accesskey_mod_content

Os recursos da Infraestrutura de Datos Espaciais de España

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 xuño 2019

O obxectivo final do proxecto é conseguir que todos estes valiosos datos sexan accesibles a través de Internet e nun formato integrado que aumente a súa utilidade respecto de cando se manexan por separado.

Infraestrutura de Datos Espaciais de España (IDEE)(Abre en nova xanela)  é un ambicioso proxecto para harmonizar e fusionar os datos xeográficos que manexan todas as administracións públicas españolas, así como os diferentes servizos de información xeográfica existentes. 

Desta forma, e como calquera esforzo de integración de datos, metadatos ou servizos de información, IDÉEA leva implícito un importante esforzo para completar e normalizar datos, e para facelos accesibles cumprindo non só estándares e protocolos técnicos de interoperabilidade, senón tamén os correspondentes marcos legais. Pero, como tamén adoita ocorrer nos esforzos destas características, prodúcense unha serie de externalidades positivas que se manifestan en forma de avances tecnolóxicos para os participantes ou melloras nos procesos de coordinación das que posteriormente se benefician outras iniciativas.

O encargado de coordinar IDÉEA é o Ministerio de Fomento a través de o  Consello Superior Xeográfico(Abre en nova xanela)  que é un órgano colexiado no que están representados todos os produtores dos datos xeográficos dixitais que se pretende integrar no tres niveles de goberno existentes en España. Tamén colaboran con IDÉEA equipos de investigación de universidades e empresas públicas e privadas que traballan con tecnoloxías de información xeográfica.

O Consello Superior Xeográfico tamén exerce como punto de contacto coa Comisión Europea para a implementación de a  Directiva Inspire(Abre en nova xanela)  (Infrastructure for Spatial Information in Europe) en España, a cal proporciona a IDÉEA o marco legal a nivel europeo. Inspire establece as regras xerais para o establecemento dunha Infraestrutura de Información Espacial na UE, cunha clara vocación ambiental e baseada nas Infraestruturas compatibles e interoperables dos Estados membros. Ademais  propón desde 2007 un  modelo para incentivar a apertura e reutilización dos datos xeográficos(Abre en nova xanela)  que serviu de exemplo para o impulso das políticas de datos abertos no sector público a nivel europeo, incluída a  Directiva relativa á reutilización  da información  de o  sector  público(Abre en nova xanela) .

Algúns de os beneficios que xa se materializaron como froito de IDÉEA son os grandes proxectos de produción de información xeográfica que describimos entre os  tesouros dixitais do Instituto Xeográfico Nacional(Abre en nova xanela)  como o Plan Nacional de Ortofotografía Aérea ( PNOA(Abre en nova xanela) ) ou o Sistema de Información de Ocupación do Chan de España ( SIOSE(Abre en nova xanela) ).

En o geoportal de IDÉEA publícanse todos os conxuntos de datos e metadatos e os servizos de información xeográfica que se integran no proxecto. O geoportal inclúe servizos como un catálogo de datos que permite localizar e acceder aos diferentes conxuntos de datos e metadatos ou un visualizador de mapas que permite mesmo realizar voos panorámicos. Por suposto, os conxuntos de datos están dispoñibles non só para a súa consulta senón que tamén é posible na maioría dos casos descargalos como datos abertos para a súa posterior reutilización polos usuarios interesados.

Na sección de recursos do geoportal de IDÉEA existen ademais dúas seccións que achegan especial valor engadido máis aló dos propios conxuntos de datos:

  • Unha recompilación de  ferramentas gratuítas(Abre en nova xanela)  de diferente natureza útiles para o traballo con datos de carácter xeográfico. Entre as ferramentas gratuítas podemos atopar por exemplo diferentes visualizadores de mapas que poden integrarse en aplicacións web de terceiros. Trátase de aplicacións de visualización de datos sobre mapas que foron desenvolvidas por diferentes gobernos rexionais e que foron postas a disposición do público a través dunha interface de programación de aplicacións (API) como parte das súas infraestruturas de datos espaciais (IDE). Na sección tamén destacan servizos como o de descarga de obxectos xeográficos de forma asíncrona baseado na estándar Web Processing Service (WPS), servizos para a transformación de coordenadas ou visualizadores 3D.

De acordo con o informe Reusing Open Data(Abre en nova xanela) , elaborado polo European Data Portal, os datos xeográficos son a segunda categoría de datos máis reutilizada e consultada polas empresas nos estados membro da Unión Europea. Tanto en termos de dispoñibilidade de conxuntos de datos como no seu armonización existe un grao de madurez que aínda non atopamos noutros sectores. Ademais, podemos dicir que en materia de información xeográfica, España non se limitou a seguir o ronsel da lexislación europea, cuxo despregamento non se completará ata 2021, senón que representou un exemplo no seu compromiso e ha ido máis aló das obrigas mínimas impostas por Inspire.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos