accesskey_mod_content

Acords de la reunió de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

23 juny 2017

El passat 21 de Juny va tindre lloc una nova reunió de l'òrgan de coordinació en matèria TIC entre AGE, CCAA, EELL i universitats en el qual es van acordar qüestions d'impacte respecte de la gestió de les notificacions electròniques per les diferents administracions públiques.

La  Comissió Sectorial d'Administració Electrònica  (CSAE) és l'òrgan tècnic, contemplat en la llei 40/2015, per a la cooperació en matèria d'administració electrònica entre l'Administració General de l'Estat, les administracions de les Comunitats Autònomes i les entitats que integren l'Administració Local. En ell participen els  titulars de les Direccions generals  de les Comunitats i Ciutats Autònomes amb competències en matèria d'Administració Electrònica i per part de l'Administració General de l'Estat la  Secretaria General d'Administració Digital . Les entitats de l'Administració Local queden representades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I les universitats a través de la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

El passat 21 de juny va tindre lloc una nova reunió d'este òrgan de coordinació on es va parlar sobre punts de gran interés per a totes les Administracions Públiques, especialment els relacionats amb la implantació de les Lleis 39 i 40/2015. Les reunions d'esta Comissió tenen per objecte avançar i progressar en la implantació de l'Administració Electrònica en totes les Administracions Públiques atés que en elles es fixen actuacions i criteris comuns.

En este afany de construir i definir criteris comuns es van acordar les següents qüestions:

Respecte de Notificacions i Comunicacions Electròniques es van aprovar els següents acords:

 1. Crear un Punt Únic de Notificacions per a totes les Administracions Públiques de forma similar al Punt General d'Entrada de Factures electròniques (FACe). Aquest punt serà proporcionat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Cada Comunitat Autònoma i Entitat Local assumix l'obligació de disposar d'un punt únic propi que concentre totes les notificacions que es produïsquen dins del seu sector públic, amb vista a facilitar l'intercanvi d'informació amb el Punt Únic de Notificacions. L'objectiu d'esta mesura és concentrar l'accés a les notificacions en un sol punt.
 2. Disposar d'un punt centralitzat de dades de contacte de ciutadans i empreses per a garantir la correcta realització de l'enviament de l'avís de la posada a la disposició d'una notificació electrònica al dispositiu electrònic i/o a la direcció de correu electrònic de l'interessat. Este punt centralitzat haguera d'estar disponible de forma federada perquè el ciutadà puga revisar les dades de contacte que obren en poder de les Administracions Públiques i perquè puga assegurar-se de l'eficàcia de les notificacions que realitzen les Administracions Públiques.
 3. Establir els següents criteris comuns per a les relacions electròniques entre les Administracions Públiques:
 • En el cas de notificacions a les Administracions Públiques, acudir al Punt Únic de Notificacions assenyalat en el primer punt d'este acord La forma d'integrar-se amb eixe Punt seria a través de servicis web. Aquelles Administracions Públiques que disposen dels seus sistemes propis de notificacions construirien els seus servicis web i les que facen ús dels servicis de Notific@ no tindrien necessitat de fer-ho perquè este sistema s'integraria amb eixe Punt Únic.
 •  En el cas de comunicacions electròniques entre Administracions seguir les següents pautes:
  • Les comunicacions intra administratives que requerixen registre electrònic d'entrada en virtut de l'establit en l'article 16.1 de la Llei 39/2015 podran realitzar-se pel Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)
  • Les comunicacions interadministratives derivades de l'article 155 de la Llei 40/2015 podran realitzar-se per les plataformes d'intermediació o sistema equivalent d'acord al contemplat en l'article 28 de la Llei 39/2015.
  • Les comunicacions interadministratives derivades de l'article 44  de la Llei 40/2015 se subjectaren a l'establit per les Administracions Públiques mitjançant conveni.
  • La resta de comunicacions interadministratives que requerixen registrar l'entrada per l'article 16.1 podrien utilitzar-se SIR.
 1. Per a consultar les notificacions pendents i comparéixer a les mateixes per part d'una Administració Pública no ha de ser necessari utilitzar un certificat de persona física representant de persona jurídica. Per a possibilitar l'automatització, hauria d'admetre's el segell electrònic reconegut o qualificat.


També es va donar conformitat als projectes d'Instruccions Tècniques de Seguretat relatius a l'Esquema Nacional de Seguretat

 • Auditoria de la Seguretat
 • Notificació d'Incidents de Seguretat
 • Cooperació interadministrativa