Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Pol��tica de Firma Electr��nica e de Certificados

 • Data Posta en Produci��n:

  04/02/2008

  Descrici��n Funcional

  A pol��tica de firma electr��nica representa o conxunto de criterios��com��ns asumidos pola Administraci��n Xeral do Estado (AGE) en��relaci��n coa documentaci��n e firma electr��nica, que afecta as�� relaci��ns da Administraci��n cos cidad��ns e entre os seus��distintos ��rganos, segundo o previsto no artigo 24.1 do RD��1671/2009, que prev�� que a pol��tica de firma electr��nica e��certificados no ��mbito da Administraci��n Xeral do Estado e de��os seus organismos p��blicos est�� constitu��da polas directrices e normas��t��cnicas aplicables �� utilizaci��n de certificados e firma��electr��nica dentro do seu ��mbito de��aplicaci��n.

  Ademais, descr��bense os perf��s de certificados derivados da Lei��40/2015, de R��xime Xur��dico do Sector P��blico. Devanditos certificados son: certificado de sede��electr��nica, certificado de selo electr��nico, certificado de��empregado p��blico e certificado de��empregado p��blico con pseud��nimo. As�� mesmo incl��ese unha definici��n para a��certificado ra��z da subCA emisora.

  Descrici��n T��cnica

  O Regulamento 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de xullo de 2014 relativo �� identificaci��n electr��nica e os servizos de confianza para as transacci��ns electr��nicas no mercado interior e pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE�� define:

  • firma electr��nica: os datos en formato electr��nico anejos a outros datos electr��nicos ou asociados de maneira l��xica con eles que utiliza o asinante para asinar;
  • firma electr��nica avanzada: a firma electr��nica que cumpre os requisitos contemplados no artigo 26; �� dicir:
   • a) estar vinculada ao asinante de maneira ��nica;
   • b) permitir a identificaci��n do asinante;
   • c) ser creada utilizando datos de creaci��n da firma electr��nica que o asinante pode utilizar, cun alto nivel de confianza, baixo o seu control exclusivo, e
   • d) estar vinculada cos datos asinados pola mesma de modo tal que calquera modificaci��n ulterior dos mesmos sexa detectable.
  • firma electr��nica cualificada: unha firma electr��nica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creaci��n de firmas electr��nicas e que se basea nun certificado cualificado de firma electr��nica;

  Para que unha firma electr��nica poida ser considera firma electr��nica��cualificada, da lei inf��rense os seguintes requisitos:

  • A identificaci��n posibilita garantir a identidade do asinante de maneira ��nica.
  • Integridade: garante que o contido dunha mensaxe de datos permaneceu����completo e inalterado, con independencia dos cambios que puidese�� sufrir o medio que o cont��n como resultado do proceso de��comunicaci��n, arquivo ou presentaci��n.
  • Non repudio: �� a garant��a de que non poidan ser negados as mensaxes��en unha��comunicaci��n telem��tica.

  Cando se asinan datos, o asinante indica a aceptaci��n de unhas��condici��ns xerais e unhas condici��ns particulares aplicables a�� aquela firma electr��nica mediante a inclusi��n dun campo asinado,��dentro da firma, que espec��fica unha pol��tica expl��cita ou impl��cita.

  Se o campo correspondente �� normativa de firma electr��nica est����ausente e non se identifica ningunha normativa como aplicable, ent��n��p��dese asumir que a firma foi xerada ou verificada sen ningunha��restrici��n normativa, e en consecuencia, que non se lle asignou��ning��n significado concreto legal ou contractual. Tratar��ase de unha��firma que non especifica de forma expresa ningunha sem��ntica ou��significaci��n concreta e, por tanto, far�� falta derivar o significado da firma a partir do contexto (e��especialmente, da sem��ntica do documento asinado).

  A finalidade dunha pol��tica de firma �� reforzar a confianza en as��transacci��ns electr��nicas a trav��s dunha serie de condici��ns para��un contexto dado, o cal pode ser unha transacci��n determinada, un��r��xime legal, un rol que asuma a parte asinante.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable