Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Servizo de Verificación e Consulta de Datos: Plataforma de Intermediación

 • Nombre Abreviado:
  PID - SVD
  Resumen:
  Permite verificar ou consultar os datos dun cidadán que iniciou un trámite coa entidade. Deste xeito, o cidadán non terá que achegar documentos acreditativos por exemplo de identidade nin de residencia, entre moitos outros nos trámites que inicie.
  En 2017 superáronse os 80 servizos dispoñibles.
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID):

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) encha o formulario Web de apertura de solicitudes de soporte técnico(Abre en nova xanela)   Https://soportecaid.redsara.es

  Igualmente para solicitudes de autorización aos servizos, como a Consulta de Inexistencia de Delitos Sexuais, Datos de identidade, etc..

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Activos semánticos
  Área funcional:
  Documentos Personales , Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Organizativa
  Linguaxe de Programación:
  JAVA , XML

  Descrición

  Finalidade:

  Na política de facer máis sinxela a relación do cidadán coa Administración Xeral do Estado, a  Lei 39/2015  , do 2 de outubro, de Procedemento Administrativo Común establece, no seu artigo 28.2, o dereito do cidadán a non achegar os datos e documentos que estean en poder das Administracións Públicas, as cales utilizarán medios electrónicos para solicitar a dita información sempre que, no caso de datos de carácter persoal, cóntese co consentimento dos interesados.

  Con todo, nos procedementos administrativos, foi habitual o pedimento de documentos acreditativos como de identidade e do lugar de residencia para efectos de verificar estes datos persoais. Con os  Reales Decretos 522/2006  , e  RD 523/2006  , do 28 de abril, suprímese a necesidade de achegar estes documentos en todos os procedementos da AGE e dos seus organismos públicos vinculados ou dependentes. No entanto, a verificación destes datos, segue sendo esencial para a tramitación dos procedementos.

  Os servizos de verificación e consulta de datos da plataforma de Intermediación de datos permiten que calquera organismo da Administración, poida consultar ou verificar este datos, sen necesidade de solicitar a achega dos correspondentes documentos acreditativos, permitindo así facer efectiva esta supresión.

  Obxectivo:

  O obxectivo dos servizos de verificación de datos, é facer posible a validación, por medios electrónicos.

  Con estes servizos preténdese:

  • Dar cumprimento aos dereitos recoñecidos no artigo 28.2 de a  Lei 39/2015  do Procedemento Administrativo Común das Administracións.
  • Facer máis cómodo para o cidadán o inicio dos trámites, evitando que teña que achegar á solicitude documentos que acrediten a súa identidade e o seu empadroamento.
  • Simplificar a tramitación dos procedementos administrativos.
  • Reducir o volume de papel xestionado na Administración.

  Descrición:

  As consultas aos servizos de verificación de datos, pódense realizar de forma automatizada desde unha aplicación de xestión dun trámite, adaptadas para invocar os Webservice proporcionados polo servizo.

  Actualmente en SVD pódense verificar os seguintes tipos de datos:

  Servicios de Verificación e Consulta de Datos de Identidade (SVDI):

  A través da plataforma de intermediación pon a disposición dos organismos públicos dous servizos, Verificación e Consulta de Datos de Identidade.Este servizo permite consultar ou verificar os datos de identidade dun cidadán. La validación dos este datos realízase contra as Bases de Datos do organismo que a custodia: Dirección Xeral Policía (DGP).

  A verificación de datos de identidade, permite confirmar ou verificar que un determinado conxunto de datos corresponden ao número de identificación introducido polo usuario.

  O servizo de consulta de datos de identidade, permite obter os datos dun determinado documento de identidade a partir do número de identificación do mesmo (DNI/NIE ou Número de Soporte).

  En ambos os casos, o pedimento que recibe o sistema, debe vir asinada polo organismo que realiza a consulta.

  Servizo de Verificación de Datos de Residencia (SVDR):

  Estos servizos son os encargados de consultar ao INE os datos de empadroamento dun cidadán para aqueles organismos que requiran dun certificado de empadroamento dun cidadán. Devolve a dirección que consta a data actual.Para a verificación dos datos de residencia existen tres servizos:

  • Servizo de Verificación de Datos de Residencia: Responde afirmativamente ou Negativamente se unha persoa reside dentro dun ámbito ou área xeográfica determinada, delimitada pola provincia e/ou o municipio a data actual. Non inclúe referencia temporal nin información histórica.
  • Servizo de Verificación-consulta de Datos de Residencia Estendida: Non inclúe referencia temporal, información histórica, nin relación de convivencia. É dicir, non é posible a través deste servizo saber a data na que o cidadán realizou o último padrón, nin os datos de anteriores domicilios, nin as persoas que conviven no mesmo domicilio que el.
  • Servicio de Consulta de Datos de Residencia con data de a última Variación: Inclúe sobre o servizo de Datos de residencia Estendido, a data da última variación padroal válida (Alta ou modificación). Non inclúe información histórica, nin relación de convivencia. É dicir, non é posible a través deste servizo saber os datos de anteriores domicilios, nin as persoas que conviven no mesmo domicilio que el. A referencia temporal incluída, se permite coñecer a data na que o cidadán realizou o último padrón, e na maioría dos casos, se se cumpren os requisitos de tempo de residencia nun domicilio ou zona xeográfica (Rexión, provincia, municipio).

  Se recomenda usar os servizos de Verificación de Datos de Residencia e de Consulta de Datos de Residencia con data de a última Variación.

  Servizo de Verificación de Datos de Prestación de Desemprego (SVDP):

  Por parte do Servizo Público de Emprego Estatal, SPEE-INEM, ponse a disposición os seguintes servizos para ser accesibles por todos os organismos públicos:

  • O Servizo de Verificación de Datos de Desempleo (SVDSPEESITWS01) proporcionará información achega do certificado da última situación de prestacións.
  • O Servizo de Verificación de Importes Actuales (SVDSPEEIACT) proporcionará información achega do certificado de Importes Actuais.
  • O Servizo de Verificación de Importes por Períodos (SVDSPEEIPER) proporcionará información achega do certificado de Importes nun Período determinado.

  Servizo de Verificación de Datos de Títulos Oficiais (SVDT):

  O Ministerio de Educación pon a disposición de todos os organismos públicos os servizos:

  • Os Servizos de Consulta e Verificación de Títulos Universitarios
  • Os Servizos de Consulta e Verificación de Títulos No Universitarios.

  Estes servizos recollen os títulos oficiais rexistrados para un cidadán. No caso dos títulos universitarios, é necesario pagar a Taxa de Expedición para que o servizo mostre a información relativa ao título.

  Servizo de Verificación de Datos da TGSS:

  Nesta versión da Plataforma de Intermediación de Servizos, intermediáronse os certificados de Verificación de Datos de Estar ao Corrente de Pago de Obrigas coa Seguridade Social e de Verificación de Datos de Estar dado de Alta na Seguridade Social.

  • No Servizo de Verificación de Datos de Estar ao Corrente de Pago de Obrigas coa Seguridade Social, a plataforma de Intermediación será a responsable de consultar ao servizo da TGSS para verificar se unha persoa física ou xurídica, atópase ao corrente de pago coa Seguridade Social.
  • No Servizo de Verificación de Datos de Estar dado de Alta na Seguridade Social, a plataforma de Intermediación será a responsable de consultar ao servizo da TGSS se unha persoa física atópase dada de alta na Seguridade Social nunha data determinada.

  Servizo de Verificación de Datos da AEAT:

  A Axencia Tributaria dispón a través de Intermediación do Servizo de Consulta de estar ao corrente de pago das obrigas tributarias. Este servizo, está á súa vez dividido en catro, dependendo da finalidade coa que se realiza a consulta:

  • ECOT101I: Contratos con Administracións Públicas.
  • ECOT102I: Autorizacións de licenzas de transporte.
  • ECOT103I: Ayudas e subvencións.
  • ECOT104I: Permisos de residencia e traballo para estranxeiros.
  • ECOTGENI: Outras finalidades

  Nos certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias indicarase o carácter positivo ou negativo da certificación. Se entenderá que un obrigado tributario atópase ao corrente das súas obrigas tributarias cando se verifiquen os requisitos contidos no artigo 74.1 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado por o  Real Decreto 1065/2007  , do 27 de xullo (BOE do 5 de setembro). Pola contra, o certificado será negativo cando concorran todas ou algunha das circunstancias seguintes:

  • Falta de presentación dunha autoliquidación ou declaración á que o contribuínte estivese obrigado a presentar nos últimos doce meses precedentes aos dous meses inmediatamente anteriores á data de solicitude.
  • Mantemento de débedas ou sancións tributarias en período executivo coa Axencia Tributaria sen que estas atópense aprazadas, fraccionadas ou suspendidas;
  • Ter pendentes de ingreso responsabilidades civís derivadas de delito contra a Facenda Pública declaradas por sentenza firme;
  • Non estar dado de alta no censo de empresarios, profesionais ou retenedores, cando se trate de persoas ou entidades obrigados a estar no este censo e non estar dado de alta no Imposto sobre Actividades Económicas, cando se trate de suxeitos pasivos non exentos do imposto.

  Servizo de Verificación de Datos Catastrales:

  A través da Plataforma de Intermediación de Servizos, pódese acceder aos seguintes certificados ofrecidos pola Dirección Xeral de Catastro:

  • Consulta de Datos Catastrales. Mediante este servizo, obtense información de datos catastrais de acordo a diferentes parámetros de procura: Búsqueda por DNI ou NIE e Apelidos e Nome: Devolve todos os datos catastrais dos inmobles que figuran na base de datos do Catastro asociados a ese DNI ou NIE. En caso de incluír nome e apelidos, a procura acoútase/acóutase.
  • Certificación de titularidade. Mediante este servizo obtense unha certificación de titularidade dun ben inmoble. Permite obter unha certificación de titularidade catastral, é dicir un documento que certifica os inmobles asociados a un titular catastral, ou ben a circunstancia de non figurar como titular catastral de bens inmobles na base de datos do Catastro. A consulta realízase por DNI ou NIE, pero pódese limitar o ámbito da consulta para unha comunidade autónoma, dentro desta unha provincia e dentro desta un municipio. Tamén se pode limitar a consulta por tipoloxía dos bens inmobles (urbanos, rústicos ou de características especiais).
  • Consulta de Bens Inmobles. Mediante este servizo obtense información de datos catastrais de acordo á Referencia Catastral introducida ou a través da referencia de polígono e/ou parcela.
  • Obter Descriptiva e Gráfica. Permite obter unha certificación descritiva e gráfica dun inmoble. Para iso hase de identificar unívocamente o inmoble na mensaxe de pedimento mediante os códigos (INE) de provincia e municipio, máis os 18 primeiros díxitos da referencia catastral, ou ben o polígono e a parcela no caso de que fose un inmoble rústico. Poden acceder a el os usuarios rexistrados que dispoñan de servizo de consulta e certificación de bens inmobles e só poderanse obter certificacións descritivas e gráficas de inmobles que se atopen dentro do ámbito de consulta.
  • Verificación de certificación por código CSV.

  Servizo de Consulta de Nivel e Grao de Dependencia:

  A Plataforma de Intermediación será a responsable de consultar ao servizo do IMSERSO para obter os datos relativos ao Nivel e Grao de Dependencia.

  As aplicacións clientes/requirentes que desexen consultar este servizo, farano a través da Plataforma de Intermediación. Esta será a responsable da identificación e autenticación de aplicacións/requirentes, así como do tratamento das mensaxes intercambiadas co servizo publicado polo IMSERSO.

  Este servizo proporciona a seguinte información en relación ao grao e nivel de dependencia dun cidadán:

  • Número do expediente en vigor
  • Grao e nivel de dependencia.

  Servizo de Consulta de Prestaciones Públicas:

  O INSS, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos o servizo de Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas e as de Incapacidade Temporal e Maternidade. Este servizo proporciona a seguinte información en relación ás prestacións percibidas por un cidadán a data actual:

  • Data de proceso: Data na que se fai a consulta
  • Nome e apelidos: Nome e apelidos da persoa para a que se realiza a consulta
  • Código e descrición da prestación
  • Importe da prestación

  Servizo de Consulta de Datos do M. Xustiza:

  O Ministerio de Xustiza, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos os servizos:

  • Servizo de Consulta de Nacimiento.
  • Servizo de Consulta de Matrimonio.
  • Servizo de Consulta de Defunción.
  • Servizo de Consulta de Inexistencia de antecedentes penais
  • Servizo de Consulta de Inexistencia de antecedentes penais de natureza Sexual 

  Servizo de Consulta de entidades aseguradoras e reaseguradoras:

  A Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións (DGSFP), a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos:

  • Consulta de entidades aseguradoras e reaseguradoras
  • Consulta de mediadores de seguros e corredores de reaseguros
  • Consulta de plans e fondos de pensións
  • Consulta de datos de solvencia requiridos para participar en concursos públicos

  Servicio de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Goberno de Navarra:

  Este servizo devolve ao solicitante (organismo público) o conxunto de epígrafes do Imposto de Actividades Económicas nos que se atopa matriculado un contribuínte ou titular nun ano indicado.

  Servicio de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Goberno do País Vasco:

  Este servizo devolve ao solicitante (organismo público) o conxunto de epígrafes do Imposto de Actividades Económicas nos que se atopa matriculado un contribuínte ou titular nun ano indicado.

  Servizo de Consulta de Firmas para Legalización Diplomática de Documentos Públicos Estranxeiros do M. Xustiza:

  O Ministerio de Exterioros e Cooperación, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos o servizo de Consulta de Firmas para Legalización Diplomática de Documentos Públicos Estranxeiros. O servizo ofrece unha lista de cargos onde se indica información referente ao cargo así como unha ou varias imaxes da súa firma dixitalizada.

  Servizos de Poderes Notariais do Consello Xeral do Notariado:

  O Consello Xeral do Notariado, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos:

  • Consulta de Subsistencia de Poderes Notariais
  • Consulta de Copia Simple de Poderes Notariais
  • Consulta de Notarios e Notarías
  • Consulta de Subsistencia de Administradores dunha Sociedade

  Servizos de MUFACE:

  A Mutualidade de Funcionarios Civís do Estado, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos:

  • Certificado e Consulta de datos de Afiliación
  • Certificado e Consulta de datos Individual de Abono de Servizos
  • Certificado e Consulta de Prestacións de Pago Único

  Servizo do Insituto Cervantes:

  O Instituto Cervantes, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos o servizo de Consulta de Cualificacións para as probas de Coñecementos Constitucionais e Socioculturales de España (CCSE) e Diplomas de Español (DELE).

  Servizo da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas: (CRUE)

  A CRUE, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos o servizo de Consulta de Datos de Matrículas Universitarias

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación dos servizos.

  En todos os tipos de pedimento de datos validar e ademais con ela compróbase se a aplicación solicitante está autorizada para realizar a dita consulta. Se todo é correcto, SVD, tramitará dita consulta, garantindo a integridade e seguridade da mesma, e responderá o organismo peticionario coa verificación dos datos consultados.

  SVD ademais rexistra todas as operacións realizadas, asinándoas e selándoas en tempo para garantir tanto a integridade da mensaxe, como o momento no que dita pedimento realizouse.

  Incorpóranse constantemente novos servizos de verificación e consulta de datos. Consulte a lista actualizada no Catálogo de Servizos dispoñible na área de descargas.

  Requisitos:

  Requisitos para os organismos que desexen prestar o servizo:

  • Acceso a a Rede SARA  . No caso de Comunidades Autónomas ou Concellos é necesario a sinatura dun convenio marco que se proporciona.
  • Solicitar o alta da aplicación /usuario mediante o formulario de ‘Alta no servizo’. Descarga dos formularios nos apartado Documentos.
  • Os formularios teñen que remitilos asinados electronicamente a Soporte para a súa tramitación, mediante o  formulario Web de apertura de solicitudes de soporte técnico  , da Plataforma de Intermediación. É recomendable remitilos en formato electrónico editable ou que permita copiar a información do mesmo, sobre todo no caso de que o documento asinado remitido sexa en papel (excepcionalmente) ou escaneado.

  Resultados:

  Proporcionar un servizo normalizado, homoxéneo e seguro de verificación dos datos persoais para todos os organismos.

  • Reducir as conexións de diferentes organismos aos organismos provedores dos datos
  • Simplificación na xestión da tramitación permitindo a validación automática en liña.
  • Redución do volume de papeis a xestionar e almacenar, evitando ao ano preto de 20 millóns de fotocopias de DNI e 10 millóns de fotocopias do certificado do padrón.
  • Incrementar a colaboración con outras Administracións na realización de trámites.

  Ventajas:

  Ventajas para o cidadán:

  • Simplificación do papelorio. Non necesitan achegar á solicitude documentos acreditativos da súa identidade ou da súa residencia.
  • Aforro de tempo. Non se necesita obter o certificado de empadroamento nin fotocopiar o DNI.

  Vantaxes para a administración

  • Diminución do volume de papel xestionado e almacenado.
  • Simplificación na realización dos trámites.
  • Incremento da calidade dos datos ao evitar falsificacións, malas lecturas ou erros xa que estes son verificados ou consultados directamente polo organismo competente.
  • Diminución do número de volantes e certificados de empadroamento fornecidos polos concellos.

   

  Proxecto cofinanciado con fondos FEDER

  Noticias

  01 June 2018

  Notable aumento das transmisións a través da Plataforma de Intermediación Desplegar acordeon

  Case 17 millóns de transmisións realizáronse só no primeiro trimestre de 2018.

  Máis información

  21 February 2017

  Xa está dispoñible un formulario de alta xenérico para todos os servizos, excepto a AEAT Desplegar acordeon

  Co ánimo de axilizar a xestión e facilitar a tramitación de autorizacións procedeuse a unificar a solicitude de autorización nun único documento que poderá utilizar para os novos servizos que necesite consultar na Plataforma de Intermediación. 
   
  Este formulario xenérico, que ten que acompañar sempre do novo Excel habilitado para indicar os procedementos administrativos e a relación dos servizos para os que solicita autorización en virtude dos este procedementos. Se xa se remitiu unha vez, non será necesario volver remitilo salvo que haxa un cambio no responsable do organismo. Periodicamente informarase aos organismos para que actualicen esta información. 
  Desta maneira, unha vez remitido este formulario xenérico asinado, só será necesario remitir o Excel coas novas autorizacións solicitadas
  (procedementos e servizos) 
   
  O obxectivo é axilizar moito toda a xestión no seu organismo ao solicitar o alta.
   
  En relación aos servizos da AEAT é necesario manter o actual específico tal e como solicita o cedente.(Abre en nova xanela)

  Estes documentos están dispoñibles no Portal de Administración Electrónica (PAe) http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd/descargas nos apartado "Formularios e Procedementos de Autorización". 

   
  Lembrámoslle que para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAFP en Creación de solicitudes de Soporte: 
  (Abre en nova xanela)
  https://soportecaid.redsara.es/(Abre en nova xanela)

  12 August 2016

  A plataforma de Intermediación de datos supera os 70 servizos Desplegar acordeon

  Durante o primeiro semestre de 2016 superáronse os 70 servizos dispoñibles na plataforma de intermediación de datos.

  Destacan as incorporacións dos servizos do Instituto Cervantes para Consultar a aptitude de solicitantes de nacionalidade, da AEAT, de Estar ao Corrente de Obrigas Tributarias para Contratación co sector Público con incumprimentos xenérico, sen finalidade específica, a Consulta de Condición de Bolseiro do Ministerio de Educación ou a Consulta de Permisos de Explotación Marisqueira que actualmente ofrece Galicia e esperamos estender a todas as CCAA con costa.

  Mención especial merecen os servizos de consulta do ficheiro de Titularidades Financieras, tanto por Interveniente como por Produto. Este ficheiro é responsabilidade da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, e será o SEPBLAC (Servizo Executivo -Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e infraccións monetarias) o encargado do tratamento. Os servizos están en produción desde o 5 de maio de 2016.

  Ao Ficheiro de Titularidades Financeiras aplicaránselle medidas de seguridade de nivel alto en aplicación da normativa de protección de datos de carácter persoal. Terán acceso os xuíces de Instrución, o ministerio Fiscal, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, o CNI e a AEAT. Tamén se puxeron en preprodución os servizos da DXT de Consulta de datos de Condutores, Vehículo e de documentos dun Vehículo. A entrada en produción será a primeira quincena de Setembro.

  Lembrámoslles que para solicitudes de soporte a través do Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP debe utilizar o url: https://soportecaid.redsara.es

  Para máis información utilice o PAE - Portal de Administración Electrónica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

  28 January 2016

  O servizo de IAE Goberno Vasco xa está dispoñible na Plataforma de Intermediación en produción Desplegar acordeon

  Xa está dispoñible  en produción o servizo web de integración na plataforma SCSPv3  IAE Goberno Vasco.

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación do servizo.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Área de Descargas ==> Catálogo de servizos(Abre en nova xanela)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Área de Descargas ==>  Documentos de Integración, Ejemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD(Abre en nova xanela)

  Lembrámoslle que para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse ao Centro de atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP en Creación de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid

  07 October 2015

  Novo servizo de Estar Rexistrado no Rexistro Central de Persoal (RCP) Desplegar acordeon

  O Servizo de Estar Rexistrado no Rexistro Central de Persoal (RCP) a través da Plataforma de Intermediación do MINHAP, estará dispoñible na contorna de Preprodución desde o 19 de Outubro  de 2015 e en Produción a partir do 26 de Outubro.

   
  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación do servizo.

   
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Área de Descargas ==> Catálogo de servizos(Abre en nova xanela)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Área de Descargas ==>  Documentos de Integración, Ejemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD(Abre en nova xanela)

  07 October 2015

  Novos Servizos de MUFACE Despregar acordeon

  Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos novos servizos.

   Estes servizos estarán dispoñibles na contorna de PRE-produción desde o 19 de Outubro  de 2015 e estarán dispoñibles en produción a partir do 26 de Outubro .

   

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación dos servizos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Área de Descargas ==> Catálogo de servizos(Abre en nova xanela)

   

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Área de Descargas ==> Documentos de Integración, Ejemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD(Abre en nova xanela)

   

  07 October 2015

  Novo servizo Xustiza Non Ter Antecedentes Penais Despregar acordeon

  O Servizo de Jusiticia de Non Ter Antecedentes Penais a través da Plataforma de Intermediación do MINHAP, está dispoñible desde hoxe 19 de Octurbre, de 2016 en ambas as contornas.

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación do servizo.

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> Área de Descargas ==> Catálogo de servizos(Abre en nova xanela)

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> Área de Descargas ==> Documentos de Integración, Ejemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD(Abre en nova xanela)

  06 May 2015

  Disponible novo informe sobre consumo de datos desde as CCAA. Despregar acordeon

  A ferramenta de indicadores indicadores DATAOBSAE   facilita o acceso a un conxunto de indicadores que permiten analizar a implantación e uso da Administración Electrónica e do TIC nas Administracións Públicas.

  Nas apartado "Solucións para as Administracións Públicas" poden consultarse os principais indicadores públicos relativos á Plataforma de Intermediación de datos. Dentro deste apartado, se picamos en "Transmisións de datos - SVD", aparecerannos na sección dereita da pantalla varias pestanas que nos permiten visualizar a información da plataforma tendo en conta diferentes parámetros. Na pestana "informes" acábase de incorporar un novo informe público "Plataforma Intermediación resumen actividade. Ámbito CCAA" .

  Neste informe, actualizado diariamente, pódese ver o resumo da situación das Comunidades Autónomas con respecto ao consumo de datos dentro da plataforma de intermediación. Este informe non inclúe os datos referentes ao consumo desde a Administración Xeral de Estado nin, en xeral desde as Entidades Locales, dado que se focaliza nas solicitudes realizadas desde os gobernos rexionais.

  Para a análise da situación xeral distínguense dous principais indicadores, o número de transaccións realizadas desde cada goberno rexional e o número de transaccións realizadas por cada 100 habitantes desa Comunidade Autónoma. Con este último indicador realízase unha ponderación tendo en conta que o número de cidadáns aos cales se presta servizo condiciona o número de transaccións que sexa necesario realizar.

  08 April 2015

  Posta en marcha do Cliente SCSPv3 Cloud Despregar acordeon

  As AAPP de menos de 50000 habitatantes xa poden consultar os datos da plataforma de intermediación de datos mediante o uso do cliente lixeiro SCSPv3, na súa modalidade de Cloud.

  Dentro do proceso de mellora da Plataforma de intermediación de datos , e das facilidades para consumir os seus servizos, desde o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas púxose a disposición das AAPP de menos de 50.000 habitantes, o Cliente SCSPv3 Cloud, que se presta en modo servizo, sobre todo a Entidades Locales e deputacións.

  Este cliente permitirá, sen necesidade de instalar ningún software, que todas as Entidades locais que teñan escasos recursos poidan consultar os servizos de verificación e consulta de datos da plataforma de intermediación de datos.

  O Concello da Oliva (Canarias) foi o primeiro concello en utilizar a aplicación CLOUD SCSPv3 do MINHAP. O concello do Cuervo de Sevilla tamén se incorporou. Igualmente estase colaborando coa federación de municipios canarios para incorporar a todos os municipios canarios.

  Máis información sobre a solución da Plataforma de Intermediación . Na área de Descargas no cartafol "Formularios e Procedementos de Autorización" pode atopar os Formularios de autorización para Concellos de menos de 50.000 habitantes.

  Calquera dúbida ou problema será atendido polo Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP a través do URL https://soportecaid.redsara.es

  06 March 2015

  Migración dos servizos de Catastro, Prestacións por Desemprego ou Identidade a SCSPv3 Despregar acordeon

  Dentro do proceso de mellora da plataforma de intermediación de datos, puxéronse en marcha os servizos de Consulta de datos Catastrais, Prestacións por desemprego do SEPE e consulta e verificación de Identidade sen datos de residencia usando a especificación de SCSPv3.

  Esta versión dos servizos, cuxo uso será de obrigado cumprimento a partir de setembro de 2015, permitirán un maior control do uso dos mesmos, ao integrar o control por procedemento no proceso de autorización, mellorando as garantías no proceso de cesión de datos entre organizacións. Os servizos afectados son:

  • Servicios de Catastro
   • Consulta de datos Catastrais por NIF e por Referencia Catastral
   • Certificación de datos Catastrais
   • Descriptiva e Gráfica
   • Consulta por CSV
  • Servizos do SEPE
   • Situación actual de Prestacións por desemprego
   • Importes a data concreta
   • Importes por período
  • Servizos do DGP
   • Consulta e verificación de Identidade sen datos de residencia.
  17 February 2015

  Xa están dispoñibles na Plataforma de Intermediación en preprodución os servizos de Identidade en V3 Despregar acordeon

  Informámoslle de xa están dispoñibles na Plataforma de Intermediación en preprodución os servizos de consulta e verificación de Identidade en V3.

  A previsión de posta do servizo en produción é a partir do día 26 de Febreiro de 2015. Lembrámoslle que para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse ao Centro de atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP en Creación de solicitudes de soporte:  https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid(Abre en nova xanela)

  16 February 2015

  Xa están dispoñibles na Plataforma de Intermediación en preprodución os servizos de Identidade en V3 Despregar acordeon

  Informámoslle de xa están dispoñibles na Plataforma de Intermediación en preprodución os servizos de consulta e verificación de Identidade en V3. A previsión de posta do servizo en produción é a partir do día 26 de Febreiro de 2015.

  Lembrámoslle que para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse ao Centro de atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP en Creación de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid(Abre en nova xanela)

   

  06 February 2015

  Xa están dispoñibles na Plataforma de Intermediación en preprodución os servizos de Prestacións de SEPE en V3 Despregar acordeon

  Informámoslle de xa están dispoñibles na Plataforma de Intermediación en preprodución os servizos de SEPE en V3, Datos de Desemprego, Importes Actuales, Importes por período, e  a previsión de posta do servizo en produción é a partir do día 16 de Febreiro.

  Lembrámoslle que para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse a o Centro de atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP en Creación de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid

  12 January 2015

  O servizo de Solvencia xa está dispoñible na Plataforma de Intermediación en produción Despregar acordeon

  Informámoslle de que o cedente D.G. de Seguros e Fondos de Pensións, comunicounos que desde o 09/01/2015 xa está dispoñible  en produción o servizo web de integración na plataforma SCSPv3 de solicitudes de Certificados de Solvencia (Solicitude _asíncrona_).

  Lembrámoslle que para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse a o Centro de atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP en Creación de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es/axuda/consulta/caid(Abre en nova xanela)

   

  07 October 2014

  As CCAA comezan a publicar os primeiros servizos na Plataforma de Intermediación de Datos Despregar acordeon

  Os servizos de consulta de datos de Discapacidade e Familia numerosa incorpóranse á Plataforma de Intermediación o pasado 29 de Setembro, Xunta de Castela e León autorizou que se realicen consultas en produción dos datos de Familia Numerosa. Igualmente, o Goberno de Aragón autorizou a que consúltense os datos de Discapacidade. Despois da consulta ao rexistro relativo ao Imposto de Actividades Económicas da Facenda Navarra, son os primeiros servizos de Comunidades Autónomas en estar a disposición do resto de administracións públicas. Estes servizos, están na lista dos máis demandados e había moita expectación por saber cando finalmente poderían incorporarse ao catálogo de servizos da Plataforma de Intermediación de datos. Para comezar a consumir os servizos poden atopar os formularios de solicitude e documentación de integración na área de descargas da solución SVD no Portal de Administración electrónica http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Abre en nova xanela)

  16 July 2014

  Incorporación de 3 novos servizos de MUFACE Despregar acordeon

  MUFACE incorporou 3 novos certificados ao catálogo de servizos dispoñibles na plataforma de intermediación de datos.

  Certificado de Afiliación 

  Certificado Individual de Abonos de Servizos 

  Certificado de Prestacións de Pago Único 

  A versión actual permite obter o certificado electrónico en formato PDF. Prevese que a medio prazo se incorpore unha versión que devolva a información en formato XML estruturado, o que permitiría a súa consulta automatizada.

  Con estes, xa están dispoñibles na plataforma 42 servizos. No primeiro semestre semestre de 2014 realizáronse 15.274.658 transmisións de datos, cun aforro estimado ao cidadán de 78.536.094 € 

  02 July 2014

  A ONU entrega un dos prestixiosos premios UNPSA á plataforma de intermediación Despregar acordeon

  O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas recibe da ONU o máximo recoñecemento a nivel mundial da excelencia no servizo público pola súa innovación en Administración electrónica. A plataforma de Intermediación de datos recibe este recoñecemento por impulsar iniciativas que melloran a eficiencia.

  Máis información

  04 February 2014

  Novos servizos consulta de Demandante de Emprego na Plataforma de Intermediación Despregar acordeon

  O Servizo Público de Emprego Estatal, publicou dous novos servizos, a través
  da Plataforma de Intermediación.

  Os servizos de Consulta de estar rexistrado como demandante de emprego a data actual e nunha data concreta, cuxos datos son xestionados polas CCAA, están a disposición de todos os organismos públicos que o requiran.

  Estes servizos atópanse dispoñibles en produción desde o 31 de xaneiro de 2014.

  Con estes novos servizos, a cifra total de servizos dispoñibles a través da plataforma de intermediación ascende a 36.

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos e a súa descrición na área de descargas ou a documentación dos servizos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Área de Descargas ==> Catálogo de servizos 

  11 September 2013

  Consulta á Axencia Española de Protección de Datos sobre as formas de solicitar o consentimento Despregar acordeon

  O pasado mes de xuño, a Axencia Española de Protección de Datos, a pedimento do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, emitiu un informe relativo ás formas de recomendadas para solicitar o consentimento  sobre as formas de solicitar o consentimento.

  Os detalles da consulta, así como o informe da Axencia Española de Protección de Datos atópanse no

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de
  descargas ou a documentación dos servizos.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Área de Descargas ==> Consulta á AEPD e informe sobre formulas para solicitar o consentimento do cidadán.

  Procedeuse a actualizar os Manuais de Procedemento Autorizacion Servizo Verificacion Consulta Datos Residencia e para o resto de servizos.

  11 September 2013

  Novos servizos na plataforma de intermediación en PRE-produción Despregar acordeon

  O Ministerio de Emprego e Seguridade Social e o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos o servizo de consulta de "Residencia Legal".

   

  Este servizo atópase actualmente dispoñible na contorna de preprodución. O servizo ofrece o estado de Residencia dun Estranxeiro en España, ofrecendo información sobre a condición de residente, ou o tipo de estadía permitida, ou se é familiar de cidadán europeo.

   

  Estes servizos atópanse dispoñibles na contorna de PRE-produción desde o xullo de 2013 e estarán dispoñibles en produción a partir do 15 de setembro.

   

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación dos servizos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Área de Descargas ==> Catálogo de servizos

  11 September 2013

  Novos servizos na plataforma de intermediación en produción Despregar acordeon

  O Ministerio de Xustiza, en concreto os Rexistros Civís, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos os servizos de Consulta dos Datos de nacemento, Morte e Defunción.

  A dirección Xeral de Seguros do MINHAP ofrece a través da Plataforma de Intermediación,  aos organismos públicos os servizos de Consulta de entidades aseguradoras e reaseguradoras, mediadores de seguros e corredores de reaseguros, plans e fondos de pensións e datos de solvencia.

  Estes servizos atópanse dispoñibles en produción desde o 4 de marzo de 2013.

  Tamén están dispoñibles os servizos de Residencia Verificación do ámbito xeográfico e Consulta de residencia con data de a última variación padroal e consulta do Imposto de actividades Económicas da Facenda Navarra

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación dos servizos.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Área de Descargas ==> Catálogo de servizos

  29 July 2013

  Nova versión do portfolio de solucións SCSPv3 Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versión do portfolio de solucións SCSPv3.

  A nova versión inclúe múltiples funcionalidades novas.

  A nivel de Librarías SCSPv3, engádense os esquemas correspondentes aos novos servizos incorporados na plataforma de intermediación, correspondentes aos servizos de Rexistros Civís, Nacemento, defunción e matrimonio, da DX de Seguros, como Solvencia.

  A nivel do Recubrimento WS SCSP, engádese a posibilidade de consultar servizos sen enviar a documentación e o tipo de documentación do titular.

  A nivel de Emisores SCSPv3, engádese a posibilidade de recibir pedimentos sen a documentación e tipo de documentación do titular.

  No Cliente Ligero SCSPv3 inclúese a posibilidade de consultar por todos os servizos indicados anteriormente, así como os novos que se vaian desenvolvendo iranse incluíndo. Este cliente, mellorouse, implementándoo con tecnoloxía JSF que mellora a usabilidade da aplicación, e ofrece novas melloras técnicas, como a consulta automatizada síncrona e asíncrona, consulta e xestión de pedimentos realizados previamente, etc.

  Todas as novas modificacións que se realicen da aplicación Cliente Lixeiro realizaranse sobre esta última versión, polo que se roga encarecidamente aos usuarios do cliente lixeiro anterior á 3.3.0, que procedan a planificar a migración das súas aplicacións, póndose en contacto co Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP.

  A versión 3.2.X non permite a consulta dos servizos de Rexistros Civís entre outros.

  O prazo previsto de soporte das versións anteriores será ata o 31 de decembro de 2013, non incluíndose novas funcionalidades senón soamente soporte a incidencias.

  21 March 2013

  Incremento do uso da Plataforma de Intermediación de Datos en 2012 Despregar acordeon

  O uso da Plataforma de Intermediación de Datos durante o pasado ano
  2012 aumenta un 32,36% respecto de 2011, cun incremento do
  aforro xerado ao cidadán respecto ao mesmo período do 25,30%

  No ano 2012, a Plataforma Intermediación de Datos realizou máis
  de 22,6 millóns transmisións válidas de datos.
  Hai en produción 107 organismos e 143 aplicacións.

  Ofrécense mais de 29 servizos síncronos e 25 asíncronos, de 13 cedentes
  distintos.

  Os datos máis significativos do proxecto son:
  Número de provedores de Información (cedentes): 13 se se inclúe
  Cambio de Domicilio
  Número de Transmisións de datos: 22,6 Millóns
  Aforro estimado ao cidadán: 51 Millóns de Euros
  Número de Servizos: 54 (29 síncronos e 25 Asíncronos)
  Incremento de TX de datos 2011-2012: 32,36%
  Incremento do Aforro no último ano: 25,30%

  Para máis información sobre a Plataforma de Intermediación de datos http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Abre en nova xanela)

  11 December 2012

  Servizo de Consulta de Prestacións Públicas Despregar acordeon

  O INSS, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos o servizo de Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas e as de Incapacidade Temporal e Maternidade. Este servizo proporciona a seguinte información en relación ás prestacións percibidas por un cidadán a data actual:

  - Data de proceso: Data na que se fai a consulta
  - Nome e apelidos: Nome e apelidos da persoa para a que se realiza a consulta
  - Código e descrición das prestacións percibidas
  - Importe das prestacións percibidas

  O servizo atópase dispoñible en produción desde o 10 de decembro de 2012.

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación dos servizos.
  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_13444285167863748.pdf?iniciativa=212

  10 August 2012

  Nova versión do documentode Integración de Catastro dispoñible en Documentos de Integración, Ejemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD. Despregar acordeon

  Liberouse a versión 1.8.11 do documento de Integración de Catastro. O documento atópase dispoñible neste portal accedendo ao seguinte URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd e entrando na área de Descargas.

  09 August 2012

  Novo servizo: Consulta de Prestacións Sociais Públicas. Despregar acordeon

  O INSS, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos o servizo de Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas e as de Incapacidade Temporal e Maternidade.

  O servizo atópase actualmente dispoñible na contorna de preprodución, e espérase que estea dispoñible en produción ao longo do mes de setembro.

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación dos servizos.

  30 July 2012

  Norma Técnica que regula o funcionamento da Intermediación de Datos Despregar acordeon

  Con data 26.07.2012 publicouse no BOE a:

  Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de
  Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de
  Interoperabilidade de Protocolos de intermediación, que dá soporte legal
  á Plataforma de Intermediación de datos.

  BOE 26.07.2012 NTI de Protocolos de intermediación(Abre en nova xanela)

  Dispoñen de máis información na o apartado de Normas Normas Técnicas do ENS (Abre en nova xanela)

  13 July 2012

  Novo Servizo: Consulta de Nivel e Grao de Dependencia Despregar acordeon

  Liberouse o novo Servizo de Consulta de Nivel e Grao de Dependencia que ofrece o IMSERSO. Os documentos e formularios atópanse dispoñibles neste portal accedendo ao seguinte URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd e entrando na área de Descargas.

  06 July 2012

  Formularios CAID Despregar acordeon

  O 5 de xullo actualizouse a versión do formulario WEB de solicitude de soporte técnico ao CAID.

  Accédese ao mesmo desde o portal PAe-CTT mediante unha ligazón situada no apartado de Ligazóns Relacionadas   das páxinas de servizos comúns e de información xeral de cada un dos servizos aos que presta soporte o CAID. Tamén se pode acceder mediante a ligazón https://valide.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do

  Novidades principais:

  • Inclúese un alta previa de usuario no sistema, co fin de facilitar a creación de pedimentos posteriores.
  • Pódese achegar información adicional a un caso xa aberto directamente a través do formulario, co número de ticket, sen necesidade de enviar correo electrónico.
  • Na páxina do formulario dispoñen dunha ligazón ao manual de usuario para solicitar soporte técnico.
  03 July 2012

   Novo Servizo: Consulta de Nivel e Grao de Dependencia Despregar acordeon

   Liberouse o novo Servizo de Consulta de Nivel e Grao de Dependencia  que ofrece o IMSERSO. Os documentos e formularios atópanse dispoñibles neste portal accedendo ao seguinte URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd e entrando en a Área de Descargas.

  02 July 2012

  Nova versión do documento de Integración de Catastro dispoñible en Documentos de Integración, Ejemplos, Formularios de Alta, WSDL e XSD. Despregar acordeon

  Liberouse a versión 1.8.8 do documento de Integración de Catastro. O documento atópase dispoñible neste portal accedendo ao seguinte URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd e entrando na área de Descargas.

  05 March 2012

  Premio á Plataforma de Intermediación Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediación obtén o premio ao proxecto referente en Interoperabilidade e/ou Seguridade na Administración Central na segunda edición de CNIS 2012 celebrada os días 22 e 23 de febreiro

  Un ano máis se procedeu á entrega dos Premios CNIS ás mellores prácticas en marcadas dentro dos EENN tanto en Administración Pública e como privada. Oito categorías diferentes e nove premiados puxeron o broche de ouro a unha nova edición de CNIS que superou todas as expectativas con máis de medio milleiro de asistentes.

  O Premio ao proxecto referente en Interoperabilidade e/ou Seguridade na Administración Central foi para a
  PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN: SERVIZOS DE VERIFICACIÓN E CONSULTA DE DATOS do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

  Toda a información referente ao congreso pódese consultar en www.cnis.es

  05 March 2012

  Librarías SCSP 3.2.1 Despregar acordeon

  A versión 3.2.1 das librarías xa foi liberada e está dispoñible para a súa descarga. Incorpora numerosas novidades con respecto ás versións anteriores, entre as que destacan as seguintes:

  - Engádese a opción de xerar un xustificante PDF asinado cos datos da resposta nos pedimentos realizados.
  - Agora, é posible consultar os pedimentos realizados por un usuario do cliente lixeiro. Igualmente, Permítese a recuperación dun pedimento realizado a través da súa idPetición.
  - Engádese a posibilidade de enviar pedimentos asíncronos no cliente lixeiro a través dun persoal excel, permitindo o envío de has 500 pedimentos por lote.
  - Actualízase en servizo de Renda, pasando do V2 a V3.
  - Liquídanse problemas de concorrencia no Recubrimento.

  Pode acceder ás este librarías como usuario rexistrado do portal con perfil de administración no URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp

  11 January 2012

  Nova versión de Librarías SCSP para JAVA (versión 3.2.1) Despregar acordeon

  Liberouse a versión 3.2.1 das Librarías de SCSP para JAVA. A documentación e software destas librarías para JAVA xa están dispoñibles neste portal accedendo ao seguinte URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp e entrando na área de Descargas como usuario rexistrado con perfil de administración.

  04 October 2011

  Conferencia sobre intercambio de datos entre AAPP dirixida a Entidades locais o próximo 10 de Novembro Despregar acordeon

  A Dirección Xeral para o Impulso da Administración electrónica vai realizar a primeira conferencia sobre intercambio de datos entre AAPP dirixida a Entidades locais.
  Na conferencia trataranse en detalle os aspectos máis relevantes relativos á Plataforma de Intermediación: Servizos de verificación e consulta de datos, e ás aplicacións que a propia DGIAE pon a disposición das Administracións Públicas para facilitar a interoperabilidade e o intercambio de datos.
  Para máis información sobre o evento pode contactar coa Secretaría da División de Proxectos de Administración Electrónica no correo sgprotec@seap.minhap.es ou no teléfono 912732461.
  Dispoñen dun folleto explicativo das xornadas, na pestana Área de Descargas "Folleto PI_SVD_Xornadas IntercambioDatos_AAPP.pdf"
   

  04 March 2011

  Formulario Web de Solicitude de Soporte Técnico ao CAID Despregar acordeon

  • O 4 de marzo ponse en produción unha nova canle para a apertura de incidencias co Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID). Ás canles habituais de correo electrónico e teléfono únese o do formulario WEB de solicitude de soporte técnico, ao que se accede desde o portal PAe_CTT mediante unha ligazón situada no parágrafo de Contacto que aparece na pestana de información Xeral do servizo.
  • Este formulario contén os datos necesarios para abrir unha solicitude de soporte: Nome do organismo, Persona de Contacto (Nome, Apelidos, teléfono e dirección de correo), Entorno afectado, Campo de texto no que describir os requirimentos do Usuario e tres campos máis que permiten anexar ficheiros con información complementaria como ACL’s, Log’s, etc.… A solicitude procésase cando se pulsa o botón “Enviar por correo electrónico”.
  04 March 2011

  Servizo de Verificación de Datos de Residencia "estendido" (INE) Despregar acordeon

  Procedemento de Autorización de Consultas de Datos de Residencia (Estendido)

  • No presente documento descríbese o procedemento de solicitude de acceso á consulta dos datos de residencia a través da Plataforma de Intermediación, Servizo de Verificación de datos de Residencia Estendido.
  • Indícanse os requisitos esixidos por parte do cedente e que veñen recollidos no formulario de acceso ao servizo.
  • Lémbrase que o servizo SVDR normal eliminarase proximamente.

  Documento Área Pública de Descargas:PI_Procedemento_Autorizacion_Servizo_Verificacion_Datos_Residencia_20110208

  22 December 2010

  Servizo de Consulta en Data Concreta TGSS en PRODUCIÓN Despregar acordeon

  Xa está dispoñible na contorna de PRODUCIÓN o servizo de consulta en Data concreta de TGSS.
  A Tesouraría Xeral da Seguridade Social ha posto a disposición das Administracións Públicas un Servizo Web que permite a obtención dun certificado de Alta en Data Concreta de obrigas coa Seguridade Social (Servizo Web de Alta en Data Concreta versión de Intermediación).
  O servizo basicamente consiste en que se lle pasa unha data a TGSS para unha persoa en concreto, e TGSS responde se dita persoa estaba en Alta laboral para a data solicitada.

  22 December 2010

  Obter descritiva e gráfica e Consulta de bens inmobles Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediación ofrece dous novos servizos de consulta do Catastro: Obter descritiva e gráfica e Consulta de bens inmobles.
  Consulta de Bens Inmobles. Mediante este servizo obtense información de datos catastrais de acordo á Referencia Catastral introducida ou a través da referencia de polígono e/ou parcela.
  Obter Descriptiva e Gráfica. Permite obter unha certificación descritiva e gráfica dun inmoble.
  Documento de integración na área de Descargas: DEI_PINT_Servizos_Intermediados_v1_8_2.doc

  20 May 2010

  Servizo de Consulta en Data Concreta TGSS Despregar acordeon

  Xa está dispoñible na contorna de Preprodución o servizo de consulta en Data concreta.
  A Tesouraría Xeral da Seguridade Social ha posto a disposición das Administracións Públicas un Servizo Web que permite a obtención dun certificado de Alta en Data Concreta de obrigas coa Seguridade Social (Servizo Web de Alta en Data Concreta versión de Intermediación).
  O servizo basicamente consiste en que se lle pasa unha data a TGSS para unha persoa en concreto, e TGSS responde se dita persoa estaba en Alta laboral para a data solicitada.

  20 April 2010

  Ministerio de Presidencia en Tecnimap 2010 Despregar acordeon

  Ministerio de Presidencia en Tecnimap O Ministerio da Presidencia asistiu ás sesións de Tecnimap 2010 celebradas o pasado 7-9 de abril.

  26 March 2010

  Títulos Universitarios e No Universitarios (M. Educación) Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediación ofrece dous novos servizos de consulta de datos dos Títulos Oficiais dun cidadán, estes son:

  • O Servizo de Verificación de Datos de Títulos universitarios oficiais (SVDTU)proporcionará información acerca dos títulos universitarios oficiais outorgados a un cidadán.
  • O Servizo de Verificación de Datos de Títulos Non universitarios oficiais (SVTNU) proporcionará información acerca da lista de títulos non universitarios oficiais obtidos por un cidadán.


  Polo momento atópanse dispoñibles as titulacións obtidas con posterioridade a 1999.

  Estes servizos poderán ser utilizados de forma automatizada polas aplicacións que sexan adaptadas para incluír a dita consulta.
  Documento Área de descargas: DEI_SVDT_v1_8.pdf

  25 January 2010

  Datos Catastrais e Certificación Catastral Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediación ofrece dous novos servizos de consulta: Consulta dos datos Catastrais e Certificación Catastral

  • Consulta Catastral
  • Certificado de Titularidade.
  • Estar ao Corrente de Débeda coa AEAT para Ayudas e Subvenciones (AEAT)
  • A Plataforma de Intermediación ofrece un novo servizo para comprobar se un cidadán está ao corrente de pago coa AEAT para a concesión de Ayudas e  Subvenciones.
  • Prover ao sistema SVD da capacidade de facilitar información relativa ao estado de débedas tributarias pendentes para a obtención de Axudas e Subvencións outorgadas a un cidadán ou empresa.

  Os datos do certificado serán proporcionados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

  Este servizo poderá ser utilizado de forma automatizada polas aplicacións que sexan adaptadas para incluír a dita consulta.
  Documento Área de descargas: DEI_SVDBS_v1_4.pdf

  08 January 2010

  Premios 4th European eGovernment Awards 2009 SVD. Despregar acordeon

  O Servizo de Verificación de Datos foi recoñecido como boa práctica no marco da cuarta convocatoria de premios europeos de administración 2009( http://www.epractice.eu/en/awardsfinalists2009(Abre en nova xanela) ).

  31 December 2009

  Novos Servizos de Intermediación de Datos Dispoñibles Despregar acordeon

  Incluíronse novos servizos de verificación de datos na Plataforma de Intermediación:

  • Prestacións e Situación de Desemprego do SPEE (Servizo Público de Emprego Estatal)
  • Títulos Universitarios e Non Universitarios (M. Educación)
  • O Servizo de Verificación de Datos de Títulos universitarios oficiais (SVDTU)proporcionará información acerca dos títulos universitarios oficiais outorgados a un cidadán.
  • Servizo de Verificación de Datos de Desemprego proporcionará información achega do Certificado da última situación de prestacións.
  • Servizo de Verificación de Importes Actuais proporcionará información achega do Certificado de Importes de Prestacións percibidos Actuais
  • Servizo de Verificación de Importes por Períodos proporcionará información achega do Certificado de Importes de Prestacións percibidos nun Período determinado.
  • Servizo de Verificación de Datos de Títulos Non universitarios oficiais

  (SVTNU) proporcionará información acerca da lista de títulos non universitarios oficiais obtidos por un cidadán.
  Polo momento atópanse dispoñibles as titulacións obtidas con posterioridade a 1999.

  Datos Catastrais e Certificación Catastral (D.X. do Catastro)
  Consulta Catastral
  Certificado de Titularidade.
  Estar ao Corrente de Débeda coa AEAT para Axudas e Subvencións (AEAT)
  Prover ao sistema SVD da capacidade de facilitar información relativa ao estado de débedas tributarias pendentes para a obtención de Axudas e Subvencións outorgadas a un cidadán ou empresa.
  Os datos do certificado serán proporcionados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

  05 December 2009

  Desemprego do SPEE (Servizo Público de Emprego Estatal) Despregar acordeon

  A Plataforma de Intermediación ofrece tres novos servizos de consulta de datos da Prestación de Desemprego dun cidadán, estes son:

  • Servizo de Verificación de Datos de Desemprego proporcionará información achega do Certificado da última situación de prestacións.
  • Servizo de Verificación de Importes Actuais proporcionará información achega do Certificado de Importes de Prestacións percibidos Actuais
  • Servizo de Verificación de Importes por Períodos proporcionará información achega do Certificado de Importes de Prestacións percibidos nun Período determinado.

  Estes servizos poderán ser utilizados directamente de forma automatizada polas aplicacións que sexan adaptadas para incluír a dita consulta.
  Documento Área de descargas: DEI_SVDP_v2_7.pdf

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable