Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)

 • RoadMap:
  • Suport a documents grans mitjançant enviament de documents per referència (accés al document mitjançant repositoris de documents).
  • Metadades addicionals (habilitant per a tractament automatitzat de seients de registre).
  • Simplificació de formats de firma per a transmissions de dades SIR.
  • Posada en servici d'una llibreria que gestiona tot l'intercanvi registral amb la plataforma SIR, perquè puga ser utilitzada per les instal·lacions de registre. Esta llibreria facilita l'adaptació de les instal·lacions de tercers a la Norma SICRES 3.0 per a poder realitzar l'intercanvi registral a través de SIR i alleugerix el procediment de certificació d'aquestes solucions.

  Descripció Funcional

   

  MOTIVACIÓ:

  La complexitat administrativa d'Espanya fan que el ciutadà tinga la necessitat de relacionar-se amb diferents Administracions Públiques en funció de la competència que tinguen.

  Es calcula que hi ha més de 20.000 oficines de registre de les diverses Administracions Públiques. Este escenari produïx gran complexitat estructural i dispersió competencial en el servici públic, així com sobrecostos i impacte en la qualitat de vida dels ciutadans.

  No és infreqüent que el ciutadà que vol presentar un document cap a un organisme no municipal esbrina, en molts casos, quin és el registre competent al que presentar la seua sol·licitud i a més desplaçar-se físicament per a fer la presentació documental en aquest registre.  I viceversa, per a tots aquells casos en els quals la presentació en llocs allunyats pot suposar l'evasió d'una obligació fiscal per superar els terminis de resolució.

  Addicionalment, en molts casos els registres locals de petit poblacions tenen un escàs grau d'informatització, la qual cosa sol impossibilitar la remissió telemàtica a altres Administracions, Institucions o Organismes, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

  A més dels gastos per al ciutadà exposats anteriorment, es repercutixen importants gastos per a l'Administració, derivats del maneig i reexpedició de documentació en paper. La documentació s'ensobra i s'envia a l'administració competent, que pot estar a diversos centenars de quilòmetres el que implica retards importants i costos per ineficiència. Atés que a voltes les competències són disperses, es realitzen reexpedicions entre les diverses administracions. Un enviament estàndard pot ascendir 4€ segons tarifes oficials de correus, i aproximadament el 33% dels seients registrals, en mitjana, són reenviats entre Administracions. 

  Així mateix, si el ciutadà es persona en la seua oficina, en moltes ocasions no disposa d'informació sobre si el seu procediment s'ha iniciat.

   

  EL SISTEMA D'INTERCONNEXIÓ DE REGISTRES (SIR)

  Per a donar resposta a estes necessitats de millora i eficiència de l'Administració Pública i servici al ciutadà, s'ha desenvolupat el Sistema d'Interconnexió de Registres, com la infraestructura bàsica que permet l'intercanvi de seients electrònics de registre entre les Administracions Públiques. A través de SIR, este intercanvi d'informació es realitza de forma segura i amb conformitat legal, independentment de la instal·lació de registre utilitzada, sempre que estiga certificada en la Norma SICRES 3.0. 

  La implantació de SIR permet eliminar el trànsit de paper entre administracions, augmentant l'eficiència i eliminant els costos de manipulació i remissió del paper, gràcies a la generació de còpies autèntiques electròniques de la documentació presentada en els seients de registre. 

   

  REQUISITS I MODALITATS D'INTEGRACIÓ

  OPCIÓ 1: SERVICIS COMUNS DE REGISTRE ELECTRÒNIC

  Ús de servicis comuns de registre electrònic certificats SIR proporcionats per: la SGAD o per una Comunitat Autònoma o Diputació que donen servici a altres administracions del seu àmbit.
  Els servicis comuns de registre electrònic certificats SIR proporcionats per la SGAD són ORVE o GEISER. El servici es presta en les condicions previstes en la Resolució de 3 de maig de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'establixen les condicions per a l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals a la plataforma GEISER / ORVE, com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al Sistema d'Interconnexió de Registres ( https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2017-4970(Obri en nova finestra) ).

  OPCIÓ 2: A través D'UN SERVICI DE REGISTRE ELECTRÒNIC DE L'ENTITAT PÚBLICA CERTIFICADA SIR

  Una instal·lació certificada SIR permet l'intercanvi de registres amb la resta d'Administracions integrades en SIR ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/214/descargas/listado d'Oficines i Unitats SIR.xlsx(Obri en nova finestra) ).

  El procés de Certificació requerix a l'organisme que se certifica adaptar la seua instal·lació en els termes que s'arrepleguen en l'apartat Certificació d'https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas(Obri en nova finestra) .

  Des de 2019, previ a la certificació es precisa la Integració amb la Llibreria d'Intercanvi SIR ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/libsir(Obri en nova finestra) ). LIBSIR  gestiona tot l'intercanvi registral amb la plataforma SIR així com la comunicació amb el node CIR el qual estarà centralitzat al costat de la resta de nodes CIR de la plataforma SIR en els servidors del MPTFP.

  OPCIÓ 3:  MITJANÇANT UN SERVICI DE REGISTRE ELECTRÒNIC CERTIFICADA SIR PER UN PdP

  Ús d'un servici de registre electrònic certificats SIR proporcionat en el núvol per un Punt de Presència en RedSARA (PdP).

  Un PdP és un proveïdor de programari de l'àmbit privat que dona servici a diversos municipis o organismes públics i que complix les condicions per a ser-ho segons el marc jurídic definit per a tal efecte: https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/boe-a-2017-8018.pdf(Obri en nova finestra) . En https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/207/descargas/puntos de Presència-Reconeguts.xlsx(Obri en nova finestra) es poden trobar els Punts de Presència reconeguts.

   

  RECURSOS RELACIONATS

  COMPONENT D'INTERCANVI REGISTRAL (CIR): Component programari desenvolupat per la DGMAPIAE per a facilitar la interconnexió amb SIR, i que fa la funció de connectar les diferents instal·lacions de registre amb la plataforma.

  DIRECTORI COMÚ (DIR3): Directori Comú d'unitats i oficines de les Administracions Públiques. Per a poder operar amb SIR, les oficines i les unitats usuàries han d'estar donades de alta en este sistema.

  SICRES 3.0 - Norma Tècnica d'Interoperabilitat que estabece el model de dades i funcional dels seients registrals. Totes les instal·lacions integrades en SIR han d'estar certificades en la Norma SICRES 3.0

  OFICINA DE REGISTRE VIRTUAL (ORVE): ORVE és un servici en el núvol ja certificat i integrat amb SIR, que permet digitalitzar el paper que presenta el ciutadà en les oficines de registre, i enviar-ho electrònicament a la destinació a l'instant, siga el que siga la seua ubicació geogràfica o nivell d'administració competent. 

  GESTIÓ INTERGRADA DE REGISTRES (GEISER): Servici en el núvol que oferix funcionalitats completes de registre, ampliant les oferides per ORVE.

   

   

  Descripció Tècnica

Responsable