Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sede Electrónica "tipo" do Goberno de Canarias

 • Nomee Abreviado:
  Sede Electrónica "tipo"
  Accesos Directos:
  https://sede.gobcan.es (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  A sede electrónica “tipo” do Goberno de Canarias, ten por obxectivo fundamental dotar aos Departamentos do Goberno de Canarias dunha plataforma tecnolóxica común e centralizada para dar cumprimento á Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, recoñece o dereito dos cidadáns a relacionarse coas Administracións Públicas por medios electrónicos.
  Destinatarios:
  CCAA
  Organismos Responsables:
  Modo de Uso:
  Produto instalable
  Contacto:

  Juan Carlos García Alberto
  922 592 047
  jgaralb@gobiernodecanarias.org

  Carolina Hernández Roig
  922 922 769
  cherroi@gobiernodecanarias.org

   

  Tipo de Solución:
  Boa Práctica
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Autonómico
  Área técnica:
  Sitios web, sedes electrónicas e atención á cidadá
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Descoñecida
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  J2EE
  Sistema Operativo:
  Calquera

  Descrición

  A Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, recoñece o dereito dos cidadáns a relacionarse coas Administracións Públicas por medios electrónicos, regulando os aspectos básicos da utilización das tecnoloxías da información na actividade administrativa, nas relacións entre as Administracións Públicas, así como nas relacións dos cidadáns coas mesmas coa finalidade de garantir os seus dereitos, un tratamento común ante elas e a validez e eficacia da actividade administrativa en condicións de seguridade xurídica.

  No ámbito da nosa administración autonómica estes aspectos foron desenvolvidos no Decreto 19/2011, de 10 de febreiro,(Abre en nova xanela) polo que se regula a utilización dos medios electrónicos na Administración pública da Comunidade Autónoma de Canarias. No seu artigo 10 regúlase a creación das Sedes electrónicas, obrigando a todos os departamentos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes á súa posta en marcha para ofrecer servizos electrónicos aos cidadáns.Inicialmente, cada Departamento lanzou iniciativas neste contexto para comezar a ofrecer servizos electrónicos aos seus cidadáns. Iniciativas que se produciron de maneira illada e independente que, ademais do consecuente impacto económico, presentaron outras desvantaxes de face a ofrecer un servizo homoxéneo e cos niveis de calidade que espera a cidadanía, algúns dos cales se describen a continuación:

  • Heteroxeneidade da imaxe ofrecida porlos Departamentos onde se ofrecen servizos electrónicos aos cidadáns:
   • Denominacións non estandarizadas destes sitios web: “Sede electrónica”, “Oficina Virtual”, “Oficina En liña”, “Portal de Tramitación”, “”Cartafol do cidadán”, etc.
   • Os Sitios web que ofrecen servizos electrónicos aos cidadáns desenvólvense moi axustados aos sistemas de Backoffice, implementando para a cidadanía modelos de relación e interfaces de usuario diferentes en cada caso, mesmo dentro desde un mesmo Departamento.
   • A diversidade de sistemas de información baixo ese modelo tecnolóxico imposibilita ao Goberno de Canarias ofrecer ao cidadán unha visión global e conxunta da súa relación coa Administración.
   • A terminoloxía utilizada non se atopa normalizada. Por exemplo, un expediente en fase de Instrución, nalgúns casos preséntase como “En Tramitación”, noutros como “Iniciado”, e noutros casos de maneira acertada “En Fase de Instrución”.
  • Inventario procedementos irregular: O inventario de procedementos administrativos que xestiona cada Departamento da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias e os seus organismos públicos dependentes xestiónase e publica de maneira descentralizada e heteroxénea, dificultando o acceso e localización dos mesmos ao cidadán, onde cada Departamento:
   • .. utilizaba unha denominación diferente para o acceso a este inventario: “Procedementos”, “Trámites”, “Trámites administrativos”, “Procedementos Administrativos”.
   • .. presentaba ao cidadán unha ficha de información detallada de cada procedemento diferente e particularizada.
   • … clasificaba e organizaba a información en función das Unidades Orgánicas, dificultando ao cidadán a súa localización.
  • Fluxos de traballo diferentes: Os Sistemas de Backoffice dos Departamentos que xestionan electronicamente os procedementos administrativos, teñen despregados e implantados fluxos de traballo para a súa tramitación sen ningún tipo de normalización, dificultando o cumprimento do principio de transparencia e accesibilidade que se recollen na Lei 11/2007 de acceso público dos cidadáns aos servizos públicos.
  • Heteroxeneidade tecnolóxica: A heteroxeneidade nas tecnoloxías que cada Departamento utiliza para a implementación dos seus sistemas dificulta e complica o acceso aos servizos electrónicos.Esta diversidade tecnolóxica non garante o principio de interoperabilidade e de neutralidade tecnolóxica da Lei 11/2007.

  Obxectivos perseguidos

  A sede electrónica “tipo” do Goberno de Canarias, ten por obxectivo fundamental dar resposta á problemática exposta anteriormente, apostando por unha plataforma tecnolóxica común e centralizada que utilicen todos os departamentos do Goberno de Canarias para dar cumprimento ao artigo 10 do decreto 19/2011. En concreto, os obxectivos básicos da Sede electrónica “tipo” son:

  • Ofrecer unha visión única e global ao cidadán do Goberno de Canarias e da súa relación con cada un dos Departamentos, normalizando e homoxeneizando os procedementos e servizos electrónicos que se ofrecen.
  • Dar cumprimento aos principios de Igualdade, Accesibilidade, Neutralidade Tecnolóxica, Transparencia e Publicidade, facilitando a localización e o acceso á información e aos servizos que a Administración pon a disposición do cidadán.
  • Buscar a máxima reutilización entre os Departamentos con obxecto de eficientar os custos investidos.
  • Fomentar a cooperación e colaboración entre os Departamentos do Goberno de Canarias, dado que é un produto que se define a través dun grupo de de traballo con representados de todos eles.
  • Abaratar os custos de mantemento e explotación destes sistemas, mediante a prestación dun servizo tipo “cloud” aos Departamentos.

  Noticias

  20 March 2013

  O Goberno de Canarias puxo en funcionamento seis sedes electrónicas durante 2012 Despregar acordeon

  05-03-2013 ... 12:57 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

  O director de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías destaca os avances de Canarias nos servizos web na axilización da atención á cidadanía e a aposta polo aumento de seguridade no uso destas ferramentas

  O Goberno de Canarias ten prevista a posta en funcionamento de 11 sedes electrónicas, das que seis iniciaron xa a súa andaina o ano pasado. Este é un acceso directo a través da rede a un conxunto de procedementos administrativos: que van desde a formalización dun rexistro de documentación ata a consulta de expedientes en trámite. Os servizos web continuarán aumentándose e mellorando a súa calidade, segundo adiantou o director xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías, Roberto Moreno. "O Goberno de Canarias está comprometido co impulso ás sedes electrónicas das Consellerías como vía de acceso rápido, áxil e eficiente para o cidadáns esforzo que está a dar os seus froitos", explicou Moreno.

  O director xeral destacou estes avances en servizos web durante a súa intervención na inauguración dunha xornada de traballo "sobre o esquema nacional de Seguridade" , organizada polo Executivo canario en colaboración co Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, ao Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación INTECO, o Centro Criptolóxico Nacional e Rede.es.

  Moreno explicou tamén que hai oito sedes publicadas baixo a plataforma de sede electrónica 'tipo' do Goberno de Canarias. "Trátase dunha plataforma tecnolóxica común e centralizada de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, posibilita un servizo homoxéneo, facilita o acceso á información e optimiza custos", indicou. Outro seis sedes están pendentes de saír en explotación de maneira progresiva nos próximos meses.

  O director xeral aproveitou para destacar o valor da seguridade no uso da rede para servizos públicos, xa que o número de sedes electrónicas non é o único indicador de éxito para valorar unha política en telecomunicacións. "A garantía de seguridade no seu uso, tanto polos propios traballadores da propia Administración como por parte da cidadanía, á que este esforzo vai dirixido cada vez aumenta máis s protagonismo para medir a calidade dos servizos web", indicou. A seguridade esixida polo Esquema Nacional de Seguridade nos sistemas, os datos, as comunicacións e os cada vez máis diversos servizos electrónicos, é o elemento "catalizador" para o uso masivo da Administración Electrónica xa que xera a necesaria confianza dos cidadáns nesta fórmula de relación coa Administración. Desde a Dirección Xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías está a impulsarse o cumprimento co Esquema Nacional de Seguridade. O director xeral referiuse ao documento de política de seguridade e o de normas de uso de ferramentas tecnolóxicas, que xa ten redactado o Goberno de Canarias, co que se constitúe un comité de seguridade no ámbito da propia DGTNT e un grupo interdepartamental dentro do ámbito do Goberno de Canarias

  20 March 2013

  A sede electrónica 'tipo' do Goberno optimiza custos, ofrece un servizo homoxéneo e facilita o acceso dos cidadáns á información Despregar acordeon

  11-02-2013 ... 11:00 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

  A reutilización da plataforma por todos os departamentos do Executivo supón un aforro en custos de desenvolvemento duns dous millóns de euros

  A sede electrónica 'tipo' do Goberno de Canarias, plataforma tecnolóxica común e centralizada de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, posibilita un servizo homoxéneo, facilita o acceso á información e optimiza custos. Actualmente oito departamentos do Executivo canario han publicado as súas sedes baixo esta plataforma e outro seis están pendentes de saír progresivamente durante os próximos meses.

  Así o explica o director xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías do Goberno de Canarias, Roberto Moreno, quen sinala que co deseño e a implantación desta plataforma dáse cumprimento á normativa vixente e ofrécese unha visión única e global do Executivo canario ao cidadán, á vez que facilita a localización e o acceso á información e aos servizos que a Administración pon a disposición da cidadanía.

  "Con esta plataforma levan a efecto os principios de igualdade, accesibilidade, neutralidade tecnolóxica, transparencia e Publicidade e foméntase a cooperación e colaboración entre os departamentos do Executivo canario", subliña Moreno, quen informa de que actualmente o Goberno de Canarias ten publicadas e en funcionamento oito sedes electrónicas baixo esta plataforma e outro seis están pendentes de ser publicadas.

  O director de Telecomunicacións destaca que a posta en marcha da sede electrónica de calquera departamento "cos servizos básicos que incorpora a plataforma 'tipo' non ten custo algún". Os departamentos, explica, só deben asumir os custos de implementar os seus servizos específicos.

  Moreno remarca que, contando o oito sedes xa en funcionamento e o seis pendentes, o aforro en custos de desenvolvemento é de aproximadamente de dous millóns de euros, debido á reutilización da plataforma por todos os departamentos. Así mesmo, detalla, abarátanse os custos de mantemento e explotación, mediante a prestación dun sistema tipo 'cloud' aos departamentos.

  UN PROXECTO EN CONTINUA EVOLUCIÓN

  O proxecto de deseño e creación da sede electrónica tipo iniciouse no primeiro trimestre de 2010, indica Roberto Moreno, quen sinala que se trata dun proxecto vivo e en continua evolución en función das necesidades dos departamentos.

  A sede electrónica "tipo" do Goberno de Canarias aposta por unha plataforma tecnolóxica común e centralizada que utilicen todos os departamentos do Goberno de Canarias para dar cumprimento do decreto 19/2011, polo que se regula a utilización dos medios electrónicos na Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.

  O artigo 10 do decreto regula a creación das sedes electrónicas obrigando a todos os departamentos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes á súa posta en marcha para ofrecer servizos electrónicos aos cidadáns.

  O decreto desenvolve a Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, que recoñece o dereito dos cidadáns a relacionarse coas administracións públicas por medios electrónicos.

  Actualmente hai publicadas oito sedes baixo esta plataforma:
  -Punto Xeral de Acceso ou Sede do Goberno de Canarias: https://sede.gobcan.es

  -Sede de Presidencia do Goberno: https://sede.gobcan.es/presidencia

  -Sede do Instituto Canario de Estatística: https://sede.gobcan.es/istac

  -Sede de Presidencia, Xustiza e Igualdade: https://sede.gobcan.es/cpji

  -Sede de Agricultura, Gandaría, Pesca e Medio Ambiente: https://sede.gobcan.es/agriculturaymedioambiente

  -Sede de Emprego, Industria e Comercio: https://sede.gobcan.es/industriaycomercio

  -Sede do Servizo Canario de Emprego: https://sede.gobcan.es/emprego

  -Sede de Sanidade: https://sede.gobcan.es/sanidade

  Outro seis sedes están pendentes de saír de maneira progresiva nos próximos meses.

  20 March 2013

  A Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade pon en funcionamento a súa sede electrónica Despregar acordeon

  26-12-2012 ... 13:04 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

  A consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade inaugura a súa Sede electrónica, na que a cidadanía poderá realizar determinados trámites administrativos sen desprazarse ás oficinas do Goberno, e coa "máxima seguridade"

  O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Igualdade do Goberno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, avogou hoxe por "seguir modernizando a Administración canaria para que sexa cada vez máis telemática e afástese das trabas burocráticas e da tiranía do papel. O conselleiro resaltou que "queremos continuar achegando a administración á cidadanía, e que desde calquera lugar e hora poidan realizar os seus trámites e procedementos administrativos".
  Hernández Spínola realizou estas declaracións con motivo da presentación da Sede electrónica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade. O conselleiro asegurou que "se poderá realizar, a maneira máis cómoda, rápida e coa máxima seguridade e validez determinados procesos administrativos que esixían desprazarse ás oficinas de Rexistro".
  O conselleiro lembrou que o proxecto da Sede electrónica do Goberno de Canarias xorde por mor da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
  O rexistro electrónico é un servizo localizado na Sede electrónica da Consellería, e no que a cidadanía poderá presentar solicitudes e documentos relativos a determinados procedementos administrativos da competencia da Consellería todos os días do ano e durante as vinte e catro horas do día.
  O conselleiro explicou que o cidadán poderá verificar a validez e veracidade da información dos documentos emitidos polo Rexistro electrónico a través do Servizo de Verificación de Documentos. Ademais, se o cidadán ten algún problema ou dúbida ten a opción acceder á sección de preguntas frecuentes e a sección de contacto.

  Ata o momento hai tres trámites administrativos que a cidadanía pode facer de en a Sede electrónica https://sede.gobcan.es/cpji , que son a autorización para reforma ou ampliación de albergue xuvenil, o recoñecemento oficial de albergue xuvenil e a cancelación da inscrición no Rexistro de Albergues. "Este é un primeiro paso, en breve iranse incorporando novos procedementos", afirmou o conselleiro.

  Hernández Spínola avanzou que a finais de xaneiro incorporarase á Sede electrónica unha das principais demandas da cidadanía, o Rexistro de parellas de feito. Xa non será necesario achegarse á Administración para realizar este trámite. Se por exemplo, explicou o conselleiro, unha parella quere de darse de alta como parella de feito no lugar no que se coñeceu, poderá facelo".

  E a mediados do próximo ano, as preto de 17.000 asociacións que inscritas en Canarias poderanse rexistrar e facer determinados trámites na Sede electrónica da Consellería. Desta forma, resaltou o conselleiro, seguiremos promovendo a participación da cidadanía na vida pública

  20 March 2013

  O Servizo Canario de Emprego (SCE) permitirá tramitar subvencións e determinados servizos a través da súa sede electrónica Despregar acordeon

  09-08-2012 ... 12:55 - Consellería de Emprego, Industria e Comercio

  As cooperativas poderán depositar as súas contas e poderanse xestionar as axudas á promoción do emprego indefinido de persoas con discapacidade

  O Servizo Canario de Emprego pon en funcionamento, a partir do próximo día 11 de agosto, a súa sede electrónica, a través da que se poderán tramitar determinadas subvencións, como as relativas á promoción do emprego indefinido de persoas con discapacidade, depositar contas das sociedades cooperativas, e legalizar libros societarios das citadas entidades. Ademais, poderanse xestionar as subvencións do 50% do custo salarial das persoas con discapacidade contratadas polos Centros Especiais de Emprego.

  O Boletín Oficial de Canarias publicou o pasado 25 de xullo a Orde da conselleira de Emprego, Industria e Comercio, pola que se crea e regula a sede e rexistro electrónico do Servizo Canario de Emprego. A finalidade desta ferramenta é facilitar o acceso dos cidadáns aos distintos servizos do SCE de maneira eficaz, así como incrementar a calidade da prestación do servizo.

  Se torta de dispor dun punto de acceso electrónico desde as redes de telecomunicacións para que os cidadáns poidan acceder aos distintos servizos, actuacións e procedementos que requiran a autenticación do Servizo Canario de Emprego ou dos cidadáns por medios electrónicos, coas debidas garantías xurídicas en canto ás condicións de confidencialidade, integridade e dispoñibilidade das informacións e comunicacións que se realicen a través da sede.

  20 March 2013

  A Consellería de Sanidade pon en funcionamento a súa Sede Electrónica Despregar acordeon

  12-04-2012 ... 17:53 - Consellería de Sanidade

  O portal web de tramitación electrónica institucional pode visitarse en https://sede.gobcan.es/sanidade

  Desde esta sede electrónica pódese tramitar solicitudes, inscricións, rexistros, modificacións e reclamacións, entre outros servizos

  A Consellería de Sanidade do Goberno de Canarias pon en funcionamento, desde o día de hoxe, a súa sede electrónica cuxo obxectivo é o de facilitar aos cidadáns e institucións a tramitación dos seus procedementos e servizos mediante certificado dixital ou DNI electrónico.

  O soporte tecnolóxico do portal realízao a Dirección Xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías da Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade do Goberno de Canarias.

  A Consellería de Sanidade, dentro do obxectivo marcado polo Goberno de modernización e simplificación da administración pública, puxo en marcha esta sede electrónica en aras de modernizar e simplificar as canles de relación e os procedementos administrativos, proporcionando un punto de acceso electrónico desde as redes de telecomunicacións para que os cidadáns poidan acceder aos distintos servizos, actuacións e procedementos que requiran a autenticación da consellería, cumprindo co citado no decreto 19/2011, do 10 de febreiro, e cuxo rexistro e orde de creación e regulación publicouse onte, 11 de abril de 2012, no BOC.

  A sede electrónica contribúe ao aforro a través da optimización de recursos e tempo. Tanto os cidadáns como as empresas que utilicen este servizo verán axilizados os seus trámites, evitando desprazamentos, coas debidas garantías xurídicas en canto ás condicións de confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e conservación das informacións e comunicacións que se realicen a través da sede.

  Os usuarios que visiten a dirección web https://sede.gobcan.es/sanidade/ poden iniciar e realizar un total de 14 procedementos e servizos da Consellería de Sanidade do Goberno de Canarias.

  Procedementos correspondentes da Secretaría Xeral Técnica:

  -Inscrición, modificación, substitución ou revogación do rexistro de Manifestacións Anticipadas de Vontade (ante testemuñas) e renuncia á condición de representante e/ou revogación deste. O usuario tamén poderá acceder ao servizo de visualización unha vez rexistrado.

  -Solicitudes, iniciativas, suxestións, reclamacións, discrepancias e/ou reiteracións no ámbito sanitario.

  Procedementos correspondentes á Dirección Xeral de Atención ás Drogodependencias:

  - Acreditación e renovación de acreditación de centros ou servizos sanitarios nos que se realizan tratamentos con opiáceos.

  -Autorización previa e/ou definitiva e renovación da autorización de funcionamento para centros e servizos sociosanitarios de atención a persoas drogodependentes.

  - Autorización para o traslado, peche ou modificación de centros e servizos sociosanitarios de atención a persoas drogodependentes.

  20 March 2013

  Hoxe entra en vigor da sede e rexistro electrónicos da Consellería de Agricultura, Gandaría, Pesca e Medio Ambiente do Goberno de Canarias Despregar acordeon

  01-06-2011 ... 13:56 - Medio Ambiente e Ordenación Territorial

  Esta iniciativa enmárcase dentro do programa de Accións de Modernización da Administración Pública

  Tal e como se recollía na Orde Departamental de 13 de maio do 2011, hoxe, 1 de xuño de 2011, entra en vigor a sede e o rexistro electrónico da Consellería de Agricultura, Gandaría, Pesca e Medio Ambiente. Esta iniciativa está recollida dentro do programa de Accións de Modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.
  O acceso á mesma realízase a través da seguinte ligazón: https://sede.gobcan.es/agriculturaymedioambiente.
  Iso posibilita que desde hoxe mesmo os cidadáns poidan acceder a, de momento, dous dos procedementos administrativos competencia deste Departamento autonómico, en concreto, a Solicitude de Información Ambiental e a Autorización de uso e tenencia de especies protexidas.
  Nesta primeira versión da sede, o cidadán poderá presentar de forma electrónica as solicitudes de inicio, así como achegar, ao mesmo tempo, os documentos que se requiran xunto coa solicitude. Ademais, permite consultar, mediante o acceso á sede electrónica, o estado dos expedientes nos que teña a condición de interesado e verificar os documentos electrónicos que se xeren durante a tramitación dos mesmos.
  Paulatinamente iranse incorporando á sede electrónica novos procedementos e aumentaranse as actuacións electrónicas que os cidadáns poderán realizar nas súas relacións coa Consellería, como sucederá coa posibilidade de notificación telemática dos actos administrativos que lles afecten.
  Os próximos procedementos nos que se está traballando para incorporar na sede electrónica son as Autorizacións excepcionais para deixar sen efecto as prohibicións de caza de especies cinexéticas e das súas predadores e a Comunicación previa para a xestión de residuos non perigosos.
  Con obxecto de facer efectivos os dereitos que a lei recoñece aos cidadáns neste ámbito, seguirase traballando no desenvolvemento da sede electrónica, a fin de permitir a tramitación mediante a mesma do maior número posible de procedementos administrativos competencia desta consellería.

  20 March 2013

  O Goberno pon en marcha a Sede Electrónica, unha web para facilitar aos cidadáns o acceso aos servizos e procedementos da Administración autonómica Despregar acordeon

  01-03-2011 ... 13:24 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

  Ruano afirma que a implantación desta sede "é froito dun traballo minucioso que se iniciou en 2007, así como do "bo traballo realizado polos empregados públicos"
  A Sede permite a tramitación completa dos procedementos e garante a confidencialidade do usuario

  O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Seguridade, José Miguel Ruano, informou hoxe, en Santa Cruz de Tenerife, da posta en marcha da Sede Electrónica do Goberno de Canarias, un portal web de tramitación electrónica institucional (https://sede.gobcan.es) desde o que os cidadáns poderán acceder aos servizos e procedementos das distintas sedes electrónicas da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias (CAC) e dos seus organismos públicos. O conselleiro estivo acompañado, nesta presentación, polo viceconselleiro de Administración Pública, Juan Manuel Santana; a Inspectora Xeral de Servizos, Socorro Beato, e o director xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías, Tomás Ríos.
  Na presentación, o conselleiro afirmou que a entrada en servizo desta Sede electrónica "é froito dun traballo minucioso que se iniciou no 2007, baseado na folla de ruta que marcou o Goberno de Canarias para a modernización e simplificación da Administración autonómica".
  Ruano agregou que "este é un exemplo de política real, porque pon de manifesto que progresamos de maneira sustantiva, non só pola definición das políticas marcadas polo Goberno, senón polo bo traballo realizado polos empregados públicos para facelo posible".
  Recalcou, ademais, que, a pesar destes avances, "o Goberno é consciente de que ten que darlle resposta a todos os cidadáns; por iso é polo que ao longo da lexislatura, non só se avanzou na vía electrónica, como o demostra esta sede, senón tamén na telefónica, potenciando o 012, e na presencial, abrindo oficinas de información e atención cidadá en todas as Illas en colaboración cos Cabidos, fóra del Hierro".
  En opinión da Inspectora Xeral de Servizos, "a Sede electrónica é o alicerce fundamental de todo o proceso de modernización administrativa, porque constitúe a vía de comunicación e porta de acceso a esa administración a través dun punto único".
  Socorro Beato informou que "a Sede electrónica arrinca coas de Tributos, Benestar Social, Mocidade e Vivenda e da Axencia de Investigación, Innovación e Sociedade da Información, xa en funcionamento, e que proximamente se integrarán as de Turismo, Medio Ambiente e Agricultura, Axencia de Protección do Medio Urbano e Natural, ISTAC, Educación e Servizo Canario de Emprego".
  A Inspectora Xeral de Servizos adiantou, así mesmo, que outro dos obxectivos prioritarios neste ámbito de actuación "é que, ao longo deste ano, os 934 procedementos definidos no Catálogo incorpórense cun nivel de tramitación avanzado a esta Sede electrónica".
  Características
  A Sede electrónica supón un salto cualitativo e cuantitativo respecto dos servizos que presta o actual portal web do Goberno de Canarias (gobcan.es), xa que, a diferenza deste último, permite a tramitacion completa dos procedementos por medios electrónicos, á vez que garante a confidencialidade e a conservación da información e dos documentos, así como a protección de datos.
  A Sede, como dirección electrónica, configúrase como o Punto Xeral de Acceso á Administración electrónica, desde o que se pode acceder a distintas ligazóns onde se facilitan os servizos e procedementos administrativos, os trámites en liña das diferentes sedes, un sistema de comunicacións, un directorio de sedes, etc.
  Así, a través do acceso a Procedementos e Servizos, a Sede facilita información sobre aqueles que foron iniciados a solicitude do interesado e as subvencións, así como o inicio dos que teñan previsto a súa tramitación e/ou presentación electrónica.
  Desde esta ligazón pódese acceder, ademais, aos servizos electrónicos que ofrecen as distintas sedes do Goberno de Canarias e pon a disposición do usuario un buscador avanzado con múltiples criterios de procura para a localización da información.
  Así mesmo, a Sede ofrece ao cidadán un acceso directo aos trámites publicados nas diferentes sedes electrónicas do Goberno de Canarias e que poden ser tramitados electronicamente ('tramitación en liña'). Ao seleccionar un dos procedementos ou servizos, accédese á ficha detallada sobre a información do devandito trámite.

  Dentro da pestana "tramitación" disponse dun acceso directo á xestión telemática do devandito trámite. Este acceso redirixirá ao cidadán á Sede electrónica da Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos públicos responsable da súa xestión.

  Rexistro Xeral Electrónico

  A través do Rexistro Xeral Electrónico (creado por unha Orde de 8 de abril de 2010), o cidadán poderá presentar, todos os días do ano, durante as 24 horas do día, solicitudes, escritos ou comunicacións, así como documentos adxuntos dirixidos a calquera órgano ou organismo público da CAC. Este rexistro permite tamén ao cidadán verificar a validez e veracidade da información dos documentos emitidos.

  Vinculado ao Rexistro Xeral Electrónico, a Sede ofrece a data e hora oficial como un dos requirimentos básicos para o rexistrado electrónico de calquera tipo de solicitude, escrito e comunicación, xa que rexerán o cómputo de prazos imputables tanto aos interesados como á Administración Pública. Igualmente, contempla o calendario oficial a efectos do cómputo de prazos que anualmente determine o Goberno de Canarias para a Comunidade Autónoma.

  Por outra banda, a Sede pon a disposición dos cidadáns un sistema de notificacións electrónicas, consistente nunha dirección electrónica habilitada que permite a calquera persoa física ou xurídica recibir, por vía electrónica, as notificacións administrativas que poida practicar a Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos públicos. Este sistema está soportado polo Servizo de Notificacións Electrónicas que ofrece o Goberno de España, en colaboración coa Sociedade Estatal Correos e Telégrafos.

  Directorio de sedes

  A Sede contén, así mesmo, o directorio das sedes dispoñibles da Administración autonómica e dos seus organismos públicos. No devandito directorio publícanse estes sitios web coa súa denominación, ámbito de aplicación, titular e a dirección electrónica das mesmas. Actualmente xa están a funcionar as sedes de Tributos, Benestar Social, Mocidade e Vivenda e da Axencia de Investigación, Innovación e Sociedade da Información. Nun futuro próximo integraranse as sedes nas que actualmente se traballan: Turismo, Medio Ambiente e Agricultura, Axencia de Protección do Medio Urbano e Natural, ISTAC, Educación e Servizo Canario de Emprego.

  A web de dirección electrónica conta, ademais, cunha sección denominada Información sobre a Sede, que pode ser consultada para coñecer información detallada deste sitio web sobre aspectos como a titularidade da Sede, sistemas de firma aceptados, requisitos técnicos que se deben cumprir para o seu correcto funcionamento, normativa reguladora asociada, preguntas e respostas frecuentes, e verificación dos certificados.

  A Sede dispón, finalmente, dun servizo de contacto onde se presta asesoramento electrónico aos usuarios para a súa correcta utilización, así como para atender dúbidas ou consultas.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas