Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)

 • RoadMap:
  • Suport a documents grans mitjançant enviament de documents per referència (accés al document mitjançant repositoris de documents).
  • Metadades addicionals (habilitant per a tractament automatitzat de seients de registre).
  • Simplificació de formats de signatura per a transmissions de dades SIR.
  • Posada en servei d'una llibreria que gestiona tot l'intercanvi registral amb la plataforma SIR, perquè pugui ser utilitzada per les instal·lacions de registre. Aquesta llibreria facilita l'adaptació de les instal·lacions de tercers a la Norma SICRES 3.0 per poder realitzar l'intercanvi registral a través de SIR i alleugereix el procediment de certificació d'aquestes solucions.

  Descripció Funcional

   

  MOTIVACIÓ:

  La complexitat administrativa d'Espanya fan que el ciutadà tingui la necessitat de relacionar-se amb diferents Administracions Públiques en funció de la competència que tinguin.

  Es calcula que hi ha més de 20.000 oficines de registre de les diverses Administracions Públiques. Aquest escenari produeix gran complexitat estructural i dispersió competencial en el servei públic, així com sobrecoste i impacte en la qualitat de vida dels ciutadans.

  No és infreqüent que el ciutadà que vol presentar un document cap a un organisme no municipal esbrina, en molts casos, quin és el registre competent al que presentar la seva sol·licitud i a més desplaçar-se físicament per fer la presentació documental en aquest registre.  I viceversa, per a tots aquells casos en els quals la presentació en llocs allunyats pot suposar l'evasió d'una obligació fiscal per superar els terminis de resolució.

  Addicionalment, en molts casos els registres locals de petites poblacions tenen un escàs grau d'informatització, la qual cosa sol impossibilitar la remissió telemàtica a altres Administracions, Institucions o Organismes, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

  A més de les despeses per al ciutadà exposats anteriorment, es repercuteixen importants despeses per a l'Administració, derivats del maneig i reexpedició de documentació en paper. La documentació s'ensobra i s'envia a l'administració competent, que pot estar a diversos centenars de quilòmetres el que implica retards importants i costos per ineficiència. Atès que de vegades les competències són disperses, es realitzen reexpedicions entre les diverses administracions. Un enviament estàndard pot ascendir 4€ segons tarifes oficials de correus, i aproximadament el 33% dels seients registrals, en mitjana, són reexpedits entre Administracions. 

  Així mateix, si el ciutadà es persona en la seva oficina, en moltes ocasions no disposa d'informació sobre si el seu procediment s'ha iniciat.

   

  EL SISTEMA D'INTERCONNEXIÓ DE REGISTRES (SIR)

  Per donar resposta a aquestes necessitats de millora i eficiència de l'Administració Pública i servei al ciutadà, s'ha desenvolupat el Sistema d'Interconnexió de Registres, com la infraestructura bàsica que permet l'intercanvi de seients electrònics de registre entre les Administracions Públiques. A través de SIR, aquest intercanvi d'informació es realitza de forma segura/segura i amb conformitat legal, independentment de la instal·lació de registre utilitzada, sempre que estigui certificada en la Norma SICRES 3.0. 

  La implantació de SIR permet eliminar el trànsit de paper entre administracions, augmentant l'eficiència i eliminant els costos de manipulació i remissió del paper, gràcies a la generació de còpies autèntiques electròniques de la documentació presentada en els seients de registre. 

   

  REQUISITS I MODALITATS D'INTEGRACIÓ

  OPCIÓ 1: SERVEIS COMUNS DE REGISTRE ELECTRÒNIC

  Ús de serveis comuns de registre electrònic certificats SIR proporcionats per: la SGAD o per una Comunitat Autònoma o Diputació que donin servei a altres administracions del seu àmbit.
  Els serveis comuns de registre electrònic certificats SIR proporcionats per la SGAD són ORVE o GEISER. El servei es presta en les condicions previstes en la Resolució de 3 de maig de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableixen les condicions per a l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals a la plataforma GEISER / ORVE, com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al Sistema d'Interconnexió de Registres ( https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2017-4970(Obre en nova finestra) ).

  OPCIÓ 2: A través D'UN SERVEI DE REGISTRE ELECTRÒNIC DE L'ENTITAT PÚBLICA CERTIFICADA SIR

  Una instal·lació certificada SIR permet l'intercanvi de registres amb la resta d'Administracions integrades en SIR ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/214/descargas/listado d'Oficines i Unitats SIR.xlsx(Obre en nova finestra) ).

  El procés de Certificació requereix a l'organisme que se certifica adaptar la seva instal·lació en els termes que es recullen en l'apartat Certificació d'https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas(Obre en nova finestra) .

  Des de 2019, previ a la certificació es precisa la Integració amb la Llibreria d'Intercanvi SIR ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/libsir(Obre en nova finestra) ). LIBSIR  gestiona tot l'intercanvi registral amb la plataforma SIR així com la comunicació amb el node CIR el qual estarà centralitzat al costat de la resta de nodes CIR de la plataforma SIR en els servidors del MPTFP.

  OPCIÓ 3:  MITJANÇANT UN SERVEI DE REGISTRE ELECTRÒNIC CERTIFICADA SIR PER UN PdP

  Ús d'un servei de registre electrònic certificats SIR proporcionat en el núvol per un Punt de Presència en RedSARA (PdP).

  Un PdP és un proveïdor de programari de l'àmbit privat que dona servei a diversos municipis o organismes públics i que compleix les condicions per ser-ho segons el marc jurídic definit per a tal efecte: https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/boe-a-2017-8018.pdf(Obre en nova finestra) . En https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/207/descargas/puntos de Presència-Reconeguts.xlsx(Obre en nova finestra) es poden trobar els Punts de Presència reconeguts.

   

  RECURSOS RELACIONATS

  COMPONENT D'INTERCANVI REGISTRAL (CIR): Component programari desenvolupat per la DGMAPIAE per facilitar la interconnexió amb SIR, i que fa la funció de connectar les diferents instal·lacions de registre amb la plataforma.

  DIRECTORI COMÚ (DIR3): Directori Comú d'unitats i oficines de les Administracions Públiques. Per poder operar amb SIR, les oficines i les unitats usuàries han d'estar donades de alta en aquest sistema.

  SICRES 3.0 - Norma Tècnica d'Interoperabilitat que estabece el model de dades i funcional dels seients registrals. Totes les instal·lacions integrades en SIR han d'estar certificades en la Norma SICRES 3.0

  OFICINA DE REGISTRE VIRTUAL (ORVE): ORVE és un servei en el núvol ja certificat i integrat amb SIR, que permet digitalitzar el paper que presenta el ciutadà en les oficines de registre, i enviar-ho electrònicament a la destinació a l'instant, sigui el que sigui la seva ubicació geogràfica o nivell d'administració competent. 

  GESTIÓ INTERGRADA DE REGISTRES (GEISER): Servei en el núvol que ofereix funcionalitats completes de registre, ampliant les ofertes per ORVE.

   

   

  Descripció Tècnica

Responsable