Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrado de Xestión de Persoal

 • Nomee Abreviado:
  SIGP
  Accesos Directos:
  FAQ (Abre en nova xanela) , Solicitud de alta e roles en SIGP (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais do solicitante (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais do xestor (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais de instalación (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  O Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP) é un servizo que proporciona unha plataforma para a xestión integral dos Recursos Humanos da Administración Xeral do Estado, cubrindo as necesidades do persoal funcionario e laboral. Permite a tramitación completa do expediente electrónico, incluída a xestión documental, a firma electrónica e interacción entre organismos e unidades dependentes. O sistema posibilita a comunicación entre os diferentes actores que participan nun expediente; empregados públicos, responsables de unidades orgánicas e xestores de recursos humanos, a través de accesos aloxados no portal Funciona.
  Destinatarios:
  AGE
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/formularioincidencia.html

  O servizo SIGP conta con dúas listas de distribución co fin  de dar a coñecer as últimas novidades relacionadas sobre o sistema:

  • Para información sobre noticias, documentos e foros orientada a usuarios e xestores está dispoñible a opción “Subscribirse”, situada nesta mesma páxina.
  • Para avisos sobre novidades, versións e subidas a produción orientados ás unidades consumidoras de SIGP ha de realizarse unha subscrición a través da ligazón:
   https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/sigp-avisos
  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de recursos humanos
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnico

  Descrición

  O proxecto SIGP (Sistema Integrado de Xestión de Persoal) está desenvolvido pola Subdirección Xeral de Aplicacións e Servicios Generales, pertencente á Secretaría Xeral de Administración Dixital, e ten como obxectivo principal proporcionar unha ferramenta de traballo para os xestores de Recursos Humanos da Administración Xeral do Estado. O proxecto conseguiu a centralización da xestión dos procedementos sobre unha única aplicación, ofrecendo aos organismos integrados un servizo final accesible desde o navegador sen necesidade de infraestrutura propia nin mantemento. Ademais do anterior o sistema adáptase ás evolucións tecnolóxicas de forma constante, non requirindo soporte especializado polas unidades usuarias. Todo iso cunha alta dispoñibilidade e robustez nunha contorna segura de execución.

  Contribuíndo á dixitalización da Administración e ao cumprimento dos obxectivos de racionalización no gasto público, o Sistema Integrado de Xestión de Persoal é unha peza crave na estratexia da AGE, aspirando a converterse na aplicación referente no ámbito dos Recursos Humanos. Asegúrase, por tanto, un servizo de calidade ao usuario con adaptacións dinámicas aos cambios normativos  permitindo unha tramitación acorde coa legalidade vixente en cada momento.

  En a actualidade (Xaneiro 2020) conta cos seguintes procedementos:

  -Anotaciones xenéricas

  -Autorización de compatibilidade con  actividade pública

  -Recoñecemento de compatibilidade para actividade privada

  -Rexistro de Órganos de Representación (Permisos sindicais)

  -Tramitación de expedientes de modificación de RPT (Persoal funcionario e laboral)

  -Proceso selectivo e nomeamento de funcionarios en prácticas e de carreira dos corpos e escalas xerais da Administración Xeral do Estado

  -Reingreso ao servizo activo de funcionarios e escalas xerais da Administración Xeral do Estado

  -Autorización de comisións de servizos con cambio de departamento ou fóra do ámbito dunha Comunidade Autónoma

  -Autorización de proxectos de convocatoria de concursos de méritos

  -Emisión de certificados de méritos

  -Autorización de adiamentos de cesamentos en concursos

  -Traslados por motivos de saúde ou rehabilitación do funcionario, cónxuxe ou fillos

  -Autorización de redistribucións de efectivos

  -Regularización de situacións administrativas

  -Reingreso de persoal laboral

  -Mobilidade funcional por incapacidade laboral permanente total do persoal laboral

  -Convocatoria e resolución de concursos de traslados interdepartamentales de persoal laboral

  -Autorización de proxectos de convocatoria de concursos departamentais de persoal laboral

  -Xubilación voluntaria no réxime de clases pasivas e Seguridade Social para os corpos e escalas xerais da Administración Xeral do Estado (Persoal funcionario)

  -Xubilacións departamentais

  -Comisións de servizo internas a un ministerio

  -Recoñecemento de trienios

  -Cambio de situacións administrativas

  -Suspensión de funcións (persoal funcionario e laboral)

  -Ceses de persoal funcionario

  -Tomas de posesión de persoal funcionario

  -Altas e baixas de persoal laboral

  -Recoñecemento de servizos previos de persoal funcionario

  -Recoñecemento de servizos de persoal laboral

  -Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  -Reconocimiento de Grado

  -Concurso de méritos (Persoal funcionario e laboral)

  -Convocatorias de libre designación

  -Concesión e denegación de permisos e licenzas (incluíndo incapacidade)

  -Xestión de o  Plan Anual de Formación

  -Xestión de o  Plan Anual de Acción Social

  -Prolongación do servizo activo

  -Avaliación do desempeño

  -COSMO-Comisións de Servizo Misión Oficial

  -Adscricións temporais persoal laboral

  -Seguimento de indicadores (CONCILIA e Absentismo)

  -Xestión de usuarios

  Pódese consultar o catálogo ampliado de procedementos na seguinte ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:9d09b041-2f38-4d4c-aba3-6e147904f26a/Funcionalidades%20de%20os%20procedementos%20de%20SIGP%20Marzo%202019%20.pdf

   

  A interacción coa aplicación pódese realizar das seguintes formas:

  1. Desde a rede SARA, a través do menú Os meus Servizos de RRHH ( https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html ), ligazón aloxada así mesmo en Funciona.
  2. Desde internet, para algúns procedementos, tamén a través do menú Os meus Servizos de RRHH accedendo por https://sede.funciona.gob.es/public/servizos https://sede.funciona.gob.es/public/servizos .

   

  Os xestores e usuarios serán identificados por Autentica e as firmas realizaranse nun portafirmas propio. Así mesmo interactúase con servizos comúns como Geiser, Notifica, Inside, Nedaes ou a Plataforma de Intermediación (PID) co fin de que os procedementos administrativos realícense integramente en SIGP, de maneira áxil, rápida e minimizando ao máximo as cargas administrativas e de tramitación.

  Co fin de introducir e perfeccionar o uso da ferramenta, ofértanse periodicamente cursos de formación, publicitados no Espacio SIGP do portal Funciona, abertos a organismos interesados no coñecemento da ferramenta.

  Noticias

  08 October 2021

  Publicación de novos manuais (guías rápidas) do procedemento de Formación de SIGP Desplegar acordeon

  Seguindo coas actuacións de mellora sobre o material dispoñible para Usuarios e Gestores de Recursos Humanos publicáronse as seguintes guías relativas ao procedemento de Formación de SIGP:

  • Guía rápida sobre fluxo de Formación.
  • Guía rápida sobre configuración de porcentaxes de inasistencia.
  • Guía rápida sobre xeración de Certificados e Documentos Rexistrais F10R-L7R e DESER.

  Pódese acceder ás guías publicadas desde Espacio SIGP, co seguinte acceso directo:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor/formaci-n-.html

  07 October 2021

  Nova subida a produción do sistema SIGP no mes de Outubro de 2021 Desplegar acordeon

  Levouse a cabo unha nova subida a produción do sistema SIGP onde se inclúen melloras sobre os diferentes módulos da aplicación, sendo as máis salientables os seguintes:

   

  Altas e Bajas de Persoal Laboral

  • Habilítase, mediante icona de selección, a posibilidade de selección ou cambio de posto na sección de posto de baixa, para poder cubrir os casos nos que hai que facer unha baixa dun posto que xa non se ocupa por sentenza xudicial ou similar.
  • Actualizado o proceso de xeración de chamada para anotación en RCP no caso do documento rexistral L12R de acordo a se a situación inicial é de ‘activo’ ou outra diferente.

  Anotaciones Genéricas

  • Habilitado novo tipo de documento ‘0_F10R_L7R’ para a carga de Empregados e xeración de expedientes automática a través de ficheiro. Permitirá non ter que distinguir o tipo de documento segundo o réxime xurídico do empregado.
  • Actualizada información da titulación para a xeración dos documentos rexistrais F10R e L7R, mostrando a descrición longa da titulación en lugar da curta.
  • Liquidada incidencia na xeración da chamada a anotación do documento F31R para o caso de funcionario que ten ‘Escala’ en lugar de ‘Corpo’ que impedía o seu envío a anotación.

  Comisións de Servizo Interdepartamentales e Departamentais

  • Habilítase ligazón "Xerar Documentos" con independencia do rol ou de que o xestor logado pertenza ou non á unidade RRHH Responsable Destino que aparece no expediente. Desta forma permítese xerar o documento 10_ACUER (Acuerdo de comisión de servizos F7) se é necesario. No caso de auto-asignación de expediente por parte do xestor, habilítanse botóns de acción para o arquivado ou peche do expediente.

  Xestión de compatibilidades

  • Solucionada incidencia relativa a mostrar o filtro de localidade ao seleccionar a un empregado para o alta de expediente.

  Xestión de RPT:

  • Optimizado proceso de xeración de documento RID para o caso de expedientes cun alto número de postos xestionados.
  • Engadida obrigatoriedade do campo “Tipo de expediente” para evitar problemas no envío do expediente a portal CECIR.
  • Incorpórase apertura do campo “Descrición” do posto no alta de posto de laboral só para o caso de postos non pertencentes a IV convenio.
  • Incluída adaptación para permitir a unidades de RRHH de servizos centrais, o envío de expedientes a portal CECIR que reciben desde unidades de RRHH de organismos dependentes.
  • Corríxese incidencia relativa á non habilitación do botón “Novo posto” na pantalla “Alta posto procura RCP”.
  • Liquidada incidencia relativa Estudar á xeración do ficheiro Cuadro I (RPT actual e modificada) para o seu envío a portal CECIR.

  Xestión de Acción Social

  • Incorpórase funcionalidade para poder planificar a carga de rendas do plan de acción social desde ficheiro Excel.
  • Actualización de pantalla de cálculo do baremo de axudas familiares para os que teñen 5 fillos ou máis e opcións sobre "Coeficiente cálculo punt. rendas X fillo"  en funcionalidade de baremo por fórmula.
  • Liquidada incidencia relativa á apertura dos documentos achegados desde portal á solicitude, na opción dispoñible na pestana “Documentos” da pantalla de solicitude.

  Jubilaciones Interdepartamentales e Departamentais

  • Engadido novo tipo de documento, para Jubilaciones Interdepartamentales do tipo Seguridade Social, denominado “Informe de Simulación de Xubilación”. Colócase como obrigatorio no envío de solicitude desde o portal no caso de seguridade social.
  • Liquidada incidencia relativa á tramitación na DGFP dunha solicitude de xubilación recibida desde o portal ,cando se incluíu na mesma información doutras pensións.

  Recoñecemento de Grao

  • Habilitada posibilidade de selección de relación de servizos do empregado para o recoñecemento de grao.

  Recoñecemento de Servizos Previos

  • Liquidada incidencia na carga de servizos previos cando se toma como referencia a data de cesamento do empregado. Tomarase o posto ocupado sobre o que se realiza o cesamento.

  Soluciones Genéricas

  • Actualizadas ligazóns do portal Internet de SIGP para apuntar a servizos de Funciona en sede Funciona.
  • Incorporada funcionalidade que permite mostrar a unidade de recursos humanos responsable á que se trasladan expedientes cando o traslado se fai desde a xestión masiva de expedientes dun procedemento.
  • Actualizado o formato Excel dos informes de postos (opción Xenéricos comúns – Informes/consultas xenéricas – Informe de postos), para facilitar a súa explotación aos xestores.
  • Incorporada funcionalidade na xanela de visualización de documento na aplicación, de forma que se permite a súa re-dimensionamento segundo tamaño axustado polo xestor.
  16 August 2021

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Agosto de 2021 Despregar acordeon

  Na última subida a produción do sistema SIGP introducíronse novos desenvolvementos, solucionado incidencias e implementado melloras, sendo as máis salientables  as seguintes:

  Altas e Bajas de Persoal Laboral:

  • Mellora na recuperación de características de posto creado en SIGP para alta de laboral en campos do expediente de altas e baixas de persoal laboral.
  • Solucionada incidencia respecto ao envío do documento NIE na chamada a anotación do M3R.

  Cesamentos de Persoal Funcionario:

  • Solucionada incidencia respecto da información enviada en anotación de cesamento con cambio de administración, cando a administración destino é diferente dunha Comunidade Autónoma.

  Comisións de Servizo Interdepartamentales e Departamentais:

  • Inclúese posibilidade de cambiar "Unidade" do posto asociada ao posto. "Orixe" ou "Reservado" na pestana "Posto Orixe", antes de gardar o expediente, para que poidan corrixir aqueles movementos cara a bolsas de postos que dan lugar a problemas nas prórrogas á hora de pedir os informes.

  Convocatorias de Libre Designación:

  • Solucionada incidencia en anexos de adxudicación respecto de non mostrar a información oculta en caso de selección de GDPR.

  Descarga de ficheiros SIGP:

  • Solucionado caso en ficheiro de descarga de NEDAES que leva os niveis da primeira actividade laboral e non da actual.
  • Corrixido caso polo que se duplicaban certos rexistros no ficheiro RPERSONA da descarga SIGP.
  • Corrixido caso de erro no campo Data de cesamento na táboa posicional P_ACCESS_PERSOA.
  • Liquidado caso en descargas de ficheiros NEDAES respecto ao corte nalgúns campos de información.
  • Corregido casos de error reportados respecto a campos de complementos en fichero Excel RPTL.

  Evaluación de Desempeño:

  • Incorporada funcionalidade para a realización dunha avaliación de desempeño 360º, onde un avaliado poida ter asignados varios avaliadores que poden ser de nivel organizativo diferente. A avaliación 360º realizarase sobre as competencias asignadas ao empregado.

  Xenéricos Comúns SIGP:

  • Habilítase poder recuperar mediante validate (tabulador) un texto en xanelas de xeración de documentos "Recursos", "Observacións", "Disposición aplicada" e "Normativa de firma". Se se teclea o identificador do texto e presiónase tabulador recuperarase o texto do persoal na pantalla correspondente.
  • Incorporada conexión con servizos web de Autentica para o alta de usuarios en Autentica automática desde procedementos de SIGP, ou a asignación automática de permisos de acceso a aplicación SIGP para usuarios xestores.

  Gestión de Compatibilidades con actividade pública ou actividade privada:

  • Actualízase o gardado da información de dirección do empregado para uso de oficios e resolucións estándar.

  Xestión do Plan Anual de Formación:

  • Nova funcionalidade que permite xerar directamente o documento DESER no procedemento de  Formación.
  • Inclúense melloras nos filtros para obter datos solicitudes.
  • Mellora en pantalla “Xestionar inscricións por solicitude” para unificar botóns “Comprobar Prerrequisitos”, “Calcular Centro Actual”, “Control de Curso” nun único botón “Comprobación de solicitudes”.
  • Nova funcionalidade asociada á opción “Excel datos de inscricións”, onde se inclúen novos informes con máis campos e nova forma de visualización a través de pestana “visualizar informes”.
  • Habilitado control que limita o máximo número de cursos aos que pode estar inscrito un alumno por Plan específico. É configurable por cada xestor de formación.
  • Mellora no portal de formación para que ao facer a solicitude móstrense só os prerrequisitos dos cursos que se seleccionaron.
  • Novos checks engadidos á solicitude do portal de formación para informar sobre incorporación ao servizo activo no último ano procedente do permiso de maternidade ou paternidade, ingresar desde a situación de excedencia por razón de garda legal ou atención de persoas maiores dependentes ou persoas con discapacidade, atoparse en permiso de maternidade, paternidade ou excedencia por motivos familiares ou que se require adaptación.
  • Habilítase funcionalidade para eliminar unha ausencia gravada.
  • Introdúcese que a porcentaxe de asistencia para emitir os certificados poida ser configurado por cada Xestor de Formación e ademais individualmente por cada tipo de curso (presencial, videoconferencia…) de forma que se teña en conta á hora de xerar os certificados e anotar en RCP.
  • Habilítase a xeración da estatística de avaliacións en formato Excel.
  • Habilítase a xeración do informe de Personas pendentes de contestar a avaliación en excel, engadindo ademais o correo e o teléfono dos alumnos.
  • Engádese novo Excel por persoa coa seguinte informacion:

  - Solicitudes realizadas, iniciando o seu estado (obter datos de solicitudes)

  - Cursos realizados, con información de asistencia.

  - Lista de certificados emitidos.

  • Incorpórase calendario mensual / anual con todas as Sesións programadas, onde se pode filtrar por: Ano, Plan anual, Plan específico, Curso e Mes.
  • Limítase visibilidade do informe 'Obter datos de solicitudes' sobre solicitudes de persoal da propia provincia cando se ten rol de Coordinador.

  Xestión da Produtividade:

  • Habilitada nova pantalla previa antes da simulación que contén os botóns principais de acción para xestión da produtividade.
  • Incluído concepto e campos necesarios para ter un "Orzamento fixado" ademais do xa existente como Presupuesto Simulado, que se poida actualizar pondo as cantidades reais que asignan máis aló das que saen en Simulación.
  • En opción de Validación de solicitudes, onde aparecen as solicitudes de produtividade en diferente estado, habilítase filtrado polo campo "mes" que xa aparece como resultado en columna.
  • Habilítase validación ou aceptación das solicitudes de maneira masiva, para poder facer este proceso coas produtividades do mes correspondente.
  • Habilítase na opción de validación de solicitudes, poder distinguir as solicitudes pendentes que o son pola produtividade do mes das que son pedimentos que chegan do responsable de unidade.
  • Axústanse os informes Excel e PDF de produtividades para que mostren as produtividades dun mes.

  Reconocimiento de Trienios:

  • Corríxese incidencia de procura de expedientes por campos data do filtro inicial.
  • Incorporados no informe de trienios os empregados con situación administrativa computable pero que non teñen actividade laboral (non ocupan posto), por exemplo aqueles en situación administrativa de "Coidado de familiares".
  • Solucionada incidencia en relación ao envío masivo de documentos para a anotación.

  Rexistro de Órganos de Representación:

  Novos axustes polo Acordo 16 de Decembro de 2020:

  • Para calquera xestor de ROR de Ministerios/ Organismos/ Agencias,… permítese asignación de crédito 8b e 8d nas seguinte circunstancias:

  -Mínimo crédito horario de asignación – 7,5 horas.

  -Por encima de 7,5 horas pode elixir a cantidade de horas que queira, non hai tramos, ata o límite de 100 horas.

  -Estes departamentos e organismos poden mesturar tamén créditos -8.b) con 8.d) co límite das 100 horas.

  • Se a un delegado sindical concédeselle unha dispensa total, pode dispor do seu crédito horario como delegado ou delegada sindical libremente, para cedelo á BHDS ou a outro DS do seu mesma sección sindical e centro de traballo, se é unha dispensa distinta da BHDS; se a DT é da BHDS pode ceder o seu crédito horario á este bolsa ou non facer nada co seu crédito, pódello quedar.
  • FP pode a un empregado con crédito de Delegado Sindical, teña como teña o crédito, pódelle asignar 140 horas de CHMD para darlle posteriormente unha dispensa.

  • Inclúense modificacións sobre colocar Fecha de Fin automática nunha DT se a persoa ten cesión de crédito con data de fin.
  08 July 2021

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Xullo de 2021 Despregar acordeon

   Na última subida a produción do sistema SIGP inclúense novos desenvolvementos e melloras nos diversos procedementos do sistema, sendo os máis salientables os seguintes:

  Altas e Bajas de Persoal Laboral:

  • Actualizado campo "Período de Cotización" na xeración do documento rexistral L12R (Baixa por Xubilación) para incluír texto do tipo “Años, meses e días”.
  • Permítese a xestión de empregados que pertenceron ao ámbito de xestión do usuario xestor, con relación de servizos pechada, de acordo ao tipo de peche da relación de servizos.
  • Corríxese incidencia para mostrar o NIP RCP do empregado no documento M3R.

  Anotaciones Genéricas:

  • Limitada lonxitude do campo “Autoridade” a 100 caracteres nas anotacións dos documentos rexistrais para mencións e condecoracións (F11R, L8R), que é a lonxitude máxima permitida en RCP.
  • Ofrécese como tipo de documento en campo “NIF” na xeración dos documentos rexistrais de variación de datos de identidade (DID) e variación de datos persoais (DPR), marcando no documento tipo “Outro” pero levando a RCP o tipo “NIF”.

  Autorización de Compatibilidades:

  • Recuperadas opcións para a xeración do informe de compatibilidades activas - excel para o Portal de transparencia.
  • Incorporado novo documento “Pedimento de proposta”.

  Cesamentos de Persoal Funcionario:

  • Posibilítase o gardado de expediente sen encher o campo “Fecha de Cese” para poder xerar documentos Acordo cando non se dispón desa data de cesamento.

  Convocatorias de Libre Designación:

  • Liquidada incidencia na xeración do anexo de postos convocados.

  Xenéricos Comúns de SIGP:

  • Actualizadas as chamadas a AnotaRCP para o envío de anotacións cara a Rexistro Central de Persoal, incluíndo información de “flags de cabeceira” dalgúns documentos, así como información de unidade e provincia relativas á anotación.
  • Actualizados filtros de procura de expedientes en procedementos departamentais para permitir:

  -Procura de expedientes en estado diferente a “Finalizado”.

  -Procura de expedientes  pola unidade do empregado mediante campos "Ide Unidade" e check "Unidades dependentes".

  • Mellora na funcionalidade da ligazón “Envío documentación a RCP” incorporando como columnas na táboa de documentos para achegar o estado e data de xeración do documento. Liquídase incidencia de non envío do correo de aviso a RCP cando se inclúen retornos de carro.
  • Mellora na funcionalidade de xeración de documento DESER:

  -Anularase automaticamente o documento orixinal no expediente SIGP cando o documento DESER envíese a anotar a RCP.

  -Na xeración do DESER mostrarase xanela coas datas de efecto e sinatura do documento orixinal que van ao DESER segundo cada caso por se fose necesaria corrección por parte do xestor en casos de erro.

  • Inclúese na consulta traducida de SIGP a descrición do grupo profesional de laboral xunto ao identificador.
  • Liquídase incidencia que non permitía o borrado de postos dados de alta en SIGP ou a modificación dos datos sobre estes postos.
  • Actualizada funcionalidade que permite ás unidades de RRHH Dependentes ver os asinantes que ve a súa unidade de RRHH responsable, de face a poder seleccionalos cando xeran documentos que van enviar posteriormente á súa unidade RRHH responsable.
  • Inclúense novas familias de postos existentes en RCP non consideradas en SIGP para o alta de postos en SIGP (“X”, “W”, “V” e “E”). Así mesmo permítese o alta de postos de catálogo e a duplicación dos postos creados en SIGP.
  • Liquídase incidencia nos informes de postos que mostraban a data de xeración do informe en lugar da data de referencia solicitada para os datos.
  • Auméntase a lonxitude do campo número de documento identificativo da persoa no alta de empregados en SIGP (opción “Alta e Información da persoa”) para cubrir os casos de documentos de estranxeiro de máis de 20 caracteres.
  • Actualizada procura de empregados en procedementos departamentais para mostrar ás persoas da agrupación de seguridade do logado, segundo a provincia do posto de destino e non segundo a provincia de residencia.

  Xestión do plan  de Acción Social:

  • Corrixida incidencia en informe para obter datos de solicitudes, onde aparecerá unicamente un rexistro por solicitude con información do correo electrónico indicado na mesma.
  • Corrixida incidencia que non permitía xerar o informe listado de documentos do empregado.

  Jornada Reducida (Anotaciones Genéricas):

  • Nova funcionalidade en portal SIGP para a solicitude de Jornada Reducida nas súas diferentes modalidades. Inclúese:

  -Opción para solicitude en portal SIGP e seguimento da solicitude.

  -Paso por rexistro electrónico (GEISER) da solicitude.

  -Opción para seguimento de estado da solicitude e visualización do documento rexistral tras notificación.

  • Nova funcionalidade no procedemento de anotacións xenéricas de creación automática de expediente tras solicitude de redución de xornada, para xeración de documento rexistral F25R ou L17R, con carga automática de datos incorporados na solicitude para o documento rexistral.

  Jubilaciones Interdepartamentales e Departamentais:

  • Incluída funcionalidade de relación entre unidades de RRHH dependentes e RRHH responsables para que as unidades RRHH dependentes poidan enviar o F15 ás unidades RRHH responsables.
  • Incorporados controis no portal de solicitude de xubilación voluntaria en relación a non permitir a solicitude se se está en prolongación ao servizo activo ou non se ten a idade de xubilación correspondente.
  • Flexibilízase a procura do empregado para a xubilación con independencia do seu réxime de xubilación, dando opción a corrixir no caso que fose necesario.
  • Adaptado formato de solicitude de xubilación voluntaria en portal segundo últimos cambios introducidos por Clases Pasivas.
  • Engadido fluxo de pedimento de parecer entre FP e unidades de RRHH de servizos centrais para o caso de xubilacións voluntarias do réxime de seguridade social.

  Prolongación ao servizo activo:

  • Nova funcionalidade que permite xeración de documento DESER en procedemento de prolongación ao servizo activo.
  • Habilítase posibilidade de atopar empregados en situación de excedencia para a xestión da súa prolongación ao servizo activo.

  Recoñecemento de Servizos Previos:

  • Liquidada incidencia de solape entre a información da táboa de servizos previos desempeñados e a información de firma cando o número de servizos en táboa en grande.

  Recoñecemento de trienios:

  • Incorporado novo campo no expediente “Número de trienios total” para os expedientes de laborais, que se calculará automaticamente e que permitirá ao xestor a súa actualización se se detecta algún erro nos datos. Este valor levará ao documento rexistral e na chamada a AnotaRCP.
  • Inclúese control que impide que apareza persoal eventual nos informes de vencemento de trienios.
  • Corrixida casuística de desprazamento de 1 día da data de cumprimento de trienio.
  • Liquidada incidencia de non traslado da contía do trienio cando o expediente de trienios xérase directamente desde o informe de vencementos.

  Tomas de Posesión:

  • Incorporado icona de procura e selección de posto no campo “Posto de cesamento” para expedientes de xeración de F5R (Cesamento e TP asinados pola mesma autoridade), de forma que se poidan cubrir os casos de F5R para anula e substitúe non xerados previamente en SIGP ou outros.
  30 June 2021

  Nova subida a produción con melloras sobre a última versión da solución de Xestión de Incapacidades Temporais Despregar acordeon

  Na última subida a produción hanse implemantado melloras no procedemento de Xestión de Incapacidades Temporais, sendo as máis significativas as seguintes:

   

  • Depúrase a información que se mostra nas procuras do campo Ide Situación a través da icona lupa, tanto nos campos de filtro como na lista resultante do mesmo.
  • Inclúese control ao gardar expediente, tras crear un evento inicial, para comprobar se existe algunha IT finalizada da mesma persoa nos útlimos180 días. Se é así, indicarase mediante un aviso de forma que se poida revisar se é unha recaída ou unha nova IT.
  • Habilítase novo botón na pantalla de comunicacións a CEPIT para acceder ás alertas do interesado.
  • Recolócase o campo "Data parte confirmación" por baixo de "Data Período De:" e "Data Período A:" para un mellor ordenamento da información.
  • Se existe unha Data de 4 mes de baixa, esta mostrarase en todos os eventos posteriores na pantalla e nos documentos.
  • Facilítase a tramitación dun peche de IT por causas excepcionais como falecemento ou similar. Cámbiase a tramitación baseada en desmarcar check "P.Alta" por un combo coas dúas seguintes opcións:
  • Cierre por Alta (valor por defecto) -- obrigará aos campos necesarios para o alta, como mínimo a Data de Alta, Causa de alta, nome e primeiro apelido do colexiado.
  • Cierre Manual - Neste caso só será obrigatoria a causa de finalización e a data de peche.
  • Nas pantallas de comunicacións a CEPIT elimínase a parte inferior que mostra información sobre as comunicacións con CEPIT os servizos web. Esta información é redundante, xa que por cada comunicación realizada móstrase un rexistro na parte superior da pantalla e disponse de botóns para acceder a  a información de CEPIT.

   

  28 June 2021

  Nova versión de SIGP en produción con implementación de melloras no procedemento de Concurso Unitario de Laborais Despregar acordeon

  Actualizouse a versión da aplicación de Concurso Unitario de Laborais en produción. Con esta actualización péchase a versión inicial coa que se afrontarán os concursos unitarios de persoal laboral nos próximos meses. Entre as actualizacións cabe destacar as seguintes:

   

  • Adaptación do portal de concursos de laborais para cubrir no pedimento de solicitude, pedimentos a postos e pedimentos xenéricos derivadas do Acordo IV convenio de laborais:
   1. Adáptanse as páxinas do portal ao IV convenio.
   2. Control sobre os grupos/especialidades posibles a solicitar, con orientación das titulacións necesarias para pedir unha especialidade profesional dun grupo profesional.
   3. Inclusión de pedimentos xenéricos sobre Grupo Profesional/Especialidade Profesional con posibilidade de indicar Localidade, hábiles para todos os concursos en período anual mentres non obteña adxudicación.
   4. Habilítase desistencia por posto e a pedimento xenérico da solicitude.

   

  • Inclusión de nova opción en portal para a consulta dos postos publicados na convocatoria, con acceso a información detallada dos mesmos.

   

  • Adaptación da pantalla de solicitudes realizadas para incorporar información de pedimentos xenéricos.

   

  • Adaptación da solución para a xestión do concurso por parte das unidades de RRHH:
   1. Adaptación das pantallas de concurso para inclusión de información de postos en IV convenio.
   2. Adaptación das pantallas de solicitude para cubrir campos de IV convenio de laborais e o novo formato de pedimento de postos xenérica.
   3. Inclusión de proceso de asignación de postos a solicitude segundo pedimentos individuais e pedimentos xenéricos con base nos postos da convocatoria.
   4. Adaptación da carga do certificado de méritos incluíndo campos de IV convenio de laborais e rexistro de tempo de permanencia en grupo profesional desde o que se concursa.

   5. Incorporación de nova exclusión baseada na especialidade profesional do posto ocupado ou na súa falta da titulación habilitante sobre posto solicitado.

   6. Incorporación de novos méritos xerais segundo bases da convocatoria.

   7. Incorporación de novos criterios de desempate segundo bases da convocatoria.

   8. Habilítase funcionalidade de copia de postos non adxudicados e solicitudes non adxudicatarias dunha convocatoria á seguinte no período anual. Nesta copia de solicitudes cópiase información de certificado para valoración de solicitude con actualización da antigüidade a nova data fin de presentación de solicitudes.

   

  • Incorporación de novas listaxes de explotación:
   1. Especialidades profesionais e Titulacións habilitantes dos postos publicados na convocatoria. Dúas modalidades, básica e con información de posto da convocatoria.
   2. Informe detallado de postos da convocatoria.

   

  25 June 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción no mes de Xuño. Despregar acordeon

  Na última subida a produción do sistema SIGP implementáronse as seguintes melloras:

  Actualizouse a versión do procedemento de Xestión de Incapacidades de SIGP, dotando ao módulo de novas funcionalidades:

  • Novo filtro e lista de entrada de expedientes IT e eventos.
  • Xestión masiva de expedientes IT.
  • Xestión masiva de comunicacións con CEPIT.
  • Melloras nas pantallas comunicación con CEPIT para envío de eventos e documentación.
  • Carga de información de colexiados existente previamente en BADARAL.

  Así mesmo incorpórase  a reordenación alfabética das opcións do menú de usuario.

  03 June 2021

  Publicación de novos videotutoriales do procedemento de Concurso de Méritos Despregar acordeon

  Publícanse novos videotutoriales en Espazo SIGP relativos ao procedemento de Concurso de Méritos, co fin de facilitar aos xestores de Recursos Humanos a comprensión e uso das funcionalidades do módulo. Son os seguintes:

  • Proposta de prazas a Servicios Centrales
  • Revisar puntuacións para Consursos Unitarios
  • Valoración polos membros da Comisión.

  Están dispoñibles dentro de Funciona, con acceso directo desde a seguinte ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales/concursos.html

  02 June 2021

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Xuño 2021 Despregar acordeon

  Na última subida a produción do sistema SIGP introducíronse novos desenvolvementos, solucionado incidencias e implementado melloras, sendo as máis salientables  as seguintes:

  Anotacións xenéricas:

  • Nova funcionalidade para envío de documentación do expediente á S.X. de Rexistro Central de Persoal, para aqueles casos excepcionais onde hai que enviar documentación máis aló da habitual anotación.
  • Nova funcionalidade para a xeración de documento DESER de calquera anotación realizada previamente. Solicitaranse todos os datos do DESER e poderase executar sobre calquera documento fose xerado en SIGP ou non.
  • Habilitada posibilidade de envío masivo a sinatura de diferentes tipos de documento rexistral.
  • Engadida lista de tipos de documento no campo do filtro de entrada aos expedientes. Soluciónase incidencia que non permitía unha correcta procura por datas de inicio no filtro de entrada aos expedientes.
  • Retirada obrigatoriedade de encher o campo “Tipo de Falta” na xeración de documentos rexistrais de Sancións e Suspensións de Funcións.

  Concursos Unitarios de Persoal Laboral:

  Completada solución de concursos unitarios de laborais coas adaptacións que cobren as bases do concurso:

  • Nova exclusión por non ter a especialidade profesional correspondente do posto solicitado baseada no último posto do empregado.
  • Novos méritos: Méritos profesionais puntuación adicional, Traslado Obligatorio puntuación adicional, Antigüedad baseada en convenio único.
  • Novos criterios de desempate.
  • Habilitada funcionalidade para non visibilidade de postos incluídos en convocatoria, en período de apertura de portal de solicitudes, ata a súa publicación polos xestores de FP.
  • Adaptación dos anexos de postos eliminando columnas non necesarias no concurso unitario de laborais
  • Funcionalidade de traslado de solicitudes non adxudicadas entre convocatorias do mesmo ano. No traslado actualízase certificado recalculando antigüidade á nova data de fin de presentación de solicitudes.
  • Adaptacións en o pedimento de prioridades no portal de solicitudes.
  • Habilitada funcionalidade en portal de desistencia parcial sobre ordes de preferencia da solicitude.

  Xenéricos Comúns:

  • Funcionalidade “Documentos da rede”, incluídas novas columnas de información relativas á unidade creadora do documento.
  • Resolta incidencia no Alta de postos que impedía o alta de postos tipo “Catálogo” no caso de laborais.

  Xestión do Plan Anual de Formación:

  • Resolta incidencia pola que ao crear as sesións desde a opción de ‘Cursos do Plan específico’ non se estaban creando os calendarios das sesións.
  26 April 2021

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Abril de 2021 Despregar acordeon

  Na última subida a produción do sistema SIGP implementáronse melloras e solucionado diversas incidencias, sendo as máis salientables as seguintes:

  Altas e Baixas de Persoal Laboral

  • No filtro de acceso a expedientes ordénanse os estados de expediente polos que se filtra.
  • Incorpóranse os tipos de tramitación faltantes nos filtros dos informes.
  • Eliminada obrigatoriedade de encher os campos relativos a nacemento para poder xerar os documentos  L1R, L2R, L3R , L12R.

  Anotaciones Genéricas

  • Inclusión nos correos de aviso de anotacións xenéricas do identificador do expediente e a persoa á que corresponde o aviso.

  Concursos de Méritos

  • Inclusión de Fase1 do desenvolvemento do Concurso Unitario de Laborais que prové de solución de portal para pedimentos de IV convenio, nova exclusión baseada en grupo profesional/especialidade profesional ou posesión de titulación habilitante e outras melloras.
  • Engádese novo campo Data de Desistencia parcial en pantallas da aplicación e portal para  tratamento de desistencia parcial.
  • Liquidada incidencia coa selección do certificado de méritos que se asocia á solicitude do concurso.

  Descarga de ficheiros SIGP

  • Actualízase a descarga de ficheiros de SIGP para incorporar a información dos días de vacacións e asuntos particulares do empregado nos campos xa habilitados para ese efecto.
  • Optimízase a descarga de NEDAES para reducir o tempo de xeración dos ficheiros.

  Xestión de RPT

  • Adaptada solución con últimos cambios e resolución de incidencias sobre persoal laboral en III e IV convenio.

  Xenéricos Comúns

  • Incorpórase solución que permite a entrada de días de permiso anual de vacacións, asuntos particulares,… e o cálculo automático das vacacións que corresponden ao persoal do ámbito no ano. Permítese aos xestores actualizar os días correspondentes dun empregado se fose necesario. Esta información é relevante na carga de datos para Trama.
  • Habilítase solución que permite gardar histórico de comentarios de rexeitamento de anotación recibidos desde RCP.
  • Actualizada pantalla de alta de empregado externo de SIGP para poder cambiar datos unha vez realizado o alta.
  • Alta de posto en RPT - Aberto campo Data de Inicio cando o posto é de tipo laboral.
  • Actualizado o acceso á opción “Alta e Información do empregado” desde procedimientos como Formación o Compatibilidades para unificar pantalla de alta.
  • Na opción “Consulta documentos do empregado” non se mostrarán documentos en estado “Anulado”.
  • Opción “Informe de Puestos” – Solucionada incidencia na xeración dos informes para laborais por falta do campo “Convenio”. Habilítase a saída cara a Excel.
  • Habilitada opción “Documentos Pendientes de firma” para todos os xestores. Esta opción permite ver os documentos pendentes de firma na unidade por asinante, procedemento ou entre dúas datas a indicar.

  Jubilaciones Interdepartamentales

  • Liquidada incidencia pola que non eran visibles expedientes creados en FP unha vez pechado o expediente tras creación.

  Recoñecemento de Servizos Previos

  • Liquidada incidencia sobre a información de firma en anexos de servizos prestados.
  • Incorpórase nos anexos de certificados de servizos previos e prestados (43ANIS, 43ANIP), campo "Observacións" xusto debaixo do campo "Total Servizos Prestados".

  Rexistro de Órganos de Representación

  • Inclusión dos cambios derivados do Acordo do 16 de decembro de 2020 de asignación de recursos e racionalización das estruturas de negociación e participación que modifica o Acordo do 30 de maio de 2017.
  • Resolta incidencia sobre cesión de crédito de Representante Electoral.

  Tomas de Posesión de Personal Funcionario

  • Liquidada incidencia relativa a non mostrar información na sección do posto en documentos rexistrais de toma de posesión cando o posto era suxeito a condición.
  09 April 2021

  Novos cursos de formación en SIGP sobre o módulo de Xestión de Incapacidades Temporais Despregar acordeon

  Aberta convocatoria de sesións de formación en SIGP sobre nova solución para a Xestión de Incapacidades Temporais, que se celebrarán a finais de Abril e durante o mes de Maio.

  Distínguense sesións específicas para persoal de servizos centrais e persoal de servizos periféricos, sendo requisito necesario dispor do perfil para a xestión do procedemento.

  As solicitudes realízanse a través da opción de Formación dentro de “Os meus servizos  de RRHH (SIGP)”, no portal Funciona, con acceso desde a ligazón:

  Intranet: https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Internet: https://sigp-internet.redsara.es/

  Para a presentación de solicitudes hai que elixir o Plan de Formación SIGP 2021.

  05 April 2021

  Última actualización da versión de SIGP en produción Despregar acordeon

  Realizáronse modificacións que permiten a xestión de diversos casos nos seguintes procedementos:

  Anotaciones Genéricas:

  • Corrixida incidencia no documento F17R onde se mostraban intercambiadas en orde a sección “Recursos” e a sección “Observacións”

  Cesamentos de Persoal Funcionario:

  • Habilítase posibilidade de atopar a empregados xa cesados que historicamente pertenceron ao ámbito de xestión, de forma que se posibilite a xeración dun novo documento de cesamento por erro no previo ou por sentenza xudicial.

  Xestión de Incapacidades Temporais:

  • Liquidada incidencia na apertura de incapacidade temporal de curta duración existindo incapacidade previa pechada.

  Xestión do Plan Anual de Formacion:

  • Liquidada incidencia no campo Complemento Específico na xeración dos documentos F10R, L7R.

  Tomas de Posesión de Personal Funcionario:

  • Habilitada solución que permite atopar postos suxeitos a condición no Ministerio e Organismo que indican estes datos cando é diferente do Ministerio ou Organismo onde se atopa o posto.
  • Incluído aviso ao formalizar unha toma de posesión por concurso (OD-DC) cando a persoa leva menos de dous anos na situación administrativa de excedencia voluntaria por coidado de fillos ou excedencia voluntaria por coidado de familiares para impulsar que se xere un F31R en lugar dun F2R.
  • Resolta incidencia pola cal se producía en certos casos a repetición da sección de datos do posto nos documentos F2R e F5R.
  18 March 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción no mes de marzo de 2021 Despregar acordeon

  Na última subida a produción incorporáronse melloras e correccións en diferentes aplicacións do Sistema Integrado de Xestión de Persoal:

  Anotacións xenéricas:

  • Incorpóranse cambios na información que se mostra no documento F31R e L24R seguindo as recomendacións da S.X. de RCP. Autorízase anotación.
  • Habilítase posibilidade de borrado de expediente tras xeración de documento, mentres o documento non estea asinado.

  Adiamentos de Cesamentos:

  • Habilítase posibilidade de alta en expediente de empregado con NIP ficticio creado directamente en SIGP.

  Cambio de Situación Administrativa: 

  • No documento F6R, homoxenéizase o tamaño de letra do texto na sección "Observacións" ao tipo usado no resto de seccións.

  Concursos Departamentales e Concursos Unitarios de Persoal Funcionario:

  • Incorporada nova exclusión por pertencer a unidades que non poden participar no concurso, con posibilidade de participación se é a postos do mesmo grupo de unidades e con control de tempo mínimo nas mesmas para poder participar a outros postos do Ministerio e tempo mínimo diferente para postos doutros Ministerios.
  • Cámbiase a funcionalidade asociada ao botón de acción "Solicitar prazas ás unidades" para que sexa "Comunicación coas unidades", de forma que se poida realizar un pedimento de postos ás unidades ou unha comunicación doutro tipo coas mesmas. Habilítase a posibilidade de selección de documento a compartir coas unidades. Engádese novo tipo documento "Oficio de comunicación coas unidades
  • Incorpórase a posibilidade de incluír máis dun correo electrónico por unidade na ligazón "Unidades Finais", onde se incorporan as unidades finais ou de RRHH SSCC (concursos unitarios), ás que se solicita postos para o concurso.
  • Habilítase nos concursos unitarios nova funcionalidade no perfil de concursos unitarios de RRHH SSCC, para que se poidan incluír membros da Comisión de Valoración dentro do seu ámbito.
  • Habilítase para o rol de xestión en FP nos Concursos Unitarios de Funcionarios a opción de menú "Agrupación/Exclusións Corpos", que permite poder definir agrupacións.
  • Resólvese incidencia relativa á asociación de persoais aos postos e mellórase a xestión das mesmas nos concursos unitarios.
  • Resolta incidencia coa selección de postos condicionados na solicitude no portal de SIGP.

  Descargas de ficheiros SIGP:

  • Optimízase a descarga do ficheiro RPERSONA para evitar a duplicidade de rexistros de persoas en canto á información de persoas xubiladas no ámbito.

  Xestión do Plan Anual de Formación:

  • Resólvese incidencia relativa á posibilidade de realizar unha solicitude desde portal en estado de Excedencia por Coidado de Familiares.
  • Optimízase carga no portal de solicitudes á entrada do empregado para evitar cárgaa prerrequisitos doutros cursos co mesmo código pero que pertencen a outras sociedades (outros ámbitos).

  Emisión de Certificados de Méritos:

  • Soluciónase incidencia na carga do posto definitivo do empregado no certificado cando se atopa en ocupación provisional e non ten posto reservado.

  Rexistro de Órganos de Representación:

  • Resólvese incidencia relativa á non visualización de textos asociados aos novos documentos de xestión de Dispénsalas Totais, na opción de definición de textos para os documentos.

  Recoñecemento de Servizos Previos:

  • Solucionada incidencia respecto ao documento Anexo I en relación ao desprazamento da información de firma á segunda folla deixando espazo en branco na primeira folla do documento.
  • Solucionada incidencia respecto da colocación dos servizos prestados nas táboas correspondentes, servizos en clases pasivas ou outros servizos, na xeración do documento de Certificado de Servizos para Clases Pasivas (CS).
  • Resólvese incidencia relativa ao documento “Modificación do Cómputo de Trienios”, canto á ordenación dos períodos polo campo orde cando a posición é “E2 - Anteriores ao acordo de acumulación”.

  Recoñecemento de trienios:

  • Retírase control que non permite xerar un expediente a un empregado se xa ten outro en estado diferente a "Finalizado", para evitar a non finalización de accións sobre expedientes que xeran problemas cos cambios de organización dos empregados. Será o xestor quen controle se xa ten expediente aberto.

   

  16 March 2021

  Actualización nos procedementos de Cambio de Situación Administrativa e Tomas de Posesión Despregar acordeon

  Realizáronse novas subidas a produción para introducir melloras e actualizacións nos seguintes procedementos:

  Cambio de Situación Administrativa:

  • No caso do Reingreso (check reingreso seleccionada) non se obrigará a encher o campo "Data de efectos", xa que para a xeración do documento Acordo (F6) nos casos de dispor dun mes para o reingreso, é posible que non se coñeza a data exacta da incorporación.

  Tomas de Posesión:

  • Habilítase posibilidade de xeración de documentos tipo Acordo (F1, F5) sen necesidade de incluír identificador de posto no expediente.
  • Habilítase posibilidade de xeración do documento M1R sen obrigatoriedade de incluír información nos campos Data de Nomeamento ou Data de Efectos.
  • Solventada incidencia que imposibilitaba el envío a firma de documentos de Toma de Posesión en ciertos supuestos.”
  03 March 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción Despregar acordeon

  Incorporáronse solucións a incidencias reportadas por parte dos usuarios que se refiren a os seguintes procedementos:

  Altas e Baixas de Persoal Laboral:

  • Aberta a posibilidade de envío a anotación de alta ou baixa de empregado laboral no exterior.

  Cesamentos de Persoal Funcionario:

  • Elimínanse controis existentes sobre a anterioridade da data de cesamento respecto da data do acordo de cesamento.

  Tomas de Posesión:

  • Incorpórase control da data da toma de posesión cando é anterior á data do acordo de nomeamento en relación á data de efectos.
  • Contrólase a carga de datos da sección 1 na xeración de documento rexistral cando a data de toma de posesión é anterior á data do acordo de nomeamento.

  Reingresos:

  • Engadida parametrización para permitir a xeración dos diferentes tipos de documento con independencia do estado do Reingreso.

   

   

  02 March 2021

  Publicación de novo manual de descargas de ficheiros SIGP Despregar acordeon

   

  Nova publicación en Espazo SIGP da especificación de descarga de ficheiros SIGP, que inclúe os seguintes aspectos:

   

  • Axústase a información de estado do posto nos ficheiros de postos.
  • Engádese a descarga de díxito de control con valor 99 para os empregados dados de alta en SIGP (Altos Cargos).
  • Axústanse os valores de número de actividade laboral nos ficheiros para que sexa un valor relativo á relación de servizos na que se desenvolve en lugar dun valor absoluto.

   

  A especificación pódea atopar na sección de manuais do Espazo SIGP, accesible desde a seguinte ligazón:

    https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor/genericossigp.html

   

  25 February 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Febreiro 2021) Despregar acordeon

  Incorpóranse novas solucións no Sistema Integrado de Xestión de Persoal:

  Procedemento de Acción Social:

  Corríxese problema polo que as solicitudes enviadas desde o portal do empregado non se visualizaban con todos os seus datos asociados na aplicación de xestión do plan de acción social.

  Procedemento de Cesamentos de Persoal Funcionario:

  • Márcanse campos obrigatorios no expediente de tomas de posesión como guía ao xestor de RRHH na entrada de datos.
  • Nova funcionalidade que permite compartir documentos entre expedientes de Cesamentos e expedientes de Tomas de Posesión correspondentes á mesma persoa, de forma que se poidan compartir para coñecemento dos xestores do mesmo ou outro departamento que realicen a tarefa. Para iso incluíuse novo botón de acción na táboa de documentos que permite, tras execución de contrólelos pertinentes e selección do expediente destino (con información da unidade RRHH responsable do mesmo), compartir documento seleccionado.
  • Amplíase a información que se mostra ao seleccionar un empregado para o cesamento e ver as relacións de servizo que ten. Incluíuse información do Corpo/Escala do empregado en cada relación de servizos para axuda do xestor.

  Procedemento de Tomas de Posesión de Persoal Laboral:

  • Inclúese filtrado por tipo de actuación “Inscrición” nos informes de tomas de posesión.
  • Márcanse campos obrigatorios no expediente de tomas de posesión como guía ao xestor de RRHH na entrada de datos.
  • Inclúese control que impide gardar un expediente se a toma de posesión é por concurso (OD-DC) e a persoa está nunha das situacións que se indican con menos de dous anos nesa situación: Excedencia voluntaria por agrupación familiar (V9-V9) // Excedencia voluntaria por coidado de familiares (VC-VC) // Excedencia voluntaria por coidado de fillos (VC-V4).
  • Inclúese control na selección dun posto para Toma de Posesión, no caso de que estea suxeito a condición e a forma de ocupación non sexa unha das seguintes:  OD-DÁ, OD-DB, OT-TT. Avisarase de que "A forma de ocupación debe ser definitiva, modalidades DÁ, DB ou TT, ou temporal TT”.
  • Inclúese control na selección do posto en relación ao “Grupo” do posto e a súa ocupación. Avisarase se o grupo do posto non coincide co da persoa e/ou se o posto está reservado ou ocupado.
  • Nova funcionalidade que permite compartir documentos entre expedientes de Cesamentos e expedientes de Tomas de Posesión descrita con anterioridade.
  • Nova funcionalidade de xeración de documento P10 - Acreditación do tempo total de servizos computables como partícipe do Plan de Pensións do persoal da Administración Xeral do Estado por cesamento en Entidade Promotora, dentro de expediente de procedemento de Cesamentos de Persoal Funcionario.
  • Engadido control que non permite gardar expediente de Toma de Posesión se a mesma implica creación de posto en RCP e definiuse o mesmo dentro dalgunha das seguintes familias F, O, R, E e X.
  • Amplíase a información que se mostra ao seleccionar un empregado para a toma de posesión e ver as relacións de servizo que ten. Incluíuse información do Corpo/Escala do empregado en cada relación de servizos para axuda do xestor.
  • Habilítase a carga de datos en expediente e en documentos F1/F2R cando se require a Toma de Posesión sobre unha persoa que ten relación de servizos pechada se a causa de fin que ten a RS é unha dos seguintes: JU-IR, NR-NR, SD-SD, TN-TO, TR-TA.
  • Nova funcionalidade que permite a xeración do documento M1R – Inscrición persoal funcionario en procedemento Tomas de Posesión, dentro de expedientes de Tomas de Posesión.
  • Soluciónase incidencia pola cal non se permitía a xeración de documento F1 en expediente tras xeración e anotación de documento M2R.
  • Habilítase a posibilidade de elección de datos a cargar cando se selecciona para un expediente de Toma de Posesión un posto “suxeito a condición”. Será o xestor quen decida que datos cargar para o expediente e documento, quedando mediante “check” indicación de elección de datos sobre suxeito a condición.
  • Engadido aviso ao xestor na xeración de documentos M1R e M2R nos casos nos que se selecciona valores de Situación administrativa e Modalidade diferentes de PP/PP (Pendente de posesión).
  • Solucionada incidencia relativa á selección de Autoridade para os expedientes, facilitando a procura mediante entrada directa en campo por identificador.

   

  24 February 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Febreiro 2021) Despregar acordeon

  Realizouse unha nova subida a produción de solucións e melloras de SIGP en diferentes funcionalidades da aplicación. Destácanse as seguintes:

  Acción social:

  • Eméndase erro na xeración dos informes de axudas do plan de acción social.

  Altas e Bajas de persoal Laboral:

  • Incorpórase icona de acceso a información da unidade nas pantallas do expediente.
  • Incorpóranse mensaxes de aviso para indicar como se ha de realizar a xestión do M3CR.
  • Incorporados como posibles tipos de documentos para Adjuntar nos expedientes tanto o M3R como o M3CR.

  Anotaciones Genéricas:

  • Ampliouse a pantalla de filtro de procura de expedientes para visualizar todos os campos de filtro.
  • Actualizouse a carga automática de información na xeración do documento F21R para que se carguen as dúas versións correspondentes do posto se o F21R xa ten efectos en RCP.
  • Engadidos controis nas anotacións referentes a sancións e suspensións, canto ás datas introducidas ou períodos de suspensión.
  • Habilítase por defecto a selección de xeración de documento segundo documento do expediente.

  Comisións de servizo:

  • Recupérase funcionalidade para a xestión de expedientes en FP:
   • Incorporación da data de envío a FP.
   • Incorporación de check en filtro que permite distinguir expedientes con análise previa de comisión.
   • Recolocación de campos de comentarios.
  • Soluciónase erro de visualización do botón de notificación no masivo de comisións.

  Descarga de ficheiros SIGP:

  • Axústase a información de estado do posto nos ficheiros de postos.
  • Engádese a descarga de díxito de control con valor 99 para os empregados dados de alta en SIGP (Altos Cargos).
  • Axústanse os valores de número de actividade laboral nos ficheiros para que sexa un valor relativo á relación de servizos na que se desenvolve en lugar dun valor absoluto.

  Xenéricos comúns:

  • Mellora na opción xenérica “Consulta de Postos”, engádese a posibilidade de buscar e filtrar por "Escala".
  • Resólvense os problemas de “réplicas” de firma tras sinatura de documentos como anexos de firma.
  • Inclúense novos campos de filtrado na opción xenérica de informe “Movementos de persoal” permitindo distinguir nas procuras por Altas, Baixas ou Modificacións.
  • Engádese control sobre a data de fin das titulacións, segundo RCP, naqueles procedementos onde se atopa o campo “Titulación”.
  • Incorpóranse melloras na funcionalidade xenérica “Visualizar documentos da rede”, que permite ver documentos creados por unidades que pertencen á rede de xestión.

  Xestión RPT:

  • Inclúense os cambios que permiten que en caso de reestruturación ministerial póidanse realizar envíos de expedientes RPT en nome doutro ministerio non dotado con recursos.
  • Inclúese nova funcionalidade de fusión de versións dentro de expediente RPT, de forma que unidades de RRHH que reciben versións de postos para expedientes de diferentes organismos dependentes poidan crear un único expediente CECIR.
  • Incluídos avisos de control sobre os complementos que se asocian a un posto de laboral na súa alta ou modificación de acordo ás incompatibilidades entre complementos.
  • Inclúese nova versión de XML para chamada a CECIR de laborais que leva nodo con información do posto actual.
  • Engádese nova funcionalidade para envío de documentación anexa á proposta cara a RCP mediante correo electrónico.
  • Incorpórase nova táboa de relación Titulacións con Especialidades Profesionais do IV convenio.

  Procesos selectivos e Nomeamentos de Corpos Xerais:

  • Liquidados erros asociados ao documento OAR (Oficio de Aceptación ou Rexeitamento) xerado tras aceptación ou rexeitamento de vacante proposta a aprobado en proceso de promoción interna.

  Prolongación ao Servizo Activo:

  • Habilítase a carga automática de información do posto de persoas en servizos especiais.
  • Ábrese a posibilidade de alta de solicitude de prolongación na aplicación de xestores dentro do período de dous meses anterior á data de prolongación.

  Recoñecemento de Servizos Previos:

  • Incorpórase a posibilidade de incluír normativa de firma no documento “Liquidación de Trienios”.

  Reconocimiento de Trienios:

  • Mellora nas mensaxes tras creación de expedientes desde o informe de vencemento de trienios. Tamén naqueles casos en que se lanza o informe de vencemento e non existen casos no período indicado.
  • Soluciónase o caso para permitir enviar a anotar un trienio ou servizos previos dun persoal eventual.
  • Soluciónase caso de rexeitamento anotación dun DESER sobre L5R por non coincidencia da data de efectos.

  Rexistro de Organos de Representación:

  • Facilítase a saída de informes formato Excel/CSV; Informes Consulta de Personas e Informes Consulta de Históricos, a través de almacenamento directo en ruta para os usuarios que non teñen licenzas Excel.
  • Mellora no informe de consulta de persoas. Para o tipo de informe “altas e baixas”, engádese no filtro a procura por ámbitos: ámbito territorial e ámbito funcional.
  • Auméntase a información ofrecida no informe "Permisos de empregados".
  • Incorpórase novo informe histórico, onde se pode seleccionar entre resultado electoral, sección sindical ou comité de seguridade e saúde cos ámbitos que se queiran e que mostra os datos do resultado, sección ou comité, as persoas que están ou estiveron dentro dese resultado, sección ou comité,  xunto ás datas, así como as cotas de cantas persoas hai anotadas ou quedan por dar de alta.
  • Incorpóranse avisos no peche con data de fin de rexistros nas táboas de control.
  • Inclúese funcionalidade de aviso por correo a Gestor de FP cando se realizou un pedimento de informe e pasaron máis de 10 días desde o mesmo. Inclúese posibilidade de buscar expedientes con Pedimento de informe realizada sen contestación.
  • Inclúense novos documentos para a xestión en FP: Informe Desfavorable DT provisional e Comunicación Denegación Dispensa Sindical xunto cos botóns de acción que facilitan o envío de ambos os documentos.
  • Soluciónase erro de nos substitución de variables nalgúns textos dos documentos.
  • Soluciónase erro de mensaxe incorrecta en cesións de delegado sindical.

   

  11 February 2021

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Febreiro de 2021 Despregar acordeon

  O día 10 de Febreiro de 2021 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se implementaron diversas melloras, sendo as máis destacables as seguintes:

  Portal Internet de SIGP:

  Habilítanse novas opcións de solicitude no portal Internet de SIGP dentro da Sede Funciona:

  Solicitude de cambio/regularización de situación administrativa.

  Solicitude de certificado de servizos previos/prestados.

  Solicitude de permiso no rexistro de órganos de representación.

  Xenéricos:

  Actualizada URL vinculada á comprobación de autenticidade de documento mediante código de verificación (CSV), dentro da información de firma nos documentos, a URL accesible desde Internet.

   

   

  18 January 2021

  Publicación de videotutoriales en Espazo SIGP sobre o procedemento de Xestión de Convocatorias de Libre Designación Despregar acordeon

  Nos últimos días publicáronse os videotutoriales referentes ao novo procedemento de Xestión de Convocatorias de Libre Designación, que se atopa en proceso de implantación, e sobre o que se realizarán sesións formativas os días 20 e 21 de Xaneiro.

  Os vídeos publicados son os seguintes:

  -Pedimento de Convocatoria

  -Contestación ao pedimento de Convocatoria e Alta da mesma

  -Como realizar a solicitude de participación desde o Portal

  -Revisión das solicitudes e pedimento proposto candidato/a

  -Proposta de Designación desde Portal

  -Informes de unidade orixe e autorización de Función Pública

  -Finalización do procedemento

   

  O URL de acceso directo aos videotutoriales é a seguinte:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales/libre_designacion.html

   

   

   

   

  14 December 2020

  Abertas sesións formativas do novo procedemento para a xestión de Convocatorias de Libre Designación en SIGP Despregar acordeon

  A formación vai destinada a usuarios dos servizos centrais dos Ministerios e realizarase en datas dentro da semana do 18 a o 22 de Xaneiro de 2021.

  As sesións realizaranse por vídeo e proporcionarase o URL de acceso aos asistentes, quedando limitado o seu número para garantir a calidade da sesión.

  A inscrición ás sesións realizarase a través do Portal Funciona (“Os meus servizos de RRHH”) a partir do día 26 de Novembro, accesible desde a ligazón https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

   

  11 December 2020

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Decembro 2020) Despregar acordeon

  O día 3 de Decembro de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se acometeron traballos de mellora e resolto incidencias, sendo as máis salientables as seguintes:

  • Autorización e Concurso de Méritos:

  Resolveuse incidencia por actualización tecnolóxica que non permitía a correcta xeración de anexos con cumprimento da normativa GDPR.

  • Procedimientos Genéricos:

  Acometéronse melloras transversais xenéricas para o conxunto de procedementos de SIGP co fin de mellorar a comunicación entre unidades e facilitar o traballo aos Xestores:

  Comunicacións entre unidades (RRHH Responsable-RRHH Dependente)

  Habilitado o envío de correo en cada un dos pasos entre unidades de recursos humanos  dependentes doutras e viceversa, de forma que o envío de correo prodúzase en cada un dos pasos do expediente, sexa a primeira vez ou outras posteriores tras modificación.

  Información do empregado (Dato único)

  Unifícase a información de dirección, teléfonos e correos electrónicos do empregado, de forma que sexa única no sistema e ofrézase por defecto tanto nas solicitudes de portal como nos expedientes de xestión. Desta forma unha vez introducida unha vez a información, esta estará dispoñible en todas as xestións do sistema.

  Notificación masiva por correo

  Actualizada notificación na xestión de expedientes masiva permitindo a notificación mediante correo electrónico con documento adxunto.

  Habilitouse a posibilidade de entrada de correo electrónico do empregado desde a pantalla de xestión masiva nos diferentes procedementos, así como aviso en caso de intento de notificación sen correo electrónico dispoñible.

  02 December 2020

  Novedades no Procedemento de Xestión de Incapacidades Temporais e na Descarga de ficheiros de SIGP Despregar acordeon

  Procedemento de Xestión de Incapacidades Temporais:

  Se ha actualizada opción de menú “Consultas a CEPIT” dentro do procedemento de Xestión de Incapacidades Temporais, con nova pantalla de filtro de procura e apertura de escritura directa en campo identificador da situación (Ide Situación).

  Descarga de ficheiros de SIGP:

  Publicouse no Espazo SIGP nova versión da especificación de descarga de ficheiros de SIGP (versión 5_6).

  O documento ten acceso directo desde a ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:00d71a92-0549-42a1-a586-573935554baf/Manual%20DESCARGA%20DE%20DATOS_XERAL_v5_6.pdf

   

   

  18 November 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Novembro de 2020 Despregar acordeon

  O día 17 de Novembro de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se implementaron novas funcionalidades, sendo as máis destacables as seguintes:

  • Autorización e Concursos de Méritos

  Dentro do procedemento incorporáronse as seguintes melloras:

  Posibilidade de descargar a documentación de solicitudes por rango de postos, de forma que se cren cartafoles por posto e dentro as solicitudes de empregados que piden ese posto coa documentación das mesmas.

  Nova funcionalidade para os xestores de concursos en Función Pública:

  Poder executar un Cambio na Resolución mediante botón de acción de forma que se poida xerar,  unha vez autorizado un concurso, unha nova resolución de autorización se é necesario.

  Incorporado novo botón de acción "Enviar Autorización Complementaria" que se poderá executar se existe asinado novo documento  de tipo "Autorización Complementaria" con formato Resolución. Neste caso progresarase á estado "Autorización remitida ao Ministerio”.

  Poder finalizar un concurso mediante novo botón de Finalización. Para iso terase que ter xerado e asinado novo documento de tipo Resolución denominado "Arquivo expediente" (cando un concurso queda parado por algunha causa durante un tempo). Pasarase a estado Finalizado no Ministerio e FP.

  • Comisións de Servizo (C. Interdepartamentales)

  Implementouse un cambio na xestión do procedemento de Comisións de Servizo Interdepartamentales engadindo unha pestana exclusivamente dedicada ás comunicacións entre Unidades e Función Pública. Esta modificación facilita a interacción entre os xestores de Recursos Humanos involucrados e persegue axilizar a tramitación dos expedientes facéndoa máis intuitiva.

  A este respecto está publicado un videotutorial en Espazo SIGP que explica a nova funcionalidade con acceso desde a ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:e003ebf4-b774-4c31-845a-4b62e7c20740/Comisións_de_Servizo.Comunicacións.m4v

  • Procedemento de Rexistro de órganos de Representación (permisos Sindicais)

  Puxéronse dispoñibles en produción dous novos tipos de anotación:

  -Alta de Representante electoral con cesión: permite o alta de representante electoral e no mesmo acto a cesión de crédito a membro

  -Alta de Delegado Sindical con cesión: permite o alta de delegado sindical e no mesmo acto a cesión a bolsa, a membro ou a ambos.

  A través destas anotacións permítese executar nun mesmo acto os pedimentos que chegan para o alta de RE ou DS e nas que se cede directamente crédito a membro ou a bolsa (caso de DS).

  • Recibo envío solicitude GEISER

  Nos envíos a GEISER para rexistro da solicitude incorpóranse novos datos da dirección que o empregado rexistra na súa solicitude, de forma que a información no recibo sexa máis completa.

   

  16 November 2020

  Cambio no Procedemento de Comisións de Servizo (Comunicacións entre Unidades) Despregar acordeon

  Vaise a publicar unha nova versión do procedemento de Comisións de Servizo Interdepartamentales, cun desenvolvemento das comunicacións entre as unidades orixe, destino e Función Pública.

  Está xa dispoñible o videotutorial nesta ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales/comision_de_servicio.html

  09 November 2020

  Actualización Tecnológica e novidades do mes de Novembro en SIGP Despregar acordeon

   

  Actualización Tecnológica e novas opcións desde o portal de Internet

   

  Durante o mes de Novembro implantouse en Produción a Actualización Tecnolóxica de SIGP dando á aplicación de Xestores un enfoque actualizado e intuitivo, na procura constante de mellorar a experiencia do Usuario.

  Respecto diso publicouse unha guía cos puntos esenciais de modificación nas pantallas accesible desde a seguinte ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:60d834d5-920b-4ac5-91f2-74a1743411f0/Nova%20visualizaci%C3%B3n%20de%20opcións%20tras%20a%20actualizaci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica%20en%20SIGP.pdf

  Así mesmo ofrécense novas opcións desde o portal de Internet para os procedementos de Certificado de Méritos, Concurso de Méritos e Reingresos.

   

  Implementación novas funcionalidades nos Procedementos de SIGP

   

  Dentro dos Procedementos que ofrece SIGP tamén se implementan novas funcionalidades:

  Procedemento de Rexistro de Dereitos Sindicais. Ofrécese a posibilidade de realizar novas anotacións:

  -“Alta representante electoral con cesión” onde se pode dar o alta dun representante electoral e que permite na mesma anotación ceder crédito a membros.

  -“Alta delegado sindical con cesión” que permite dar o alta dun delegado sindical e á vez pódese ceder crédito a bolsa e/ou a membros.

  Procedemento de Libre designación.

  O procedemento de Libre Designación está contemplado por completo en SIGP. As opcións que ten previstas son as seguintes:

  -Solicitude de convocatoria de libre designación a través de Richweb ou do portal pola Unidade de destino, para o seu envío a Servicios Centrales ou Unidade de RRHH de destino.

  -Contestación de RRHH de destino á solicitude de convocatoria, alta da convocatoria, xeración de documentación e publicación no BOE. Revisión das solicitudes dos candidatos ou alta das mesmas e envío de solicitude de candidato á Unidade de destino para que faga a proposta de candidato.

  -Entrada das solicitudes dos candidatos a través do portal.

  -Proposta de candidato desde a Unidade de destino ben a través de richweb ou desde o portal.

  -Pedimento de informe desde RRHH de destino a a  RRHH de orixe do candidato proposto.

  -Envío de informe desde RRHH de orixe.

  -Desde RRHH de destino pedimento de informe a DGFP se o informe de RRHH de orixe é desfavorable. Ou ben se o informe é favorable adxudicar o posto ao candidato proposto finalizando o procedemento.

  07 August 2020

  Publicación de novos Videotutoriales dos Procedementos SIGP (Agosto 2020) Despregar acordeon

  Publicáronse os seguintes Videotutoriales da aplicación, seguindo coa actuación de mellora sobre o material de consulta dispoñible para Xestores de Recursos Humanos:

  • Anotaciones Genéricas:

     Carga masiva de expedientes desde excel

  • Concurso de Méritos:

     Envío a Función Pública para autorización do Concurso

  • Xenéricos Comúns:

     Consultas Genéricas

     Xestión de Postos

  • Suspensión de Funcións:

     Suspensión de funcións

   

  O acceso atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  22 July 2020

  Publicación de novos Manuales dos Procedementos SIGP (Xullo 2020) Despregar acordeon

  Nos últimos días publicáronse os seguintes Manuales da aplicación, seguindo coa actuación de mellora sobre o material dispoñible para Usuarios e Xestores de Recursos Humanos:

   

  • Certificado de Méritos:

     Manual de Certificado de Méritos (Xestores)

     Acceso: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:e9fcdaa8-8235-4814-aeb9-e5bc925fe8a3/Manual%20Certificado%20de%20M%C3%A9ritos%20-%20Xestor_17.pdf

   

     Manual de Certificado de Méritos (Solicitantes)

     Acceso: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:06fc0fd1-5821-4a83-b196-a48e547170e4/Manual_SOL_Certificado%20de%20M%C3%A9ritos_10.pdf

   

  11 July 2020

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Xullo 2020) Despregar acordeon

  O día 9 de Xullo de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se acometeron traballos de mellora e implementación de novas funcionalidades, sendo as máis salientables as seguintes:

  Xenéricos

  Amplíase a conexión de portal SIGP con GEISER para engadir o rexistro doutros tipos de documentos de tramitación desde portal: desistencias, emendas, alegacións,…

  Incluíuse a posibilidade de pasar a estado anulado un documento que se anotou previamente en RCP. A anulación será requisito obrigado para poder enviar a anotar unha resolución Anula e Substitúe doutra previa.

  Incluídos campos DIR3 na consulta traducida do posto e na consulta traducida da unidade.

  Na pantalla de “Documentos almacenados” asociada aos expedientes SIGP nos procedementos con xeración de documentos rexistrais, engadiuse campo con información do “ticket” asociado ao envío a anotación mediante AnotaRCP.

  Incorporouse o procedemento de Anotaciones Genéricas á opción “Pendente de validación”, de forma que aparezan os expedientes do mencionado procedemento na lista de expedientes pendentes de validación se se atopan neste estado.

  Portal Internet SIGP

  Engadidas novas funcionalidades de Acción Social e Formación ao portal de Internet de SIGP que se atopa na sede Funciona. Con esta nova funcionalidade permitirase a realización de solicitudes de acción social e de formación cara aos plans departamentais iniciando as mesmas a través de internet.

  Procedemento de Anotaciones Genéricas

  Incorpórase funcionalidade de xestión masiva de expedientes no procedemento de Anotacións xenéricas de SIGP, de forma que certas accións sobre o expediente; xeración de documentos, paso a validación, envío a firma, envío a anotación, notificación ou finalización, póidanse realizar á vez sobre un conxunto de expedientes seleccionado.

  Incorpórase no procedemento a posibilidade de carga de Excel con empregados aos que se require xerar documentos rexistrais, creándose un expediente de anotacións xenéricas básico en SIGP para a xestión masiva, como pode ser a carga de asistentes a un curso de formación para a xeración masiva dos F10R/L7R.

  Procedemento Descarga de Ficheiros SIGP

  Engádense como ficheiros de descarga de SIGP as opcións de menú ofrecidas por BADARAL:

  • Descarga de Datos (persoa, posto, unidade)
  • Descarga RPT (txt e Excel)
  • Descarga RPTL (txt e Excel)

  Procedemento de Emisión de Certificados de Méritos

  Mellora no informe Excel de explotación de expedientes para incluír a Data de Resolución do certificado.

  Procedemento de Xestión anual do plan de Formación

  Mellora na accesibilidade á información que se presenta en canto aos envíos a anotación relativo aos motivos de rexeitamento. Melloras nos avisos que dá a aplicación durante a xestión.

  Incorpóranse novas columnas aos informes “Obter datos de solicitudes” e “Listaxe de solicitudes”.

  Realizouse actualización de estados de anotación para documentos enviados a anotar anteriormente ao paso de SIGP a AnotaRCP no procedemento de Formación.

  Procedemento de Xubilacións Departamentais

  Inclúese mellora para axustar o réxime de xubilación segundo o corpo e a data de entrada no mesmo, con tratamento excepcional para o persoal pertencente a Corpo de Subinspectores Laborais - Escala Empleo e Seguridade Social.

  Procedemento de Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  Habilítase a posibilidade de indicar diferentes cargos ocupados para diferentes períodos de tempo tanto na solicitude de portal como no expediente de xestión.

  Procedemento de Reconocimiento de Trienios

  Revisado comportamento da funcionalidade para recuperar o valor do complemento transitorio de antigüidade se se incluíu nalgún expediente previo.

  11 July 2020

  Publicación de novos Videotutoriales dos Procedementos SIGP (Xullo 2020) Despregar acordeon

  Seguindo coa actuación de mellora e actualización dos Videotutoriales do Sistema Integrado de Xestión de Persoal publícanse os expostos a seguir:

   

  • Concurso de Méritos:

     Alta Comisión de Valoración

     Alta de Postos Aceptados e Incluídos

  • Recoñecemento CD de Director Xeral:

     Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  • Xenéricos:

     Anula e substitúe-Deser-Cancelación en Rexistro

  • Xenéricos comúns:

     Opciones Generales

     Consulta Información do Empregado

     Xestión de Empregados

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  15 June 2020

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Xuño 2020) Despregar acordeon

  O día 11 de Xuño de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se acometeron traballos de mellora e implementación de novas funcionalidades e resolto incidencias, sendo as máis salientables as seguintes:

  Adaptacións ao IV Convenio de Empregados Laborais:

  Como mellora  transversal no sistema levouse a cabo a adaptación de todos os procedementos que ofrece SIGP para que se axusten ao IV Convenio de Empregados Laborais, tanto nas solicitudes desde o Portal como nas pantallas e documentos do diferentes procedemento da aplicación de usuarios xestores.

  Adaptación ao envío de documentos rexistrais mediante AnotaRCP:

  Integrouse o envío de documentos rexistrais cara a rexistro central de persoal coa funcionalidade AnotaRCP, para aqueles documentos aínda non integrados, de forma que todos os tipos de documentos rexistrais de SIGP ponse a disposición das oficinas delegadas directamente no rexistro, substituíndo desta maneira as oficinas delegadas de SIGP.

  Os procedementos que se actualizaron para completar esta integración foron: Altas e Baixas de persoal Laboral (L1R, L2R, L3R, L12R, L13R, M3R), Anotacións xenéricas (F21R, F29R, L21R, L16R, L21R), Cesamentos de Persoal Funcionario (F4R), Recoñecemento de Servizos Previos (F9R, L6R), Tomas de Posesión de Persoal Funcionario (F2R, F5R, M2R) e o documento transversal DESER.

  Xenéricos Comúns:

  Incluíuse o valor do campo DIR3 asociado a unha unidade nas opcións de consulta traducida da unidade e consulta traducida do posto.

  Procedemento de Anotaciones Genéricas:

  Impleméntase a simplificación na tramitación de documentos rexistrais dotando ao procedemento dunha xestión baseada en expedientes SIGP, con maior flexibilidade na selección de posto, control de campos obrigatorios para os documentos, visibilidade de empregados xubilados e mellora do filtro de procura de anotacións.

  Procedemento de Avaliación do Desempeño:

  Soluciónase incidencia relacionada coa non visualización das descricións dos obxectivos nos cuestionarios de avaliación.

  Procedemento de Xestión do Plan Anual de Formación:

  Impleméntase nova funcionalidade de correo nos recordatorios de avaliación de sesións de formación.

  Optimizouse a carga da pantalla do enlace 'Inscricións' para poder xestionar maior número de inscricións. Optimízase a tramitación dos documentos rexistrais F10R/L7R, con xeración simultánea e control de estados en relación á firma e envío a anotación. Solucionouse a incidencia na xestión de anotacións masivas.

  Inclúense melloras na xestión de formación con distintas provincias (rol de Coordinador de Formación), que poderá inscribir alumnos directamente nas sesións de cursos definidos coa check de 'Xestión por Provincias' e tamén nas sesións ás que lle deron acceso desde SSCC. Modifícase a opción de xestionar prioridades por provincia para permitir que se carguen os cursos cuxas solicitudes están en determinados estados e priorizáronse desde SSCC. Nesta opción verase o botón da listaxe de solicitudes para que as prioricen desde as provincias.

  Procedemento de Xestión de RPT:

  leva a cabo a modificación do ficheiro BADEX de formato txt a xml.

  Incorpórase funcionalidade que permite a actualización de información dos postos vixentes tras ser incluídos no expediente con anterioridade.

  Procedemento de Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

  Habilítanse novas funcionalidades para xeración de solicitudes de permisos sindicais a través do Portal SIGP baseado en seguridade xestionada pola S.X. de Relacións Laborais.

  Impleméntase comunicación entre Función Pública e Ministerios para a xestión de pedimentos de informe e resolución no fluxo de tramitación dunha dispensa total.

  Permitirase en SIGP que unha persoa poida ser Representante Electoral e que teña unha dispensa total con crédito de Mesa/Subcomisión Delegada, así como a posibilidade de rexistrar ata 140 horas de crédito cando sexa dun tipo (entre crédito recibido e asignado).

  Soluciónase incidencia na cancelación de cesión de crédito RE ou DS.

  Procedemento de Reingresos:

  Activouse a funcionalidade de Reingresos Departamentales para Cuerpos non adscritos a Función Pública.

  Procedemento de Suspensión de Funcións:

  Ponse a disposición en produción o procedemento de Suspensión de Funcións, integrado con AnotaRCP , que permite a xestión de expedientes con documentos rexistrais de anotación de sancións (F11R, L9R), cancelación/anulación de sancións (F12R, L10R) e anotación de suspensións (F13R, L11R), tanto para persoal funcionario como persoal laboral.

  15 June 2020

  Publicación de novos Videotutoriales e Manuales de los Procedimientos SIGP (segunda semana Xuño 2020) Despregar acordeon

  Dentro da actuación de mellora e actualización dos Videotutoriales e Manuales do Sistema Integrado de Xestión de Persoal ponse a disposición dos Xestores de Recursos Humanos e Usuarios da aplicación os que se expoñen a seguir:

   

  Videotutoriales:

  • Anotaciones Genéricas:

     Anotaciones Genéricas

  • Concurso de Méritos:

     Alta de Postos- Postos Pendentes

     Solicitude de Concurso desde Portal

  • Comisión de Servizos:

     Apertura de expediente

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuales:

  • Prolongación do Servizo Activo:

     Prolongación do Servizo Activo

     Guía Práctica de Prolongación do Servizo Activo

   

  O acceso aos Manuais atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  08 June 2020

  Publicación de novos Videotutoriales e Manuais dos Procedementos SIGP (Xuño 2020) Despregar acordeon

  Están a acometerse no servizo SIGP unha serie de ampliacións e actualizacións dos Videotutoriales e Manuais que xa se ofrecían aos xestores e validadores co fin de maximizar o coñecemento sobre a aplicación e facilitar o uso do sistema.

  Durante a primeira semana de Xuño actualizáronse os que se expoñen a seguir:

   

  Videotutoriales:

   

  • Concurso de Méritos:

  Introducción Concursos

  Alta de Méritos

  Alta de Exclusións

  Alta Criterios de Desempate

  • Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

  Informes ROR

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuais:

   

  • Comisións de Servizo Departamentais:

  Manual Comisións de Servizo Departamentais

  Manual Comisión de Servizo Departamental RRHH Dependente

  Manual Comisións de Servizo-PORTAL

  • Formación:

  Guía rápida-Deseño do Plan de Formación

  Guía rápida-Fluxo de Formación

  • Recoñecemento de Trienios:

  Manual de Reconocimiento de Trienios (Unidades de RR.HH)

  Guía Rápida de Reconocimiento de Trienios

  • Suspensión de Funcións:

  Manual de Suspensión de Funcións

   

  O acceso aos Manuais atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  26 May 2020

  Publicación de novos Videotutoriales en Espazo SIGP Despregar acordeon

  Ponse a disposición dos xestores e validadores de procedementos en SIGP os novos Videotutoriales:

   

  • Altas e Baixas de Persoal Laboral:

     Altas e Baixas de Persoal Laboral

     Altas e Baixas de Persoal Laboral (Tramitación masiva)

   

  • Anotacións Xenéricas:

     Anotacións Xenéricas

   

  • Cesamentos:

     Cesamentos

     Cesamentos (Tramitación masiva)

   

  • Concurso de Méritos:

     Alta de Postos a través de Portal (Mánager)

     Alta Convocatoria Concurso

   

  • Xenéricos:

     Descarga de ficheiros de SIGP

     Envío a Unidade Responsable e notificación a Unidade Dependente

     Descarga de SIGP para NEDAES

   

  • Procesos Selectivos:

     Solicitude de postos-Procesos Selectivos (Funcionarios de Corpos Xerais)

   

  • Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

     Alta de Resultado Electoral

     Alta de Representante Electoral

     Alta de Delegado Sindical

     Cesión Delegado Sindical

     Cesión Representante Electoral

     Xestión Crédito Horario Mesa Delegada

     Alta Solicitud Portal

     Petición Informe Dispensa

   

  • Tomas de Posesión de Persoal Funcionario:

     Toma de Posesión   

     Toma de Posesión (Tramitación Masiva)

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible no Espazo SIGP, a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  08 April 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Abril de 2020 Despregar acordeon

  O día 6 de Abril de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se implementaron novas funcionalidades e resolto incidencias, sendo as máis destacables as seguintes:

  Adaptaciones IV convenio de laborais:

  Adaptouse a Base de Datos de SIGP coas táboas e campos correspondentes para acoller a migración a SIGP do Rexistro Central de Persoal ao IV Convenio de Empregados Laborais.

  Anotacións por servizos web (Anota) cara a Rexistro Central de Persoal:

  Os procedementos de Cambio de Situación Administrativa, Recoñecemento de Grao e Recoñecemento de Servizos Previos realizarán o seu envío a anotación a través de Anota, non estando xa dispoñibles estas anotacións nas oficinas delegadas como usuarios de SIGP.

  Descargas de ficheiros:

  Fixéronse visibles dentro dos ficheiros de descargas a aqueles empregados xubilados ou con situacións administrativas como "Servizos Especiais ou Excedencia por coidado de familiares", e incluíuse como dato na táboa de unidades o campo DIR3.

  Módulo de Xenéricos Comúns:

  Incluíuse novo estado de expediente “Rexeitado de Anotación” en todos os procedementos con xestión e anotación de documentos rexistrais, para os casos nos que se rexeite documento de oficina delegada.

  Habilitouse a selección de varias unidades dentro do filtro nos Informes/Consultas Genéricas. Así mesmo, implementouse a recuperación de información dos empregados na súa consulta traducida aínda que teñan unha soa actividade laboral e esta atópese pechada.

  Introducíronse melloras na opción de Consulta de postos, para incluír o número de rexistros totais, eliminación do límite de 300 rexistros, así como poder filtrar por estado do posto.

  Procedemento de Adscricións Temporais:

  Modificouse o formato dos documentos rexistrais incorporando unha estrutura organizativa de 4 niveis para os postos. Ademais, ampliouse o campo de Recursos e actualizado o formato da Normativa de Firma.

  Procedemento de Anotacións Xenéricas:

  Liquidadas incidencias na anotación de documentos DID, DPR, L17R sobre estranxeiros.
  Habilítase posibilidade de re-envío a anotación dun mesmo documento rexeitado por erro.

  Procedemento de Altas e Baixas de Persoal Laboral:

  Habilítase funcionalidade para a inscrición (M3R) de empregado laboral docente ou fóra de RPTL. Na inscrición permítese enviar as características do posto de traballo para a súa creación en RCP.

  Procedemento de Cesamentos de Persoal Funcionario:

  Ábrese novamente a posibilidade de envío a anotación masiva dos documentos de inscrición M2R (inscrición de interino ou eventual). Para estas inscricións engadiuse no expediente novo campo ‘Localidade de nacemento do empregado’, dato obrigatorio na inscrición do que ás veces non se dispón en rexistro central de persoal (RCP). Cargarase por defecto co valor que proveña de RCP e poderase informar os casos nos que non haxa valor.

  Procedemento de Comisións de Servizo:

  Optimizouse o rendemento para o Informe Detallado de Expedientes, facilitando ademais a súa descarga como ficheiro.

  Procedemento de Emisión de Certificado de Méritos:

  Para facilitar a tramitación dos Certificados a carga dos cursos desde RCP realizarase en orde cronolóxica inverso, quedando en primeiro lugar as actividades formativas máis recentes, así mesmo introducíronse novas opcións no filtro de procura inicial.

  Procedemento de Xestión do Plan anual de Acción Social:

  Leváronse melloras na presentación da listaxe de axudas non concedidas.

  Procedemento de Xestión de Procesos Selectivos:

  Actualizados os manuais de portal de pedimento de prazas en procesos selectivos. Incorporados mensaxes de aviso de apertura automática de portafirmas en envío de solicitude de prazas.

  Procedemento de Xubilacións:

  Modificouse o cálculo da idade de xubilación forzosa tendo en conta a legalmente establecida e que se atrasa cada ano.

  Procedemento de Prolongación do Servizo Activo:

  Implementáronse melloras no envío a anotación para a modalidade de tramitación masiva. Así mesmo, implementouse a posibilidade de xerar un F28R para empregados que estean en Servizos Especiais e no caso de persoal en situación non activa habilitouse a posibilidade de asociación de posto.

  Procedemento de Recoñecemento de Trienios:

  Habilítase a posibilidade de engadir un posto para o expediente se non se carga automaticamente, ou cambiar respecto de que carga de rexistro, para poder cubrir os casos de empregados en excedencia por coidado de fillos, ou aqueles en os que debido a unha anotación de toma de posesión está a cargarse o último posto asociado ao empregado en lugar do posto no que se ha de realizar o recoñecemento.

  Procedemento de Reingresos:

  Implementáronse melloras na independencia de sesión entre xestores.

  Recoñecemento de Servizos Previos:

  Implementáronse melloras e corrixido incidencias na emisión de documentos e nas asociacións de posto/empregado.

  08 April 2020

  Nova guía de Tramitación entre Unidades en procedementos departamentais Despregar acordeon

  Ponse a disposición dos xestores unha nova guía sobre o proceso de comunicación entre Unidades de Recursos Humanos, para a xestión de expedientes en ámbito de periferia en procedementos departamentais como os seguintes:

  • Anotacións xenéricas
  • Altas e baixas de persoal laboral
  • Certificado de méritos
  • Cesamentos de persoal funcionario
  • Tomas de posesión de persoal funcionario
  • Recoñecemento de trienios
  • Recoñecemento de grao
  • Recoñecemento de servizos previos
  • Recoñecemento de complemento de destino
  • Xestión de prolongación de servizos
  • Xestión de cambios de situación administrativa
  • Xestión de licenzas, permisos e incapacidades
  • Xestión de suspensión de funcións

  O documento completo atópase accesible no seguinte enderezo electrónico:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:b8f11bc3-38d8-4fd2-81d9-29a6f85b6f9b/Tramitaci%C3%B3n%20entre%20unidades%20en%20procedementos%20departamentais_v1.pdf

  16 March 2020

  Ampliación de Códigos CIE-10 na última subida a produción de SIGP do mes de marzo de 2020 Despregar acordeon

  Na última subida a produción do sistema SIGP do día 10 de marzo do ano 2020 ampliáronse os Códigos de Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE-10) incluíndo os factores que inflúen no estado de saúde e contacto cos servizos (Códigos Z) e que son utilizados para a Comunicación Electrónica de Partes de Incapacidade Temporal nos expedientes xestionados mediante a aplicación.

  29 January 2020

  Sesións formativas presenciais SIGP durante o mes de febreiro do ano 2020 Despregar acordeon

  Vanse a realizar sesións formativas dalgúns procedementos de SIGP, durante a semana do 17 ao 21 de Febreiro do 2020, para SERVIZOS CENTRAIS e Madrid.

  Móstranse a seguir os cursos que se van a impartir nas instalacións da SGAD, rúa Manuel Cortina 2:

  • REINGRESOS - 5 horas (inclúe Xenéricos Comúns)
  • XESTIÓN IT's - 2,5 horas
  • ANOTACIÓNS XENÉRICAS - 2,5 horas

  Aqueles departamentos interesados en asistir poderán propor un máximo de 2 asistentes por sesión, que deberán cubrir a súa solicitude a través da opción de Formación dentro de "Os meus servizos de RRHH (SIGP)", no portal Funciona, ao que se accede a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Co fin de realizar correctamente a inscrición han de elixir o Plan "PLAN ESPECIFICO SIGP - FEBREIRO 2020".

  14 January 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción Despregar acordeon

  Con data 9/1/2020 actualizouse a versión de SIGP en produción co fin de resolver incidencias e incluír melloras. Entre as máis destacables atópanse as actuacións sobre o Portal Autoservizo de SIGP e os módulos de Compatibilidades, Rexistro de Órganos de Representación e Comisións de Servizo.

  19 December 2019

  Nova versión da aplicación de Xestión do Plan de Formación Despregar acordeon

   

  O día 18/12/2019 subiuse a produción unha nova versión de SIGP con modificacións no módulo de Xestión de Formación. Os cambios máis salientables son os seguintes:

   

  -          Activar sempre `Aprobar Solicitude´

   

  -          Actualización de as cabeceiras no documento `Ficha de profesor’

   

  -          Modificación do alta de instrutores

   

  -          Eliminación correo automático a xestores ao asinar Certificados

   

  -          Cambio na pantalla de `Deseño do Plan de Formación´

   

  -          Novo documento `Certificado bancario´

   

  -          Novo documento `Certificado de conformidade da empresa´

   

  -          Cambios de literais nos `Centros de Traballo´

   

  -          Corrección de incidencia no Portal cos Responsables de Formación

   

  -          Eliminación do DNI do Portal

   

  -          Nova pantalla de Solicitude de Formación

   

  -          Cambios en las altas de inscripciones en relación a las Provincias y adición de nuevo botón `Validar inscripciones´

   

  -          Adición de novos campos en Gest. Prioridades Provincias, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Posibilidade de alta de Lugares e Equipamento para os Coordinadores , funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Adición de opción de prazo de solicitude por Xestión de Convocatorias

   

  -          Posibilidade de que os Coordinadores poidan reabrir sesións, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Aprobación de solicitudes de forma masiva, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Novos correos  en `Priorizar por Provincia´ e en `Acceso a Coordinadores´

   

  -          Mejoras en Menú de Evaluación, funcionalidad sólo disponible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          En el Portal móstranse Objetivos, Contido e Destinatario de cada curso

   

  -          Actualización do documento `Solicitude de Formación´

   

  -          Actualización da cabeceira da Solicitude

   

  -          Corrección de erros en lle avaliación

   

  Para máis información publicouse unha guía para o efecto no portal Funciona, na seguinte localización:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:6c579cbf-b6ac-414b-ab7f-756effa73e68/54D_Gu%C3%Ada%20r%C3%A1pida%20-%20Dise%C3%B1ou%20Plan%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf

   

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable