accesskey_mod_content

Comunicacions i informacions procedents de les institucions, òrgans i organismes de la Unió Europea

Publicats en la secció C (Comunicacions i informacions) del Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Es mostren una selecció de documents en la seva major part de la Comissió Europea (documents COM), ja que és responsabilitat de la Comissió Europea millorar les condicions per al desenvolupament dels serveis transfronterers d'administració electrònica prestats a ciutadans i empreses amb independència del seu país d'origen.

Planes estratègics en l'economia digital • Planes d'acció d'administració electrònica

COM (2000) 130 final [eEurope 2002]

08 març 2000

eEurope - Una societat de la informació per a tots - Informe d'avanç per al Consell Europeu extraordinari sobre ocupació, reforma econòmica i cohesió social - Cap a una Europa basada en la innovació i el coneixement Lisboa, 23 i 24 de març de 2000. Brussel·les, 08/03/2000  I (Obre en nova finestra)

Interoperabilitat i Serveis públics europeus d'administració electrònica

COM (2017) 134 [Marco Europeu d'Interoperabilitat (EIF)]

27 març 2017

Marco Europeu d'Interoperabilitat – Estratègia d'aplicació. Comunicació de la Comissió [...] Brussel·les, 23/03/2017. 1 PDF de 10 p.

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

COM (2014) 367 final [Programa ISA2]

26 juny 2014

Proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (ISA2): La interoperabilitat com a mitjà de modernització del sector públic. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE) Brussel·les, 26/06/2014, 1 fitxer pdf de 47 p. impreses.

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2010) 744 final

16 desembre 2010

Cap a la interoperabilitat dels serveis públics europeus Comunicació de la Comissió [...] .- Brussel·les, 16/12/2010, 1 fitxer pdf de 62 p.

COM (2009) 247 final

29 maig 2009

Avaluació final de l'execució del programa IDABC. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell. Brussel·les, 29/05/2009, 1 fitxer pdf d'11 pàg.

COM (2006) 45 final

13 febrer 2006

Interoperabilitat dels serveis paneuropeus d'administració electrònica.
Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu.Brussel·les, 13/02/2006, 1 fitxer pdf de 13 pàg.

Identitat i signatura electrònica

Comissió Europea. Informació [Sistemes d'identificació electrònica notificats, eIDAS]

07 novembre 2018

Sistemes d'identificació electrònica notificats conformement a l'article 9, apartat 1, del Reglament (UE) n.° 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior(Obre en nova finestra) .
DOUE seriï C núm.401 de 07/11/2018

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

COM (2012) 238 final [eIDAS]

04 juny 2012

Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior. Brussel·les, 04/06/2012, 1 fitxer PDF de 61 p.

 • Aquest document COM en anglès: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market Enllaç EUR-lex, amb enllaços a diferents llengües i formats(Obre en nova finestra)

 • Informació complementària: {SWD(2012) 135 final} i {SWD (2012) 136 final}

 • NOTA:  Publicat el Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior (eIDAS) i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Enllaci BOE: (Ref.  DOUE-L-2014-81822)

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

Seguretat en xarxes i sistemes d'informació

COM (2013) 48 final

07 febrer 2013

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a mesures per garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i de la informació en laUnió . {SWD(2013) 31 final}{SWD(2013) 32 final} Brussel·les, 07/02/2013

 • Seguretat

COM (2001) 298 final

06 juny 2001

Seguretat de les xarxes i de la informació: Proposta per a un enfocament polític europeu. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions Brussel·les, 06/06/2001 .- 1 fitxer pdf de 30 p. 

Accessibilitat

COM (2012) 721 final

03 desembre 2012

Proposta de DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL sobre l'accessibilitat dels llocs web dels organismes del sector públic. Autor: Comissió Europea. Data del document: 03/12/2012

 • Accessibilitat

COM (2005) 425 final

13 setembre 2005

L'accessibilitat electrònica. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions.- [SEC(2005) 1095] .- Brussel·les: 13/09/2005 .- 1 pdf de 13 p.

COM (2001) 529 final

25 setembre 2001

eEurope 2002: Accessibilitat dels llocs Web públics i del seu contingut. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions.- Brussel·les 25/09/2001.- 1 fitxer pdf de 22 p.

 • Accessibilitat

COM (2000) 284 final

12 maig 2000

Cap a una Europa sense barreres per a les persones amb discapacitat. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 12/05/2000

Reutilització de dades i programes del sector públic

Decisió d'Execució (UE) 2017/863 de la Comissió [actualitza llicencia EUPL v1.2]

19 maig 2017

Decisió d'Execució (UE) 2017/863 de la Comissió, de 18 de maig de 2017 per la qual s'actualitza la llicencia EUPL dels programes informàtics de font oberta per seguir facilitant l'intercanvi i la reutilització dels programes desenvolupats per les administracions públiques. DOUE: L 128/59 de 19/05/2017

 • Govern obert
 • Programari Lliure

COM (2014) 442 final

02 juliol 2014

Cap a una economia de les dades pròspera. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 02/07/2014.- 1 fitxer PDF de 13 p.

 • Govern obert

COM (2011) 882 final

12 desembre 2011

Dades obertes: un motor per a la innovació, el creixement i la governança transparent. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 12/12/2011

 •  

 • Govern obert

Contractació, factura electrònica, estàndards oberts

COM (2013) 449 final

26 juny 2013

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la facturació electrònica en la contractació pública. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Brussel·les, 26/06/2013.

 •  

 • Contractació

COM (2013) 455 final

25 juny 2013

Contra la dependència d'un proveïdorconstruir sistemes de TIC oberts mitjançant una millor utilització de normes en la contractació pública. Comunicació de la Comissió [...] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Brussel·les, 25/06/2013, 1 fitxer PDF de 10 p. impreses..

 • Serveis electrònics
 • Programari Lliure

Computació en el núvol

COM (2016) 178 final

19 abril 2016

Iniciativa Europea de Computació en el Núvol: construir a Europa una economia competitiva de les dades i del coneixement. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 19/04/2016, 1 PDF 15 p. impreses.

 • Serveis electrònics
 • Cloud Computing

COM (2012) 529 final

27 setembre 2012

Alliberar el potencial de la computació en núvol a Europa. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions Brussel·les, 27/09/2012, 1 PDF de 19 p. impreses.

 • Serveis electrònics
 • Cloud Computing
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General