accesskey_mod_content

HABILIT@ - Registre de funcionaris habilitats

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 març 2014

La Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i per a l'Impuls de l'Administració Electrònica posa a la disposició de totes les administracions la solució Habilit@

Amb l'entrada en vigor de l'Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener, per la qual es regula el Registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o dependents, s'ha publicat la documentació referida al Sistema d'informació d'aquest registre.

El Registre de funcionaris habilitats, creat per l'articulo 16 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics, permet recollir als funcionaris que s'habilitin per part de l'Administració per actuar en nom dels ciutadans que desitgin actuar en procediments electrònics de l'AGE i que no disposin de signatura electrònica.

Així mateix permet incorporar aquells procediments, tràmits o serveis electrònics els òrgans propietaris dels quals o gestors decideixin habilitar per al seu exercici per funcionaris habilitats en representació del ciutadà (persona física).

Més informació en el CTT sobre Habilit@

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia