Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Substitució de Certificats en paper

 • Nomene Abreujat:
  SCSP
  Resumixen:
  Substitució de Certificats en Suport Paper és un conjunt d'especificacions orientades a l'intercanvi de dades entre Administracions Públiques amb l'objectiu d'eliminar els certificats administratius en paper, evitant al ciutadà presentar davant les AA.PP documentació que ja obra en poder de les mateixes, substituint-los per un intercanvi de dades entre Administracions que es realitza de forma electrònica, estandarditzada i ràpida i amb total garantia jurídica
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa per a usuari final
  Producte instalable
  Contacto:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID):

  Per a comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) òmpliga el formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic(Obri en nova finestra) .

  Horari de  Dilluns  a Dijous de 08:30 a 18:30 i  divendres 08:30 15:00, amb caràcter gratuït a les Administracions Públiques (Desarrolladores, Integradors i responsables d'organismes).

   

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú , Aplicación
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Actius semàntics
  Àrea funcional:
  Documentos Personales , Govern i Sector Público
  Llicència:
  Desconeguda
  Nivell Interoperabilitat:
  Semàntic
  Llenguatge de Programació:
  JAVA

  Descripció

  Història del projecte SCSP

  Durant l'any 2003 es va formar un grup de treball coordinat pel Ministeri d'Administracions Públiques (2018 - Actual Ministeri d'Hisenda i Funció Pública) amb l'objecte de definir i especificar el mecanisme d'intercanvi d'informació entre AAPP per a l'eliminació de Certificats Administratius en Paper.

  En este projecte van col·laborar les següents administracions i organismes públics: Agència Espanyola d'Administració Tributària, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Ministeri de Treball i Assumptes Socials Institut Nacional de la Seguretat Social, Ministeri de Treball i Assumptes Socials i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació donant com resultat la publicació dels servicis d'Estar al corrent d'Obligaciones Tributarias (AEAT) i de Deute amb la Seguretat Social (TGSS) com a emissors.

  En 2004 es van realitzar les primeres versions de l'especificació donant com a resultat l'any 2005 la primera versió estable que es va denominar SCSPv2. Igualment, es treballe des del Ministeri d'Administracions Públiques en unes llibreries (J2EE i .NET) compatibles amb l'estàndard perquè pogueren ser utilitzades per totes les Administracions Públiques espanyoles en l'intercanvi de certificats administratius.

  L'any 2009 es va veure la necessitat d'ampliar les especificacions per a permetre la interoperabilitat amb Nodos de Interoperabilidad (AAPP Intermediaris o “brokers”) donant lloc a la versió SCSPv3 (des de el any 2012 seguix sent l'última versió estable i no hi ha previsió a curt termini de modificar-la). També es va aprofitar per a modificar la informació intercanviada i registrada en les transmissions de dades.

  Especificacions tècniques

  Rols o Participants

  • Cedent: Serà qualsevol organització que posseïsca dades relatives als ciutadans que una altra puga necessitar consultar en l'àmbit de l'exercici de les seues competències; és el responsable dels mateixos segons la Llei Orgànica 15/1999(Obri en nova finestra) , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els oferirà a possibles Cesionarios a través d'un Emissor.
  • Emissor: És l'organisme públic que oferix el servici o transmissió de dades. (Servidor), el que facilita la cessió de les dades des d'un punt de vista tecnològic. Normalment coincidirà amb el cedent encara que no sempre.
  • Cessionari: Qualsevol organització autoritzada a consultar determinats dades dels ciutadans en poder d'un Cedent.
  • Requirente: Organisme que facilita la consulta de les dades des d'un punt de vista tecnològic a un cessionari.
  • Plataforma d'Intermediació del MHAP: node d'interoperabilitat que prestarà funcionalitats comunes per a l'intercanvi d'informació entre Emissors i Requirentes segons el Reial decret 4/2010 , de 8 de gener.

  Funcionament

  L'especificació SCSP definix un conjunt de missatges, definits pels seus corresponents esquemes XSD

  • L'enviament de peticions i respostes es realitza mitjançant servicis Web.
  • El format de les transmissions de dades és XML.
  • El sistema permet que la petició-resposta siga síncrona o asíncrona.
  • Els missatges van firmats amb XML Dsig (SCSPv2) o WS-Security (SCSPv3).

  Mensajes generals: Són comuns a tots els servicis i estan compostos pels següents missatges.

  • Petició (peticion.xsd) amb namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/peticion/
  • Confirmació (confirmacionPeticion.xsd) amb namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/confirmacionpeticion/
  • Solicitud de Respuesta (solicitudRespuesta.xsd) amb namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/solicitudrespuesta/
  • Respuesta (resposta.xsd) amb namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/respuesta
  • Soap Fault Atributos (soapfaultatributos.xsd ) amb namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/soapfaultatributos/

  Mensajes Específicos: Depèn de cada certificat administratiu o transmissió de dades. Ho definix l'organisme emissor.

  • Datos Específicos amb namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos

  SCSPv2 (A eliminar per actualització a versió 3)

  SCSPv2 definix les següents característiques per a les transmissions de dades que es realitzen entre administracions:

  • Se han definit dos documents (petició i resposta) amb dos parts; la primera, Datos Genéricos, on es transmet informació comuna a tots els certificats en paper que se substituïxen, com la relativa a l'organisme sol·licitant, a l'organisme emissor, a l'interessat al que es referixen les dades, i la relativa a la pròpia transmissió. En la segona part de Dades Específiques, cada organisme definix els camps que transmet en funció del tipus de certificat en paper que s'està substituint. Estes dades específiques també hauran d'estar en format XML, però és obligació de cada organisme emissor publicar l'esquema XSD que indica l'estructura del mateix. També s'han definit altres dos documents XML “Confirmació petició” i “Sol·licitud resposta” que s'empren quan la petició és realitzada en manera asíncrona, per a indicar que la petició es va rebre correctament i per a sol·licitar la resposta transcorregut el Temps Benvolgut de Resposta indicat per l'emissor respectivament.
  • El protocol utilitzat per a la comunicació és SOAP sobre https.
  • La infraestructura de comunicacions sobre la qual es recolzen tots els servicis de substitució de certificats en suport paper és la Xarxa SARA.
  • Per a assegurar l'autenticació, confidencialitat i integritat de la informació transmesa s'empra el protocol SSL, exigint identificació a tots dos extrems mitjançant certificat electrònic reconegut.
  • La integritat de les dades i el no repudi es garantix firmant tant les peticions com les respostes emeses en el sistema. La firma es transmet en la capçalera SOAP del missatge, utilitzant la codificació XMLdSig.
  • Per a la conservació de la informació, cada organisme emissor haurà d'emmagatzemar les transmissions emeses durant el temps establit en la normativa aplicable. Es proposa un sistema i esquema d'emmagatzematge comú a tots els organismes emissors i un altre comú per a tots els organismes requirentes, (inclosos en les llibreries).

  SCSPv3

  La versió SCSPv3 incorpora les següents novetats: A causa de la desaparició del Ministeri d'Administracions Públiques, i amb l'objectiu d'obtindre un lloc de referència per a poder situar els esquemes de SCSP, s'ha substituït l'espai de noms www.map.es per intermediacion.redsara.es per a fer-los independents de la nomenclatura dels organismes que els usen, i indicar que la versió suportada és adequada per a la intermediació.

  Introduïx nous camps en l'esquema (Dades Genèriques) associats a el “Sol·licitant” de la informació, que s'havien identificat com a necessaris en l'ús de la versió 2.

  • Unitat Tramitadora: Unitat dins de l'Òrgan Sol·licitant que realitza la sol·licitud.
  • Procediment
   • CodProcedimiento: Codi del Procediment de l'Organisme tramitador
   • NombreProcedimiento: Nom unívoc del procediment de l'Organisme tramitador.
  • IdExpediente: Identificador de l'expedient en l'Organisme tramitador.
  S'ha canviat el versionat dels esquemes, passant de V2 a v3.

  Per motius d'interoperabilitat amb els estàndards actuals més moderns, s'ha optat per substituir el mecanisme de firma basat en XML-SIG pur, per l'especificat dins de la família W-Security. Model de firma més estandarditzat i implementat per les diferents plataformes SOA.

  Incorpora la possibilitat de xifrat en les respostes en aquelles situacions que l'emissor ho considere necessari per motius de confidencialitat de la informació a intercanviar. Per defecte, el xifrat anirà sempre en la resposta, encara que per necessitats del servici es podria aplicar a qualsevol missatge intercanviat, i es xifrarà exclusivament aquella informació especialment sensible que es vullga protegir. Per regla general es xifrarà el contingut del nodoen peticions amb una única transmissió i el node Transmissions quan siga una multipetición (només en manera asíncrona). L'ús de xifrat s'ha incorporat a causa que mentre que en SCSPv2 la comunicació entre organismes requirentes i emissors era punt a punt i amb SSL la confidencialitat estava garantida, SCSPv3 està orientat a servicis mitjançats, encara que no exclusivament a ells, que un tercer podria veure la informació en cas que esta no estiguera xifrada.

  Addicionalment s'ha inclòs un atribut opcional en els camps:

   

  • Datos Especificos en tots els casos.
  • Transmissions en el cas de Respostes
  • Solicitudes en el cas de Peticions

  Librerías SCSP

  Les llibreries SCSPv3 són un programari específic desenvolupat per la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, pertanyent al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que es pot integrar en les aplicacions de backoffice dels diferents organismes públics i consultar les dades oferides per emissors que complisquen amb les especificacions SCSP SCSP .

  L'última versió de les llibreries SCSP és la 4.6.0 (portfolio SCSP 4.6.0 per a J2EE)  i 3.4.0 (portfolio SCSP 3.0 para .NET).

  Complementàriament a les llibreries se subministra en la versió J2EE una aplicació web completa que permet a qualsevol organisme consultar els certificats SCSP disponibles sense necessitat de desenvolupar res, amb les següents funcionalitats:

  • Control detallat d'usuaris i autoritzacions
  • Control detallat dels procediments de l'organisme i matriu d'autorització de l'organisme de de els usuaris
  • Transmisiones asíncronas por Lotes mediante uso de plantillas excel adaptadas a cada certificado
  • Exportació dels resultats de les transmissions realitzades
  • Objención de Justificants PDF de les transmissions realitzades

  També existix una aplicació que permet l'ús de les librerias J2EE per part d'altres aplicacions/tecnologies mitjançant ús de servicis web simplificats (recobriment SCSP_W) per exemple PHP, Python, Ruby, .NET etc.

  Funcions de les llibreries SCSPv3

  Suporta requirentes i emissors

  Funcionalidades Comunes a Requirentes i Emissors

  • Composició de missatges SCSPvX (v2/v3 segons el certificat requerit)
  • Firma de missatges SCSP (XMLDsig o W-Security)
  • Xifrat de missatges SCSP (si és el cas)
  • Emmagatzematge històric de missatges i transmissions
  • Enviament de la petició a l'Endpoint de cada servici
  • Recepció de missatges SCSP i validació dels mateixos
  • Validació d'esquemes XSD
  • Validació de la firma digital i del certificat amb el qual es va firmar
  • Desxifrat de missatges SCSP si és el cas (Per exemple respostes AEAT i TGSS a través de la Plataforma d'Intermediació)
  • Mecanisme d'acceleració de les peticions (cache de validació de certificats electrònics amb @firma)

  Funcionalitat de l'Emissor

  • Autorización i Autenticació d'Organismes Requirentes/Cessionaris
  • Comunicació amb el BackOffice

  Requisits de funcionament

  • Sistema operatiu: Sistemas Operativos Windows i Linux/Unix. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server2008, Linux (Xarxa hat, Debian, Guadalinex, Ubuntu, etc), MacOS X 10.5 i Sun Solaris / OpenSolaris 10.
  • Navegador web: Chrome, Firefox 2.0.20 o superior, Internet Explorer 5.5 o superior.
  • JRE 1.6 o superior.
  • Bases de Datos: Oracle 10g, 11g i 12c, SQLserver 2012 i 2014, Mysql 5 o superior, Postgresql 9 o superior.
  • Servidors d'aplicació: Tomcat 6.0.29 o superior, JBOSS 7.0.x (versió recomanada, a avaluar segons les diferents versions) , WebLogic 10.x i 12.x, WebSphere 7.0.0.33. Per a altres servidors d'aplicació i versions es pot avaluar per part de l'equip de desenvolupament.
  • Certificats X509 reconeguts:Es necessita connexió amb plataforma @firma i usar certificats reconeguts per esta plataforma. Per a usar les llibreries es recomana un certificat de segell d'òrgan com s'arreplega en la  Llei 39/2015(Obri en nova finestra) , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas d'usar el Cliente Ligero serà necessari un certificat de servidor.

  Certificats disponibles usant SCSP

  Actualment, es troben disponibles els següents certificats:

  A través de la Plataforma d'Intermediació del MINHAP:

  • Direcció general de la Policia (DGP) -- Verificació de dades d'Identitat
  • Direcció general de la Policia (DGP) -- Consulta de dades d'Identitat
  • Direcció general de trànsit (DGT) – Consulta de dades de Conductors
  • Direcció general de trànsit (DGT) – Consulta de dades de Vehicles
  • Institut Nacional d'Estadística (INE) -- Verificació de dades de Residència
  • Institut Nacional d'Estadística (INE) -- Dades de Residència Estesos
  • Institut Nacional d'Estadística (INE) -- Consulta de dades de Residència amb data d'última variació Padronal
  • Servici Públic d'Ocupació Estatal (SPEE-INEM) -- Situació actual de Desocupació
  • Servici Públic d'Ocupació Estatal (SPEE-INEM) -- Imports de prestació de desocupació percebuts a data actual
  • Servici Públic d'Ocupació Estatal (SPEE-INEM) -- Imports de prestació de desocupació percebuts en un període
  • Servici Públic d'Ocupació Estatal (SPEE-INEM) -- Estar inscrit com a demandant d'ocupació a data actual
  • Servici Públic d'Ocupació Estatal (SPEE-INEM) -- Estar inscrit com a demandant d'ocupació a data concreta
  • Ministeri d'Educació -- Títols No Universitaris (Consulta per documentació, dades de filiació i verificació)
  • Ministeri d'Educació -- Títols Universitaris (Consulta per documentació, dades de filiació i verificació)
  • Direcció general del Cadastre -- Datos Catastrales
  • Direcció general de l'Encadastre -- Certificació de Titularitat
  • Direcció general del Cadastre -- Consulta de Béns Immobles
  • Direcció general de l'Encadastre -- Obtenció de Descriptiva i Gràfica
  • Direcció general de l'Encadastre -- Obtenció de Document CVS
  • Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHAFP) – Comunicació del
   Canvi de Domicili
  • Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHAFP) – Consulta de Dades de Residència Legal
  • Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHAFP) – Consulta de Estar Inscrito en el Registre Central de Personal
  • Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHAFP) – Consulta de Dades del Registre Central de Personal Detallat (Autentica)
  • Intervenció General de l'Estat (IGAE-MINHAFP) – Consulta d'Inhabilitacions, concessions i concessions per la regla MINIMIS (BDNS)
  • Direcció general d'Ordenació del Joc (DGOJ-MINHAFP) – Descarga completa, parcial o des de l'última descàrrega del Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc (RGIAJ)
  • Direcció general d'Ordenació del Joc (DGOJ-MINHAFP) – Registro de Alta, Baixa o modificació en el Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc (RGIAJ)
  • Ministeri d'Assumptes estrangers i de Cooperació (MAEC) - Consulta de Firmes per a Legalització Diplomàtica de Documents Públics Estrangers
  • Consell General del Notariat - Consulta de Subsistència de Poders Notarials
  • Consejo General del Notariado - Consulta de Copia Simple de Poderes Notariales
  • Consell General del Notariat - Consulta de Notaris i Notaries
  • Consell General del Notariat - Consulta de Subsistència d'Administradors d'una Societat
  • Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE-MINHAFP) - Certificat i Consulta de Dades d'Afiliació
  • Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE-MINHAFP) - Certificado Individual i Consulta de Dades d'Abonaments de Servicis
  • Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE-MINHAFP) - Certificat i Consulta de Dades de Prestacions de Pagament Únic
  • Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) -- Corrent de Pagament amb la SS
  • Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) -- Alta en la Seguretat Social
  • Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) -- Consulta de Grau i Nivell de Dependència
  • Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) -- Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques, Incapacidad Temporal i Maternitat
  • Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) -- Consulta de l'històric de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques, Incapacidad Temporal i Maternitat
  • Ministeri de Justícia -- Consulta de Nacimiento
  • Ministeri de Justícia -- Consulta de Matrimoni
  • Ministeri de Justícia -- Consulta de Defunció
  • Ministeri de Justícia -- Consulta (per documentació i dades de filiació) d'inexistència d'antecedents penals
  • Ministeri de Justícia -- Consulta (per documentació i dades de filiació) d'inexistència d'antecedents penals per delictes sexuals
  • Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions -- Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras
  • Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions -- Consulta de mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances
  • Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions -- Consulta de plans i fons de pensions
  • Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions -- Consulta de dades de solvència requerits per a participar en concursos públics
  • Institut Cervantes - Certificat de Consulta de Qualificacions per a proves de coneixements Constitucionals en les sol·licituds de Nacionalitat Espanyola
  • Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) - Dades de Matrícules Universitàries
  • Comunitats Autònomes - Corrent de Pagament per a ajudes i contractacions.
  • Comunitats Autònomes - Certificats de Família Nombrosa i Discapacitat
  • Comunitats Autònomes - Permisos de Explotación Marisquera
  • Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) -- Estar al Corrent de Pagament d'obligacions tributàries para:
  • Contractació amb les AAPP
  • Obtenció de llicències de transport
  • Sol·licitud d'ajudes i subvencions
  • Tramitació de permisos de residència i treball per a estrangers
  • Servicio de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Govern de Navarra -- Conjunt d'epígrafs de l'Impost d'Actividades Económicas en els quals es troba matriculat un contribuent o titular en un any indicat.
  • Servicio de Impuesto sobre Activitats Econòmiques (IAE) Govern de el País Basc -- Conjunt d'epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques en els quals es troba matriculat un contribuent o titular en un any indicat.

  Directament per l'Agència Estatal d'Administració Tributària:

  • Certificat de la Renda (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
  • Domicilio Fiscal
  • Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
  • Cuentas Corrientes
  • Validació del NIF d'un contribuent
  • Pensiones Públicas exemptes

  Ventajas i beneficis del projecte SCSP

  Per al ciutadà:

  • Evitar desplaçaments i que l'interessat vaig actuar com a “funcionari”, movent documentació d'una finestreta a una altra de l'Administració
  • Exercix el seu dret a no aportar documentació que ja obra en poder de l'administració
  • Estalvi de cost i temps al no haver de recaptar els certificats en paper ni en format electrònic
  • Major agilitat de resolució dels tràmits al no haver d'esperar per dades que l'administració pot obtindre en el moment. tràmits

  Per a les Administracions:

  • Possibilitat de realitzar completa la tramitació electrònica
  • Estalvi de cost en l'Administració al no haver d'emmagatzemar ni tramitar papers
  • Estalvi de temps, en evitar les firmes manuscrites i la presència de personal
  • Dona un servici simple i eficaç als ciutadans
  • Millorar la imatge davant els ciutadans

  Alliberament

  El projecte de llibreries SCSP és una iniciativa alineada amb Llei 39/2015 (Obri en nova finestra) , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015(Obri en nova finestra) , del Règim Jurídic del Sector Públic, que afavorix la reutilització d'aplicacions i la transferència de tecnologia.

  Qualsevol Administració Pública pot accedir a les llibreries gratuítamente a través del PAE (Portal d'Administració Electrònica)(Obri en nova finestra) .

  Notícies

  12 August 2016

  La plataforma d'Intermediació de dades supera els 70 servicis Desplegar acordeon

  Durant el primer semestre de 2016 s'han superat els 70 servicis disponibles en la plataforma d'intermediació de dades.

  Destaquen les incorporacions dels servicis de l'Institut Cervantes per a Consultar l'aptitud de sol·licitants de nacionalitat, de l'AEAT, d'Estar al Corrent d'Obligacions Tributàries per a Contractació amb el sector Públic amb incompliments genèric, sense finalitat específica, la Consulta de Condició de Becat del Ministeri d'Educació o la Consulta de Permisos d'Explotació Marisquera que actualment oferix Galícia i esperem estendre a totes les CCAA amb costa.

  Mención especial mereixen els servicis de consulta del fitxer de Titularidades Financieras, tant per Intervinent com per Producte. Aquest fitxer és responsabilitat de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i serà el SEPBLAC (Servici Executiu -Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries) l'encarregat del tractament. Els servicis estan en producció des del 5 de maig de 2016.

  Al Fitxer de Titularitats Financeres se li aplicaran mesures de seguretat de nivell alt en aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Tindran accés els jutges d'Instrucció, el ministeri Fiscal, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el CNI i l'AEAT. També s'han posat en preproducció els servicis de la DGT de Consulta de dades de Conductors, Vehicle i de documents d'un Vehicle. L'entrada en producció serà la primera quinzena de Setembre.

  Els recordem que per a sol·licituds de suport a través del Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP ha d'utilitzar la url: https://soportecaid.redsara.es

  Per a més informació utilitze el PAE - Portal d'Administració Electrònica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

   

  03 June 2015

  Nova versió de llibreries SCSP .NET v3.4.0 Desplegar acordeon

  Nova versió de llibreries SCSP .NET v3.4.0. En esta nova versió també s'actualitzen els productes d'Administrador, Emissor i Recubrimiento així com la  versió de nhibernate usades per les llibreries. També està disponible la documentació i scripts relacionats. 

  Entre les novetats d'este portfolio s'inclouen els següents canvis:

  *) Llibreries v3.4.0:
  ==============
  - S'actualitzen les llibreries de NHibernate de la versió 3.1.0.4000 a la versió 3.3.3.4001. Afecta a totes les aplicacions associades a les Llibreries.
  - La creació dels PDF passen a generar-se utilitzant les llibreries d'iTextSharp. Afecta a totes les aplicacions associades a les Llibreries.
  - S'afigen les taules ws_usuari i ws_usuari_servici per a configurar la seguretat del Recobriment per a cada requirente.
  - Creación índice NON Clustered en SQLServer para tabla core_transmision sobre el campo idpeticion.
  - Correcció de bugs.

  *) Aplicació Administrador v1.6.0:
  ==========================
  - S'afig la possibilitat d'establir i gestionar la seguretat del Recobriment SCSP.
  - Es modifiquen els endpoints de DG Segurs i Notaris.
  - Canvi de NIF per a identificar emissors INE i DGP
  - En la verificació de servicis en entorn de Producció solament verifica connectivitats, no envia peticions.
  - En la verificació de servicis en entorn de Preproducció s'envia procediment segons plantilla.
  - Es modifiquen i afigen nous servicis de l'AEAT:
  o Estar al Corrent de Pagament de les Obligacions Tributàries amb indicació d'incompliments: ECOT101I, ECOT102I, ECOT103I, ECOT104I
  o NIVRENTI: Nivel Renta Intermediado
  o IAE10: Impuesto Actividades Económicas de Deu Epígrafes
  o AEATIR01: Certificado de Renta
  o VALNIF: Validación NIFs
  o DOMFISC: Domicilio Fiscal
  o AEATPPE: Pensiones Públicas Exentas
  - S'eliminen els servicis del SEPE corresponents a la versió 2 i s'afigen nous servicis versió 3:
  o SVDSEPESITWS02: Situación de Desempleo
  o SVDSEPEIACTWS02: Importes de Prestaciones de Desempleo Percibidas a Fecha Actual
  o SVDSEPEIPERWS02: Importes de Prestaciones de Desempleo Percibidas en un Període
  - S'afigen nous servicis d'Educació versió 3:
  o Consulta de títols Universitaris per Documentació
  o Consulta de títols NO Universitaris per Documentació
  o Consulta de títols Universitaris per dades de filiació
  o Consulta de títols NO Universitaris per dades de filiació
  - S'afigen nous servicis de Cadastre versió 3:
  o Consulta de dades cadastrals V3
  o Certificació de titularitat cadastral V3
  o Certificación Descriptiva i Gràfica d'un Immoble V3
  o Consulta de Béns Immobles V3
  o Obtenció de documents per CSV V3
  - S'afigen nous servicis de DGP versió 3:
  o Consulta de dades d'identitat V3
  o Verificació de dades d'identitat V3
  - S'afigen nous servicis de Comunitats Autònomes:
  o Consulta de Discapacidad
  o Consulta de Família Nombrosa
  o Consulta d'Estar al Corrent amb la CCAA
  - S'afigen nous servicis de MUFACE:
  o Servici d'Obtenció del Certificat d'Abonaments
  o Servici d'Obtenció del Certificat d'Afiliacions
  o Servici d'Obtenció del Certificat de Prestacions

  *) Aplicación Emisor v2.2.0:
  =====================
  Sense canvis.

  *) Aplicación Recubrimiento v1.3.0:
  ===========================
  - Possibilitat de comprovar seguretat UsernameToken en capçalera missatge SOAP.
  - Modificació de valors de SoapAction.

  Li facilitem la pàgina on està publicada tota la documentació:  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp/descargas(Obri en nova finestra)  , li recordem que per a visualitzar i descarregar 
  esta,  és necessari accedir al portal per la Xarxa Sara i estar registrat (amb perfil d'Administració).
  Per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es(Obri en nova finestra)

  08 April 2015

  Posada en marxa del Client SCSPv3 Cloud Desplegar acordeon

  Les AAPP de menys de 50000 habitatantes ja poden consultar les dades de la plataforma d'intermediació de dades mitjançant l'ús del client lleuger SCSPv3, en la seua modalitat de Cloud.

  Dins del procés de millora de la Plataforma d'Intermediació de dades, i de les facilitats per a consumir els seus servicis, des del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques s'ha posat a la disposició de les AAPP de menys de 50.000 habitants, el Client SCSPv3 Cloud, que es presta en manera servici, sobretot a Entitats Locals i diputacions.

  Este client permetrà, sense necessitat d'instal·lar cap programari, que totes les Entitats Locals que tinguen escassos recursos puguen consultar els servicis de verificació i consulta de dades de la plataforma d'intermediació de dades.

  L'Ajuntament de l'Oliva (Canàries) ha sigut el primer ajuntament a utilitzar l'aplicació CLOUD SCSPv3 del MINHAP. L'ajuntament del Corb de Sevilla també s'ha incorporat. Igualment s'està col·laborant amb la federació de municipis canaris per a incorporar a tots els municipis canaris.

  Més informació sobre la solució de la Plataforma d'Intermediació . En l'Àrea de Descàrregues en la carpeta "Formularis i Procediments d'Autorització" pot trobar els Formularis d'autorització per a Ajuntaments de menys de 50.000 habitants.

  Qualsevol dubte o problema serà atés pel Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP a través de la URL https://soportecaid.redsara.es

  16 April 2014

  Nou Portfolio SCSP J2EE v1.0 Desplegar acordeon

  Logo SCSP

   

  S'ha publicat el nou Portfolio SCSP J2EE v1.0 en el qual s'inclouen noves versions de l'Aplicació d'Administració, Cliente Ligero, Emissor i Librerías SCSP, que inclouen millores i noves funcionalitats.

  Entre les funcionalitats noves es troba la possibilitat que el Client lleuger siga multiorganismo, oferint la possibilitat que diversos organismes puguen realitzar consultes a servicis SCSP emprant el mateix Cliente Ligero.

  S'ha publicat també tota la documentació i programari necessari per a migrar des de versions anteriors de les aplicacions: manuals d'actualització, scripts de base de dades etc.

  Tant el programari com la documentació es troben en l'Àrea de Descàrregues i per a poder descarregar-ho haurà d'autenticar-se.

  Més informació en http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp

  Per a la sol·licitud de suport: https://soportecaid.redsara.es/formularioscaid/iraltasolicitud.do?idservicio=2

   

  Atentament,

  L'equip de MINHAP ( Portal de l'Administració Electrònica )

  15 October 2013

  Publicación Parche J2EE Versió 3.3.0 Desplegar acordeon

  S'ha publicat el pegat Core SCSP J2EE 3.3.0.

  Este pegat soluciona un problema en recuperar peticions asíncrones pendents de processar, filtrades per un funcionari.

  Este problema solament ocorre quan s'utilitza el Gestor de Base de dades SQLServer. MySQL, Postgre SQL i Oracle, no es veuen afectats.

  29 July 2013

  Nova versió del portfolio de solucions SCSPv3 Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versió del portfolio de solucions SCSPv3.

  La nova versió inclou múltiples funcionalitats noves.

  A nivell de Llibreries SCSPv3, s'afigen els esquemes corresponents als nous servicis incorporats en la plataforma d'intermediació, corresponents als servicis de Registres Civils, Naixement, defunció i matrimoni, de la DG d'Assegurances, com a Solvència.

  A nivell del Recobriment W SCSP, s'afig la possibilitat de consultar servicis sense enviar la documentació i el tipus de documentació del titular.

  A nivell d'Emissors SCSPv3, s'afig la possibilitat de rebre peticions sense la documentació i tipus de documentació del titular.

  En el Cliente Ligero SCSPv3 s'inclou la possibilitat de consultar per tots els servicis indicats anteriorment, així com els nous que es vagen desenvolupant s'aniran incloent. Este client, s'ha millorat, implementant-ho amb tecnologia JSF que millora la usabilitat de l'aplicació, i oferix noves millores tècniques, com la consulta automatitzada síncrona i asíncrona, consulta i gestió de peticions realitzades prèviament, etc.

  Totes les noves modificacions que es realitzen de l'aplicació Cliente Ligero es realitzaran sobre esta última versió, per la qual cosa es prega encaridament als usuaris del client lleuger anterior a la 3.3.0, que procedisquen a planificar la migració dels seus aplicatius, posant-se en contacte amb el Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP.

  La versió 3.2.X no permet la consulta dels servicis de Registres Civils entre uns altres.

  El termini previst de suport de les versions anteriors serà fins al 31 de desembre de 2013, no incloent-se noves funcionalitats sinó solament suport a incidències.

  21 March 2013

  Increment de l'ús de la Plataforma d'Intermediació de Dades en 2012 Desplegar acordeon

  L'ús de la Plataforma d'Intermediació de Dades durant el passat any 2012 augmenta un 32,36% respecte a 2011, amb un increment del
  estalvi generat al ciutadà respecte al mateix període del 25,30%

  L'any 2012, la Plataforma Intermediació de Dades ha realitzat més de 22,6 milions transmissions vàlides de dades.
  Hi ha en producció 107 organismes i 143 aplicacions.

  S'oferixen mes de 29 servicis síncrons i 25 asíncrons, de 13 cedents diferents.

  Les dades més significatives del projecte són:
  Nombre de proveïdors d'Informació (cedents): 13 si s'inclou Canvi de Domicili
  Nombre de Transmissions de dades: 22,6 Milions
  Estalvi benvolgut al ciutadà: 51 Milions d'Euros
  Nombre de Servicis: 54 (29 síncrons i 25 Asíncrons)
  Increment de TX de dades 2011-2012: 32,36%
  Increment de l'Estalvi en l'últim any: 25,30%

  Per a més informació sobre la Plataforma d'Intermediació de dades http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Obri en nova finestra)

  09 August 2012

  Nou servici: Consulta de Prestacions Socials Públiques. Desplegar acordeon

  L'INSS, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servici de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques i les d'Incapacidad Temporal i Maternitat.

  El servici es troba actualment disponible a l'entorn de preproducció, i s'espera que estiga disponible en producció al llarg del mes de setembre.

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació dels servicis.

  06 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versió del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic al CAID.

  S'accedix al mateix des del portal PAe-CTT mitjançant un enllaç situat en l'apartat d'Enllaços Relacionats   de les pàgines de servicis comuns i d'informació general de cadascun dels servicis als quals presta suport el CAID. També es pot accedir mitjançant l'enllaç https://valide.redsara.es/formularioscaid/irmenusolicitud.do

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta prèvia d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creació de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informació addicional a un cas ja obert directament a través del formulari, amb el nombre de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electrònic.
  • En la pàgina del formulari disposen d'un enllaç al manual d'usuari per a sol·licitar suport tècnic.
  05 March 2012

  Librerías SCSP 3.2.1 Desplegar acordeon

  La versió 3.2.1 de les llibreries ja ha sigut alliberada i està disponible per a la seua descàrrega. Incorpora nombroses novetats respecte de les versions anteriors, entre les quals destaquen les següents:

  - S'afig l'opció de generar un justificant PDF firmat amb les dades de la resposta en les peticions realitzades.
  - Ara, és possible consultar les peticions realitzades per un usuari del client lleuger. Igualment, Es permet la recuperació d'una petició realitzada a través de la seua idPetició.
  - S'afig la possibilitat d'enviar peticions asíncrones en el client lleuger a través d'una plantilla excel, permetent l'enviament d'has 500 peticions per lot.
  - S'actualitza en servici de Renda, passant de la V2 a V3.
  - Se solucionen problemes de concurrència en el Recobriment.

  05 March 2012

  Premi a la Plataforma d'Intermediació Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació obté el premi al projecte referent en Interoperabilitat i/o Seguretat en l'Administració Central en la segona edició de CNIS 2012 celebrada els dies 22 i 23 de febrer

  Un any més es va procedir a l'entrega dels Premis CNIS a les millors pràctiques en marcades dins dels EENN tant en Administració Pública i com privada. Huit categories diferents i nou premiats van posar el fermall d'or a una nova edició de CNIS que va superar totes les expectatives amb més de mig miler d'assistents.

  El Premi al projecte referent en Interoperabilitat i/o Seguretat en l'Administració Central va ser per a la
  PLATAFORMA D'INTERMEDIACIÓ: SERVICIS DE VERIFICACIÓ I CONSULTA DE DADES del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  Tota la informació referent al congrés es pot consultar en www.cnis.es
   

   

  Tota la informació respecte a la Plataforma d'Intermediació pot trobar-la en la URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

  11 January 2012

  Nova versió de Llibreries SCSP para JAVA (versió 3.2.1) Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versió 3.2.1 de les Llibreries de SCSP para JAVA. La documentació i programari d'estes llibreries per a JAVA ja estan disponibles en este portal accedint a la següent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp i entrant en l'Àrea de Descàrregues com a usuari registrat amb perfil d'administració.

  20 September 2011

  Nova versió de Llibreries SCSP para JAVA i .NET (versió 3.2.0) Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versió 3.2.0 de les Llibreries de SCSP tant per a JAVA com para . NET. La documentació i programari d'estes llibreries per a JAVA ja estan disponibles en este portal accedint a la següent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp i entrant en l'Àrea de Descàrregues com a usuari registrat amb perfil d'administració.

  06 May 2011

  Noves versions de Wizard 3.1.4 per a Linux i Windows. Desplegar acordeon

  SCSP compta amb noves versions de Wizard tant per a Linux com para Windows, si desitja descarregar alguna d'estes versions contácte amb la bústia de suport substitució de certificat en suport paper.

  04 March 2011

  Formulari Web de Sol·licitud de Suport Tècnic al CAID Desplegar acordeon

  El 4 de març es posa en producció un nou canal per a l'obertura d'incidències amb el Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID). Als canals habituals de correu electrònic i telèfon s'unix el del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic, al que s'accedix des del portal PAe_CTT mitjançant un enllaç situat en el paràgraf de Contacte que apareix en la pestanya d'informació General del servici.

  Este formulari conté les dades necessàries per a obrir una sol·licitud de suport: Nom de l'organisme, Persona de Contacto (Nom, Cognoms, telèfon i direcció de correu), Entorno afectat, Camp de text en el qual descriure els requeriments de l'Usuari i tres camps més que permeten annexar fitxers amb informació complementària com a ACL’s, Log’s, etc… La sol·licitud es processa quan es polsa el botó “Enviar per correu electrònic”. 

  10 January 2011

  La TGSS aposta per la Plataforma d'Intermediació Desplegar acordeon

  21/10/2010

  La TGSS aposta per la Plataforma d'Intermediació a l'hora de prestar els servicis d'Informació de Deute pendent i Alta en data concreta.

   

  21 April 2010

  Instal·lador Llibreries SCSP V3.0 Desplegar acordeon

  Aplicació que el seu objectiu principal és facilitar a l'usuari la instal·lació de les llibreries SCSP en la seua Versió 3.0 mitjançant una interfície gràfica. A més inclouen funcionalitats que ajudaran a l'usuari a desplegar l'aplicació generada així com realitzar proves amb la mateixa. Ja té disponible este instal·lador Wizard en l'Àrea de Descàrregues.

  17 February 2010

  S'allibera la versió SCSPv3 Desplegar acordeon

  La versió SCSPv3 incorpora les següents novetats:
  Nou espai de noms: intermediacion.redsara.es en lloc de map.es

  • Introduïx nous camps en l'esquema (Dades Genèriques) associats a el “Sol·licitant” de la informació que s'havien identificat com a necessaris en l'ús de la versió 2.
  • Adopta como modelo de firma WS-Security (más estandarizado e implementado por las distintas plataformas SOA)
  • Incorpora la possibilitat de xifrat en les respostes sol·licitades per alguns organismes.
  20 November 2007

  Nous certificats en SCSP Desplegar acordeon

  SCSP compta amb el certificat de RENDA com a nou certificat a més dels habituals d'estar al corrent de pagaments de tributs i de cotitzacions a la Seguretat Social.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable