accesskey_mod_content

Nova nota tècnica de l'OBSAE: "Plataforma d'Intermediació i Portfolio SCSPv3, una estratègia Win-Win"

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

30 juny 2017

logo OBSAE

El progrés d'Intermediació de dades l'any 2016

Des de l'any 1992, la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), ja contemplava en el seu article 35.f, el dret dels ciutadans a no presentar, per als tràmits administratius, documents que ja obren en poder de l'Administració actuante. Este dret, reforçat per la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic del Ciutadà als Servicis Públics, no es venia exercint realment. De fet actualment seguix havent-hi molts procediments i servicis als ciutadans i empreses que seguixen incomplint la norma.

La Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú reforça de manera decisiva este dret en l'article 28.2 i aplica de manera generalitzada a totes les Administracions.
Gràcies a la Plataforma d'Intermediació, el nombre de servicis de verificació i consulta de dades que els organismes tramitadors poden usar automatitzadament i on-line ha crescut espectacularment.

Si ben el fet que existisquen servicis és una condició necessària, no és una condició suficient, ja que es necessiten els mitjans tecnològics per a consumir aquests servicis.

És en este punt, recolzant-se en una política orientada a l'eficiència i a la reutilització de recursos escassos, on el projecte que desenvolupa el porfolio SCSPv3 de solucions per a l'intercanvi de dades ha generat un valor i una tornada de la inversió imprescindible per a una  administració eficaç i eficient, moderna i sensible amb les expectatives dels ciutadans.

Per a més informació pot consultar la nota tècnica:  “La Plataforma d'Intermediació i Portfolio SCSPv3, una estratègia Win-Win"

Més informació sobre la Plataforma d'Intermediació i el Portfolio SCSPv3 en el CTT.

  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Observatori d'Administració Electrònica