Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Pol?tica de Signatura Electr?nica i de Certificats

 • Data Posada en Producci?n:

  04/02/2008

  Descripci?n Funcional

  La pol?tica de signatura electr?nica representa el conjunt de criteris?comuns assumits per l'Administraci?n General de l'Estat (AGE) en?relaci?n amb la documentaci?n i signatura electr?nica, que afecta a les? relacions de l'Administraci?n amb els ciutadans i entre els seus?diferents ?rganos, seg?n el previst en l'art?cul 24.1 del RD?1671/2009, que prev? que la pol?tica de signatura electr?nica i?certificats en el ?mbito de l'Administraci?n General de l'Estat i de?els seus organismes p?blicos est? constitu?da per les directrius i normes?t?cnicas aplicables a la utilizaci?n de certificats i signatura?electr?nica dins del seu ?mbito de?aplicaci?n.

  Adem?s, es descriuen els perfils de certificats derivats de la Llei?40/2015, de R?gemeguen Jur?dico del Sector P?blico. Aquests certificats s?n: certificat de seu?electr?nica, certificat de segell electr?nico, certificat de?emprat p?blico i certificat de?emprat p?blico amb seud?nimo. Aix? mateix s'inclou una definici?n per el?certificat ra?z de la subCA emissora.

  Descripci?n T?cnica

  El Reglament 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificaci?n electr?nica i els serveis de confian?a per a les transaccions electr?nicas al mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE? defineix:

  • signatura electr?nica: les dades en format electr?nico annexos a altres dades electr?nicos o associats de manera l?gica amb ells que utilitza el signant per signar;
  • signatura electr?nica avan?ada: la signatura electr?nica que compleix els requisits contemplats en l'art?cul 26; ?s a dir:
   • a) estar vinculada al signatari de manera ?nica;
   • b) permetre la identificaci?n del signatari;
   • c) haver estat creada utilitzant dades de creaci?n de la signatura electr?nica que el signant pot utilitzar, amb un alt nivell de confian?a, sota el seu control exclusiu, i
   • d) estar vinculada amb les dades signades per la mateixa de manera tal que qualsevol modificaci?n ulterior dels mateixos sigui detectable.
  • signatura electr?nica qualificada: una signatura electr?nica avan?ada que es crea mitjan?ant un dispositiu qualificat de creaci?n de signatures electr?nicas i que es basa en un certificat qualificat de signatura electr?nica;

  Perqu? una signatura electr?nica pugui ser considera signatura electr?nica?qualificada, de la llei s'infereixen els seg?ents requisits:

  • La identificaci?n possibilita garantir la identitat del signatari de manera ?nica.
  • Integritat: garanteix que el contingut d'un missatge de dades ha?rom?s?complet i inalterat, amb independ?ncia dels canvis que hi hagu?s?pogut sofrir el mitj? que ho cont? com a resultat del proc?s de?comunicaci?n, arxiu o presentaci?n.
  • No repudi: ?s la garant?a que no puguin ser negats els missatges?en una?comunicaci?n telem?tica.

  Quan se signen dades, el signant indica l'aceptaci?n d'unes?condicions generals i unes condicions particulars aplicables a? aquella signatura electr?nica mitjan?ant la inclusi?n d'un camp signat,?dins de la signatura, que espec?fica una pol?tica expl?cita o impl?cita.

  Si el camp corresponent a la normativa de signatura electr?nica est??absent i no s'identifica cap normativa com a aplicable, llavors?es pot assumir que la signatura ha estat generada o verificada sense cap?restricci?n normativa, i en conseq??ncia, que no se li ha assignat?ning?n significat concret legal o contractual. Es tractar?a de una?signatura que no especifica de forma expressa cap sem?ntica o?significaci?n concreta i, per tant, har? falta derivar el significat de la signatura a partir del context (i?especialment, de la sem?ntica del document signat).

  La finalitat d'una pol?tica de signatura ?s refor?ar la confian?a en les?transaccions electr?nicas a trav?s d'una s?rie de condicions para?un context donat, el qual pot ser una transacci?n determinada, un?r?gemeguen legal, un rol que assumeixi la part signat?ria.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable