progreso de Intermediación de datos no ano 2016

Desde o ano 1992, a Lei 30/92, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC), xa contemplaba no seu artigo 35.f, o dereito dos cidadáns a non presentar, para os trámites administrativos, documentos que xa estean en poder da Administración actuante. Este dereito, reforzado pola Lei 11/2007 de Acceso Electrónico do Cidadán aos Servizos Públicos, non viña exercendo realmente. De feito actualmente segue habendo moitos procedementos e servizos aos cidadáns e empresas que seguen incumprindo a norma.

A Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común reforza de maneira decisiva este dereito no artigo 28.2 e aplica de maneira xeneralizada a todas as Administracións.
Grazas á Plataforma de Intermediación, o número de servizos de verificación e consulta de datos que os organismos tramitadores poden usar automatizadamente e en liña creceu espectacularmente.

Aínda que o feito de que existan servizos é unha condición necesaria, non é unha condición suficiente, xa que se necesitan os medios tecnolóxicos para consumir os este servizos.

É neste punto, apoiándose nunha política orientada á eficiencia e á reutilización de recursos escasos, onde o proxecto que desenvolve o portfolio SCSPv3 de solucións para o intercambio de datos xerou un valor e un retorno do investimento imprescindible para unha  administración eficaz e eficiente, moderna e sensible coas expectativas dos cidadáns.

Para máis información pode consultar a nota técnica:  “A Plataforma de Intermediación e Portfolio SCSPv3, unha estratexia Win-Win"

Máis información sobre a Plataforma de Intermediación e o Portfolio SCSPv3 no CTT.

  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Observatorio de Administración Electrónica