Decisión ISA2 establece un programa relativo ás solucións de interoperabilidade e os marcos comúns para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos (programa ISA2) como medio de modernización do sector público.

" /> Decisión ISA2 establece un programa relativo ás solucións de interoperabilidade e os marcos comúns para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos (programa ISA2) como medio de modernización do sector público. " /> PAe - Publicada a Decisión ISA2 que dará continuidade ao esforzo de asegurar a interoperabilidade entre as administracións públicas europeas
accesskey_mod_content

Publicada a Decisión ISA2 que dará continuidade ao esforzo de asegurar a interoperabilidade entre as administracións públicas europeas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

09 decembro 2015

A Decisión ISA2 (Abre en nova xanela) establece un programa relativo ás solucións de interoperabilidade e os marcos comúns para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos (programa ISA2) como medio de modernización do sector público.

Mediante A Decisión (UE) 2015/2240 do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de novembro de 2015 pola que se establece un programa relativo ás solucións de interoperabilidade e os marcos comúns para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos (programa ISA2) como medio de modernización do sector público (Abre en nova xanela) a Comisión persegue continuar o esforzo do Programa ISA (Abre en nova xanela) (Solucións de interoperabilidade para as administracións públicas europeas) estendendo a proxección aos cidadáns e as empresas.

ISA2 segue a senda do camiño percorrido polos programas anteriores IDA, IDABC e ISA para apoiar a cooperación entre administracións públicas ao servizo de actos e políticas comunitarias, sobre a base dun uso eficaz e eficiente das tecnoloxías da información para o establecemento de servizos públicos transfronteirizos, contribuíndo a eliminar barreiras ás interaccións transfronteirizas por motivo de falta de interoperabilidade e de solucións comúns, segundo explícase en detalle en ‘ Os servizos públicos europeos de Administración electrónica’.(Abre en nova xanela)

Os obxectivos do programa ISA2 son os seguintes:

 • desenvolver, manter e promover un enfoque holístico cara á interoperabilidade na Unión para eliminar a fragmentación no panorama da interoperabilidade na Unión;
 • facilitar unha interacción electrónica transfronteiriza ou intersectorial eficiente e eficaz tanto entre as administracións públicas europeas como entre elas e as empresas e os cidadáns, e contribuír ao desenvolvemento dunha administración electrónica máis eficaz, simplificada e orientada aos usuarios nos niveis nacional, rexional e local da administración pública;
 • identificar, crear e explotar solucións de interoperabilidade que faciliten a execución das políticas e actividades da Unión;
 • facilitar a reutilización das solucións de interoperabilidade por parte das administracións públicas europeas.

O programa ISA2 fomentará e promoverá o seguinte:

 • a avaliación, mellora, explotación e reutilización de solucións de interoperabilidade transfronteiriza ou intersectorial xa existentes e de marcos comúns;
 • o desenvolvemento, establecemento, consecución de madurez, explotación e reutilización de novas solucións de interoperabilidade transfronteiriza ou intersectorial e de marcos comúns;
 • a avaliación das implicacións en materia de TIC da lexislación da Unión proposta ou xa adoptada;
 • a detección de lagoas lexislativas, a escala da Unión e nacional, que dificulten a interoperabilidade transfronteiriza ou intersectorial entre as administracións públicas europeas;
 • o desenvolvemento de mecanismos que permitan medir e cuantificar os beneficios das solucións de interoperabilidade, entre eles, as metodoloxías para a avaliación de aforros de custos;
 • a cartografía e a análise do panorama xeral da interoperabilidade na Unión mediante o establecemento, o mantemento e a mellora da EIRA e a EIC en tanto que instrumentos para facilitar a reutilización das solucións de interoperabilidade dispoñibles e detectar os ámbitos nos que estas aínda non existen;
 • o mantemento, actualización, promoción e avaliación da aplicación da EIS, o EIF e a EIRA;
 • a avaliación, actualización e promoción das especificacións comúns e normas existentes e o desenvolvemento, establecemento e promoción de novas especificacións comúns e especificacións e normas abertas a través das plataformas de normalización da Unión e en cooperación coas organizacións de normalización europeas ou internacionais, se procede;
 • o mantemento e a divulgación dunha plataforma que permita o acceso e a colaboración relativa ás mellores prácticas, que actúe como vector de concienciación e difusión das solucións dispoñibles, entre elas, os marcos en materia de protección e seguridade, e que axude a evitar a duplicación de esforzos, á vez que alente a reutilización de solucións e normas;
 • a consecución da madurez nos novos servizos e ferramentas de interoperabilidade e o mantemento e a execución dos servizos e ferramentas de interoperabilidade existentes con carácter provisional;
 • a identificación e o fomento das mellores prácticas para desenvolver orientacións co obxecto de coordinar iniciativas de interoperabilidade e animar e apoiar a comunidades que traballen sobre cuestións relevantes para o sector da interacción electrónica transfronteiriza ou intersectorial e entre os usuarios finais.

O logro da interoperabilidade entre as administracións está considerado na Unión Europea como un aspecto esencial para mellorar a eficiencia e a eficacia da prestación dos servizos. Adicionalmente, compartir e reutilizar as solucións de interoperabilidade xa existentes pode axudar a conter a multiplicación de custos. Este papel relevante da interoperabilidade vén recollido na Axenda Dixital para Europa(Abre en nova xanela) , o estudo anual sobre o crecemento de 2013, as conclusións do consello de outubro de 2013 (Abre en nova xanela) e a Estratexia para un Mercado Dixital para Europa(Abre en nova xanela) , entre outros referentes.

ISA2 aliñarase con outras iniciativas comunitarias como o Programa CEF (ConnectingEuropeFacility)(Abre en nova xanela)

O valor achegado por ISA2 materializarase a redución dos tempos de resposta na interacción entre administracións e cos cidadáns e as empresas; a identificación e a reutilización de solucións existentes para necesidades comúns; a automatización de transaccións transfronteirizas e entre sectores contribuíndo ao aforro de recursos e tempo.

A Decisión ISA2 e as súas accións derivadas son sinérgicas co esforzo da Administración en materia de interoperabilidade entre AA.PP. e cos cidadáns, esforzo que se plasma no desenvolvemento normativo derivado das leis 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) e 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) , que substitúen á Lei 30/1992 (Abre en nova xanela) e á Lei 11/2007(Abre en nova xanela) , así como a través do Esquema Nacional de Interoperabilidade (Real Decreto 4/2010)(Abre en nova xanela) , as súas normas técnicas e documentación de soporte.

 • Servizos electrónicos