accesskey_mod_content

As Entidades locais poderán adherirse ao servizo do Portal da Transparencia na nube

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 xuño 2015

As EELL non terán que crear un portal propio, senón que poderán beneficiarse do servizo que presta a DTIC. As EELL xa poden adherirse a este novo servizo. A partir do 1 de xullo, a adhesión estará condicionada a un informe técnico da DTIC. O MINHAP incluirá nestes portais boa parte da publicidade activa que están obrigados a conter, sen que iso requira o menor esforzo para as EELL.

A Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, DTIC, puxo a disposición das Entidades locais a adhesión ao Servizo do Portal da Transparencia na Nube, coa que alcaldes, secretarios e outros xestores designados polas Entidades locais poderán formalizar a adhesión do municipio para acceder ás solucións tecnolóxicas que ofrece o SEAP á Administración Local e propiciar a transparencia e participación cidadá nos asuntos públicos.

Desta forma, ponse a disposición de cada EELL que se adhira, un portal cunha estrutura análoga á do Portal de Transparencia da Administración Xeral do Estado(Abre en nova xanela) . As EELL poderán incluír os contidos e tramitar as solicitudes de acceso previstas na Lei, cumprir coas súas obrigas de publicidade e coas relativas ao dereito de acceso á información pública.

Este servizo é posible grazas ao Acordo Marco de colaboración asinado pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas e a Federación Española de Municipios e Provincias, FEMP e facilita o desenvolvemento da Lei 19/2013 do 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno nas Entidades locais.

A través deste servizo, será posible acceder ao labor dos representantes públicos e os xestores. As Deputacións Provinciais realizarán un labor de coordinación entre a Administración Xeral do Estado e a FEMP.

Para asinar a adhesión será imprescindible que os órganos competentes de cada Entidad local alcanzasen un acordo previo, xa que a subscrición ao Portal de Transparencia na nube comporta unha serie de compromisos, tanto de carácter funcional, como técnico, para as administracións adheridas. A cambio, recibirán de maneira completamente gratuíta a infraestrutura física, lóxica e de comunicacións do seu Portal de Transparencia, para que poidan configurar a súa aparencia e dotarlle de contidos. O prazo para todas estas tarefas será ata o próximo mes de decembro, no que deberán estar a disposición dos cidadáns.

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas reutilizará as bases de datos centralizadas, nas que as EELL verten determinada información de carácter económico, organizativo, contractual, etc.… Trátase dun valor engadido, porque, desta forma, nutrirá cada un dos Portais con boa parte da publicidade activa que están obrigados a conter, sen que iso requira o menor esforzo para as mesmas.

Desta forma, achégase á administración máis próxima e mellor valorada polo cidadán a Lei de Transparencia e os cidadáns poden participar nos asuntos públicos e coñecer que fan, como e por que os seus representantes públicos.

Máis información sobre o servizo e o proceso de adhesión na solución Transparencia Cloud 

  • Goberno aberto
  • Cloud Computing