accesskey_mod_content

Informe sobre o desenvolvemento da administración electrónica na Administración Xeral do Estado

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 maio 2014

O Consello de Ministros recibiu un informe do ministro de Facenda e Administracións Públicas sobre a administración electrónica na Administración Xeral do Estado, que reflicte o seu desenvolvemento significativo nos últimos anos.
 

16 de maio de 2014.- O Consello de Ministros recibiu un informe do ministro de Facenda e Administracións Públicas presentou un informe ao Consello de Ministros sobre a administración electrónica na Administración Xeral do Estado, que reflicte o seu desenvolvemento significativo nos últimos anos, a través de aspectos normativos, e a creación, actualización e uso de servizos públicos accesibles telematicamente por cidadáns e empresas, como demostra a privilexiada situación que España ten en Europa e os diferentes premios e condecoracións nacionais e internacionais obtidos.

Os aforros conseguidos por cidadáns e empresas durante os anos 2012 e 2013 polo uso da administración electrónica ascenden a un total de 3.149.593.438 euros, que se detallan na seguinte táboa:

O informe destaca tamén as vantaxes da administración electrónica:

 • Administración aberta: dispoñible vinte e catro horas ao día, sete días á semana, 365 días ao ano.
 • Administración accesible: de portas abertas, permite o seu uso desde calquera lugar; domicilio, oficina, hotel, lugar de vacacións, etcétera.
 • Administración eficaz: Alcanza aos 8.117 municipios, rompe a fenda dixital que separa centro e periferia, e abre as portas á Unión Europea.
 • Administración rápida: as xestións electrónicas que tardaban quince días en chegar ao seu destino, agora fanse en apenas uns segundos.
 • Administración eficiente: Unha notificación postal costa 2,55 euros e unha notificación electrónica, 0,03 euros. O aforro é 2,52 euros en cada unha.
 • Administración limpa e ecolóxica: ao non empregar papeis nin almacenalos.
 • Administración segura: cumpre co esquema Nacional de Seguridade, certificado polo Centro Criptolóxico Nacional (CCN)

Máis de 2.500 trámites e servizos telemáticos están hoxe a disposición de cidadáns e empresas, máis do 95 por 100 do total. Así mesmo, máis de corenta millóns de cidadáns dispoñen de certificado electrónico, na súa maioría emitidos por prestadores de servizos de certificación públicos: DNI-e e Fábrica nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

Calquera cidadán pode realizar hoxe trámites ou xestións administrativas por Internet, de forma segura, rápida e sen necesidade de desprazamentos, xerando importantes aforros:

 • Unha xestión electrónica custa cinco euros, mentres un trámite ordinario, incluíndo desprazamentos, tempo, xestións, etcétera custa oitenta euros. O aforro en cada trámite telemático é de 75 euros.
 • No ano 2013 os trámites iniciados telematicamente por cidadáns e empresas coa Administración Xeral do Estado foron 370.415.613, máis dun 70 por 100 do total das tramitacións.

Estímase que o aforro mínimo en 2013, polo feito de utilizar os servizos de administración electrónica, supera o dezaseis mil millóns de euros.

ACTUACIÓNS DESTACADAS

Secretaria de Estado de Administracións Públicas

 • Redución de cargas administrativas: En 2013 revisáronse 132 normativas e neste capítulo os aforros para cidadáns e empresas foron de 1.854 millóns e 2.246 millóns en 2013.
 • Plataforma de intermediación de datos, que trata de evitar a solicitude aos cidadáns da documentación que xa ten a Administración na súa poder, así como a reiteración de solicitudes de documentación: os aforros polo seu uso por cidadáns e empresas estimáronse en 125 millóns en 2012 e en 152 millóns en 2013.
 • Plataforma de firma electrónica @firma, para validar automaticamente firmas e datas electrónicas: rexistráronse entre 2012 e 2013 máis de 212 millóns de validacións. Xa están adscritos seiscentos organismos de todas as Administracións.
 • Notificacións administrativas electrónicas, cambiando as clásicas notificacións postais: chegaron a 850.000 por mes.
 • Interconexión de rexistros de todas as Administracións Públicas.
 •  Punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe).
 •  Punto de acceso xeral da Administración Xeral do Estado; unificación de teléfonos de atención ao público.
 • Emprende en 3, para crear unha empresa en tres días.
 • Sistema de información da Lei de Transparencia.
 • Sistema electrónico para a unidade de mercado, con intercambio de información entre Administracións Públicas.
 • Sistema de xestión centralizado de recursos humanos.
 • Sara, rede telemática e segura compartida e única para todas as Administracións Públicas.

Outros organismos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

 • Certificados electrónicos da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, dentro das actuacións CORA, para a prestación de servizos de certificación en toda a AGE; certificados catastrais electrónicos; comunicacións de notarios e rexistradores que suplen a obriga de declarar do cidadán, e realización gratuíta de información do catastro

Axencia Estatal de Administración Tributaria

 • En IRPF pasouse de vinte e un mil contribuíntes que declararon por internet en 1998 a máis de doce millóns en 2012; o PIN24H, un sistema de identificación e autenticación da firma electrónica, que poderá ser usado polas persoas físicas para relacionarse electronicamente e xa hai catrocentos mil contribuíntes rexistrados; tamén, a presentación electrónica obrigatoria para empresas e profesionais, sistemas telemáticos implantados, como a notificación electrónica obrigatoria, a colaboración social ou o rexistro de apoderamentos.

Melloras da xestión do TIC na Administración Xeral do Estado

 • Ministerio de Presidencia. A racionalización da xestión das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) para impulsar unha mellora da produtividade e eficiencia nos servizos públicos é un dos obxectivos estratéxicos de CORA: Aforros por centralizar contratos, 3,5 millóns de euros pola planificación e centralización da compra de PCs en toda a Administración, o que representa un 28 por 100 de desconto sobre a xestión autónoma dos expedientes; 13,5 millóns de euros polo alongamento da vida útil dos PCs, e 3,4 millóns de euros de aforro pola compra centralizada na actuación do principal sistema operativo da Administración Xeral do Estado.
 • Rede única de comunicacións. Canto á centralización da contratación das telecomunicacións da Administración Xeral do Estado, nunha primeira fase unificaranse máis de douscentos contratos de doce ministerios e cincuenta e uns organismos, unificación que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2015, cun orzamento de licitación de 280 millóns de euros, calculado con metodoloxía de base cero.
 • Sistema único de identidade electrónica, para unificar sistemas de identificación e firma mediante claves concertadas nunha única plataforma

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

 • A xestión das bolsas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte é un procedemento totalmente electrónico (cero papel). En 2013 atendéronse 1,1 millóns de solicitudes, máis de sete millóns de intercambios de datos entre administracións públicas e oitocentas mil resolucións comunicadas en sede electrónica, o que supuxo un aforro directo de 2,4 millóns de euros.

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

 • Toda a tramitación do Ministerio, fundamentalmente a relativa a axudas subvenciones e procedementos relacionados son a xestión enerxética e de telecomunicacións, realízase de forma exclusivamente electrónica, cunha xestión anual dun duascentas mil notificacións e comunicacións.

Ministerio de Emprego e Seguridade Social

 • Emitíronse máis de quince millóns de informes de vida laboral e trece millóns de tramitacións na cita previa dos servizos centrais.
 • Portal Único de Emprego: En avanzada elaboración, permitirá políticas activas de emprego e unha maior unificando as accións de Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas. Portal de Mobilidade Exterior: facilita soporte e orientación á procura de emprego e ao emprendimiento noutros países.
 • Novo marco para a relación do cidadán coa Seguridade Social, que levará a minimizar a necesidade de que o cidadán acuda ás oficinas da Seguridade Social.
 • Cret@: proxecto da Tesouraría de Seguridade Social, que permitirá un seguimento da xestión de cotizacións e prestacións.
 • Garantía Xuvenil: porase en marcha dun sistema de xestión da aplicación en España da estratexia europea para mozas sen emprego.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) :

Referencia do Consello de Ministros(Abre en nova xanela)

Descarga do Informe completo sobre o desenvolvemento da administración electrónica na Administración Xeral do Estado(Abre en nova xanela)

Descarga do Anexo I ao informe sobre o desenvolvemento da administración electrónica na Administración Xeral do Estado  (Abre en nova xanela)