Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Servizo de Verificaci?n e Consulta de Datos: Plataforma de Intermediaci?n

 • Nomee Abreviado:
  PID - SVD
  Resumen:
  Permite verificar ou consultar os datos dun cidad?n que iniciou un tr?mite coa entidade. Deste xeito, o cidad?n non tendr? que achegar documentos acreditativos por exemplo de identidade nin de residencia, entre moitos outros nos tr?mites que inicie.
  En 2017 super?ronse os 80 servizos dispo?ibles.
  Destinatarios:
  Calquera Administraci?n P?blica
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica
  Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicaci?ns do cliente
  Contacto:

  Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID):

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) encha o formulario Web de apertura de solicitudes de soporte t?cnico(Abre en nova xanela) ? Https://soportecaid.redsara.es

  Igualmente para solicitudes de autorizaci?n aos servizos, como a Consulta de Inexistencia de Delitos Sexuais, Datos de identidade, etc..

  Tipo de Soluci?n:
  Infraestrutura ou servizo com?n
  Estado da Soluci?n:
  Producci?n
  ?rea org?nica:
  Estatal
  ?rea t?cnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Activos sem?nticos
  Subtipo de modelo de datos:
  Estrutura de Informaci?n (Est?ndar sem?ntico)
  ?rea funcional:
  Documentos Persoais , Goberno e Sector P?blico
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Organizativa
  Linguaxe de Programaci?n:
  JAVA , XML

  Descripci?n

  Finalidade:

  Na pol?tica de facer m?s sinxela a relaci?n do cidad?n coa Administraci?n Xeral do Estado, a? Lei 39/2015 ?, de 2 de outubro, de Procedemento Administrativo Com?n establece, no seu art?cu 28.2, o dereito do cidad?n a non achegar os datos e documentos que obren en poder das Administraci?ns P?blicas, as cales utilizar?n medios electr?nicos para solicitar dita informaci?n sempre que, no caso de datos de car?cter persoal, c?ntese co consentimento dos interesados.

  Con todo, nos procedementos administrativos, foi habitual a petici?n de documentos acreditativos como de identidade e do lugar de residencia a efectos de verificar estes datos persoais. Cos? Reais Decretos 522/2006 ?, e? RD 523/2006 ?, de 28 de abril, supr?mese a necesidade de achegar estes documentos en todos os procedementos da AGE e dos seus organismos p?blicos vinculados ou dependentes. No entanto, a verificaci?n destes datos, segue sendo esencial para a tramitaci?n dos procedementos.

  Os servizos de verificaci?n e consulta de datos da plataforma de Intermediaci?n de datos permiten que calquera organismo da Administraci?n, poida consultar ou verificar devanditos datos, sen necesidade de solicitar a aportaci?n dos correspondentes documentos acreditativos, permitindo as? facer efectiva esta supresi?n.

  Obxectivo:

  O obxectivo dos servizos de verificaci?n de datos, ? facer posible a validaci?n, por medios electr?nicos.

  Con estes servizos pret?ndese:

  • Dar cumprimento aos dereitos reco?ecidos no art?cu 28.2 da? Lei 39/2015 ?do Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns.
  • Facer m?s c?modo para o cidad?n o inicio dos tr?mites, evitando que te?a que achegar ? solicitude documentos que acrediten a s?a identidade e o seu empadroamento.
  • Simplificar a tramitaci?n dos procedementos administrativos.
  • Reducir o volume de papel xestionado na Administraci?n.

  Descripci?n:

  As consultas aos servizos de verificaci?n de datos, p?dense realizar de forma automatizada desde unha aplicaci?n de gesti?n dun tr?mite, adaptadas para invocar os Webservice proporcionados polo servizo.

  Actualmente en SVD p?dense verificar os seguintes tipos de datos:

  Servizos de Verificaci?n e Consulta de Datos de Identidade (SVDI):

  A trav?s da plataforma de intermediaci?n pon a disposici?n dos organismos p?blicos dous servizos, Verificaci?n e Consulta de Datos de Identidade.Este servizo permite consultar ou verificar os datos de identidade dun cidad?n. A validaci?n dos devanditos datos real?zase contra as Bases de Datos do organismo que a custodia: Direcci?n Xeral Polic?a (DGP).

  A verificaci?n de datos de identidade, permite confirmar ou verificar que un determinado conxunto de datos corresponden ao n?mero de identificaci?n introducido polo usuario.

  O servizo de consulta de datos de identidade, permite obter os datos dun determinado documento de identidade a partir do n?mero de identificaci?n do mesmo (DNI/NIE ou N?mero de Soporte).

  En ambos os casos, a petici?n que recibe o sistema, debe vir asinada polo organismo que realiza a consulta.

  Servizo de Verificaci?n de Datos de Residencia (SVDR):

  Estes servizos son os encargados de consultar ao INE os datos de empadroamento dun cidad?n para aqueles organismos que requiran dun certificado de empadroamento dun cidad?n. Devolve a direcci?n que consta a data actual.Para a verificaci?n dos datos de residencia existen tres servizos:

  • Servizo de Verificaci?n de Datos de Residencia: Responde afirmativamente ou Negativamente se unha persoa reside dentro dun ?mbito ou ?rea geogr?fica determinada, delimitada pola provincia e/ou o municipio a data actual. Non incl?e referencia temporal nin informaci?n hist?rica.
  • Servizo de Verificaci?n-consulta de Datos de Residencia Estendida: Non incl?e referencia temporal, informaci?n hist?rica, nin relaci?n de convivencia. ? dicir, non ? posible a trav?s deste servizo saber a data na que o cidad?n realiz? o ?ltimo padr?n, nin os datos de anteriores domicilios, nin as persoas que conviven no mesmo domicilio que ?l.
  • Servizo de Consulta de Datos de Residencia con data de a ?ltima Variaci?n: Incl?e sobre o servizo de Datos de residencia Estendido, a data da ?ltima variaci?n padroal v?lida (Alta ou modificaci?n). Non incl?e informaci?n hist?rica, nin relaci?n de convivencia. ? dicir, non ? posible a trav?s deste servizo saber os datos de anteriores domicilios, nin as persoas que conviven no mesmo domicilio que ?l. A referencia temporal inclu?da, se permite co?ecer a data na que o cidad?n realiz? o ?ltimo padr?n, e na maior?a de os casos, se se cumpren os requisitos de tempo de residencia nun domicilio ou zona geogr?fica (Regi?n, provincia, municipio).

  Recom?ndase usar os servizos de Verificaci?n de Datos de Residencia e de Consulta de Datos de Residencia con data de a ?ltima Variaci?n.

  Servizo de Verificaci?n de Datos de Prestaci?n de Desemprego (SVDP):

  Por parte do Servizo P?blico de Emprego Estatal, SPEE-INEM, ponse a disposici?n os seguintes servizos para ser accesibles por todos os organismos p?blicos:

  • O Servizo de Verificaci?n de Datos de Desemprego (SVDSPEESITWS01) proporcionar? informaci?n achega do certificado da ?ltima situaci?n de prestaci?ns.
  • O Servizo de Verificaci?n de Importes Actuais (SVDSPEEIACT) proporcionar? informaci?n achega do certificado de Importes Actuais.
  • O Servizo de Verificaci?n de Importes por Per?odos (SVDSPEEIPER) proporcionar? informaci?n achega do certificado de Importes nun Per?odo determinado.

  Servizo de Verificaci?n de Datos de T?tulos Oficiais (SVDT):

  O Ministerio de Educaci?n pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos os servizos:

  • Os?Servizos de Consulta e Verificaci?n de T?tulos Universitarios
  • Os?Servizos de Consulta e Verificaci?n de T?tulos Non Universitarios.

  Estes servizos recollen os t?tulos oficiais rexistrados para un cidad?n. No caso dos t?tulos universitarios, ? necesario pagar a Taxa de Expedici?n para que o servizo mostre a informaci?n relativa ao t?tulo.

  Servizo de Verificaci?n de Datos da TGSS:

  Nesta versi?n da Plataforma de Intermediaci?n de Servizos, intermedi?ronse os certificados de Verificaci?n de Datos de Estar ao Corrente de Pago de Obrigaci?ns coa Seguridade Social e de Verificaci?n de Datos de Estar dado de Alta na Seguridade Social.

  • No Servizo de Verificaci?n de Datos de Estar ao Corrente de Pago de Obrigaci?ns coa Seguridade Social, a plataforma de Intermediaci?n ser? a responsable de consultar ao servizo da TGSS para verificar se unha persoa f?sica ou jur?dica, at?pase ao corrente de pago coa Seguridade Social.
  • No Servizo de Verificaci?n de Datos de Estar dado de Alta na Seguridade Social, a plataforma de Intermediaci?n ser? a responsable de consultar ao servizo da TGSS se unha persoa f?sica at?pase dada de alta na Seguridade Social nunha data determinada.

  Servizo de Verificaci?n de Datos da AEAT:

  A Axencia Tributaria disp?n a trav?s de Intermediaci?n do Servizo de Consulta de estar ao corrente de pago das obrigaci?ns tributarias. Este servizo, est? ? s?a vez dividido en catro, dependendo da finalidade coa que se realiza a consulta:

  • ECOT101I: Contratos con Administraci?ns P?blicas.
  • ECOT102I: Autorizaci?ns de licenzas de transporte.
  • ECOT103I: Axudas e subvenci?ns.
  • ECOT104I: Permisos de residencia e traballo para estranxeiros.
  • ECOTGENI: Outras finalidades

  Nos certificados de estar ao corrente das obrigaci?ns tributarias indicarse? o car?cter positivo ou negativo da certificaci?n. Entenderse? que un obrigado tributario at?pase ao corrente das s?as obrigaci?ns tributarias cando se verifiquen os requisitos contidos no art?cu 74.1 do Regulamento Xeral das actuaci?ns e os procedementos de gesti?n e inspecci?n tributaria e de desenvolvemento das normas com?ns dos procedementos de aplicaci?n dos tributos, aprobado polo? Real Decreto 1065/2007 ?, de 27 de xullo (BOE do 5 de setembro). Pola contra, o certificado ser? negativo cando concorran todas ou algunha das circunstancias seguintes:

  • Falta de presentaci?n dunha autoliquidaci?n ou declaraci?n ? que o contribu?nte estivese obrigado a presentar nos ?ltimos doce meses precedentes aos dous meses inmediatamente anteriores ? data de solicitude.
  • Mantemento de d?bedas ou sanci?ns tributarias en per?odo executivo coa Axencia Tributaria sen que ?stas at?pense aprazadas, fraccionadas ou suspendidas;
  • Ter pendentes de ingreso responsabilidades civ?s derivadas de delito contra a Facenda P?blica declaradas por sentenza firme;
  • Non estar dado de alta no censo de empresarios, profesionais ou retenedores, cando se trate de persoas ou entidades obrigados a estar no devandito censo e non estar dado de alta no Imposto sobre Actividades Econ?micas, cando se trate de suxeitos pasivos non exentos do imposto.

  Servizo de Verificaci?n de Datos Catastrais:

  A trav?s da Plataforma de Intermediaci?n de Servizos, p?dese acceder aos seguintes certificados ofrecidos pola Direcci?n Xeral de Catastro:

  • Consulta de Datos Catastrais. Mediante este servizo, obtense informaci?n de datos catastrais de acordo a diferentes par?metros de b?squeda: B?squeda por DNI ou NIE e Apelidos e Nome: Devolve todos os datos catastrais dos inmobles que figuran na base de datos do Catastro asociados a ese DNI ou NIE. En caso de inclu?r nome e apelidos, a b?squeda aco?tase/ac?utase.
  • Certificaci?n de titularidade. Mediante este servizo obtense unha certificaci?n de titularidade dun ben inmoble. Permite obter unha certificaci?n de titularidade catastral, ? dicir un documento que certifica os inmobles asociados a un titular catastral, ou ben a circunstancia de non figurar como titular catastral de bens inmobles na base de datos do Catastro. A consulta real?zase por DNI ou NIE, pero p?dese limitar o ?mbito da consulta para unha comunidade aut?noma, dentro desta unha provincia e dentro desta un municipio. Tambi?n p?dese limitar a consulta por tipolog?a de os bens inmobles (urbanos, r?sticos ou de caracter?sticas especiais).
  • Consulta de Bens Inmobles. Mediante este servizo obtense informaci?n de datos catastrais de acordo ? Referencia Catastral introducida ou a trav?s da referencia de pol?gono e/ou parcela.
  • Obter Descritiva e Gr?fica. Permite obter unha certificaci?n descritiva e gr?fica dun inmoble. Para iso hase de identificar un?vocamente o inmoble na mensaxe de petici?n mediante os c?digos (INE) de provincia e municipio, m?s os 18 primeiros d?gitos da referencia catastral, ou ben o pol?gono e a parcela no caso de que fose un inmoble r?stico. Poden acceder a ?l os usuarios rexistrados que dispo?an de servizo de consulta e certificaci?n de bens inmobles e s? se podr?n obter certificaci?ns descritivas e gr?ficas de inmobles que se atopen dentro do ?mbito de consulta.
  • Verificaci?n de certificaci?n por c?digo CSV.

  Servizo de Consulta de Nivel e Grao de Dependencia:

  A Plataforma de Intermediaci?n ser? a responsable de consultar ao servizo do IMSERSO para obter os datos relativos ao Nivel e Grao de Dependencia.

  As aplicaci?ns clientes/requirentes que desexen consultar este servizo, o har?n a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n. ?sta ser? a responsable da identificaci?n e autenticaci?n de aplicaci?ns/requirentes, as? como do tratamento das mensaxes intercambiadas co servizo publicado polo IMSERSO.

  Este servizo proporciona a seguinte informaci?n en relaci?n ao grao e nivel de dependencia dun cidad?n:

  • N?mero do expediente en vigor
  • Grao e nivel de dependencia.

  Servizo de Consulta de Prestaci?ns P?blicas:

  O INSS, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos o servizo de Consulta das prestaci?ns do Rexistro de Prestaci?ns Sociais P?blicas e as de Incapacidade Temporal e Maternidade. Este servizo proporciona a seguinte informaci?n en relaci?n ?s prestaci?ns percibidas por un cidad?n a data actual:

  • Data de proceso: Data na que se fai a consulta
  • Nome e apelidos: Nome e apelidos da persoa para a que se realiza a consulta
  • C?digo e descripci?n da prestaci?n
  • Importe da prestaci?n

  Servizo de Consulta de Datos do M. Xustiza:

  O Ministerio de Xustiza, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos os servizos:

  • Servizo de Consulta de nacemento.
  • Servizo de Consulta de Matrimonio.
  • Servizo de Consulta de Defunci?n.
  • Servizo de Consulta de Inexistencia de antecedentes penais
  • Servizo de Consulta de Inexistencia de antecedentes penais de natureza Sexual?

  Servizo de Consulta de entidades aseguradoras e reaseguradoras:

  A Direcci?n Xeral de Seguros e Fondos de Pensi?ns (DGSFP), a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos:

  • Consulta de entidades aseguradoras e reaseguradoras
  • Consulta de mediadores de seguros e corredores de reaseguros
  • Consulta de plans e fondos de pensi?ns
  • Consulta de datos de solvencia requiridos para participar en concursos p?blicos

  Servizo de Imposto sobre Actividades Econ?micas (IAE) Goberno de Navarra:

  Este servizo devolve ao solicitante (organismo p?blico) o conxunto de ep?grafes do Imposto de Actividades Econ?micas nos que se atopa matriculado un contribu?nte ou titular nun a?ou indicado.

  Servizo de Imposto sobre Actividades Econ?micas (IAE) Goberno do Pa?s Vasco:

  Este servizo devolve ao solicitante (organismo p?blico) o conxunto de ep?grafes do Imposto de Actividades Econ?micas nos que se atopa matriculado un contribu?nte ou titular nun a?ou indicado.

  Servizo de Consulta de?Firmas para Legalizaci?n?Diplom?tica de Documentos P?blicos Estranxeiros?do M. Xustiza:

  O Ministerio de Exterioros e Cooperaci?n, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos o servizo de Consulta de Firmas para Legalizaci?n Diplom?tica de Documentos P?blicos Estranxeiros. O servizo ofrece unha lista de cargos onde se indica informaci?n referente ao cargo as? como unha ou varias im?xenes da s?a firma dixitalizada.

  Servizos de?Poderes Notariais do Consello Xeral do Notariado:

  O Consello Xeral do Notariado, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos:

  • Consulta de Subsistencia de Poderes Notariais
  • Consulta de Copia Simple de Poderes Notariais
  • Consulta de Notarios e Notar?as
  • Consulta de Subsistencia de Administradores dunha Sociedade

  Servizos de?MUFACE:

  A Mutualidade de Funcionarios Civ?s do Estado, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos:

  • Certificado e Consulta?de datos de Afiliaci?n
  • Certificado e Consulta de datos Individual de Abono de Servizos
  • Certificado e Consulta de Prestaci?ns de Pago ?nico

  Servizo do Insituto Cervantes:

  O Instituto Cervantes, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n,?pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos o servizo de Consulta de Cualificaci?ns para as probas de Co?ecementos Constitucionais e Socioculturais de Espa?a (CCSE) e Diplomas de Espa?ol (DELE).

  Servizo da Conferencia de Reitores das Universidades Espa?ondas: (CRUE)

  A CRUE, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos o servizo de Consulta de Datos de Matr?culas Universitarias

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n dos servizos.

  En todos os tipos de petici?n de datos validar e adem?s con ela compr?base se a aplicaci?n solicitante est? autorizada para realizar a dita consulta. Se todo ? correcto, SVD, tramitar? dita consulta, garantindo a integridade e seguridade da mesma, e responder? ao organismo peticionario coa verificaci?n dos datos consultados.

  SVD adem?s rexistra todas as operaci?ns realizadas, firm?ndolas e sell?ndolas en tempo para garantir tanto a integridade da mensaxe, como o momento no que dita petici?n realizouse.

  Incorp?ranse constantemente novos servizos de verificaci?n e consulta de datos. Consulte a lista actualizada no Cat?logo de Servizos dispo?ible no ?rea de descargas.

  Requisitos:

  Requisitos para os organismos que desexen prestar o servizo:

  • Acceso ??Rede SARA ?. No caso de Comunidades Aut?nomas ou Concellos ? necesario a firma dun convenio marco que se proporciona.
  • Solicitar o alta da aplicaci?n /usuario mediante o formulario de ?Alta no servizo?. Descarga dos formularios nos apartado Documentos.
  • Os formularios te?en que remitilos asinados electr?nicamente a Soporte para o seu tramitaci?n, mediante o? formulario Web de apertura de solicitudes de soporte t?cnico ?, da Plataforma de Intermediaci?n. ? recomendable remitilos en formato electr?nico editable ou que permita copiar a informaci?n do mesmo, sobre todo no caso de que o documento asinado remitido sexa en papel (excepcionalmente) ou escaneado.

  Resultados:

  Proporcionar un servizo normalizado, homog?neo e seguro de verificaci?n dos datos persoais para todos os organismos.

  • Reducir as conexi?ns de diferentes organismos aos organismos provedores dos datos
  • Simplificaci?n na gesti?n da tramitaci?n permitindo a validaci?n autom?tica en l?nea.
  • Reducci?n do volume de papeis a xestionar e almacenar, evitando ao a?ou preto de 20 mill?ns de fotocopias de DNI e 10 mill?ns de fotocopias do certificado do padr?n.
  • Incrementar a colaboraci?n con outras Administraci?ns na realizaci?n de tr?mites.

  Vantaxes:

  Vantaxes para o cidad?n:

  • Simplificaci?n do papelorio. Non necesitan achegar ? solicitude documentos acreditativos da s?a identidade ou da s?a residencia.
  • Aforro de tempo. Non se necesita obter o certificado de empadroamento nin fotocopiar o DNI.

  Vantaxes para a administraci?n

  • Disminuci?n do volume de papel xestionado e almacenado.
  • Simplificaci?n na realizaci?n dos tr?mites.
  • Incremento da calidade dos datos ao evitar falsificaci?ns, malas lecturas ou erros xa que estes son verificados ou consultados directamente polo organismo competente.
  • Disminuci?n do n?mero de volantes e certificados de empadroamento fornecidos polos concellos.

  ?

  Proxecto cofinanciado con fondos FEDER

  Noticias

  01 June 2018

  Notable aumento das transmisi?ns a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n Despregar acordeon

  Case 17 mill?ns de transmisi?ns realiz?ronse s?o no primeiro trimestre de 2018.

  M?s informaci?n

  21 February 2017

  Xa est? dispo?ible un formulario de alta xene?rico para todos os servizos, excepto a AEAT Despregar acordeon

  Co ?nimo de axilizar a gesti?n e facilitar a tramitaci?n de autorizaci?ns procedeuse a unificar a solicitude de autorizaci?n?nun ?nico documento que podr? utilizar para os novos servizos que necesite consultar na Plataforma de Intermediaci?n.?
  ?
  Este formulario xene?rico, que ten que acompa?ar sempre do novo Excel habilitado para indicar os procedementos administrativos e a relaci?n dos servizos?para os que solicita autorizaci?n en virtude dos devanditos procedementos. Se xa se remitiu unha vez, non ser? necesario volver remitilo salvo que haxa un cambio no?responsable do organismo. Peri?dicamente informarse? aos organismos para que actualicen esta informaci?n.?
  Desta maneira, unha vez remitido devandito formulario xene?rico asinado, s?o ser? necesario remitir o Excel coas novas autorizaci?ns solicitadas
  (procedementos e servizos)?
  ?
  O obxectivo ? axilizar moito toda a gesti?n no seu organismo ao solicitar o alta.
  ?
  En relaci?n aos servizos da AEAT ? necesario manter o actual espec?fico tal e como solicita o cedente.(Abre en nova xanela)

  Estes documentos est?n dispo?ibles no Portal de Administraci?n Electr?nica (PAe)?http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd/descargas?nos apartado "Formularios e Procedementos de Autorizaci?n".?

  ?
  Lembr?moslle que para calquera aclaraci?n ou consulta pode dirixirse ao Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAFP en Creaci?n de solicitudes de Soporte:?
  (Abre en nova xanela)
  https://soportecaid.redsara.es/(Abre en nova xanela)

  12 August 2016

  A plataforma de Intermediaci?n de datos supera os 70 servizos Despregar acordeon

  Durante o primeiro semestre de 2016 super?ronse os 70 servizos dispo?ibles na plataforma de intermediaci?n de datos.

  Destacan as incorporaci?ns dos servizos do Instituto Cervantes para Consultar a aptitude de solicitantes de nacionalidade, da AEAT, de Estar ao Corrente de Obrigaci?ns Tributarias para Contrataci?n co sector P?blico con incumprimentos xene?rico, sen finalidade espec?fica, a Consulta de Condici?n de Bolseiro do Ministerio de Educaci?n ou a Consulta de Permisos de Explotaci?n Marisqueira que actualmente ofrece Galicia e esperamos estender a todas as CCAA con costa.

  Menci?n especial merecen os servizos de consulta do ficheiro de Titularidades Financeiras, tanto por Interveniente como por Produto. Devandito ficheiro ? responsabilidade da Secretar?a de Estado de Econom?a e Apoio ? Empresa, e ser? o SEPBLAC (Servizo Executivo -Comisi?n de Prevenci?n do Branqueo de Capitais e infracci?ns monetarias) o encargado do tratamento. Os servizos est?n en producci?n desde o 5 de maio de 2016.

  Ao Ficheiro de Titularidades Financeiras aplic?rselle?n medidas de seguridade de nivel alto en aplicaci?n da normativa de protecci?n de datos de car?cter persoal. Tendr?n acceso os xu?ces de Instrucci?n, o ministerio Fiscal, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, o CNI e a AEAT. Tambi?n pux?ronse en preproducci?n os servizos da DXT de Consulta de datos de Condutores, Veh?cu e de documentos dun Veh?cu. A entrada en producci?n ser? a primeira quincena de Setembro.

  Lembr?moslles que para solicitudes de soporte a trav?s do Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP debe utilizar o url: https://soportecaid.redsara.es

  Para m?s informaci?n utilice o PAE - Portal de Administraci?n Electr?nica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

  28 January 2016

  O servizo de IAE Goberno Vasco xa est? dispo?ible na Plataforma de Intermediaci?n en producci?n Despregar acordeon

  Xa est? dispo?ible ?en producci?n o servizo web de integraci?n na plataforma SCSPv3 ?IAE Goberno Vasco.

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n do servizo.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> ?rea de Descargas ==> Cat?logo de servizos(Abre en nova xanela)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> ?rea de Descargas ==>? Documentos de Integraci?n, Exemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD(Abre en nova xanela)

  Lembr?moslle que para calquera aclaraci?n ou consulta pode dirixirse ao Centro de atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP en Creaci?n de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid

  07 October 2015

  Novo servizo de Estar Inscrito no Rexistro Central de Persoal (RCP) Despregar acordeon

  O Servizo de Estar Inscrito no Rexistro Central de Persoal?(RCP) a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n do MINHAP, estar? dispo?ible na contorna de Preproducci?n desde 19 de Outubro ?de 2015 e en Producci?n a partir do 26 de Outubro.

  ?
  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n do servizo.

  ?
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> ?rea de Descargas ==> Cat?logo de servizos(Abre en nova xanela)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> ?rea de Descargas ==>? Documentos de Integraci?n, Exemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD(Abre en nova xanela)

  07 October 2015

  Novos Servizos de MUFACE Despregar acordeon

  A?Mutualidade Xeral de Funcionarios Civ?s do Estado?(MUFACE)?do Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos novos servizos.

  ?Estes servizos estar?n dispo?ibles na contorna de PRE-producci?n desde 19 de Outubro ?de 2015?e estar?n dispo?ibles en producci?n a partir do 26 de Outubro .

  ?

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n dos servizos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?rea de Descargas ==> Cat?logo de servizos(Abre en nova xanela)

  ?

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?rea de Descargas ==> Documentos de Integraci?n, Exemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD(Abre en nova xanela)

  ?

  07 October 2015

  Novo servizo Xustiza Non Ter Antecedentes Penais Despregar acordeon

  O Servizo de Jusiticia de Non Ter Antecedentes Penais a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n do MINHAP, est? dispo?ible desde hoxe 19 de Octurbre, de 2016 en ambas as contornas.

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n do servizo.

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> ?rea de Descargas ==> Cat?logo de servizos(Abre en nova xanela)

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> ?rea de Descargas ==> Documentos de Integraci?n, Exemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD(Abre en nova xanela)

  06 May 2015

  Dispo?ible novo informe sobre consumo de datos desde as CCAA. Despregar acordeon

  A ferramenta de indicadores indicadores DATAOBSAE ? facilita o acceso a un conxunto de indicadores que permiten analizar a implantaci?n e uso da Administraci?n Electr?nica e do TIC nas Administraci?ns P?blicas.

  Nas apartado "Soluci?ns para as Administraci?ns P?blicas" poden consultarse os principais indicadores p?blicos relativos ? Plataforma de Intermediaci?n de datos. Dentro deste apartado, se picamos en "Transmisi?ns de datos - SVD", aparecernos?n na secci?n dereita da pantalla varias pesta?as que nos permiten visualizar a informaci?n da plataforma tendo en conta diferentes par?metros. Na pesta?a "informes" ac?base de incorporar un novo informe p?blico "Plataforma Intermediaci?n resumen actividade. ?mbito CCAA" .

  Neste informe, actualizado diariamente, p?dese ver o resumo da situaci?n das Comunidades Aut?nomas con respecto ao consumo de datos dentro da plataforma de intermediaci?n. Este informe non incl?e os datos referentes ao consumo desde a Administraci?n Xeral de Estado nin, en xeral desde as Entidades locais, dado que se focaliza nas solicitudes realizadas desde os gobernos rexionais.

  Para o an?lisis da situaci?n xeral dist?nguense dous principais indicadores, o n?mero de transacci?ns realizadas desde cada goberno rexional e o n?mero de transacci?ns realizadas por cada 100 habitantes desa Comunidade Aut?noma. Con leste ?ltimo indicador real?zase unha ponderaci?n tendo en conta que o n?mero de cidad?ns aos cu?prestar servizo condiciona o n?mero de transacci?ns que sexa necesario realizar.

  08 April 2015

  Posta en marcha do Cliente SCSPv3 Cloud Despregar acordeon

  As AAPP de menos de 50000 habitatantes xa poden consultar os datos da plataforma de intermediaci?n de datos mediante o uso do cliente lixeiro SCSPv3, na s?a modalidade de Cloud.

  Dentro do proceso de mellora da Plataforma de intermediaci?n de datos , e das facilidades para consumir os seus servizos, desde o Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas p?xose a disposici?n das AAPP de menos de 50.000 habitantes, o Cliente SCSPv3 Cloud, que se presta en modo servizo, sobre todo a Entidades locais e deputaci?ns.

  Este cliente permitir?, sen necesidade de instalar ning?n software, que todas as Entidades locais que te?an escasos recursos poidan consultar os servizos de verificaci?n e consulta de datos da plataforma de intermediaci?n de datos.

  O Concello da Oliva (Canarias) foi o primeiro concello en utilizar a aplicaci?n CLOUD SCSPv3 do MINHAP. O concello do Cuervo de Sevilla tambi?n incorporouse. Igualmente se est? colaborando coa federaci?n de municipios canarios para incorporar a todos os municipios canarios.

  M?s informaci?n sobre a soluci?n da Plataforma de Intermediaci?n . No ?rea de Descargas no cartafol "Formularios e Procedementos de Autorizaci?n" pode atopar os Formularios de autorizaci?n para Concellos de menos de 50.000 habitantes.

  Calquera d?bida ou problema ser? atendido polo Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP a trav?s do URL https://soportecaid.redsara.es

  06 March 2015

  Migraci?n dos servizos de Catastro, Prestaci?ns por Desemprego ou Identidade a SCSPv3 Despregar acordeon

  Dentro do proceso de mellora da plataforma de intermediaci?n de datos, pux?ronse en marcha os servizos de Consulta de datos Catastrais, Prestaci?ns por desemprego do SEPE e consulta e verificaci?n de Identidade sen datos de residencia usando a especificaci?n de SCSPv3.

  Esta versi?n dos servizos, cuxo uso ser? de obrigado cumprimento a partir de setembro de 2015, permitir?n un maior control do uso dos mesmos, ao integrar o control por procedemento no proceso de autorizaci?n, mellorando as garant?as no proceso de cesi?n de datos entre organizaci?ns. Os servizos afectados son:

  • Servizos de Catastro
   • Consulta de datos Catastrais por NIF e por Referencia Catastral
   • Certificaci?n de datos Catastrais
   • Descritiva e Gr?fica
   • Consulta por CSV
  • Servizos do SEPE
   • Situaci?n actual de Prestaci?ns por desemprego
   • Importes a data concreta
   • Importes por per?odo
  • Servizos do DGP
   • Consulta e verificaci?n de Identidade sen datos de residencia.
  17 February 2015

  Xa est?n dispo?ibles na Plataforma de Intermediaci?n en preproducci?n os servizos de Identidade en V3 Despregar acordeon

  Inform?moslle de xa est?n dispo?ibles na Plataforma de Intermediaci?n en preproducci?n os servizos de consulta e verificaci?n de Identidade en V3.

  A previsi?n de posta do servizo en producci?n ? a partir do d?a 26 de Febreiro de 2015. Lembr?moslle que para calquera aclaraci?n ou consulta pode dirixirse ao Centro de atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP en Creaci?n de solicitudes de soporte:? https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid(Abre en nova xanela)

  16 February 2015

  Xa est?n dispo?ibles na Plataforma de Intermediaci?n en preproducci?n os servizos de Identidade en V3 Despregar acordeon

  Inform?moslle de xa est?n dispo?ibles na Plataforma de Intermediaci?n en preproducci?n os servizos de consulta e verificaci?n de Identidade en V3.?A previsi?n de posta do servizo en producci?n ? a partir do d?a 26 de Febreiro de 2015.

  Lembr?moslle que para calquera aclaraci?n ou consulta pode dirixirse ao Centro de atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP en Creaci?n de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid(Abre en nova xanela)

  ?

  06 February 2015

  Xa est?n dispo?ibles na Plataforma de Intermediaci?n en preproducci?n os servizos de Prestaci?ns de SEPE en V3 Despregar acordeon

  Inform?moslle de xa est?n dispo?ibles na Plataforma de Intermediaci?n en preproducci?n os servizos de SEPE en V3, Datos de Desemprego, Importes Actuais, Importes por per?odo, e??a previsi?n de posta do servizo en producci?n ? a partir do d?a 16 de Febreiro.

  Lembr?moslle que para calquera aclaraci?n ou consulta pode dirixirse ao?Centro de atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP en?Creaci?n de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid

  12 January 2015

  O servizo de Solvencia xa est? dispo?ible na Plataforma de Intermediaci?n en producci?n Despregar acordeon

  Inform?moslle de que o cedente D.X. de Seguros e Fondos de Pensi?ns, comunicounos que desde o 09/01/2015 xa est? dispo?ible ?en producci?n o servizo web de integraci?n na plataforma SCSPv3 de solicitudes de Certificados de Solvencia (Solicitude _as?ncrona_).

  Lembr?moslle que para calquera aclaraci?n ou consulta pode dirixirse ao?Centro de atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP en?Creaci?n de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid(Abre en nova xanela)

  ?

  07 October 2014

  As CCAA comezan a publicar os primeiros servizos na Plataforma de Intermediaci?n de Datos Despregar acordeon

  Os servizos de consulta de datos de Discapacidade e Familia numerosa incorp?ranse ? Plataforma de Intermediaci?n o pasado 29 de Setembro, Xunta de Castela e Lle?n autorizou que se realicen consultas en producci?n dos datos de Familia Numerosa. Igualmente, o Goberno de Arag?n autorizou a que se consulten os datos de Discapacidade. Despu?s da consulta ao rexistro relativo ao Imposto de Actividades Econ?micas da Facenda Navarra, son os primeiros servizos de Comunidades Aut?nomas en estar a disposici?n do resto de administraci?ns p?blicas. Estes servizos, est?n na lista dos m?s demandados e hab?a moita expectaci?n por saber cando finalmente podr?an incorporarse ao cat?logo de servizos da Plataforma de Intermediaci?n de datos. Para comezar a consumir os servizos poden atopar os formularios de solicitude e documentaci?n de integraci?n no ?rea de descargas da soluci?n SVD no Portal de Administraci?n electr?nica http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Abre en nova xanela)

  16 July 2014

  Incorporaci?n de 3 novos servizos de MUFACE Despregar acordeon

  MUFACE incorporou 3 novos certificados ao cat?logo de servizos dispo?ibles na plataforma de intermediaci?n de datos.

  Certificado de Afiliaci?n?

  Certificado Individual de Abonos de Servizos?

  Certificado de Prestaci?ns de Pago ?nico?

  A versi?n actual permite obter o certificado electr?nico en formato PDF. Se prev? que a medio prazo se incorpore unha versi?n que devolva a informaci?n en formato XML estruturado, o que permitir?? s?a consulta automatizada.

  Con estes, xa est?n dispo?ibles na plataforma 42 servizos. No primeiro semestre semestre de 2014 realiz?ronse 15.274.658 transmisi?ns de datos, cun aforro estimado ao cidad?n de 78.536.094 ??

  02 July 2014

  A ONU entrega un dos prestixiosos premios UNPSA ? plataforma de intermediaci?n Despregar acordeon

  O Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas recibe da ONU o m?ximo reco?ecemento a nivel mundial da excelencia no servizo p?blico polo seu innovaci?n en Administraci?n electr?nica. A plataforma de Intermediaci?n de datos recibe este reco?ecemento por impulsar iniciativas que melloran a eficiencia.

  M?s informaci?n

  04 February 2014

  Novos servizos consulta de Demandante de Emprego na Plataforma de Intermediaci?n Despregar acordeon

  O Servizo P?blico de Emprego Estatal, publicou dous novos servizos, a trav?s
  da Plataforma de Intermediaci?n.

  Os servizos de Consulta de estar inscrito como demandante de emprego a data actual e nunha data concreta, cuxos datos son xestionados polas CCAA, est?n a disposici?n de todos os organismos p?blicos que o requiran.

  Estes servizos at?panse dispo?ibles en producci?n desde o 31 de xaneiro de 2014.

  Con estes novos servizos, a cifra total de servizos dispo?ibles a trav?s da plataforma de intermediaci?n ascende a 36.

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos e o seu descripci?n no ?rea de descargas ou a documentaci?n dos servizos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?rea de Descargas ==> Cat?logo de servizos?

  11 September 2013

  Consulta ? Axencia Espa?onda de Protecci?n de Datos sobre as formas de solicitar o consentimento Despregar acordeon

  O pasado mes de xu?o, a Axencia Espa?onda de Protecci?n de Datos, a petici?n do Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas, emitiu un informe relativo ?s formas de recomendadas para solicitar o consentimento? sobre as formas de solicitar o consentimento.

  Os detalles da consulta, as? como o informe da Axencia Espa?onda de Protecci?n de Datos at?panse no

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de
  descargas ou a documentaci?n dos servizos.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?rea de Descargas ==> Consulta ? AEPD e informe sobre formulas para solicitar o consentimento do cidad?n.

  Procedeuse a actualizar os Manuais de Procedemento Autorizacion Servizo Verificacion Consulta Datos Residencia e para o resto de servizos.

  11 September 2013

  Novos servizos na plataforma de intermediaci?n en PRE-producci?n Despregar acordeon

  O Ministerio de Emprego e Seguridade Social e o Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos o servizo de consulta de "Residencia Legal".

  ?

  Este servizo at?pase actualmente dispo?ible na contorna de preproducci?n. O servizo ofrece o estado de Residencia dun Estranxeiro en Espa?a, ofrecendo informaci?n sobre a condici?n de residente, ou o tipo de estancia permitida, ou se ? familiar de cidad?n europeo.

  ?

  Estes servizos at?panse dispo?ibles na contorna de PRE-producci?n desde o xullo de 2013 e estar?n dispo?ibles en producci?n a partir do 15 de setembro.

  ?

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n dos servizos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?rea de Descargas ==> Cat?logo de servizos

  11 September 2013

  Novos servizos na plataforma de intermediaci?n en producci?n Despregar acordeon

  O Ministerio de Xustiza, en concreto os Rexistros Civ?s, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos os servizos de Consulta dos Datos de nacemento, Morte e Defunci?n.

  A direcci?n Xeral de Seguros do MINHAP ofrece a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n,? aos organismos p?blicos os servizos de Consulta de entidades aseguradoras e reaseguradoras, mediadores de seguros e corredores de reaseguros, plans e fondos de pensi?ns e datos de solvencia.

  Estes servizos at?panse dispo?ibles en producci?n desde o 4 de marzo de 2013.

  Tambi?n est?n dispo?ibles os servizos de Residencia Verificaci?n do ?mbito geogr?fico e Consulta de residencia con data de a ?ltima variaci?n padroal e consulta do Imposto de actividades Econ?micas da Facenda Navarra

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n dos servizos.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?rea de Descargas ==> Cat?logo de servizos

  29 July 2013

  Nova versi?n do portfolio de soluci?ns SCSPv3 Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versi?n do portfolio de soluci?ns SCSPv3.

  A nova versi?n incl?e m?ltiples funcionalidades novas.

  A nivel de Librer?as SCSPv3, se a?aden os esquemas correspondentes aos novos servizos incorporados na plataforma de intermediaci?n, correspondentes aos servizos de Rexistros Civ?s, Nacemento, defunci?n e matrimonio, da DX de Seguros, como Solvencia.

  A nivel do Recubrimento WS SCSP, se a?ade a posibilidade de consultar servizos sen enviar a documentaci?n e o tipo de documentaci?n do titular.

  A nivel de Emisores SCSPv3, se a?ade a posibilidade de recibir petici?ns sen a documentaci?n e tipo de documentaci?n do titular.

  No Cliente Lixeiro SCSPv3 incl?ese a posibilidade de consultar por todos os servizos indicados anteriormente, as? como os novos que se vaian desenvolvendo irse?n inclu?ndo. Este cliente, mellorouse, implement?ndolo con tecnolog?a JSF que mellora a usabilidade da aplicaci?n, e ofrece novas melloras t?cnicas, como a consulta automatizada s?ncrona e as?ncrona, consulta e gesti?n de petici?ns realizadas previamente, etc.

  Todas as novas modificaci?ns que se realicen da aplicaci?n Cliente Lixeiro realizarse?n sobre esta ?ltima versi?n, polo que se roga encarecidamente aos usuarios do cliente lixeiro anterior ? 3.3.0, que procedan a planificar a migraci?n das s?as aplicaci?ns,?p?nei?ndose en contacto co Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP.

  A versi?n 3.2.X non permite a consulta dos servizos de Rexistros Civ?s entre outros.

  O prazo previsto de soporte das versi?ns anteriores ser? ata o 31 de decembro de 2013, non incluy?ndose novas funcionalidades sen?n soamente soporte a incidencias.

  21 March 2013

  Incremento do uso da Plataforma de Intermediaci?n de Datos en 2012 Despregar acordeon

  O uso da Plataforma de Intermediaci?n de Datos durante o pasado a?ou
  2012 aumenta un 32,36% respecto de 2011, cun incremento do
  aforro xerado ao cidad?n respecto ao mesmo per?odo do 25,30%

  No a?ou 2012, a Plataforma Intermediaci?n de Datos realizou m?s
  de 22,6 mill?ns transmisi?ns v?lidas de datos.
  Hai en producci?n 107 organismos e 143 aplicaci?ns.

  Ofr?cense mais de 29 servizos s?ncronos e 25 as?ncronos, de 13 cedentes
  distintos.

  Os datos m?s significativos do proxecto son:
  N?mero de provedores de Informaci?n (cedentes): 13 se se incl?e
  Cambio de Domicilio
  N?mero de Transmisi?ns de datos: 22,6 Mill?ns
  Aforro estimado ao cidad?n: 51 Mill?ns de Euros
  N?mero de Servizos: 54 (29 s?ncronos e 25 As?ncronos)
  Incremento de TX de datos 2011-2012: 32,36%
  Incremento do Aforro no ?ltimo a?ou: 25,30%

  Para m?s informaci?n sobre a Plataforma de Intermediaci?n de datos http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Abre en nova xanela)

  11 December 2012

  Servizo de Consulta de Prestaci?ns P?blicas Despregar acordeon

  O INSS, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos o servizo de Consulta das prestaci?ns do Rexistro de Prestaci?ns Sociais P?blicas e as de Incapacidade Temporal e Maternidade. Este servizo proporciona a seguinte informaci?n en relaci?n ?s prestaci?ns percibidas por un cidad?n a data actual:

  - Data de proceso: Data na que se fai a consulta
  - Nome e apelidos: Nome e apelidos da persoa para a que se realiza a consulta
  - C?digo e descripci?n das prestaci?ns percibidas
  - Importe das prestaci?ns percibidas

  O servizo at?pase dispo?ible en producci?n desde o 10 de decembro de 2012.

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n dos servizos.
  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_13444285167863748.pdf?iniciativa=212

  10 August 2012

  Nova versi?n do documentode Integraci?n de Catastro dispo?ible en Documentos de Integraci?n, Exemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD. Despregar acordeon

  Liberouse a versi?n 1.8.11 do documento de Integraci?n de Catastro. O documento at?pase dispo?ible neste portal accedendo ao seguinte URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd e entrando no ?rea de Descargas.

  09 August 2012

  Novo servizo: Consulta de Prestaci?ns Sociais P?blicas. Despregar acordeon

  O INSS, a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, pon a disposici?n de todos os organismos p?blicos o servizo de Consulta das prestaci?ns do Rexistro de Prestaci?ns Sociais P?blicas e as de Incapacidade Temporal e Maternidade.

  O servizo at?pase actualmente dispo?ible na contorna de preproducci?n, e esp?rase que est? dispo?ible en producci?n ao longo do mes de setembro.

  Para m?s informaci?n, consulte o cat?logo de servizos no ?rea de descargas ou a documentaci?n dos servizos.

  30 July 2012

  Norma T?cnica que regula o funcionamento da Intermediaci?n de Datos Despregar acordeon

  Con data 26.07.2012 publicouse no BOE a:

  Resoluci?n de 28 de xu?o de 2012, da Secretar?a de Estado de
  Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Norma T?cnica de
  Interoperabilidade de Protocolos de intermediaci?n, que d? soporte legal
  ? Plataforma de Intermediaci?n de datos.

  BOE 26.07.2012 NTI de Protocolos de intermediaci?n(Abre en nova xanela)

  Dispo?en de m?s informaci?n na o apartado de Normas Normas T?cnicas do ENS (Abre en nova xanela)

  13 July 2012

  Novo Servizo: Consulta de Nivel e Grao de Dependencia Despregar acordeon

  Liberouse o novo Servizo de Consulta de Nivel e Grao de Dependencia que ofrece o IMSERSO. Os documentos e formularios at?panse dispo?ibles neste portal accedendo ao seguinte URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd e entrando no ?rea de Descargas.

  06 July 2012

  Formularios CAID Despregar acordeon

  O 5 de xullo actualizouse a versi?n do formulario WEB de solicitude de soporte t?cnico ao CAID.

  Acc?dese ao mesmo desde o portal PAe-CTT mediante unha ligaz?n situada no apartado de Ligaz?ns Relacionadas?? das p?ginas de servizos com?ns e de informaci?n xeral de cada un dos servizos aos que presta soporte o CAID. Tambi?n p?dese acceder mediante a ligaz?n https://valide.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do

  Novidades principais:

  • Incl?ese un alta previa de usuario no sistema, co fin de facilitar a creaci?n de petici?ns posteriores.
  • P?dese achegar informaci?n adicional a un caso xa aberto directamente a trav?s do formulario, co n?mero de ticket, sen necesidade de enviar correo electr?nico.
  • Na p?gina do formulario dispo?en dunha ligaz?n ao manual de usuario para solicitar soporte t?cnico.
  03 July 2012

  ?Novo Servizo: Consulta de Nivel e Grao de Dependencia Despregar acordeon

  ?Liberouse o novo Servizo de Consulta de Nivel e Grao de Dependencia??que ofrece o IMSERSO. Os documentos e formularios at?panse dispo?ibles neste portal accedendo ao seguinte URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd e entrando no??rea de Descargas.

  02 July 2012

  Nova versi?n do documento de Integraci?n de Catastro dispo?ible en Documentos de Integraci?n, Exemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD. Despregar acordeon

  Liberouse a versi?n 1.8.8 do documento de Integraci?n de Catastro. O documento at?pase dispo?ible neste portal accedendo ao seguinte URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd e entrando no ?rea de Descargas.

  05 March 2012

  Premio ? Plataforma de Intermediaci?n Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediaci?n obt?n o premio ao proxecto referente en Interoperabilidade e/ou Seguridade na Administraci?n Central na segunda edici?n de CNIS 2012 celebrada os d?as 22 e 23 de febreiro

  Un a?ou m?s se procedi? ? entrega dos Premios CNIS ?s mellores pr?cticas en marcadas dentro dos EENN tanto en Administraci?n P?blica e como privada. Oito categor?as diferentes e nove premiados puxeron o broche de ouro a unha nova edici?n de CNIS que super? todas as expectativas con m?s de medio milleiro de asistentes.

  O Premio ao proxecto referente en Interoperabilidade e/ou Seguridade na Administraci?n Central foi para a
  PLATAFORMA DE INTERMEDIACI?N: SERVIZOS DE VERIFICACI?N E CONSULTA DE DATOS do Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas.

  Toda a informaci?n referente ao congreso p?dese consultar en www.cnis.es

  05 March 2012

  Librer?as SCSP 3.2.1 Despregar acordeon

  A versi?n 3.2.1 das librer?as xa foi liberada e est? dispo?ible para a s?a descarga. Incorpora numerosas novidades con respecto ?s versi?ns anteriores, entre as que destacan as seguintes:

  - Se a?ade a opci?n de xerar un xustificante PDF asinado cos datos da resposta nas petici?ns realizadas.
  - Agora, ? posible consultar as petici?ns realizadas por un usuario do cliente lixeiro. Igualmente, Perm?tese a recuperaci?n dunha petici?n realizada a trav?s do seu idPetici?n.
  - Se a?ade a posibilidade de enviar petici?ns as?ncronas no cliente lixeiro a trav?s dun persoal excel, permitindo o env?ou de has 500 petici?ns por lote.
  - Actual?zase en servizo de Renda, pasando do V2 a V3.
  - Liqu?danse problemas de concorrencia no Recubrimento.

  Pode acceder a ditas librer?as como usuario rexistrado do portal con perfil de administraci?n no URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp

  11 January 2012

  Nova versi?n de Librer?as SCSP para JAVA (versi?n 3.2.1) Despregar acordeon

  Liberouse a versi?n 3.2.1 das Librer?as de SCSP para JAVA. A documentaci?n e software destas librer?as para JAVA xa est?n dispo?ibles neste portal accedendo ao seguinte URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp e entrando no ?rea de Descargas como usuario rexistrado con perfil de administraci?n.

  04 October 2011

  Conferencia sobre intercambio de datos entre AAPP dirixida a Entidades locais o pr?ximo 10 de Novembro Despregar acordeon

  A Direcci?n Xeral para o Impulso da Administraci?n electr?nica vai realizar a primeira conferencia sobre intercambio de datos entre AAPP dirixida a Entidades locais.
  Na conferencia tratarse?n en detalle os aspectos m?s relevantes relativos ? Plataforma de Intermediaci?n: Servizos de verificaci?n e consulta de datos, e ?s aplicaci?ns que a propia DGIAE pon a disposici?n das Administraci?ns P?blicas para facilitar a interoperabilidade e o intercambio de datos.
  Para m?s informaci?n sobre o evento pode contactar coa Secretar?a de a Divisi?n de Proxectos de Administraci?n Electr?nica no correo sgprotec@seap.minhap.es ou no tel?fono 912732461.
  Dispo?en dun folleto explicativo das xornadas, na pesta?a ?rea de Descargas "Folleto PI_SVD_Xornadas IntercambioDatos_AAPP.pdf"
  ?

  04 March 2011

  Formulario Web de Solicitude de Soporte T?cnico ao CAID Despregar acordeon

  • O 4 de marzo ponse en producci?n unha nova canle para a apertura de incidencias co Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID). ?s canles habituais de correo electr?nico e tel?fono ?nese o do formulario WEB de solicitude de soporte t?cnico, ao que se accede desde o portal PAe_CTT mediante unha ligaz?n situada no p?rrafo de Contacto que aparece na pesta?a de informaci?n Xeral do servizo.
  • Este formulario cont?n os datos necesarios para abrir unha solicitude de soporte: Nome do organismo, Persoa de Contacto (Nome, Apelidos, tel?fono e direcci?n de correo), Contorna afectada, Campo de texto no que describir os requirimentos do Usuario e tres campos m?s que permiten anexar ficheiros con informaci?n complementaria como ACL?s, Log?s, etc.? A solicitude proc?sase cando se pulsa o bot?n ?Enviar por correo electr?nico?.
  04 March 2011

  Servizo de Verificaci?n de Datos de Residencia "estendido" (INE) Despregar acordeon

  Procedemento de Autorizaci?n de Consultas de Datos de Residencia (Estendido)

  • No presente documento descr?bese o procedemento de solicitude de acceso ? consulta dos datos de residencia a trav?s da Plataforma de Intermediaci?n, Servizo de Verificaci?n de datos de Residencia Estendido.
  • Ind?canse os requisitos esixidos por parte do cedente e que ve?en recollidos no formulario de acceso ao servizo.
  • L?mbrase que o servizo SVDR normal eliminarse? pr?ximamente.

  Documento ?rea P?blica de Descargas:PI_Procedemento_Autorizacion_Servizo_Verificacion_Datos_Residencia_20110208

  22 December 2010

  Servizo de Consulta en Data Concreta TGSS en PRODUCCI?N Despregar acordeon

  Xa est? dispo?ible na contorna de PRODUCCI?N o servizo de consulta en Data concreta de TGSS.
  A Tesorer?a Xeneral da Seguridade Social ha posto a disposici?n das Administraci?ns P?blicas un Servizo Web que permite a obtenci?n dun certificado de Alta en Data Concreta de obrigaci?ns coa Seguridade Social (Servizo Web de Alta en Data Concreta versi?n de Intermediaci?n).
  O servizo b?sicamente consiste en que se lle pasa unha data a TGSS para unha persoa en concreto, e TGSS responde se dita persoa estaba en Alta laboral para a data solicitada.

  22 December 2010

  Obter descritiva e gr?fica e Consulta de bens inmobles Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediaci?n ofrece dous novos servizos de consulta do Catastro: Obter descritiva e gr?fica e Consulta de bens inmobles.
  Consulta de Bens Inmobles. Mediante este servizo obtense informaci?n de datos catastrais de acordo ? Referencia Catastral introducida ou a trav?s da referencia de pol?gono e/ou parcela.
  Obter Descritiva e Gr?fica. Permite obter unha certificaci?n descritiva e gr?fica dun inmoble.
  Documento de integraci?n no ?rea de Descargas: DEI_PINT_Servizos_Intermediados_v1_8_2.doc

  20 May 2010

  Servizo de Consulta en Data Concreta TGSS Despregar acordeon

  Xa est? dispo?ible na contorna de Preproducci?n o servizo de consulta en Data concreta.
  A Tesorer?a Xeneral da Seguridade Social ha posto a disposici?n das Administraci?ns P?blicas un Servizo Web que permite a obtenci?n dun certificado de Alta en Data Concreta de obrigaci?ns coa Seguridade Social (Servizo Web de Alta en Data Concreta versi?n de Intermediaci?n).
  O servizo b?sicamente consiste en que se lle pasa unha data a TGSS para unha persoa en concreto, e TGSS responde se dita persoa estaba en Alta laboral para a data solicitada.

  20 April 2010

  Ministerio de Presidencia en Tecnimap 2010 Despregar acordeon

  Ministerio de Presidencia en Tecnimap O Ministerio da Presidencia asisti? ?s sesi?ns de Tecnimap 2010 celebradas o pasado 7-9 de abril.

  26 March 2010

  T?tulos Universitarios e Non Universitarios (M. Educaci?n) Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediaci?n ofrece dous novos servizos de consulta de datos dos T?tulos Oficiais dun cidad?n, estes son:

  • O Servizo de Verificaci?n de Datos de T?tulos universitarios oficiais (SVDTU)proporcionar? informaci?n acerca dos t?tulos universitarios oficiais outorgados a un cidad?n.
  • O Servizo de Verificaci?n de Datos de T?tulos Non universitarios oficiais (SVTNU) proporcionar? informaci?n acerca da lista de t?tulos non universitarios oficiais obtidos por un cidad?n.


  Polo momento at?panse dispo?ibles as titulaci?ns obtidas con posterioridade a 1999.

  Estes servizos podr?n ser utilizados de forma automatizada polas aplicaci?ns que sexan adaptadas para inclu?r a dita consulta.
  Documento ?rea de descargas: DEI_SVDT_v1_8.pdf

  25 January 2010

  Datos Catastrais e Certificaci?n Catastral Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediaci?n ofrece dous novos servizos de consulta: Consulta dos datos Catastrais e Certificaci?n Catastral

  • Consulta Catastral
  • Certificado de Titularidade.
  • Estar ao Corrente de D?beda coa AEAT para Axudas e Subvenci?ns (AEAT)
  • A Plataforma de Intermediaci?n ofrece un novo servizo para comprobar se un cidad?n est? ao corrente de pago coa AEAT para a concesi?n de Axudas e? Subvenci?ns.
  • Prover ao sistema SVD da capacidade de facilitar informaci?n relativa ao estado de d?bedas tributarias pendentes para a obtenci?n de Axudas e Subvenci?ns outorgadas a un cidad?n ou empresa.

  Os datos do certificado ser?n proporcionados pola Axencia Estatal de Administraci?n Tributaria (AEAT).

  Este servizo podr? ser utilizado de forma automatizada polas aplicaci?ns que sexan adaptadas para inclu?r a dita consulta.
  Documento ?rea de descargas: DEI_SVDBS_v1_4.pdf

  08 January 2010

  Premios 4th European eGovernment Awards 2009 SVD. Despregar acordeon

  O Servizo de Verificaci?n de Datos foi reco?ecido como boa pr?ctica no marco da cuarta convocatoria de premios europeos de administraci?n 2009( http://www.epractice.eu/en/awardsfinalists2009(Abre en nova xanela) ).

  31 December 2009

  Novos Servizos de Intermediaci?n de Datos Dispo?ibles Despregar acordeon

  Inclu?ronse novos servizos de verificaci?n de datos na Plataforma de Intermediaci?n:

  • Prestaci?ns e Situaci?n de Desemprego do SPEE (Servizo P?blico de Emprego Estatal)
  • T?tulos Universitarios e Non Universitarios (M. Educaci?n)
  • O Servizo de Verificaci?n de Datos de T?tulos universitarios oficiais (SVDTU)proporcionar? informaci?n acerca dos t?tulos universitarios oficiais outorgados a un cidad?n.
  • Servizo de Verificaci?n de Datos de Desemprego proporcionar? informaci?n achega do Certificado da ?ltima situaci?n de prestaci?ns.
  • Servizo de Verificaci?n de Importes Actuais proporcionar? informaci?n achega do Certificado de Importes de Prestaci?ns percibidos Actuais
  • Servizo de Verificaci?n de Importes por Per?odos proporcionar? informaci?n achega do Certificado de Importes de Prestaci?ns percibidos nun Per?odo determinado.
  • Servizo de Verificaci?n de Datos de T?tulos Non universitarios oficiais

  (SVTNU) proporcionar? informaci?n acerca da lista de t?tulos non universitarios oficiais obtidos por un cidad?n.
  Polo momento at?panse dispo?ibles as titulaci?ns obtidas con posterioridade a 1999.

  Datos Catastrais e Certificaci?n Catastral (D.X. do Catastro)
  Consulta Catastral
  Certificado de Titularidade.
  Estar ao Corrente de D?beda coa AEAT para Axudas e Subvenci?ns (AEAT)
  Prover ao sistema SVD da capacidade de facilitar informaci?n relativa ao estado de d?bedas tributarias pendentes para a obtenci?n de Axudas e Subvenci?ns outorgadas a un cidad?n ou empresa.
  Os datos do certificado ser?n proporcionados pola Axencia Estatal de Administraci?n Tributaria (AEAT).

  05 December 2009

  Desemprego do SPEE (Servizo P?blico de Emprego Estatal) Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediaci?n ofrece tres novos servizos de consulta de datos da Prestaci?n de Desemprego dun cidad?n, estes son:

  • Servizo de Verificaci?n de Datos de Desemprego proporcionar? informaci?n achega do Certificado da ?ltima situaci?n de prestaci?ns.
  • Servizo de Verificaci?n de Importes Actuais proporcionar? informaci?n achega do Certificado de Importes de Prestaci?ns percibidos Actuais
  • Servizo de Verificaci?n de Importes por Per?odos proporcionar? informaci?n achega do Certificado de Importes de Prestaci?ns percibidos nun Per?odo determinado.

  Estes servizos podr?n ser utilizados directamente de forma automatizada polas aplicaci?ns que sexan adaptadas para inclu?r a dita consulta.
  Documento ?rea de descargas: DEI_SVDP_v2_7.pdf

  Subscrici?ns

  Nesta ?rea podr? darse de alta para recibir as notificaci?ns de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa soluci?n ou o activo sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscrici?ns

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. D?bese marcar polo menos una das copiones de suscripci?n (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de suscripci?n.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificaci?ns da soluci?n ou do activo sem?ntico.

  *

  Introduza o e-mail para darse de baixa da suscripci?n.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable