accesskey_mod_content

Nova versión da aplicación ASSI-RGPD

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

02 decembro 2019

O Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, desenvolvedor da solución, comparte a través do CTT esta nova versión con numerosas novidades.

O Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social puxo a disposición de todas as Administracións Públicas a través do CTT, a solución ASSI-RGPD (Auditoría de Seguridade dos Sistemas de Información – Regulamento Xeral de Protección de Datos) a mediados do ano 2018 e o seu obxectivo era  dar cumprimento ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos .

Actualmente esta aplicación permite á Organización manter un Rexistro de Actividades de Tratamento de Datos Persoais así como facilitar o cumprimento do resto de obrigas do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD), incluíndo a realización de análise de riscos do tratamento para os  dereitos e liberdades das persoas físicas, e, no seu caso, a avaliación do impacto das operacións de tratamento na protección de datos persoais.

Nesta nova versión proporciónanse as seguintes melloras/funcionalidades:

 • Adaptación ao contido do LOPD-GDD publicada en decembro do ano pasado (menores, infraccións administrativas e penais, falecidos, recomendacións aos Responsables de Tratamento, encargados de tratamento, consentimento,…).
 • Melloras no contido recolleito/extraíble en ASSI-RGPD:
  • Correo Electrónico Institucional da Unidade para non publicar os correos electrónicos profesionais dos Responsables de Tratamento).
  • Xeración e exportación do Rexistro de Actividades de Tratamento(RAT).
  • Mellor redacción dalgúns textos que aparecen na pestana Análise de Riscos e Avaliación de Impacto (por exemplo: en lugar do tratamento implica realizar unha videovigilancia a gran escala?, vai aparecer Realízase unha observación sistemática a gran escala dunha zona de acceso público (por exemplo: videovigilancia con detección e recoñecemento automático da identidade das persoas nunha praza pública)?
  • Ampliación do tamaño de texto de varios campos para que o Responsable do Tratamento poida documentar adecuadamente (Nome do tratamento e Necesidade e proporcionalidade das operacións).
  • Mellora das axudas que ofrece a aplicación (contido que vai ao RAT, explicación do proceso de cálculo do Medidas ENS Tipo I e Medidas ENS Tipo II, que información falta para poder asinar o pdf que recolle para un Tratamento de Datos Persoais toda a información introducida en ASSI-RGPD, etc.).
 • Nova versión dos borradores de cláusulas informativas.
 • Melloras na xeración e extracción de informes (Informe de Tratamentos, Rexistro de Actividades de Tratamentos, Informe Cualitativo e Informe Cuantitativo).
 • Histórico de eliminacións e recuperacións xustificadas de tratamentos de datos persoais (TDP) xunto coa identificación de quen o fixeron e cando o fixeron.
 • Xestión desde a administración da aplicación da estrutura e os contidos da Biblioteca de axuda ao Responsable TDP (ficheiros doc con formularios, dereitos dos interesados, recomendacións de face á contratación de encargados de tratamento, normativa, etc.).
 • Melloras no formato do contido do pdf que se xera.
 • Xeración dun aviso ao Responsable de Tratamento para que, no seu caso, realice unha Avaliación de Impacto Estendida relativa a certos tratamentos atendendo ao establecido pola AEPD en https://www.aepd.es/prensa/2019-07-09.html
 • Actualización do Manual de usuario.

Subiuse ao PAE tanto a versión 2.1.0 como a actualización desde a versión anterior (1.1.16) á versión 2.1.0

Máis información na solución ASSI-RGPD do PAe

 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Cooperación interadministrativa